At Odnośnik do polecenia Emerson Ec1320c

Emerson EC1320C to przemysłowy sterownik programowalny firmy Emerson. Jest to kompleksowe rozwiązanie zawierające wiele funkcji sterowania i monitorowania procesów, w tym m.in. sterowanie temperaturą, przepływem, poziomem, ciśnieniem i wilgotnością. Może także współpracować z innymi systemami kontroli w celu sprawnego zarządzania zadaniami. Dodatkowo, Emerson EC1320C oferuje szeroki zakres sieci komunikacyjnych, w tym Ethernet, Modbus RTU, CANbus i profibus. Używa on języków programowania, takich jak Ladder, ST, FBD, SFC, KOP i HEX, aby zapewnić elastyczność i wydajność.

Ostatnia aktualizacja: At Odnośnik do polecenia Emerson Ec1320c

Terminal czyścimy za pomocą polecenia clear

Ćwiczenie 1 – Wyświetlanie pomocy

1. Wyświetl pomoc za pomocą poleceń man oraz info

2. Za pomocą polecenia man find sprawdź składnie dla poleceń: passwd, ls,

alias, more

Ćwiczenie 2 – Wyświetlanie informacji o katalogach

1. Wyświetl listę katalogów za pomocą polecenia dir, sprawdź, jakie

informacje są wyświetlane przez polecenie vdir

2. Sprawdź działanie polecenia ls i ls z parametrem –l. Do których

wcześniejszych poleceń są one podobne?

3. Sprawdź działanie polecenia ls z parametrami: -a, -A, -d

4. Za pomocą polecenia ls „wzorzec”, wyświetl wszystkie elementy???? gdzie

* -oznacza dowolny ciąg znaków,? – zastępuje dowolny znak. Analogicznie

wyświetl wszystkie elementy nie spełniające warunku korzystając z parametru

–ignore=’wyrażenie’

5. Wyświetl zawartość również podkatalogów używając parametru –recursive

6. Posortuj wyświetlane wyniki wg wielkości i czasu utworzenie korzystając z

parametrów: -S i –t

7. Wyświetl strukturę katalogów dala katalogu /usr/etc za pomocą polecenia

tree

1

Ćwiczenie 3 – Przechodzenie pomiędzy katalogami

1. Przejdź do głównego katalogu w strukturze katalogów o jeden „wyżej” za

pomocą polecenia cd z parametrem.., następnie przejdź do katalogu

głównego przy użyciu parametru /.

2. Przy użyciu polecenia polecenia cd nazwaKatalogu wróć z powrotem do

swojego katalogu domowego.

Ćwiczenie 4 – Operacje na historii poleceń

1. Za pomocą polecenia history wyświetl historie użytych poleceń. Za pomocą

polecenia history > nazwaPliku przekieruj historie poleceń do pliku i sprawdź

jego zawartość. Wyczyść historie poleceń używając parametru –c.

Ćwiczenie 5 – Operacje na katalogach i plikach

1. W swoim katalogu za pomocą polecenia mkdir nazwaKatalogu utwórz

katalog o nazwie ImieINazwisko

2. W katalogu który utworzyłeś utwórz poprzez jedno polecenie trzy

podkatalogi o nazwie katalogA, katalogB i katalogC uzywajac spacji jako

separatora ich tworzenia - mkdir katalog1 katalog2

3. Za pomocą polecenia mv zmień nazwę katalogu katalogC na nazwę

KatalogDoUsuniecia - mv katalog1 katalog2

4. Usuń katalog o nazwie KatalogDoUsuniecia poprzez polecenie rmdir

5. W katalogu katalogB utwórz pliki o nazwie plikA, plikB, plikC i

NieUsuwalny za pomoca polecenia touch

6. Do katalogu katalogB zapisz dokument o nazwie plikD utworzony w

dowolnym edytorze dokumentów.

2

7. Zmień nazwę dokumentu plikD na plikDoUsuniecia za pomocą polecenia

mv. Zmień nazwę pliku plikA na plikB. Co się stało w wyniku operacji?

Ponownie utwórz plik o

nazwie plikA a następnie zmień jego nazwę na plikB używając najpierw

atrybutu –b a następnie –i.

