Instrukcja instalacji i szybkiego startu Aeg Edw1953

Instrukcja instalacji i szybkiego startu Aeg Edw1953 jest niezbędnym krokiem, aby skonfigurować i używać systemu Aeg Edw1953. Instrukcja instalacji opisuje szczegółowo wszystkie kroki, które należy wykonać, aby uruchomić system. Po uruchomieniu systemu instrukcja szybkiego startu zapewni użytkownikom szybkie i łatwe wdrożenie systemu, w tym informacje na temat przeglądania i zarządzania dokumentami, a także przydatne instrukcje dotyczące tworzenia i edycji dokumentów. Instrukcja instalacji i szybkiego startu Aeg Edw1953 jest niezbędna dla osób, które chcą w pełni wykorzystać potencjał systemu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i szybkiego startu Aeg Edw1953

Identyfikator artykułu: 00107053 / Ostatnia modyfikacja: 05. 05. 2017

Drukowanie

Gdzie znajdę części stojaka i śruby?

Jak trzymać, przenosić i ustawiać telewizor podczas montażu?


Odpowiedzi

Gdzie znajdę części stojaka i śruby?

 • Są w opakowaniu, w wypełniaczach zabezpieczających. W sekcji „Zawartość opakowania” w Podręczniku szybkiego startu zamieszczono listę części, które powinny znajdować się w kartonie.

Uwaga: Podręcznik szybkiego startu jest dostarczany z produktem; można go też pobrać ze strony pomocy technicznej Sony.
Jak trzymać, przenosić i ustawiać telewizor podczas montażu?

 • Zalecamy zabezpieczyć telewizor przed zarysowaniami i uszkodzeniami za pomocą miękkiego materiału, np. ręcznika lub koca. Można też przeprowadzić montaż na miękkim dywanie.
 • Ważne: Nie należy używać worka ochronnego, w który telewizor jest zapakowany na czas transportu.

  • Społeczność Sony

   Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

  INSTRUKCJA OBS? UGI
  ZMYWARKA DO NACZYAE
  MODEL: LD-2131W(S, M, L, T)H
  LD-2131W(S, M, L)HB
  LD-2131W(S, M, L, T)HU

  Przed rozpoczëciem u? ytkowania zmywarki do naczyae nale? y przeczytaç
  dok? adnie niniejsz? instrukcjë. Zachowaç j? do dalszego wykorzystania.

  SPIS TRE, CI

  BEZPIECZEAESTWO i, RODKI OSTRO~NO, CI 3
  INSTRUKCJA INSTALACJI

  5

  NAZEWNICTWO CZË, CI

  9

  FUNKCJE PRZYCISKÓW STERUJ? CYCH

  10

  SPOSÓB OBS? UGI I U~YTKOWANIA

  11

  KOLEJNO, Ç OPERACJI

  17

  PROGRAMY

  18

  INSTRUKCJA KONSERWACJI

  19

  ROZWI? ZYWANIE PROBLEMÓW

  20

  DANE TECHNICZNE

  BEZPIECZEAESTWO i, RODKI OSTRO~NO, CI
  WA~NE WSKAZÓWKI DOTYCZ? CE BEZPIECZEAESTWA
  OSTRZE~ENIE - W czasie u? ytkowania zmywarki nale? y zachowywaç
  podstawowe? rodki ostro? no? ci w?? czaj? c w to nastëpuj? ce:
  Zasady u? ytkowania

  ? Przed pierwszym u? yciem zmywarki do naczyae
  nale? y przeczytaç dok? adnie niniejsz? instrukcjë.
  ? Niniejsza instrukcja zawiera bardzo wa? ne
  uwagi dotycz? ce instalacji, u? ytkowania i
  konserwacji zmywarki do naczyae.
  ? Producent nie odpowiada za problemy
  spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek
  dotycz? cych bezpieczeaestwa i? rodków
  ostro? no? ci.
  ? Niniejsza zmywarka do naczyae jest
  przeznaczona do normalnego u? ytkowania w
  gospodarstwie domowym.
  ? Nie nale? y u? ywaç tej zmywarki do naczyae do
  zastosowaae przemys? owych, handlowych i
  innych.
  ? Urz? dzenie nie jest przeznaczone do obs? ugi
  bez nadzoru przez ma? e dzieci oraz osoby nie w
  pe? ni sprawne.

  ? W zmywarce do naczyae powinny byç
  umieszczane wy?? cznie odpowiednie naczynia
  kuchenne. (Nale? y unikaç naczyae, które nie s?
  odporne na ciep? o, posiadaj? metalowe
  dekoracje, itp. )
  ? W zmywarce nie stosowaç? adnych
  rozpuszczalników. Mo? e to spowodowaç
  eksplozjë i po? ar.
  ? Nie spryskiwaç urz? dzenia wod?. Mo? e to
  spowodowaç uszkodzenie czë? ci elektrycznych
  lub pora? enie pr? dem elektrycznym.
  ? Nie naciskaç ani nie siadaç na otwartych
  drzwiach. Mo? e to byç przyczyn? odkszta? cenia
  lub uszkodzenia zmywarki do naczyae.
  ? Nie stosowaç detergentów do mycia r? k.
  Detergenty przeznaczone do zmywarki do
  naczyae powinny byç wykorzystane do
  normalnego u? ycia.
  ? Urz? dzenie niniejsze jest wyposa? one w funkcjë
  bezpieczeaestwa, która automatycznie
  zatrzymuje pracë zmywarki do naczyae w
  przypadku wyst? pienia powa? nych zak? óceae
  zasilania.
  ? Detergenty do zmywarek do naczyae s? silnie
  alkaliczne. Mog? byç bardzo niebezpieczne w
  przypadku ich po? kniëcia. Nale? y unikaç
  kontaktu ze skór? i oczami. Dzieci nale? y
  utrzymywaç z dala od zmywarki, gdy otwarte s?
  jej drzwi.
  ? Po zakoaeczeniu cyklu mycia nale? y sprawdziç,
  czy zasobnik na detergent jest pusty.

  Zasady instalacji
  ? Pod?? czenia elektryczne musz? byç wykonane
  zgodnie z tabliczk? znamionow?.
  ? Bezpieczeaestwo elektryczne jest zapewnione
  tylko wtedy, gdy elektryczny obwód ochronny w
  mieszkaniu jest wykonany zgodnie z
  odpowiednimi lokalnymi przepisami. (Nie
  stosowaç przed? u? aczy. )
  ? Je? li temperatura ciep? ej wody przekracza 65? C,
  nale? y j? odpowiednio uregulowaç.
  Je? li nie mo? na ustawiç temperatury ciep? ej
  wody poni? ej 65? C, zmywarka do naczyae musi
  zostaç pod?? czona do zimnej wody.
  ? Je? li przewód zasilaj? cy jest uszkodzony, w celu
  unikniëcia niebezpieczeaestwa mo? e on zostaç
  wymieniony wy?? cznie przez producenta lub
  przedstawiciela jego serwisu albo osobë
  posiadaj? c? w? a? ciwe kwalifikacje.
  ? Urz? dzenie niniejsze musi byç tak ustawione,
  aby wtyczka przewodu zasilaj? cego by? a? atwo
  dostëpna.
  ? Urz? dzenie powinno byç pod?? czone do
  instalacji wodnej przy u? yciu nowych zestawów
  wë? y. Stare wë? e nie powinny byç u? ywane
  ponownie.

