Instrukcja samodzielnej instalacji Caliber Hcg 009dab

Instalacja samodzielna Caliber Hcg 009dab jest prosta i bezproblemowa. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że wszystkie wymagane elementy są dostępne, w tym urządzenie sterujące, dostępne kabele i odpowiednie narzędzia. Następnie należy dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji Caliber Hcg 009dab. Instalacja wymaga wykonania kilku kroków, które należy wykonać w kolejności określonej w instrukcji. Po wykonaniu wszystkich kroków instalacja powinna być kompletna, a urządzenie będzie gotowe do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja samodzielnej instalacji Caliber Hcg 009dab

Zobacz poniższy poradnik dla Caliber HCG 009DAB. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Caliber HCG 009DAB, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Caliber HCG 009DAB. Upewnij się, że opisujesz trudności z Caliber HCG 009DAB tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Caliber HCG 009DAB

Strona: 1

Podłączanie i ustawianie zegara• Podłącz zasilacz do sieci prądu przemiennego 100~240 V, a drugi koniec do gniazda DC IN (10).• Zegar elektroniczny włączy się i pokaże czas „0:00”.• Włączy się podświetlenie ekranu LCD i pojawi się komunikat „PLZ SET TIME”. Naciśnij przycisk [q /Mode], aby włączyć radio.Najpierw rozpocznie się automatyczne skanowanie kanałów DAB:• Czas zostanie domyślnie zsynchronizowany z czasem transmitowanym przez system DAB.Po zakończeniu skanowania na ekranie pojawi się liczba wykrytych stacji radiowych, a pierwsza stacja zostanie włączonaautomatycznie.W celu przeglądania wykrytych stacji należy nacisnąć przycisk [Down] lub [Up], aby wyświetlić poprzednią lub następnąstację. Po odszukaniu żądanej stacji naciśnij przycisk [ / Select], aby ją wywołać. Jeśli nie naciśniesz przycisku [Select],nowa stacja zostanie wywołana automatycznie po 5 sekundach.• Po ponownym włączeniu radia uruchomiony zostanie poprzednio używany tryb i poprzednio słuchana stacja.Regulacja poziomu głośnościNaciśnij przycisk [ /Select], a następnie przycisk [Up] lub [Down], aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.Zmiana trybu pracy radia (DAB+/FM)Wybierz tryb DAB+ lub FM, przytrzymując wciśnięty przycisk [ q /Mode].Regulacja podświetleniaDo wyboru są 3 opcje jasności podświetlenia.• Aby ustawić poziom jasności, przełącz radio w tryb czuwania i przyciskami [Up] i [Down] wybierz opcję.Interwał czasowy można ustawić za pomocą opcji <Timeout>. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [Info/Menu], aby otworzyć menugłówne, wybierz opcję <System>, a następnie opcję <Timeout>.Uwaga: Patrz opis opcji systemowej odnośnie dostępnych ustawień opcji Timeout.Tryb DAB+Przycisk [Info/Menu] umożliwia zmianę niektórych ustawień domyślnych radia, aby działało zgodnie z oczekiwaniamiużytkownika. Aby włączyć menu główne, wciśnij na 3 sekundy przycisk [Info/Menu], aby włączyć poniższe menu główne.Przyciskami [Up] i [Down] można wybierać różne submenu. Jeśli zechcesz wyłączyć menu, przytrzymaj wciśnięty przycisk [Info/Menu], aby wrócić do poprzedniego menu.Pełne skanowanieWyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji; skanowanie może trwać 1-3 minut.Dostrajanie ręczne1. Za pomocą tej opcji można ręcznie dostroić odbiornik. To może być pomocne w przypadku ustawiania anteny lub dodawaniastacji, pominiętych podczas skanowania automatycznego.2. Naciśnij przycisk [Up] lub [Down], aby przeszukać cyfrowe częstotliwości radiowe i wybrać częstotliwość, do której chceszdostroić radio.POLSKIAlarm:Radio udostępnia 2 alarmy. Użyj poniższych kroków, aby ustawić alarm.Włącz radio, przytrzymaj wciśnięty przycisk [ Sleep/Alarm/Snooze], aby włączyć ustawianie alarmu. Alarm można ustawićrównież wtedy, gdy radio znajduje się w trybie czuwania. W trybie gotowości długie naciśnięcie przycisku [Sleep/Alarm/Snooze] wyświetli kreatora alarmu.Jeśli chcesz ustawić alarm 2, wystarczy nacisnąć przycisk [Up] lub [Down]. Następnie naciśnij przycisk [ / Select], abywłączyć ustawianie alarmu.2. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „Inactive”, naciśnij przycisk [Up] lub [Down], aby pojawił się wskaźnik „active”.3. Następnie naciśnij przycisk [ / select], aby zatwierdzić i przejść do następnego kroku ustawiania czasu. Naciśnij przycisk[Up] lub [Down], aby ustawić godzinę i naciśnij przycisk [ / Select], aby zatwierdzić, a następnie odpowiednio ustaw minutyi zatwierdź, aby przejść do następnego kroku.4. Teraz należy wybrać źródło alarmu. Alarm może włączać brzęczyk, stację DAB lub stację FM. Wybranie DAB lub FM umożliwinastępnie wybranie jednej z zaprogramowanych stacji lub ostatnio słuchanej stacji jako źródła alarmu.5. Następnie należy ustawić żądaną głośność alarmu. Ustaw głośność używając przycisku [Up] lub [Down]. Następnie naciśnijprzycisk [ / Select], aby przejść do następnego kroku.6. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „Duration” określający, jak długo chcesz utrzymywać aktywny alarm w danym okresie.Do wyboru jest 15, 30, 45, 60 i 90 minut. Zatwierdź i przejdź do następnego kroku.7. Teraz należy określić harmonogram działania alarmu. Do wyboru są opcje Daily (codziennie), Once (jeden raz), Weekends (wweekendy), Weekdays (w dni powszednie)8. Naciśnij przycisk [ / Select], aby zatwierdzić, po czym na wyświetlaczu pojawi się wskazanie jak niżej.Przycisk [Sleep/Alarm/Snooze]Gdy alarm jest włączony, to można nacisnąć przycisk [Sleep/Alarm/Snooze], aby włączyć tryb drzemki, opóźniający alarm, którywłączy się ponownie po 9 minutach. Aby wyłączyć alarm, wystarczy nacisnąć przycisk [ q / Mode], po czym alarm zostaniewyłączony i przejdzie w tryb czuwania.Radio FM1. Przy aktywnym trybie DAB przytrzymaj wciśnięty przycisk [ q /Mode], aby włączyć tryb FM.Przytrzymaj wciśnięty przycisk [Up] lub [Down], radio rozpocznie skanowanie częstotliwości w wybranym kierunku, którezatrzyma automatycznie po wyszukaniu stacji.Po kilku sekundach wyświetlacz zostanie zaktualizowany. Pojawi się nazwa stacji oraz informacje systemu RDS (Radio DataSystem), jeśli będą dostępne.4. Naciskanie przycisku [Up] lub [Down] będzie powodować zmianę częstotliwości w górę lub w dół w krokach co 0, 05 MHz.Uwaga: Jeśli odbiór będzie ciągle słaby, to należy zmienić położenie anteny lub przenieść radio w inne miejsce.Zapamiętywanie stacji radiowych1. Radio może przechowywać w pamięci 10 stacji DAB i 10 stacji FM, umożliwiając szybkie wywoływanie ulubionych stacji.2. Dostroić radio do stacji, która ma być zapamiętana.Przytrzymać wciśnięty przycisk „Preset”, aby włączyć menu, wyświetlacz pokaże jak niżej. Wskaźnik <P01Empty> zaczniemigać.Następnie naciśnij przycisk [Up] lub [Down], aby wybrać numer komórki pamięci, po czym naciśnij przycisk [ / Select], abyzatwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „P X Saved”, gdzie „X” jest numerem komórki pamięci (1-10).Wywoływanie zaprogramowanej stacjiNaciśnij przycisk [Preset], a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „P01: (Empty)” lub „P01: station name” (zachowanej uprzednio),naciśnij przycisk [Up] lub [Down], aby wybrać stację, której chcesz słuchać, a następnie naciśnij przycisk[ / Select], aby zatwierdzić.Uwaga: Jeśli w danej komórce pamięci nie ma zapamiętanej stacji, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „Px: (Empty)”, a po kilkusekundach nastąpi powrót do poprzednio słuchanej stacji.Funkcja FACTORY RESET:Funkcja służy do resetowania radia i przywracania oryginalnych ustawień fabrycznych.Przytrzymaj wciśnięty przycisk [Menu], aby włączyć podmenu <system> i wybierz opcję <Factory Reset>, a następnie naciśnijprzycisk [ / select], aby zatwierdzić. Postępuj zgodnie z poleceniami na wyświetlaczu, aby zakończyć resetowanie radia.Radio samoczynnie uruchomi się ponownie.Środki ostrożnościWskazówki bezpiecznego użytkowaniaUważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciemkorzystania z niniejszego urządzenia oraz komponentów systemu.Zawierają one instrukcje dotyczące korzystania z niniejszego produktuw sposób skuteczny oraz bezpieczny. Firma Caliber Europe BV nieponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezastosowania siędo wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.W przypadku napotkania problemunależy natychmiast wyłączyć urządzenie.Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażeniaciała lub uszkodzenie produktu. Urządzenie należy przekazać autory-zowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV celem naprawy.Czyszczenie produktu.Do okresowego czyszczenia produktu używać miękkiej i suchejszmatki. W przypadku poważniejszych zabrudzeń, szmatkęnależy zwilżyć wodą. Wszystkie inne ciecze mogą spowodowaćrozpuszczenie lakieru lub uszkodzenie plastikowej obudowy.Temperatura.Upewnij się, że temperatura otoczenia wynosi od 0°C do +45°C przedwłączeniem urządzenia.Konserwacja.W przypadku problemów nie należy podejmować samodziel-nej naprawy urządzenia. Urządzenie należy przekazaćautoryzowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BVcelem wykonania prac serwisowych.Umieszczanie.Umieścić na płaskiej powierzchni. Zapewnić wystarczającąprzestrzeń wokół produktu dla odpowiedniej wentylacji.Ciepło.Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu powierzchnigrzewczych lub wystawiać na bezpośrednie działanie promienisłonecznych.Poniżej znajdują się opisy funkcji/opcji urządzenia HCG 009DAB. Liczby w „(... )” odnoszą się do przycisków i złączy naurządzeniu i/lub pilocie. Rysunki znajdują się na początku tej instrukcji.INSTRUKCJA