8. Osuń plik o nazwie plikDoUsuniecia za pomocą polecenia rm

9. Usuń wszystkie pliki o nazwie rozpoczynającej się od plik - rm plik* w

trybie interaktywnym -i

10. Spróbuj usunąć katalog katalogB za pomocą polecenia rmdir. Czy

możliwe jest jego usuniecie?

11. Spróbuj usunąć katalog za pomocą polecenia rm z parametrem –r. Czy

operacja się udała?

12. Ponownie utwórz katalog o nazwie katalogB z plikami o nazwach plikA,

plikB, plikC. Przenieś zawartość katalogu katalogB do katalogu katalogA za

pomocą polecenia mv - mv katalog1/* katalog2.

13. Skopiuj plik plikA z katalogu katalogA do katalogu katalogB za pomocą

polecenia cp zmieniając nazwę na plikTymaczasowy- cp.. /katalog1/plik1

katalog2/plik2

14. Utwórz wpisując kilka dowolnych linijek tekstu w katalogu katalogB plik

tekstowy o nazwie plikDoDowiazania. Za pomocą polecenia ln utwórz

odnośnik stały o nazwie plikDowiazany do pliku plikDoDowiazania - ln plik1

plik2. Sprawdź za pomocąpolecenia cat zawartość pliku plikDowiazany.

Edytorem tekstowym zmień zawartość pliku i sprawdź ponownie poleceniem

cat zawartość pliku plikDowiazany. Czy uległa ona zmianie. Usuń plik o

nazwie plikDoDowiazania. Czy plik plikDowiazany nadal istnieje i wyświetla

jakaś zawartość? A pomocą polecenia ln z parametrem –s dokonaj dowiązanie

symboliczne do pliku plikDowiazany o nazwie plikDowiazany2 - ln -s

3

plik1 plik2. Wykonaj operacje analogiczne jak we wcześniejszym przypadku.

Czym rożni się odnośnik stały od dowiązania symbolicznego?

Ćwiczenie 6 – Wyświetlanie zawartości plików

1. Dodaj do katalogu katalogB za pomocą edytora tekstowego pliki z

dowolnym tekstem o nazwach plikZawartosc1 oraz plikZawartosc2. Za

pomocą poznanego polecenia cat wyświetl zawartość plików o nazwie

plikZawartosc1 oraz plikZawartosc2 numerując ich linie:: cat -n plik1. txt

plik2. txt lub cat -n plik. *

2. W celu złączenia plikówplikZawartosc1 oraz plikZawartosc2 w

plikZawartosc3 jeden posłuż się operatorem skierowania >> - cat plik1. txt >> plik3. txt

3. Przejrzyj zawartość pliku plikZawartosc3 za pomocą polcen more oraz less

Ćwiczenie 7 – Wyszukiwanie plików

1. Za pomocą polecenia find znajdź w katalogu katalogA plik o nazwie plikB

- find /katalog -name plik -print

2. Za pomocą odpowiedniego wyrażenia regularnego znajdź w katalogu

katalogA pliki o nazwie rozpoczynającej się od plik

3. Wyświetl listę plików, które zostały utworzone lub zmodyfikowane w ciągu

ostatniego dnia za pomocą polecenia postaci find /usr/bin -type f -mtime -1

-print

Ćwiczenie 8 – Zmiana atrybutów plików Sprawdź katalogów

1. Sprawdź za pomocą polecenia ls z odpowiednim parametrem uprawnienia

do katalogu katalogA

2. Za pomocą polecenia chmod zmień parametry katalogu katalogA pełnie

4

dla właściciela, wejście i przeszukanie zawartości dla grupy przypisanej do

katalogu i na brak uprawnień dla pozostałych użytkowników pamiętając, ze

wartości liczbowe.