  Bezpieczeaestwo dzieci
  ? Wykorzystuj? c funkcjë "Blokada przed dzieçmi"
  mo? na zablokowaç elementy sterowania tak,
  aby dzieci nie mog? y zmieniç ustawieae. (Nie
  wszystkie modele. )
  ? Detergenty i dodatki do p? ukania nale? y
  utrzymywaç z dala od dzieci.
  ? Nie nale? y pozwalaç dzieciom na obs? ugiwanie
  zmywarki do naczyae.
  ? Konieczne jest zapewnienie opieki nad ma? ymi
  dzieçmi, aby nie bawi? y sië one tym
  urz? dzeniem.
  3

  UWAGA-pod?? czanie przewodu zasilaj? cego
  Dla wiëkszo? ci urz? dzeae elektrycznych zaleca sië, aby by? y pod?? czone do osobnego obwodu; to
  znaczy,? e do jego zasilania s? u? y osobne pojedyncze gniazdko, które nie ma dodatkowych wyj? ç lub
  odga? ëzieae. Dla pewno? ci sprawd? stronë z danymi technicznymi zawart? w tej instrukcji obs? ugi.
  Nie wolno przeci?? aç gniazdek zasilaj? cych. Przeci?? one, lu? ne lub uszkodzone gniazdka lub
  przed? u? acze, przepalone lub uszkodzone kable zasilaj? ce, uszkodzona lub przerwana izolacja
  przewodu s? niebezpieczne. Jakikolwiek z tych przypadków mo? e spowodowaç pora? enie pr? dem lub
  po? ar. Od czasu do czasu nale? y sprawdzaç kabel zasilaj? cy urz? dzenie i je? eli wykazuje on oznaki
  zu? ycia lub uszkodzenia, nale? y go od?? czyç, zaprzestaç korzystania z urz? dzenia i zleciç jego wymianë
  na dok? adnie taki sam w autoryzowanym centrum serwisowym.
  Nale? y chroniç przewód zasilaj? cy przed uszkodzeniami fizycznymi lub mechanicznymi, takimi jak:
  skrëcenie, zapl? tanie, przebicie, przygniecenie drzwiami lub nadepniëcie. Nale? y zwracaç szczególn?
  uwagë na wtyczki, gniazdka i miejsce, gdzie kabel wychodzi z urz? dzenia.

  NALE~Y PRZESTRZEGAÇ PONI~SZYCH ZALECEAE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
  INSTRUKCJA DOTYCZ? CA POD?? CZENIA PRZEWODU OCHRONNEGO
  Niniejsze urz? dzenie musi byç pod?? czone do obwodu ochronnego. W przypadku wadliwego dzia? ania lub
  przebicia, obwód ochronny zmniejsza ryzyko pora? enia pr? dem elektrycznym tworz? c dla pr? du elektrycznego
  drogë o najmniejszej rezystancji. Urz? dzenie to jest wyposa? one w przewód zasilaj? cy posiadaj? cy przewód
  ochronny i wtyczkë z ko? kiem zeruj? cym. Wtyczka musi byç w?? czona do odpowiedniego gniazda posiadaj? cego
  poprawnie zainstalowany i pod?? czony (zgodnie z lokalnymi przepisami) obwód ochronny.
  -Nie stosowaç przed? u? aczy, poniewa? mo? e powodowaç to przerwanie obwodu ochronnego.
  -Je? eli nie dysponujemy odpowiednim gniazdem, nale? y skonsultowaç sië z wykwalifikowanym elektrykiem.
  UWAGA - Nieprawid? owe pod?? czenie przewodu ochronnego mo? e spowodowaç niebezpieczeaestwo pora? enia
  pr? dem elektrycznym. W przypadku jakichkolwiek w? tpliwo? ci, nale? y zleciç wykwalifikowanemu
  elektrykowi sprawdzenie, czy urz? dzenie ma prawid? owo pod?? czony przewód ochronny. Nie
  modyfikowaç wtyczki dostarczonej wraz z urz? dzeniem. Je? eli nie pasuje ona do gniazda, instalacjë
  odpowiedniego gniazda nale? y zleciç wykwalifikowanemu elektrykowi.

  Utylizacja starych urz? dzeae
  1. Kiedy do produktu do?? czony jest niniejszy przekre? lony symbol ko? owego
  pojemnika na? mieci, oznacza to,? e produkt jest objëty dyrektyw?
  2002/96/EC.
  2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny byç utylizowane
  niezale? nie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego
  celu miejsc sk? adowania wskazanych przez rz? d lub miejscowe w? adze.
  3. W? a? ciwy sposób utylizacji starego urz? dzenia pomo? e zapobiec potencjalnie
  negatywnemu wp? ywowi na zdrowie i? rodowisko.
  4. Aby uzyskaç wiëcej informacji o sposobach utylizacji starych urz? dzeae, nale? y
  skontaktowaç sië z w? adzami lokalnymi, przedsiëbiorstwem zajmuj? cym sië
  utylizacj? odpadów lub sklepem, w którym produkt zosta? kupiony.

  4

  INSTRUKCJA INSTALACJI
  4 Je? li zmywarka do naczyae ma byç
  instalowana w naro? niku, nale? y zapewniç
  minimaln? odleg? o? ç 5cm pomiëdzy
  zmywark?, a s? siaduj? c? szafk? lub? cian?.

  OSTRZE~ENIE
  Wszelkie prace elektryczne wymagane przy
  instalacji tego urz? dzenia powinny byç
  wykonane przez wykwalifikowanego elektryka
  lub osobë posiadaj? c? odpowiednie
  kwalifikacje. Wszelkie prace hydrauliczne
  wymagane przy instalacji tego urz? dzenia
  powinny byç wykonane przez
  wykwalifikowanego hydraulika lub osobë
  posiadaj? c? odpowiednie kwalifikacje.

  Etap 2:
  PRZYGOTOWANIE PO?? CZEAE
  ELEKTRYCZNYCH

  Etap 1:
  PRZYGOTOWANIE MIEJSCA NA
  ZMYWARKË

  UWAGA
  W celu zapewnienia bezpieczeaestwa, przed
  instalacj? nale? y wyj? ç lub wy?? czyç
  bezpiecznik instalacji domowej. Do zasilania
  urz? dzenia nie stosowaç przed? u? aczy ani
  rozga? ë? ników. Po?? czenia elektryczne i
  przewodu ochronnego musz? spe? niaç
  wymagania krajowych przepisów elektrycznych
  lub innych przepisów lokalnych.

