Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dell Inspiron 14 5402

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej typu Dell Inspiron 14 5402 zawiera ważne informacje na temat substancji chemicznych, które znajdują się w produkcie. Karta zawiera informacje na temat potencjalnych zagrożeń dla środowiska i ludzi, a także wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu oraz postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest ważnym elementem bezpieczeństwa produktu Dell Inspiron 14 5402 i powinna być dokładnie przestrzegana przez użytkowników.

Ostatnia aktualizacja: Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dell Inspiron 14 5402

Strona 6 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. ( Dz. U. Nr 201, poz. 1674) Nazwa handlowa produktu: Shellsol Entfetter 105 Data ostatniej zmiany: 30. 11. 2007 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH Warunki bezpiecznego stosowania: S 23 S 24 S 62 Przepisy krajowe: Nie wdychać gazu / dymu / pary / rozpylonej cieczy Unikać zanieczyszczenia skóry W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę preparatu 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty <strong>charakterystyki</strong> ( Dz. Nr 215, poz. 1588) 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji <strong>substancji</strong> i preparatów chemicznych ( Dz. Nr 174, poz. 1222) 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. Nr 161, poz. 1142) 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu <strong>substancji</strong> niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. 1674) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia załącznika I do dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania <strong>substancji</strong> niebezpiecznych (Dz. Urz. WE P 196 z 16. 08. 1967 r., s. 1) w brzmieniu określonym dyrektywami: - 93/72/EWG (Dz. WE L 258 z 16. 10. 1993 r., s. 29), - 93/101/EWG (Dz. WE L 13 z 15. 01. 1994 r., s. 1), - 94/69/WE (Dz. WE L 381 z 31. 12. 1), - 96/54/WE (Dz. WE L 248 z 3. 09. 1996 r., s. 1), - 97/69/WE (Dz. WE L 343 z 13. 1997 r., s. 19), - 98/73/WE (Dz. WE L 305 z 16. 1998 r., s. 1), - 98/98/WE (Dz. WE L 355 z 30. 1), - 2000/32/WE (Dz. WE L 136 z 8. 06. 2000 r., s. 1), - 2001/59/WE (Dz. WE L 225 z 21. 2001 r., s. 1), - 2004/73/WE (Dz. WE L 152 z 30. 04. 2004 r., s. 1). 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty <strong>charakterystyki</strong> <strong>substancji</strong> <strong>niebezpiecznej</strong> i preparatu niebezpiecznego (Dz. Nr 2, poz. 8) 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie <strong>substancji</strong>, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. Nr 280, poz. 2771) 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 września 2003 r. Nr 199, poz. 1948) 8. USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. Nr 189, poz. 1852) 9. w sprawie oznakowania opakowań <strong>substancji</strong> niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. Nr 173, poz. 1679) 10. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji <strong>substancji</strong> i preparatów chemicznych (Dz. Nr 171, poz. 1666)

Strona 7 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. 1674) Data ostatniej zmiany: 30. 2007 11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie oznaczania opakowań (Dz. Nr 105, poz. 994) 12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty <strong>charakterystyki</strong> (Dz. Nr 19, poz. 170) 13. USTAWA z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. z 2003 r. Nr 7, poz. 78) 14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 grudnia 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Nr 217, poz. 1833) 15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty <strong>charakterystyki</strong> niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. Nr 142, poz. 1194) 16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty <strong>charakterystyki</strong> <strong>substancji</strong> <strong>niebezpiecznej</strong> i preparatu niebezpiecznego. (Dz. Nr 140, poz. 1171) 17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Nr 112, poz. 1206) 18. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Nr 63, poz. 638) 19. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Nr 62, poz. 628) 20. USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Nr 11, poz. 84) 21. USTAWA z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Nr 15, poz. 179) Klasyfikacja według VbF: AIII ( Rozporządzenie dotyczące cieczy palnych) Klasa zagrożenia wody: WGK 1: słabe zagrożenie dla środowiska wodnego 16. INNE INFORMACJE 1. Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. 2. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności za przestrzeganie przepisów prawa, spada na użytkownika. 3. Niniejsza Karta Charakterystyki została uzupełniona i sprawdzona. Bazę wyjściową stanowiła Karta Charakterystyki dostarczona przez firmę Han fund Nelles Chemische Produkte z 26. 2003 r. Przy sprawdzaniu i uzupełnianiu karty wykorzystano bazy danych HSDB, EINECS, ENLICS i obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące <strong>substancji</strong> i preparatów chemicznych. 4. Informacja uzupełniająca: Zawartość benzenu w tym produkcie jest mniejsza niż 0, 10%. W związku z tym znajduje w powyższej Karcie zastosowanie Nota P ( „… nie klasyfikuje się jako rakotwórczej …”). Informacje zawarte w tym dokumencie powinny być dostępne dla każdego, kto może zetknąć się z produktem.