- 4 – r - przeszukanie zawartości (katalog), odczyt

- 2 – w - zmiana zawartości (katalog i plik)

- 1 – x - wejście (katalog), uruchomienie (plik)

przykład – chmod 666 katalog1

3. Za pomocą parametru –R dokonaj zmiany zarówno dla katalogu katalogA

jak i podkatalogów na uprawnienia pełne dla wszystkich wyświetlając

informacje dla każdej ze zmian za pomocą parametru -v

Ćwiczenie 9 – Spakowywanie i rozpakowywanie plików

1. Sprawdź w podręczniku użytkownika dane na temat poleceń tar, jar i

compress

2. Sworzyc kopie zapasowa zawartości katalogu katalogB znajdującego się w

katalogu katalogA za pomocą tar-a i umieścić ja w katalogu katalogB pod

nazwa daneSpakowane. tar

3. Wyświetl zawartość katalogu katalogB sprawdzając, czy plik kopii

zapasowej istnieje

4. Sprawdzić zawartość pliku kopii zapasowej

5. Rozpakuj plik kopii zapasowej o nazwie daneSpakowane. tar

6. Usuń odtworzone dane wraz z katalogiem je zawierającym

Ćwiczenie 10 – Ustalanie zajętego i wolnego miejsca

1. Sprawdź ilość wolnego i zajętego miejsca na partycjach za pomocą

polecenia df. Użyj parametru –m aby wyświetlić ilość w megabajtach

2. Wyświetl ilość miejsca w bajtach jaka zajmuje katalog /usr/bin za pomocą

5

pocenia du i parametru –b.

3. Wyświetl ilość miejsca jaka zajmuje katalog i podkatalogi katalogu

katalogA używając parametru –a

4. Sprawdź jakie dane zostaną wyświetlone dla tego polecenia i katalogu

katalogA gdy jako parametry podasz odpowiednio –c, -s, -S

Kwiczenie 11 – Wyświetlanie informacji o systemie

1. Wyświetl informacje o architekturze komputera za pomocą plecenia arch

2. Sprawdź składnie polecenia uname, a następnie wyświetl informacje:

procesor, wersja jadra, nazwa hosta, wszystkie zbiorczo

3. Wyświetl ilość miejsca w bajtach jaka zajmuje katalog /usr/bin za pomocą

polecenia du i parametru –b.

4. Za pomocą polecenia free wyświetl informacje o pamięci systemowej. Użyj

parametru –k do wyświetlenia w kilobajtach lub –m do wyświetlenia w

megabajtach

5. Wyświetl listę procesów za pomocą polecenia ps i najbardziej

obciążających system za pomocą polecenia top

6. Wyświetl statystyki dla połączeń za pomocą polecenia netstat

Ćwiczenie 12 – Konta użytkowników

1. Wejdź na konto użytkownika roota za pomocą polecenia su

2. Zmień hasło dla roota za pomocą polecenia passwd

3. Za pomocą polecenia w wyświetl informacje o aktywnych sesjach

4. Za pomocą polecenia adduser dodaj użytkownika o nazwie swoje inicjały

5. Przy użyciu parametru –g dodaj nowego użytkownika o nazwie admin jako

należącego do grupy root

6. Usuń pierwszego utworzonego użytkownika za pomocą polecenia userdel

6

wraz z jego katalogiem domowym używając parametru –r

7. Wyświetl informacje o użytkowniku amin wykorzystuj ac polecenie finger

8. Dodaj nowa grupę użytkowników za pomocą polecenia groupadd o

nazwie nowaGrupa

9. Sprawdź składnie polecenia adduser i dodaj jeszcze jednego użytkownika z

kilkoma parametrami konfiguracyjnymi jako członka grupy nowaGrupa

10. Usuń grupę nowaGrupa za pomocą polecenia groupdel

11. Sprawdź składnie polecenia usermod i zmień dane dla użytkownika admin

Ćwiczenie 13 – Montowanie i odmontowywanie

1. Zamontuj stacje dyskietek za pomocą polecenia mount – mount /dev/fd0

2. Odmontuj urządzenie za pomocą polecenia umount

3. Zamontuj jedna z nie zamontowanych partycji – lista urządzeń w katalogu

/dev/urządzenie, partycje zaczynają się od hda. Mesli wszystkie partycje są

zamontowane, odmontuj którąś i zamontuj ponownie

4. Wejdź do zamontowanej partycji – znajduje się one w katalogu

/mnt/nazwaUrzadzenia, np. /mnt/hda2

Ćwiczenie 14 – Zamykanie systemu

1. Zamknij system po upływie 2 minut – shutdown 2

CZY MÓGŁBY KTOŚ MI POMÓC?????