  1 Niniejsza zmywarka do naczyae wymaga
  miejsca o wymiarach pokazanych na
  rysunku poni? ej.
  2 Dla? atwego pod?? czenia wody i odp? ywu
  wybraç lokalizacjë jak najbli? ej zlewu.
  3 W celu zapewnienia prawid? owego odp? ywu
  wody, zmywarka do naczyae nie powinna byç
  instalowana dalej ni? 3 m od zlewu.

  1 Urz? dzenie niniejsze musi byç zasilane
  napiëciem o warto? ci i czëstotliwo? ci
  wskazanej w instrukcji obs? ugi oraz musi byç
  pod?? czone do oddzielnego obwodu z
  przewodem ochronnym, zabezpieczonego
  bezpiecznikiem automatycznym lub
  zw? ocznym o warto? ci co najmniej 15A.
  Po?? czenie musi byç 3-przewodowe
  (2 przewody robocze i ochronny).

  Figure

  2 Wtyczka zasilaj? ca musi znajdowaç sië w
  dostëpnym miejscu w s? siedztwie zmywarki
  do naczyae, lecz nie za ni?, w odleg? o? ci do
  1, 2m od jej boku. (p. str. 7 Rys. A)
  3 Wtyczka zasilaj? ca musi byç prawid? owo
  pod?? czona do przewodu ochronnego.
  W razie w? tpliwo? ci, zleciç sprawdzenie
  wykwalifikowanemu elektrykowi. Do tego
  samego gniazda elektrycznego nie powinno
  byç pod?? czone? adne inne urz? dzenie.

  jednostka: mm
  Je? li panel meblowy przylega od góry lub z
  boku do zmywarki, nale? y go zabezpieczyç
  wodoodporn? farb? lub impregnatem w celu
  zapobie? enia powstawaniu wybrzuszeae na
  skutek dzialania pary.

  Etap 3:
  PRZYGOTOWANIE ZMYWARKI DO
  INSTALACJI

  Etap 4:
  INSTALACJA ZMYWARKI
  POMIËDZY MEBLAMI

  1 Przechyliç zmywarkë aby uzyskaç? atwy
  dostëp do nó? ek.

  1 Przed wsuniëciem zmywarki do naczyae na
  przeznaczone dla niej miejsce, nale? y
  dokonaç wszystkich ostatecznych regulacji
  wysoko? ci i stabilno? ci za pomoc? klucza
  p? askiego.

  2 Wyregulowaç nó? ki do wysoko? ci mebli, jak
  pokazano na poni? szym rysunku.

  2 Ostro? nie wsun? ç zmywarkë w otwór miëdzy
  meblami. Upewniç sië,? e w?? odp? ywowy
  wewn? trz obudowy nie jest za? amany ani
  naci? gniëty.

  Je? li wysoko? ç blatu kuchennego jest mniejsza
  ni? 850mm, nale? y po odkrëceniu 2 wkrëtów
  (z ty? u) zdj? ç wierzchni blat zmywarki.

  6

  Etap 5:
  POD?? CZENIE WË~A
  ODP? YWOWEGO

  ? Gdy w?? odp? ywowy jest pod?? czony do
  oddzielnej rury, bardzo wa? ne jest, aby
  po?? czenie to nie przepuszcza? o powietrza.
  Patrz Rys. B

  1 Je? li koniec wë? a odp? ywowego nie pasuje do
  wlotu odp? ywu, nale? y u? yç kawa? ka gumowej
  rurki odpornej na ciep? o i detergenty (nie
  znajduje sië w wyposa? eniu) dostëpnej w
  sklepach z armatur? hydrauliczn?.
  2 Mo? liwe s? dwa typowe pod?? czenia, jak
  pokazano na Rys. A i B.
  Je? li wlot do syfonu kanalizacyjnego jest u? ywany
  do odprowadzania wody, musi byç on
  wyczyszczony do uzyskania maksymalnej
  ? rednicy wewnëtrznej oraz wolny od wszelkich
  przedmiotów tamuj? cych przep? yw.
  W celu zapobie? enia efektowi syfonowemu nale? y
  zastosowaç jeden z poni? szych sposobów
  instalacji:

  Rys. B: Po?? czenie odp? ywowe oddzielna rura.

  ? Gdy w?? odp? ywowy jest pod?? czony do syfonu
  zlewu, musi byç on zagiëty w pëtlë pod blatem i
  tam przymocowany.

  Przed? u? enie wë? a odp? ywowego
  Sposób przed? u? enia wë? a odp? ywowego
  pokazano na rysunku poni? ej.

  Rys. A

  Przy pod?? czaniu lub przed? u? aniu wë? a
  odp? ywowego nale? y sië upewniç,? e w?? ten
  nie jest nigdzie za? amany. (Promieae zagiëcia
  powinien wynosiç co najmniej 40mm. )

  7

  Etap 6:
  POD?? CZENIE DOPROWADZENIA
  WODY

  Etap 8:
  POZIOMOWANIE WYROBU
  Po instalacji wyrobu, je? li podczas otwierania lub
  zamykania drzwi pomiëdzy boczn? czë? ci? drzwi, a
  zbiornikiem wyczuwa sië opór lub s? ychaç d? wiëk
  tarcia, nale? y wypoziomowaç zmywarkë.

  1 W?? doprowadzaj? cy wodë pod?? czyç do
  zaworu wodnego jak pokazano na rysunku.
  (Niektóre modele zawieraj? w?? dop? ywowy i
  zawór dop? ywowy). Niniejsza zmywarka do
  naczyae mo? e byç zasilana zarówno zimn?, jak
  i gor? c? wod?. Je? li temperatura gor? cej
  wody przekracza 65? C, zmywarka musi
  zostaç pod?? czona do wody zimnej.

  1. Gdy drzwi s? nachylone w prawo

  2 W celu unikniëcia wycieków wody, podczas
  instalacji nale? y korzystaç z ta? my lub innych
  ? rodków uszczelniaj? cych. Nale? y sië
  upewniç, czy w?? nie jest skrëcony lub mocno
  zagiëty. C
  ? Je? li drzwi s? nachylone w prawo, jak pokazano na
  Rys. C, nale? y powtarzaç ni? ej opisan? procedurë,
  a? drzwi bëd? funkcjonowaç normalnie.
  1) Wykrëciç (przeciwnie do kierunku wskazówek
  zegara) lew? tyln? nó? kë i podwy? szyç poziom.
  2) Sprawdziç, czy przy otwieraniu drzwi w dalszym
  ci? gu wyczuwa sië opór lub s? ychaç d? wiëk
  tarcia.
  ? W prawid? owo wypoziomowanym wyrobie nie widaç
  nachylenia, nie wyczuwa sië oporu ani nie s? ychaç
  d? wiëku ocierania.