Baza danych kart charakterystyki — Treść i elementy formalne karty charakterystyki (UE) 2020/878

Karta charakterystyki musi zawierać informacje o zagrożeniach, a także o bezpiecznym magazynowaniu substancji lub mieszaniny, postępowaniu z nią oraz jej usuwaniu. Dysponowanie tymi informacjami umożliwi użytkownikom podjęcie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochroną środowiska.

Wymagania dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki zostały obecnie określone w rozporządzeniu (UE) 2020/878.

Rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r., zastępuje rozporządzenie (UE) nr 2015/830 zawierające wymagania merytoryczne i formalne dotyczące kart charakterystyki

Po 1 stycznia 2023 r. karta charakterystyki każdego produktu dostępnego na rynku powinna być zgodna z tym rozporządzeniem, co oznacza konieczność zmiany każdej karty charakterystyki najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

ES I CS I DE I EN I FR I IT I HU I PL I RO I SK I SL

Zawartość i elementy formalne karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. 1. Identyfikator produktu

Jeżeli mieszanina posiada niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI) zgodnie z częścią A sekcja 5 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i jest on wskazany w karcie charakterystyki, wówczas UFI podaje się w tej podsekcji.

1. 2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1. 4. Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2. Elementy oznakowania

2. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3. Substancje

3. Mieszaniny

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4. Opis środków pierwszej pomocy

4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5. Środki gaśnicze

5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8. Parametry dotyczące kontroli

8. Kontrola narażenia

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9. Inne informacje

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10. Reaktywność

10. Stabilność chemiczna

10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10. Warunki, których należy unikać

10. 5. Materiały niezgodne

10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

11. Informacje o innych zagrożeniach

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12. Toksyczność

12. Trwałość i zdolność do rozkładu

12. Zdolność do bioakumulacji

12. Mobilność w glebie

12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

12. 7. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13. Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14. Grupa pakowania

14. Zagrożenia dla środowiska

14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Inne ważne informacje dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki

Karta charakterystyki nie powinna zawierać pustych podsekcji. Należy wyraźnie zaznaczyć, jeżeli jakieś dane nie są używane lub są niedostępne

Ponadto sporządzający kartę charakterystyki może wskazać również inne podsekcje, pod warunkiem, że nie zawierają one informacji sprzecznych z innymi sekcjami karty charakterystyki.

Karta charakterystyki nie ma określonej objętości. Jej objętość jest współmierna do zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji. Informacje muszą być sformułowane w sposób jasny i zwięzły.

Język, jakim napisana jest karta charakterystyki, jest prosty, jasny i precyzyjny. Należy unikać żargonu, akronimów i skrótów. Nie używa się zwrotów wskazujących, że dana substancja lub mieszanina nie stanowi zagrożenia (np. „może być niebezpieczna”, „nieszkodliwa”, „nieszkodliwa dla zdrowia”), ani jakichkolwiek innych zwrotów niespójnych z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

Wszystkie strony karty charakterystyki numeruje się i podaje na nich albo objętość karty charakterystyki (np. „strona 1 z 3”) albo informację, czy po danej stronie następuje kolejna strona (np. „ciąg dalszy na następnej stronie” lub „koniec karty charakterystyki”).

Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę użytkowników karty, w stopniu w jakim są one znane. W niektórych przypadkach może to oznaczać pracę więcej niż jednej osoby, ponieważ opracowanie karty charakterystyki wymaga szerokiego zakresu wiedzy.

Kartę charakterystyki dostarcza się nieodpłatnie, w formie papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w momencie pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny.

Kartę charakterystyki powinno się przekazywać w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Artykuł powiązany/artykuły powiązane

 • Podanie niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej (UFI) na karcie charakterystyki

Polecane usługi

 • Tłumaczenie karty charakterystyki zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa chemicznego

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest WydawnictwoPodatkowe GOFIN sp. z o. o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyki wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisuinternetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

  Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celachrealizacji powyższych celów.

  W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.

 • Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dell Inspiron 14 5402

  Bezpośredni link do pobrania Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dell Inspiron 14 5402

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dell Inspiron 14 5402