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

OWNER’S
MANUAL
“EMERSON AND THE G-CLEF LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS
OF EMERSON RADIO CORP., PARSIPPANY, NEW JERSEY, U. S. A. ”
COLOR TV/VCR
EC1320C
This Owner’s Manual is made of
recycled paper.
®
As an ENERGY STAR
Partner, our company has
determined that this product meets
®
the ENERGY STAR guidelines for
If you need additional assistance for set-up or operating
®
energy efficiency. ENERGY STAR is
after reading owner’s manual, please call
a U. registered mark.
TOLL FREE: 1-800-28

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. THIS SYMBOL INDICATES THAT DAN- CAUTION GEROUS VOLTAGE CONSTITUTING A RISK OF ELECTRIC SHOCK IS PRESENT RISK OF ELECTRIC SHOCK WITHIN THIS UNIT. DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC THIS SYMBOL INDICATES THAT THERE ARE IMPORTANT OPERATING AND SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN THE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER LITERATURE ACCOMPANYING THE
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
FIGURE A EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE ANTENNA LEAD IN WIRE GROUND CLAMP ANTENNA DISCHARGE UNIT (NEC SECTION 810-20) ELECTRI C SERVICE EQUIPMENT GROUNDING CONDUCTORS (NEC SECTION 810-21) GROUND CLAMPS NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE POWER SERVICE GROUNDING ELECTRODE SYSTEM (NEC ART 250, PART H) S2898A 13. Outdoor Antenna grounding-If an outside antenna or 19. Damage Requiring Service-Unplug this TV/VCR from cable system is connected to the TV/VCR, be sure the the wall
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
PRECAUTIONS PRECAUTIONS AVOID THE HAZARDS OF LOCATION ELECTRICAL SHOCK AND FIRE For safe operation and satisfactory performance of your TV/VCR, keep the following in mind when Do not handle the power cord with wet hands. • selecting a place for its installation: Do not pull on the power cord when disconnecting • it from an AC wall outlet. Grasp it by the plug. Shield it from direct sunlight and keep it away • from sources of intense heat. If, by accident, water is spilled on your unit, unplug •
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
TABLE OF CONTENTS C IMPORTANT SAFEGUARDS............. 2 C PLAYBACK........................... 21 NORMAL PLAYBACK.................. 21 C PRECAUTIONS........................ 4 TRACKING ADJUSTMENT.............. 21 LOCATION............................ 4 PICTURE SEARCH.................... 21 AVOID THE HAZARDS OF ELECTRICAL STILL PICTURE...............
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
FEATURES Infrared remote control Zero Return–The tape returns to counter of • • 0:00:00 by rewinding or fast forwarding. Bilingual on screen menu display selectable in • English or French Still–“Freeze” the picture at any time, for close • viewing of a particular scene. Only tapes recorded Real time counter–This shows the elapsed record- • in SLP mode will show a fairly clear picture. ing or playback time in hours, minutes, and sec- onds. The “–” indication will appear when the tape Digital Auto
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
VIDEO CASSETTE This TV/VCR will operate with any cassette that has the mark. For best results, we recommend the use of high-quality tapes. Do not use poor quality or damaged tapes. PRECAUTIONS INSERTING A CASSETTE Avoid moisture. Moisture condensation may occur Insert the cassette in the direction as shown. Push in • on the tape if it is moved from a cold place to a gently, but continuously, on the center-back of the warm place or visa versa. Before using a tape with cassette until it is drawn i
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
OPERATING CONTROLS AND FUNCTIONS NOTE: We do not recommend the use of universal remote controls. Not all of the functions may be controlled with • a universal remote control. If you decide to use a universal remote control with this unit, please be aware that the code number given may not operate this unit. In this case, please call the manufacturer of the universal remote control. - TV/VCR FRONT PANEL - POWER VOLUME CHANNEL STOP/EJECT REW PLAY F. FWD RECOTR EARPONE VIDEO AUDIO 1 2 3 45 6 7 8 9
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
- REAR VIEW - ANT. 26 27 +100 button– When selecting cable channels 8 REW button– Press to rewind the tape, or to view the picture rapidly in reverse during playback which are higher than 99, press this button first, then press the last two digits. (To select channel mode. (Rewind Search) 125, first press the “+100” button then press “2” s button– and “5”). Press to select a mode from a particular menu. • 16 MENU button– Press to display the main menu on (for example: LANGUAGE or USER’S SET UP)
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
PREPARATION FOR USE VHF/UHF SEPARATE ANTENNAS ANTENNA/CABLE In some areas it will be necessary to use an outdoor CONNECTIONS antenna. VHF/UHF COMBINED ANTENNA VHF Antenna (Not supplied) The VHF/UHF Rod Antenna (supplied) is detach- able. Insert the stem of the antenna into the hole on the upper-back portion of the TV/VCR. Connect the UHF Antenna VHF/UHF Rod Antenna or VHF/UHF Combination (Not supplied) Antenna to the ANT. terminal of the TV/VCR as VHF/UHF shown in the diagram below. For the best r
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