  2. Gdy drzwi s? nachylone w lewo

  Etap 7:
  OSTATECZNE SPRAWDZENIE I
  MONTA~
  Rys. D

  1 Mocno dokrëciç w?? doprowadzaj? cy wodë do
  zaworu wodnego. W? o? yç wtyczkë przewodu
  zasilaj? cego do gniazda z pod?? czonym
  przewodem ochronnym i w?? czyç wy?? cznik.

  ? Je? li drzwi s? nachylone w lewo, jak pokazano na
  Rys. D, nale? y powtarzaç ni? ej opisan? procedurë,
  3) Wykrëciç (przeciwnie do kierunku wskazówek
  zegara) praw? tyln? nó? kë i podwy? szyç poziom.
  4) Sprawdziç, czy przy otwieraniu drzwi w dalszym
  ci? gu wyczuwa sië opór lub slychaç d? wiëk
  2 Po zainstalowaniu wyrobu uruchomiç
  zmywarkë na jeden cykl bez za? adowywania
  naczyae (zalecany program mycia szybkiego).
  Dziëki temu mo? na sprawdziç wycieki wody i
  warunki pracy urz? dzenia. Przy pierwszym
  uruchomieniu wyrobu mo? e wyst? piç ha? as.
  W takim przypadku nale? y wy?? czyç wy?? cznik
  zasilania i ponownie uruchomiç zmywarkë.
  8

  NAZEWNICTWO CZË, CI

  1. Panel steruj? cy
  2. Uchwyt drzwi
  3. Pokrywa przednia
  4. Pokrywa dolna
  5. Wy? wietlacz
  6. Wy?? cznik zasilania
  7. W?? odp? ywowy
  8. W?? dop? ywowy
  9. Przewód zasilaj? cy
  10. Nó? ka regulacyjna

  11. Kosz górny
  12. Kosz na sztuçce
  13. Zasobnik na detergent i dodatki do
  p? ukania
  14. Pokrywa otworu wentylacyjnego
  15. Górne ramië spryskiwacza
  16. Dolne ramië spryskiwacza
  17. Filtr ASM
  18. Kosz dolny
  19. Pokrywa pojemnika na sól

  Lejek

  ? W zale? no? ci od kraju wygl? d i dane techniczne mog? ulec zmianie bez powiadomienia.

  FUNKCJE PRZYCISKÓW STERUJ? CYCH
  CZAS POZOSTA? Y DO
  ZAKOAECZENIA

  OPÓ§NIENIE
  STARTU

  ? Przed uruchomieniem, w okienku wy? wietlacza
  pojawia sië czas trwania wybranego programu.
  ? Po uruchomieniu, w okienku wy? wietlacza
  podawany jest czas pozostaj? cy do zakoaeczenia.
  ? W wypadku pojawienia problemów ze zmywark?, na
  wy? wietlaczu pojawia sië komunikat.

  ? Je? eli zamierzasz
  uruchomiç program
  z opó? nieniem,
  naci? nij ten
  przycisk przed
  naci? niëciem
  przycisku
  programu.
  ? Ka? dorazowe
  naci? niëcie
  opó? nienia
  zwiëksza czas o 1
  godzinë.
  ? Czas opó? nienia
  mo? e wynosiç od 1
  do 19 godzin.

  Je? eli zostanie wy? wietlony komunikat, proszë
  zapoznaç sië z instrukcj? rozwi? zywania problemów
  na stronie 20.
  ? "
  ": Brak komunikatu o b? ëdzie (patrz strona 17)

  1/2 ZA? ADUNKU
  ? W przypadku ma? ych
  ilo? ci naczyae, w celu
  zaoszczëdzenia energii
  nale? y wykorzystywaç
  tylko górny lub tylko dolny
  koszyk.
  ? Po ka? dym naci? niëciu
  przycisku wybierany jest
  albo górny albo dolny
  koszyk.
  ? Je? li przycisk ten nie
  zostanie naci? niety,
  urz? dzenie zawsze
  pracuje z wykorzystaniem
  na przemian dolnego i
  górnego ramienia
  spryskiwacza.

  WSKA§NIK

  ? Nape? nij
  specjaln?
  sol?

  ? Nape? nij
  dodatkiem
  do p? ukania

  ZASILANIE
  ? Przed zmywaniem
  nale? y przycisn? ç
  przycisk aby uruchomiç
  urz? dzenie.
  ? Po zakoaeczeniu
  zmywania, zasilanie jest
  automatycznie
  wy?? czane dla
  bezpieczeaestwa oraz
  oszczëdno? ci energii.
  ? W wypadku wyst? pienia
  przerw w zasilaniu,
  mo? e ono zostaç dla
  bezpieczeaestwa
  wy?? czone
  automatycznie.

  EXTRA
  GOR? CY

  BLOKADA
  PRZED DZIEÇMI

  SYGNALIZACJA
  W?. /WY?.

  ? Gdy wybrana
  zostanie
  funkcja Extra
  Gor? cy,
  temperatura
  pracy
  podniesiona
  do 77? C.

  ? S? u? y do blokowania i
  odblokowywania
  przycisków
  steruj? cych, aby
  zapobiec zmianie
  ustawieae przez dzieci.
  ? Funkcja ta zostaje
  wy?? czona w
  przypadku
  wyst? pienia przerwy
  w dop? ywie pr? du.
  ? Aby zablokowaç/
  odblokowaç naci? nij
  jednocze? nie na kilka
  sekund przycisk
  Intensywny i Auto.

  ? Zmywarka musi byç
  w?? czona.
  ? Funkcja w?. /wy?.
  sygnalizacji mo? e zostaç
  zmieniona przez
  jednoczesne naci? niëcie
  na kilka sekund
  przycisków Szybki oraz
  Mycie wstëpne.
  Nastëpnie na
  wy? wietlaczu pojawi sië
  komunikat "on" (w?. ).
  ? Funkcja ta zostaje
  automatycznie wy?? czona
  w przypadku wyst? pienia
  przerwy w dop? ywie
  pr? du.

  PROGRAM
  ? Je? eli zamierzasz
  wybraç program,
  naci? nij
  odpowiedni
  przycisk.

  SPOSÓB OBS? UGI I U~YTKOWANIA
  Nale? y uwa? aç, aby wiëksze naczynia nie
  zablokowa? y otwarcia pokrywki
  pojemnika na? rodek myj? cy. Za? adunek zmywarki
  W celu uzyskania najlepszej wydajno? ci
  zmywania, wa? nym jest, aby zmywarka by? a
  ? adowana wed? ug instrukcji.
  Przed w? o? eniem naczyae do zmywarki nale? y
  usun? ç wiëksze pozosta? o? ci jedzenia,
  szczególnie te nierozpuszczalne, jak ko? ci,
  wyka? aczki, pestki, itp.

