Karta charakterystyki produktu Asus Gigax 1116

Karta charakterystyki produktu Asus Gigax 1116 to jeden z najnowszych i najbardziej zaawansowanych komputerów stacjonarnych dostępnych na rynku. Jest to szybki i wydajny komputer zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy wymagają wydajnego i wszechstronnego sprzętu. Komputer jest wyposażony w najnowsze technologie, dzięki czemu można czerpać z niego maksimum korzyści. Komputer Asus Gigax 1116 posiada wydajny procesor Intel Core i5-10400, 16 GB RAM oraz dysk twardy o pojemności 1 TB. Urządzenie posiada również zintegrowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650. Jest to idealna maszyna do gier, multimediów, animacji i innych zastosowań wymagających wysokiej wydajności.

Ostatnia aktualizacja: Karta charakterystyki produktu Asus Gigax 1116

Szukasz Karty Charakterystyki produktu marki LOCTITE®, BONDERITE®, TECHNOMELT®, TEROSON® lub AQUENCE®? Możesz ją znaleźć na dwa sposoby:

Przeszukaj naszą witrynę

Wiele kart charakterystyki (SDS) można znaleźć, przeszukując naszą stronę internetową.

Wskazówki dotyczące wyszukiwania w witrynie:

 1. Rozpocznij tutaj i wpisz IDH produktu, którego szukasz.
 2. Jeśli nie możesz znaleźć karty charakterystyki, której szukasz, skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami, aby poprosić o kartę charakterystyki

Nie wszystkie karty charakterystyki są obecnie dostępne online. Jeśli nie możesz znaleźć karty charakterystyki, której szukasz, skontaktuj się z nami, a prześlemy Ci ją e-mailem.

Nazwa kodowa Switcha GX1005B. Standardy sieciowe: IEEE 802. 3 (10Base-T), IEEE 802. 3u (100Base-TX), IEEE 802. 3x Flow Control, IEEE 802. 3az Energy Efficient Ethernet. Montaż w szafach RACK: Brak. Przepustowość switcha: Magistrala 1Gbps
(10Mbps Port): 14, 800packets/sec/(100Mbps Port): 148, 800packets/sec. Zarządzalność: Nie. Urządzenie posiada 5 szt. portów 10/100 Mbps.

Qos: Nie. Obudowa Switcha jest w kolorze: biały. Zarządzalność: Nie. Produkt zasilany jest poprzez: AC Input: 110V~240V(50~60Hz)
DC Output: Max. 2. 2Watts
Zasilacz DC 5. 5 V / 0. 5 A. Głębokość: 75 mm. Szerokość: 110 mm. Waga switcha wynosi 0, 11 kg. Nazwa kodowa Switcha GX1005B. portów 10/100 Mbps. Rozmiar tablicy adresów MAC: 2K. Wysokość: 30 mm.

Parametry techniczne
ZasilanieAC Input: 110V~240V(50~60Hz)
DC Output: Max. 5 A
Rozmiary i Waga Karty graficznej
Głębokość75 mm
wwwhttp://asus. com. pl/product. aspx? P_ID=FuEfgOWA7AvSlykK www
Montaż w szafach RACKBrak
QoSNie
Algorytm przełączaniaStore and Forward
Zarządzalność
Kolor obudowybiały
Możliwość mocowania do podłożaTrue
Kod_producentaGX1005B
Wysokość30 mm
Szerokość110 mm
PrzepustowośćMagistrala 1Gbps
(10Mbps Port): 14, 800packets/sec/(100Mbps Port): 148, 800packets/sec
Rozmiar tablicy adresów MAC2K
Standardy siecioweIEEE 802. 3az Energy Efficient EthernetRozwiń
TrunkFalse
Liczba portów 10/100 Mbps5 szt.
Informacje dodatkoweSeria przełączników GigaX1005B to efektywne rozwiązania przeznaczone dla sieci domowych/SOHO dostępne w rozsądnej cenie. GigaX1008B, urządzenia oferujące wysokie osiągi przez wykorzystanie standardu Fast Ethernet, zostały zamknięte w niewielkiej iwytrzym
Bufor danych384kbit
Ciężar0, 11

Oceń ASUS GigaX 1005B DESKTOP

 • Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.

Pytania i odpowiedzi

 • Nie ma jeszcze żadnych pytań.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS ( safety data sheet)[1] – dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat. Jej podstawowym celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją (mieszaniną), metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją (mieszaniną).

Status prawny[edytuj | edytuj kod]

Dokument ten w krajach Unii Europejskiej, NAFTA i wielu innych musi być obowiązkowo sporządzany przez producentów chemikaliów dla sprzedawanych przez nich niebezpiecznych substancji i preparatów i przekazywany każdemu nabywcy. Karta charakterystyki musi być zawsze dostępna podczas ich transportu, używania i przechowywania. Odbiorcy takich substancji i preparatów mają obowiązek przechowywać kartę w taki sposób, aby każda osoba mająca z nimi do czynienia mogła w dowolnej chwili zapoznać się z zagrożeniami opisanymi w karcie.