OUT IN CABLE WITH CONVERTER/ INSTALLING THE BATTERIES DESCRAMBLER BOX OR SATELLITE 1)Open the battery compartment cover by pressing BOX the cover on the remote unit in the direction of the If your cable service supplies you with a converter arrow. box or if you use a satellite system, you can use the 2)Insert 2 “AA” penlight batteries into the battery basic connection shown here. compartment in the direction indicated by the By using this connection you can also record scram- polarity (+/-) mark
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
SET UP FOR USE You can program the tuner to scan all the channels you receive in your area. NOTE: Channel memory programming is NOT needed when connected to a cable box or satellite box. Just select the TV/VCR channel selector to the output channel of the cable box or satellite box (Ex CH3). Then select the channel to be viewed on the Cable Box or Satellite Box. CHANNEL SET UP FOR THE DELETING (OR ADDING) FIRST TIME CHANNEL The channels you no longer receive or seldom watch 1 Plug in the TV/VCR
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
NOTE: If for some reason the menu is in French, CHANNEL SET UP AGAIN press the MENU button on the remote control, press the PLAY/K button to point to “LANGAGE Make sure... [FRANÇAIS]”, then press the F. FWD/B button, then Press the POWER button to turn on the TV/VCR. • press the MENU button on the remote control. 1 Select “CHANNEL SET UP” DAYLIGHT-SAVING TIME Press the MENU button on the – M E N U – TIMER PROGRAMMING remote control. PICTURE CONTROL Select this feature and the TV/VCR’s clock auto
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
CLOCK SET UP 2 Set “AUTO CLOCK” to [ON] – SETTING CLOCK – (AUTO / MANUAL) B AUTO CLOCK [ON] Press the F. FWD/B or REW/s AUTO CLOCK CH [AUTO] button repeatedly until [ON] Set the clock accurately for proper automatic timer MANUAL CLOCK SET appears. recording. If the Public Broadcasting Station (PBS) is D. T. [OFF] available in your area, follow “AUTO CLOCK SET- TING”. If it is not, follow “MANUAL CLOCK SET- TING”. 3 Enter the channel number for the PBS station Press the PLAY/K or STOP/L but- – SE
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
MANUAL CLOCK SETTING Make sure... In the example below, the clock is to be set to: TV/VCR power must be turned on. DATE May 1st, 2002 • SETTING TIME 5:40PM 1 Select “SETTING CLOCK” 6 Select the hour – MANUAL CLOCK SET – – M E N U – Press the MENU button on the Press the PLAY/K or STOP/L but- MONTH DAY YEAR TIMER PROGRAMMING PICTURE CONTROL 0 5 / 0 1 WED 2 0 0 2 remote control. ton until your desired hour appears. B SETTING CLOCK CHANNEL SET UP USER’S SET UP HOUR MINUTE (Example: 5, PM) Press th
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
ON SCREEN DISPLAY To check the Counter, Clock and Channel number on the TV screen, press the DISPLAY button on the remote control. Each time you press the DISPLAY button on the remote control, the TV screen will change as fol- lows: When the Closed Caption mode is OFF: OFF mode Counter mode Clock mode Counter mode: After 5 seconds, only • STOP STOP 5:40PM the counter remains. To clear it, press CH2 the DISPLAY button. Clock mode: After 5 seconds, only • the clock and the channel number SP COUNT
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
TV OPERATION WATCHING A TV PROGRAM PICTURE CONTROL The TV/VCR’s picture controls – BRIGHT, CON- TRAST, COLOR, TINT and SHARPNESS – are 1 Turn on the TV/VCR preset to factory specifications. Although they are Press the POWER button to turn on the TV/VCR. usually the best, you may need to make some further adjustments for a natural looking image. 2 Select the channel number NOTES: Press the CHANNEL K or L button to select your Procedures must be followed within 5 seconds or • desired channel numbe
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
CLOSED CAPTION SYSTEM 1 Select “CAPTION” – M E N U – TIMER PROGRAMMING Press the MENU button on the PICTURE CONTROL You can view specially labeled (cc) TV programs, SETTING CLOCK remote control. CHANNEL SET UP USER’S SET UP movies, news, pre-recorded tapes with either a dia- V-CHIP SET UP Press the PLAY/K or STOP/L but- LANGUAGE [ENGLISH] B CAPTION [OFF] logue caption or text display. ZERO RETURN ton to point to “CAPTION”. TIME SEARCH CAPTION mode: By choosing the caption mode, you can watch d
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Selection Rating Category Explanations V-CHIP SET UP TV-Y Appropriate for all children V-CHIP enables parents to prevent their children TV-Y7 Appropriate for children seven and older from watching inappropriate material on TV. TV-G General Audience V-CHIP reads the ratings for programming (except TV-PG Parental Guidance suggested. for news and sports programs, unedited movies on TV-14 Unsuitable for children under 14 premium cable channels, and Emergency Broadcast TV-MA Mature audience only Syst
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
MPAA RATING SET UP Make sure... TV/VCR power must be turned on. • 1 Select “V-CHIP SET UP” – M E N U – Press the MENU button on the TIMER PROGRAMMING PICTURE CONTROL SETTING CLOCK remote control. CHANNEL SET UP USER’S SET UP B V-CHIP SET UP Press the PLAY/K or STOP/L but- LANGUAGE [ENGLISH] CAPTION [OFF] ZERO RETURN ton to point to “V-CHIP SET UP”. TIME SEARCH Then, press the F. FWD/B button. 2 Select “MPAA RATING” – V-CHIP SET UP – TV RATING Press the PLAY/K or STOP/L but- B MPAA RATING ton t