  3. Zastosowanie kosza na
  sztuçce
  Aby zapobiec przyleganiu do siebie podobnych
  przedmiotów, sztuçce w ka? dej z przegródek
  kosza powinny byç wymieszane. Sztuçce
  umieszczaç w pokrywie uchwytami do do? u.
  Pokrywa mo? e byç zawieszana i od?? czana od
  kosza, je? li nie chcemy jej u? ywaç. No? e
  umieszcza sië w oddzielnym pojemniku na no? e
  znajduj? cym sië w koszyku górnym.

  Podczas za? adowywania zmywarki nale? y
  przestrzegaç poni? szych ogólnych zaleceae:
  ? Zastawë sto? ow? umieszczaç tak, aby woda
  mia? a kontakt z ca?? powierzchni? naczynia.
  ? Naczynia g? ëbokie umieszczaç pod k? tem, aby
  u? atwiç prawid? owy odp? yw wody i suszenie.
  ? Naczynia z przypalonymi resztkami przed
  w? o? eniem do zmywarki nale? y namoczyç.

  Przy wk? adaniu i wyjmowaniu ostrych
  przedmiotów nale? y zachowaç
  ostro? no? ç. Za? adunek kosza dolnego
  Do dolnego kosza najlepiej wk? adaç talerze
  obiadowe, miski, pó? miski, garnki, patelnie,
  pokrywki oraz naczynia do opiekania.
  Talerze powinny byç ustawione pionowo i
  skierowane do? rodka kosza.
  Garnki, patelnie i du? e pó? miski musz? byç
  odwrócone dnem do góry.

  Nale? y uwa? aç, aby nie zak? ócaç ruchu
  obrotowego ramion spryskiwaczy.

  4. Za? adunek kosza górnego

  5. Regulacja koszyka górnego

  Do kosza górnego najlepiej wk? adaç nieco l? ejsze
  naczynia, ma? e talerzyki, d? ugie sztuçce, fili? anki,
  szklanki i naczynia plastikowe przeznaczone do
  mycia w zmywarkach. Talerze powinny byç
  umieszczone do góry spodem zwróconym w
  kierunku przodu kosza.
  Fili? anki, szklanki i salaterki musz? byç
  skierowane do góry dnem.
  Dodatkowe kubki i sprzëty kuchenne mog? byç
  po? o? one na z? o? onych w dó? pó? kach na fili? anki,
  które mog? równie? stanowiç podstawë dla
  kieliszków z d? ug? nó? k?.
  obrotowego ramiona spryskiwacza nad górnym
  koszem.

  Górny kosz mo? e byç obni? any lub podwy? szany
  w celu dopasowania go do zastawy o ró? nej
  wielko? ci. Przed dokonaniem regulacji upewniç
  sië,? e kosz jest ca? kowicie opró? niony.
  Ustawienie górnego kosza mo? na zmieniç
  wyci? gaj? c go do góry (w górn? pozycjë) lub po
  poci? gniëciu za dwie d? wignie po lewej i prawej
  stronie kosza, opuszczaj? c go w dól (w doln?
  pozycjë).
  Dla wygody i poprawnej pracy zmywarki zaleca sië
  lekkie wypoziomowanie górnego kosza.
  Po wyci? gniëciu kosza do góry nale? y zachowaç
  ? rodkowe po? o? enie górnego kosza.
  (
  oznaczona pozycja)

  Po regulacji sprawdziç, czy ramië
  spryskiwacza mo? e sië swobodnie
  obracaç.

  ?
  Przód

  Sprzëty nie nadaj? ce sië do mycia
  w zmywarce do naczyae
  Z uwagi na to,? e dzia? anie wody o wysokiej
  temperaturze wraz z detergentami
  przeznaczonymi dla zmywarek do naczyae
  mo? e niszczyç niektóre sprzëty, nie zalecamy
  stosowania zmywarki do mycia nastëpuj? cych
  elementów:
  ? Mied? lub aluminium anodyzowane
  ? Zastawa rëcznie malowane w srebrne lub
  z? ote wzory
  ? Naczynia z drewnianymi lub rogowymi
  uchwytami
  ? Naczynia? elazne lub mog? ce zardzewieç
  ? Elementy plastikowe, które nie s?
  przeznaczone do mycia w zmywarkach do
  naczyae.

  Przed dokonaniem regulacji upewniç sië,? e
  kosz jest ca? kowicie opró? niony. W przeciwnym
  razie mo? na uszkodziç zastawë sto? ow? lub sië
  pokaleczyç.

  12

  6. Pojemnik na? rodek myj? cy
  ? Przed rozpoczëciem ka? dego programu (za
  wyj? tkiem programu mycia wstëpnego) do
  pojemnika musi zostaç dodany? rodek myj? cy.
  ? Przy doborze w? a? ciwej dawki? rodka myj? cego
  nale? y przestrzegaç wskazówek producenta
  zamieszczonych w instrukcji obs? ugi.
  ? Je? li naczynia s? lekko zabrudzone, mo? na
  dodaç mniej detergentu ni? to zalecane.
  ? Zasobniki mieszcz? 15g i 25g? rodka.
  ? Ilo? ç? rodka myj? cego zale? y od wybranego
  programu - patrz tabela.
  PROGRAM

  ILO¸Ç DETERGENTU

  Intensywny

  25g

  Auto

  20g

  Eko

  15g

  Szybki

  10g

  Mycie wstëpne

  Stosowany? rodek myj? cy jest specjalnym
  detergentem przeznaczonym do zmywarek do
  naczyae i podobnie jak wszystkie? rodki
  chemiczne w gospodarstwie domowym,
  powinien byç traktowany jako trucizna i
  przechowywany w miejscu niedostëpnym dla
  dzieci. Po zakoaeczeniu ka? dego programu
  mycia zasobnik na? rodek myj? cy powinien
  zostaç sprawdzony a wszelkie pozosta? o? ci
  ? rodka myj? cego powinny zostaç usuniëte.

  Bez detergentu

  ? Po dodaniu? rodka myj? cego nale? y zamkn? ç
  pokrywkë pojemnika.
  ? W czasie procesu mycia? rodek myj? cy jest
  pobierany automatycznie.
  ? Po zakoaeczeniu mycia pokrywka pojemnika
  pozostaje otwarta.

  U? ywanie? rodków myj? cych (3 w 1)
  Niektóre? rodki myj? ce zawieraj? dodatki
  wspomagaj? ce p? ukanie; przeznaczone s? one
  wy?? cznie do odpowiednich programów
  myj? cych.
  Optymalne rezultaty p? ukania i suszenia
  uzyskuje sië przez zastosowanie oddzielnych
  dodatków do zmiëkczania (soli) oraz do
  p? ukania.
  , rodki zastëpuj? ce sól zmiëkczaj? c? mog? byç
  u? ywane tylko w wypadku wody o
  odpowiedniej twardo? ci.
  Je? eli u? ywasz? rodków zawieraj? cych dodatki,
  a wydajno? ç suszenia jest bardzo s? aba lub na
  naczyniach zostaje bia? a pow? oka, nale? y
  skontaktowaç sië w tej sprawie z producentem
  danego? rodka myj? cego.
  Nie uznajemy roszczeae, które dotycz?
  bezpo? rednio u? ycia tych produktów.