Zawartość i struktura kart charakterystyki jest normowana przepisami prawa, różnymi dla krajów UE i NAFTA.

Unia Europejska[edytuj | edytuj kod]

W Europejskim Obszarze Gospodarczym układ karty charakterystyki i jej niezbędną zawartość definiuje Rozporządzenie WE 1907/2006 REACH, paragraf 31, załącznik II, który został zmieniony Rozporządzeniem WE 2015/830 z dnia 28. 05. 2015 r. ze sprostowaniem z dnia 17. 01. 2017 r. (zastępujące rozporządzenie (UE) nr 453/2010) oraz rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z dnia 18 grudnia 2006 roku.

Karta charakterystyki zgodna z REACH zawiera datę sporządzenia, datę aktualizacji, numer wersji i następujące numerowane punkty[2][3]:

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. 1. Identyfikator produktu
1. 2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
1. 4. Numer telefonu alarmowego

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
2. Elementy oznakowania
2. Inne zagrożenia

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

3. Substancje
3. Mieszaniny

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

4. Opis środków pierwszej pomocy
4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5. Środki gaśnicze
5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
5. Informacje dla straży pożarnej

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
6. Odniesienia do innych sekcji

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8. Parametry dotyczące kontroli
8. Kontrola narażenia

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
9. Inne informacje

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność

10. Reaktywność
10. Stabilność chemiczna
10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
10. Warunki, których należy unikać
10. 5. Materiały niezgodne
10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11. Informacje dotyczące działań toksycznych

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12. Toksyczność
12. Trwałość i zdolność do rozkładu
12. Zdolność do bioakumulacji
12. Mobilność w glebie
12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
12. Inne szkodliwe skutki działania

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami

13. Metody unieszkodliwiania odpadów

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu

14. Numer UN (Numer ONZ)
14. Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ
14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
14. Grupa pakowania
14. Zagrożenia dla środowiska
14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
14. 7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Sekcja 16: Inne informacje

Kraje NAFTA[edytuj | edytuj kod]

W krajach NAFTA (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk) podstawowym dokumentem normującym zawartość MSDS-ów jest norma ANSI Z400. 1-2004[4]. W przypadku eksportu/importu chemikaliów z UE do krajów NAFTA i z krajów NAFTA do UE producenci są zmuszeni dołączać do nich dwa różne dokumenty MSDS, jeden zgodny z normami UE i drugi z normami NAFTA. Istnieje wprawdzie norma ISO definiująca międzynarodowy standard tych dokumentów, nie jest on jednak w pełni respektowany przez kraje NAFTA i UE[5].

Zgodnie z normą ANSI karta charakterystyki powinna zawierać sekcje odpowiadające na następujące pytania[4]:

 • Co to za materiał? (skład chemiczny, prawidłowy wygląd, nazwa, producent, podstawowe dane fizyczne i chemiczne itp. )
 • Co zrobić natychmiast po wystąpieniu zagrożenia? (krótki opis najpoważniejszych zagrożeń i opis jak sobie z nimi szybko poradzić + zwykle dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej)
 • Co powinno się zrobić w razie wystąpienia zagrożenia? (szczegółowy opis działań, które należy podjąć w razie zatrucia/pożaru/skażenia)
 • Jak uniknąć potencjalnych zagrożeń? (sposoby prawidłowego przechowywania i transportowania, lista potencjalnych czynników ryzyka)
 • Inne pożyteczne informacje (zwroty ryzyka, szczegółowe dane fizyczne i chemiczne itp. )

Norma ISO 11014-1 definiuje układ karty charakterystyki w bardziej precyzyjny sposób. Zgodnie z tą normą powinna ona zawierać:[5]

 • nazwę produktu i dane jego producenta
 • skład chemiczny
 • zwroty ryzyka
 • procedurę pierwszej pomocy
 • procedurę gaszenia
 • procedurę działania w razie wycieku i skażenia
 • sposoby przechowywania i posługiwania się
 • opis niezbędnych środków ostrożności przy kontakcie
 • właściwości fizykochemiczne
 • informacje o trwałości i reaktywności
 • informacje o toksyczności
 • informacje ekologiczne
 • uwagi na temat utylizacji lub neutralizacji
 • informacje o prawidłowym transporcie
 • informacje na temat regulacji prawnych dotyczących substancji
 • pozostałe informacje.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Safety Data Sheets | Free SDS Database | Chemical Safety, chemicalsafety. com [dostęp 2020-04-07].
 2. EKOS, Karty charakterystyki, tłumaczenie i opracowanie - EKOS [dostęp 2017-11-06].
 3. Komisja Europejska: Rozporządzenie 2015/830. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2015-05-28. [dostęp 2018-01-12]. (pol. ).
 4. a b How do I write an MSDS? , Canadian Centre for Occupational Health & Safety, 2007
 5. a b Norma ISO 11014-1. [dostęp 2008-01-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-04-17)].

Karta charakterystyki produktu Asus Gigax 1116

Bezpośredni link do pobrania Karta charakterystyki produktu Asus Gigax 1116

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta charakterystyki produktu Asus Gigax 1116