W wierszu polecenia umożliwia zarządzanie rysunkami wstawianymi jako odniesienia zewnętrzne (xref).

Lista monitów

Wyświetlane są następujące monity.

Podaj opcję

? —Lista odnośników

Wyświetla listę nazw odnośników do plików DWG, ścieżki, typ i liczbę odnośników aktualnie dołączonych do rysunku.

Ustal

Konwertuje określony odnośnik do pliku DWG na blok, czyniąc go stałą częścią rysunku.

Nazwane obiekty zależne, takie jak nazwy warstw, dla określonego odnośnika, są dodawana do rysunku. W każdym nazwanym obiekciezależnym pionowa kreska (|) jest zastępowana przez trzy nowe znaki: cyfrę (zwykle 0) między dwoma znakami dolara ($). Liczbajest zwiększana, jeśli już istnieje taka sama nazwa w bieżącym rysunku.

Odłącz

Odłącza od rysunku jeden lub więcej odnośników do pliku DWG, wymazuje wszystkie umieszczenia określonego odnośnika zewnętrznegoi zaznacza definicję odnośnika zewnętrznego do usunięcia z tabeli definicji. Tylko odnośniki dołączone lub nałożone bezpośredniodo bieżącego rysunku mogą być odłączane; nie można odłączyć zagnieżdżonych odnośników.

Ścieżka

Wyświetla i dokonuje edycji nazwy ścieżki skojarzonej z konkretnym odnośnikiem do pliku DWG. Opcja ta jest przydatna wtedy,gdy zmieniono położenie lub nazwę pliku skojarzonego z odnośnikiem.

Typ ścieżki

Określa, czy ścieżka jest względna czy bezwzględna (pełna).