  Informacje dotycz? ce
  ? rodka myj? cego
  Nale? y stosowaç wy?? cznie? rodki myj? ce
  przeznaczone dla domowych zmywarek do
  naczyae. (Nie powinno sië u? ywaç zwyk? ych
  ? rodków do mycia rëcznego, poniewa?
  powstaj? ca piana mo? e zak? ócaç prawid? ow?
  pracë. )

  13

  7. Pojemnik na? rodek do
  p? ukania
  ? Nape? nianie
  W celu nape? nienia pojemnika na? rodek do
  p? ukania nale? y odkrëciç korek przeciwnie do
  ruchu wskazówek zegara i wyj? ç go. Pojemnik
  nape? niç do maksymalnego poziomu dobrej
  jako? ci? rodkiem do p? ukania, a nastëpnie
  zamkn? ç korkiem.
  , rodek ten jest automatycznie pobierany podczas
  ostatniego cyklu p? ukania.
  Dozowanie? rodka do p? ukania jest ustawione
  fabrycznie i w wiekszo? ci instalacji jest to
  odpowiednie. Je? li po umyciu, na naczyniach
  szklanych widoczne s? mëtne plamy lub smugi,
  konieczne mo? e byç zwiëkszenia nastawy. W tym
  celu nale? y wyjëç korek i obróciç strza? kë
  wska? nika na wy? sz? warto? ç. Nastëpnie za? o? yç
  korek. Je? li szk? o jest poplamione lub gdy na dnie
  naczyae szklanych lub na dnie zmywarki wystëpuje
  piana, nale? y wybraç ni? sz? nastawë.

  ? Dope? nianie
  Zale? nie od ustawionego dozowania oraz liczby
  zmywaae pojemnik mo? e wymagaç dopelniania ok.
  1 raz na miesi? c. Poziom p? ynu do p? ukania
  mo? na sprawdziç na dwa sposoby.
  ? Przez okienko wska? nika na pojemniku, gdy
  drzwi zmywarki s? ca? kowicie otwarte.

  ? Ciemne wskazuje wystarczaj? c? ilo? ç
  ? rodka do p? ukania
  ? Puste wskazuje na potrzebë
  uzupe? nienia? rodka do p? ukania

  Informacje dotycz? ce
  ? rodka do p? ukania

  ? Dziëki lampce na panelu sterowania podczas
  pracy zmywarki.

  , rodek do p? ukania jest potrzebny w celu
  uzyskania naczyae bez plam i smug, jak równie?
  do wspomagania suszenia. U? ycie
  odpowiedniej jego ilo? ci poprawia wydajno? ç
  mycia. Jednak u? ycie zbyt du? ej ilo? ci? rodka
  do p? ukania mo? e skutkowaç nadmiernym
  wytwarzaniem piany, co stwarza mo? liwo? ç
  wycieków wody.

  Gdy? wieci sië lampka Fig., oznacza to,
  ? e p? yn do p? ukania zosta? prawie
  ca? kowicie zu? yty. Nale? y uzupe? niç
  ? rodek do p? ukania.

  14

  8. Nape? nianie sol?
  Model ten jest wyposa? ony w zmiëkczacz wody.
  W celu prawid? owego u? ytkowania nale? y uwa? nie przeczytaç poni? sze wskazówki.
  Aby uzyskaç zadowalaj? ce wyniki p? ukania, zmywarka do naczyae potrzebuje miëkkiej wody, tzn. takiej, która
  nie zawiera lub zawiera niewielkie ilo? ci wapnia. W przeciwnym razie na naczyniach i wewnëtrznych
  pojemnikach woda bëdzie pozostawiaç plamy. Je? li woda z kranu przekracza okre? lony poziom twardo? ci, to
  musi ona byç zmiëkczona, tzn. odwapniona tak, aby mog? a byç u? ywana w zmywarce.
  Uzyskuje sië to poprzez dodanie do urz? dzenia zmiëkczaj? cego wodë wewn? trz zmywarki specjalnej soli.
  Zmiëkczacz wody, zawieraj? cy wymagan? ilo? ç soli, jest ustawiany zale? nie od stopnia twardo? ci wody z
  kranu.

  ? Pierwsze nape? nienie
  ? Nale? y sprawdziç twardo? ç wody w miejscu zamieszkania. (Przedsiëbiorstwo dostarczaj? ce wodë
  powinno posiadaç odpowiednie informacje dotycz? ce twardo? ci i zakresu twardo? ci wody na danym
  terenie. )
  ? Wed? ug podanego sposobu ustawiania zmiëkczacza wody ustawiç odpowiedni? twardo? ç wody.
  ? Wyj? ç dolny kosz i odkrëciç korek pojemnika na sól.
  ? Przed pierwszym u? yciem zmywarki napelniç sol? pojemnik na sól. W celu u? atwienia nasypywania soli,
  nale? y u? yç lejka. Pojemnik mie? ci ok. 1, 9 kg soli. ( Zaleca sië u? ywanie soli gruboziarnistej lub soli
  regeneracyjnej przeznaczonej do zmywarek do naczyae. )
  ? Po nape? nieniu wytrzeç rozsypane resztki soli, aby prawid? owo uszczelniç zamkniëcie pojemnika.
  ? Dok? adnie dokrëciç korek, aby zapobiec wnikaniu mydlin, co mog? oby powodowaç problemy ze
  zmiëkczaniem wody.

  ? Regulacja systemu zmiëkczania wody
  Zmiëkczacz wody nale? y ustawiç wed? ug podanej tabeli na warto? ç odpowiadaj? c? twardo? ci wody na
  terenie, gdzie u? ywana jest zmywarka do naczyae. Posiada on 8 pozycji ustawienia.
  Fabrycznie zmywarka jest zaprogramowana na wodë o twardo? ci odpowiadaj? cej poziomowi "
  ".
  Za pomoc? przycisków na panelu sterowania mo? na sprawdziç zaprogramowany w urz? dzeniu poziom
  twardo? ci wody oraz go zmieniç.
  1. Zmywarka musi byç wy?? czona. Naci? nij jednocze? nie przyciski Opó? niony Start i Zasilanie.
  A " " oraz cyfra 1 pojawi sië na wy? wietlaczu. Aby zmieniç ustawienie: Za ka? dym naci? niëciem przycisku Szybki, ustawienie zmienia sië o jeden.
  Ustawienie zmienia sië od "
  " do "
  4. Po prawid? owym ustawieniu twardo? ci, naci? nij przycisk Mycie wstëpne.
  Ustawienie twardo? ci zostanie zachowane.
  15

  SPOSÓB OBS? UGI I U~YTKOWANIA
  ? Ponowne nape? nianie
  Po wyczerpaniu sië soli, w czasie pracy automatycznie zapala sië lampka wskazuj? ca jej zu? ycie. Wtedy po
  zakoaeczeniu cyklu mycia nale? y uzupe? niç sól. Zalecamy, aby dokonaç uzupe? nienia soli (w sposób opisany
  na poprzedniej stronie) przed rozpoczëciem nastëpnego cyklu mycia.
  Gdy? wieci sië lampka Fig, oznacza to,? e sól
  zosta? a prawie ca? kowicie zu? yta. Nale? y
  uzupe? niç sól.