Jak naprawić CITROËN: wystarczy wybrać swój model lub część samochodową

Kategoria części samochodowych

CITROËN instrukcje dotyczące naprawy i serwisowania

 • ZX

 • AX

 • CX

 • C25

 • VISA

 • C35

 • GS

 • E-MEHARI

 • DS

 • AMI

 • ACADIANE

 • DYANE

 • AXEL

 • ID

 • SM

 • LNA

 • MÉHARI

CITROËN - samodzielna naprawa i serwis krok po kroku

Chcesz uzyskać więcej przydatnych informacji?

Zadawaj pytania lub dziel się swoim doświadczeniem w zakresie napraw na forum samochodowym. Subskrybuj aktualizacje, aby nie przegapić nowych poradników.

Filmy do naprawy CITROËN - lista odtwarzania od AUTODOC CLUB

 • Play all playlists

  CITROËN instrukcja naprawy samochodu | Lekcje wideo krok po kroku

Wskazówki i triki do CITROËN

Twój osobisty menedżer wydatków na samochód, wskazówki serwisowe, przypomnienia o zbliżających się terminach i interwałach serwisowych, instrukcje samodzielnej naprawy - wszystko to w Twoim telefonie

Aby pobrać aplikację:

 • - zeskanuj kod QR
 • - pobierz z App Store
 • - pobierz z Google Play

Twój profil jest Twoim osobistym asystentem

Śledzi wydatki na auto, prowadzi książkę serwisową, harmonogram wymiany i zapisuje ulubione materiały, notatki i dokumenty

Samodzielna wymiana części w CITROËN

Samodzielna naprawa Citroëna: najczęściej spotykane usterki

INSTRUKCJA

Środki ostrożności

Wskazówki bezpiecznego użytkowania

Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem

k orzystania z niniejszego urządzenia oraz komponentów systemu.

Zawierają one instrukcje dotyczące korzystania z niniejszego produktu

w sposób skuteczny oraz bezpieczny. Firma Caliber Europe BV nie

ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezastosowania się

do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

W przypadku napotkania problemu

należy natychmiast wyłączyć urządzenie.

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia

ciała lub uszkodzenie produktu. Urządzenie należy przekazać autory-

zowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV celem naprawy.

Czyszczenie produktu.

Do okresowego czyszczenia produktu używać miękkiej i suchej

s zmatki. W przypadku poważniejszych zabrudzeń, szmatkę

należy zwilżyć wodą. Wszystkie inne ciecze mogą spowodować

rozpuszczenie lakieru lub uszkodzenie plastikowej obudowy.

Temperatura.

Upewnij się, że temperatura otoczenia wynosi od 0°C do +45°C przed

włączeniem urządzenia.