 • Edytuj nazwy odnośników w celu edycji typu ścieżki. Wprowadź nazwę odniesień zewnętrznych, które chcesz zmodyfikować. Można określić wiele odniesień zewnętrznych, używając tychsamych symboli wieloznacznych, co używane do sortowania list warstw.
 • Nowy typ ścieżki. Określ jako pełna, względna lub brak.

  Ścieżka pełna to ścieżka bezwzględna zawierająca literę lokalnego dysku twardego, adres URL witryny lub literę dysku serwerasieciowego.

  W ścieżkach względnych przyjmuje się literę bieżącego dysku lub folder rysunku głównego.

Usuń

Usuwa wybrany odnośnik do pliku DWG.

W miejscu odnośnika zewnętrznego zostaje znacznik, co umożliwia jego ponowne wczytanie.

Wczytaj ponownie

Ponownie wczytuje odnośnik do pliku DWG lub kilka takich odnośników. Ta opcja ponownie wczytuje i wyświetla ostatnio zapisanąwersję rysunku.

Jeżeli program napotka błąd podczas ponownego wczytywania, zakończy wykonywanie polecenia ODNOŚNIK i anuluje całą sekwencjęwczytywania.

Nałóż

Wyświetla okno dialogowe Podaj nazwę pliku do nałożenia (okno dialogowe standardowego wyboru pliku). Jeśli ta czynność jestwykonywana w stosunku do rysunku zawierającego nałożony odnośnik, to nie pojawi się on w bieżącym rysunku.

W przeciwieństwie do bloków i dołączonych odnośników nałożone odnośniki nie mogą być zagnieżdżone. Jeśli inny użytkownik aktualnieedytuje plik odnośnika, program nakłada ostatnio zapisaną wersję.

Jeśli wybrany odnośnik został już nałożony, program tworzy nowy odnośnik, korzystając z nazwy pliku wskazywanego przez odnośnik.

Jeśli zmienna FILEDIA ma wartość 0, zostanie wyświetlony następujący monit:

Podaj nazwę pliku do nałożenia.

Można wpisać znak tyldy (~), co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego.

Dołącz

Wyświetla okno dialogowe Odnośnik, jeżeli jest wybrany odnośnik do pliku DWG albo okno dialogowe Wybierz plik odnośnika, jeżelinie wybrano odnośnika do pliku DWG. Zobacz XDOŁĄCZ.

Jeżeli występuje odwołanie do rysunku zawierającego dołączone odnośniki, odnośniki te pojawiają się w bieżącym rysunku. Podobniejak bloki, dołączone odnośniki zewnętrzne mogą być zagnieżdżane. Jeśli inna osoba edytuje obecnie plik odnośnika, dołączanajest ostatnio zapisana wersja.

Określ punkt wstawienia

Podaj punkt lub wprowadź opcję

Skala

Ustawia współczynnik skali. Wszystkie wymiary X i Y odnośnika są mnożone przez współczynniki skali X i Y. Odnośnik jest obracany o określony kąt z użyciem punktu wstawienia jako środka obrotu.

X, Y i Z

Ustaw współczynnik skali X, Y, i Z.

 • Współczynnik skali X. Umożliwia zdefiniowanie współczynników skali X, Y i Z dla odnośnika.
 • Narożnik. Definiuje skale X i Y jednocześnie, uwzględniając punkt wstawienia i inny punkt jako narożniki ramki, a następnie definiuje skalę Z.
  Obróć

  Umożliwia ustalenie kąta wstawienia dla odnośnika.

  PSkala

  Ustawia współczynnik skali dla osi X, Y i Z w celu sterowania wyświetlaniem odnośnika, kiedy jest on przeciągany do położenia.

  PX, PY i PZ

  Umożliwia ustawienie osi X, Y i Z w celu sterowania wyświetlaniem odnośnika, kiedy jest on przeciągany do położenia.

  PObrót

  Umożliwia ustawienie kąta obrotu odnośnika, kiedy jest przeciągany do położenia.

At Odnośnik do polecenia Emerson Ec1320c

Bezpośredni link do pobrania At Odnośnik do polecenia Emerson Ec1320c

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja At Odnośnik do polecenia Emerson Ec1320c