  Uwaga
  ? Po uzupe? nieniu soli, lampka wska? nika ga? nie dopiero po pewnym czasie.
  ? Gdy poziom twardo? ci wody jest ustawiony na " ", nie ma potrzeby uzupe? niania soli, poniewa? w takim
  przypadku sól nie jest zu? ywana podczas pracy zmywarki.
  Je? li poziom twardo? ci wody jest ustawiony pomiëdzy " ", a " ", pojemnik musi byç nape? niony sol?.

  Nie wlewaç? rodka myj? cego do pojemnika na sól. Spowoduje to zniszczenie zmiëkczacza wody.

  9. Sk? adane przegródki

  10. Suszenie

  ? Przegródki w koszu dolnym mo? na z? o? yç, co
  jest pomocne przy uk? adaniu garnków i patelni.

  ? Po zakoaeczeniu programu zaleca sië, aby
  ca? kowicie otworzyç drzwi, co przyspieszy
  suszenie.

  11. Test energii (EN50242)
  ? Urz? dzenie musi byç za? adowane zgodnie z
  norm?.
  ? Przyk? ad za? adowanej zmywarki: str. 11~12
  ? Pojemno? ç: 12 zestawów
  ? Porównywalny przebieg: Eko
  ? Ustawienie dodatku p? ukania: 3
  ?, rodek czyszcz? cy: 6g detergentu
  nasypanego na wewnëtrzn? czë? ç drzwi
  oraz 24g w komorze dozuj? cej.
  ? Kosz-U musi byç za? o? ony w najwy? szej
  górnej pozycji.

  16

  KOLEJNO, Ç OPERACJI
  Po uruchomieniu, w okienku wy? wietlacza
  podawany jest czas pozosta? y do zakoaeczenia.
  Czas w okienku zmniejsza sië z minuty na
  minutë.
  Je? eli podczas trwania programu zmywania,
  drzwi zostan? otwarte, urz? dzenie
  zabezpieczaj? ce spowoduje wy?? czenie
  zmywarki.
  Po zamkniëciu drzwi, program ponownie
  uruchomi sië w miejscu gdzie zosta? zatrzymany.

  Nacisn? ç przycisk Zasilanie
  Sprawdziç obecno? ç
  ? rodka do p? ukania i soli
  Je? li potrzebne jest dope? nienie,? wieciç sië
  bëdzie odpowiednia lampka.

  Otworzyç drzwi i sprawdziç
  filtry

  Na koaecu programu
  zmywania

  Upewniç sië,? e s? one czyste i prawid? owo
  za? o? one (Patrz "Instrukcja konserwacji").

  Po zakoaeczeniu zmywania na wy? wietlaczu
  pojawia sië komunikat "
  " oraz wytworzony
  zostaje sygna? d? wiëkowy informuj? cy o
  zakoaeczeniu programu. Nastëpnie na
  wy? wietlaczu pojawia sië kod "
  " informujacy
  o tym? e maszyna pracuje w cyklu "Zimnego
  suszenia".

  W? o? yç naczynia
  Usun? ç wszelkie resztki jedzenia.
  Wyciagn? ç dolny kosz i u? o? yç w nim naczynia
  i sztuçce.
  Wyci? gnaç górny kosz i u? o? yç w nim fili? anki,
  szklanki, itp.

  Zimne suszenie - " Cd "
  UWAGA

  Proces ten nie jest czë? ci? programu zmywania.
  W cyklu tym przez kilka minut po zakoaeczeniu
  zmywania pracuje wentylator, który usuwa
  pozostaj? c? parë wodn?.
  Je? eli chcesz mo? esz teraz otworzyç zmywarkë i
  wyj? ç naczynia.
  W przeciwnym wypadku zmywarka dla
  bezpieczeaestwa i oszczëdno? ci energii wy?? czy
  sië automatycznie.

  Nie wk? adaç naczyae do górnego kosza, je? li
  dolny kosz jest wyci? gniëty i za? adowany.

  Upewniç sië,? e ramiona
  spryskiwaczy mog? sië
  swobodnie obracaç
  Odmierzyç? rodek myj? cy
  Dodaç do pojemnika wymaganej ilo? ci
  detergentu. Zamkn? ç pokrywkë pojemnika na
  ? rodek myj? cy.

  Najpierw nale? y opró? niç kosz dolny, a
  nastëpnie kosz górny. W ten sposób uniknie
  sië skapywania wody z górnego kosza na
  naczynia znajduj? ce sië w koszu dolnym.

  Wybieranie i uruchamianie
  programu

  OSTRZE~ENIE

  Naci? nij odpowiedni przycisk programu, aby
  go wybraç.
  Po 3 sekund? ch urz? dzenie uruchomi sië.
  Je? eli to konieczne wybierz opcjë odpowiedni?
  dla danego programu.
  Zapala sië kontrolka programu, a nastëpnie
  odbywaj? sië wszystkie fazy, z których sk? ada
  sië dany program.
  Przed uruchomieniem, w okienku
  wy? wietlacza pojawia sië czas trwania
  wybranego programu.

  Zasadniczo nie zaleca sië otwierania drzwi
  podczas pracy zmywarki.
  Je? li jednak drzwi zostan? otwarte, urz? dzenie
  zabezpieczaj? ce spowoduje zatrzymanie cyklu
  pracy.
  Je? li drzwi zostaj? otwarte w czasie trwania
  fazy gor? cej lub natychmiast po zakoaeczeniu
  mycia, z uwagi na to,? e z wnëtrza mo? e
  wydostaç sië para, nale? y zachowaç
  PROGRAM
  ? Czas pracy mo? e byç ró? ny i zale? y od temperatury i ci? nienia wody oraz od napiëcia pr? du.
  ? Czas pracy nie uwzglëdnia "Zimnego suszenia - 60 min".