Poniżej znajdują się opisy funkcji/opcji urządzenia HCG 008Q. Liczby w „(... )" odnoszą się do przycisków i złączy na urządzeniu i/

lub pilocie. Rysunki znajdują się na początku tej instrukcji.

Podłączanie i ustawianie zegara

• Podłącz zasilacz do sieci prądu przemiennego 100~240 V, a drugi koniec do gniazda DC IN (21).

• Zegar elektroniczny włączy się i pokaże czas „0:00".

• Naciśnij przycisk [SET/MEM] (3) i wskaźnik godziny zacznie migać, użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7), aby ustawić godzinę.

• Naciśnij ponownie przycisk [SET/MEM] (3) i wskaźnik minut zacznie migać, użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7), aby ustawić minuty.

• Naciśnij ponownie przycisk [SET/MEM] (3), aby wybrać tryb 12- lub 24-godzinny, użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7), aby ustawić.

• Naciśnij jeszcze raz przycisk [SET/MEM] (3) i wskaźnik sekund zacznie migać, użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7).

• Po ustawieniu żądanego czasu, naciśnij ponownie przycisk [SET/MEM] (3) lub poczekaj 5 sekund.

• A by zmienić bieżący czas, radio musi być wyłączone – aby je wyłączyć, wciśnij na 2 sekundy przycisk [MODE] (1) i wykonaj

powyższe kroki, aby ustawić czas.

Ustawianie alarmu

Produkt oferuje wygodną funkcję podwójnego alarmu. Każdą funkcję alarmu można ustawić niezależnie, wybierając budzenie

radiem, brzęczykiem lub dźwiękiem z wejścia AUX-in. W przypadku wybrania budzenia radiem należy pamiętać, aby przed

wyłączeniem radia wybrać żądaną stację i ustawić głośność. W przypadku wybrania budzenia dźwiękiem z wejścia liniowego

(AUX-in), należy pamiętać o podłączeniu źródła (odtwarzania).

Aby ustawić alarm, radio musi być wyłączone. Aby wyłączyć radio, wciśnij na 2 sekundy przycisk [MODE] (1).

• N aciśnij przycisk [ALARM] (2) i wskaźnik AL1 (10) + wskaźnik godzin zaczną migać. Użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7), aby

ustawić godzinę.

• Naciśnij ponownie przycisk [ALARM] (2) i zacznie migać wskaźnik minut. Użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7), aby ustawić minuty.

• Ponownie naciśnij przycisk [ALARM] (2) i za pomocą przycisków [DOWN/UP] (6/7) wybierz źródło budzenia:

O N > budzenie brzęczykiem / ON + wskaźnik FM (15) > budzenie radiem FM / ON + wskaźnik AUX (16) > budzenie dźwiękiem

z wejścia liniowego / OFF

• P o dokonaniu wyboru odczekaj 5 sekund, aby urządzenie przeszło do wyświetlania bieżącego czasu. Po ustawieniu zaświeci

się wskaźnik AL1 (10).

Aby użyć drugiego alarmu, należy najpierw wykonać procedurę ustawiania pierwszego alarmu. Po wykonaniu ostatniego kroku

(patrz wyżej) naciśnij ponownie przycisk [ALARM] (2), aby włączyć ustawianie drugiego alarmu i spowodować, że zacznie migać

wskaźnik AL2 (11).

Użyj tych samych powyższych kroków, aby ustawić drugi alarm.

Kiedy zabrzmi alarm, można:

• N acisnąć przycisk [MODE] (1) jeden raz, aby wyłączyć alarm. Wskaźnik alarmu wciąż będzie się świecić informując, że alarm

wciąż jest włączony i zabrzmi następnego dnia.

• Nacisnąć przycisk [SNOOZE] (4), aby wyłączyć alarm na około 9 minut.

• Aby całkowicie wyłączyć alarm, należy ustawić alarm na OFF (patrz akapit „Ustawianie alarmu").

Konserwacja.

W przypadku problemów nie należy podejmować samodziel-

nej naprawy urządzenia. Urządzenie należy przekazać

a utoryzowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV

celem wykonania prac serwisowych.

Umieszczanie.

Umieścić na płaskiej powierzchni. Zapewnić wystarczającą

przestrzeń wokół produktu dla odpowiedniej wentylacji.

Ciepło.

Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu powierzchni

grzewczych lub wystawiać na bezpośrednie działanie promieni

słonecznych.

Instrukcja samodzielnej instalacji Caliber Hcg 009dab

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja samodzielnej instalacji Caliber Hcg 009dab

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja samodzielnej instalacji Caliber Hcg 009dab