  Program

  MYCIE
  Mycie
  wstëpne
  50? C

  P? UKANIE

  Podgrzewazasadnicze P? ukanie 1 P? ukanie 2 P? ukanie 3
  nie
  70? C
  70? C

  SUSZE- Zimne
  NIE suszenie

  Intensywny
  Sekwencja programu jest zoptymalizowana i dostosowana od stopnia
  zabrudzenia naczyae.
  45? C

  65? C

  35? C

  40? C

  Eko
  Szybki
  Wstëpne

  Mycie Eko

  Program ten jest przeznaczony do mycia
  bardzo mocno zabrudzonych naczyae, jak
  garnki, patelnie i brytfanny, na których mog?
  sië znajdowaç zaschniëte resztki jedzenia.

  Program przeznaczony do codziennego
  mycia.

  Mycie Szybkie
  Program ten s? u? y do szybkiego mycia lekko
  zabrudzonych naczyae.

  Mycie Auto
  Podczas programu Auto, stopieae zabrudzenia
  naczyae jest okre? lany przez badanie
  zanieczyszczenia wody.
  Wed? ug stopnia zanieczyszczenia wody,
  program automatycznie dobiera czas mycia i
  temperaturë.
  W rezultacie zu? ycie energii elektrycznej i
  wody pozostaje na niskim poziomie.
  Litera "F" pojawiaj? ca sië na wy? wietlaczu
  oznacza,? e czujnik bada stopieae
  zanieczyszczenia wody.

  Mycie wstëpne
  Mo? e byç stosowany do usuniëcia silnych
  zabrudzeae przed rëcznym myciem naczyae.

  ? "Zimne suszenie" nie jest czë? ci? programu. (Patrz strona 17)
  ? Automatyczne uruchomienie
  Je? eli zmywarka zatrzyma? a sië z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej, po
  powrocie zasilania uruchomi sië ona automatycznie i bëdzie kontynuowaç zmywanie od
  miejsca, w którym zosta? o ono przerwane.
  INSTRUKCJA KONSERWACJI
  Aby unikn? ç problemów i pogorszenia dzia? ania nale? y sprawdzaç i co jaki? czas
  konserwowaç filtry i ramiona spryskiwaczy.

  Filtry

  Górne ramië
  spryskiwacza

  ? Wyj? ç dolny kosz.
  ? Filtr siatkowy wykrëciç przeciwnie do ruchu
  wskazówek zegara.
  ? Wyj? ç filtr siatkowy, górny filtr STS i filtr
  zewnëtrzny.
  ? W razie potrzeby wyczy? ciç filtry.
  ? W? o? yç je w odwrotnej kolejno? ci.

  ? Wyci? gn? ç górny kosz.
  ? Sprawdziç, czy otwory dyszy spryskiwacza nie
  s? zatkane cz? stkami jedzenia.
  ? W razie potrzeby ich wyczyszczenia, wyj? ç
  ramië odkrëcaj? c nakrëtkë.
  ? Wyczy? ciç ramië spryskiwacza i za? o? yç je w
  odwrotnej kolejno? ci.

  Dolne ramië
  spryskiwacza
  ? Sprawdziç, czy otwory dyszy spryskiwacza nie
  ramië ci? gn? c do góry.
  ? Wyczy? ciç ramië spryskiwacza i wcisn? ç na je
  swoje miejsce.

  ROZWI? ZYWANIE PROBLEMÓW
  ? W razie pojawiania sië problemów wezwaç serwis.
  ? Przed wezwaniem serwisu nale? y przeczytaç poni? sze wskazówki i sprawdziç, czy nie
  mo? na samemu rozwi? zaç problemu.
  Problem

  Mo? liwa przyczyna

  Po w?? czeniu zasilania lampka sië
  nie zapala.

  ? Wtyczka jest nie prawid? owo w? o? ona do gniazda.
  ? Wy?? czy? sie lub przepali? bezpiecznik.
  ? Wy?? czona zosta? a elektryczno? ç w domu.

  Urzadzenie nie rozpoczyna pracy.

  ? Drzwi nie s? ca? kowicie zamkniëte.
  ? Nie zosta? naci? niëty przycisk "Start".

  Woda nie jest wypompowywana.

  ? W?? odp? ywowy jest za? amany.
  ? Filtr jest zatkany. (Oczy? ciç filtr. )

  (Na wy? wietlaczu widoczny jest kod
  "
  ". )

  Na wy? wietlaczu widoczny jest kod? Zosta? o pobrane zbyt du? o wody ponad poziom normalny.
  ". (Automatyczne dzialanie
  ? Zawór dop? ywowy dzia? a nieprawid? owo.
  pompy odprowadzaj? cej. )

  Na wy? wietlaczu widoczny jest kod? Woda nie dop? ywa do urz? dzenia. (Kran nie jest odkrëcony. )
  Na wy? wietlaczu widoczny jest kod? Wycieki wody na po?? czeniach wë? y.
  ? Wycieki wody na skutek uszkodzenia.
  Na wy? wietlaczu widoczny jest kod? Obwód grza? ki dzia? a nieprawid? owo.
  Ramië spryskiwacza nie obraca sië? Zamocowanie ramienia spryskiwacza jest blokowane przez
  p? ynnie.
  cz? stki jedzenia. (Wyczy? ciç otwory ramienia spryskiwacza. )
  Po myciu na naczyniach widoczne
  s? bia? e pozosta? o? ci.

  ? Ilo? ç detergentu lub? rodka do p? ukania jest nieprawid? owo
  ustawiona.

  ? Brakuje soli w pojemniku na sól.
  ? Korek pojemnika na sól nie jest dok? adnie zakrëcony.
  Na naczyniach szklanych pozostaj?? Pobierane jest zbyt ma? o? rodka do p? ukania.
  smugi.
  Efekty suszenia s?
  niezadowalaj? ce.

  ? Pobierane jest zbyt ma? o? rodka do p? ukania.

  Efekty mycia s? niezadowalaj? ce.

  ? Nieprawid? owa ilo? ç detergentu.
  ? Naczynie u? ozone nieprawid? owo lub ich zbyt du? a liczba.
  ? Zatkane filtry.
  ? Zablokowane dysze ramienia spryskiwacza.
  ? Ramië spryskiwacza zablokowane przez naczynia.
  ? Wybrano nieodpowiedni program.

  Wy? wietlacz pokazuje kod "

  ? Brak wiadomo? ci o b? ëdach. (Patrz strona 17. )

  ".

  MEMO

  21

  22

  23

  LD-2131W(S, M, L, T)H

  LD-2131W(S, M, L)HB

  Pojemno? ç
  Cie? ar

  Patrz tabliczka znamionowa

  Zasilanie

  Pobór mocy

  Ci? nienie w instalacji wodnej

  P/No. : 3828DD7001U

  12 nakryç

  50 ~ 800 kPa

  Czy te informacje były pomocne?

  Jaka jest jakość języka?
  Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

  Dziękujemy za opinię!

  ×

Instrukcja instalacji i szybkiego startu Aeg Edw1953

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i szybkiego startu Aeg Edw1953

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i szybkiego startu Aeg Edw1953