Korzystanie z instrukcji Aeg 911434808

Instrukcja Aeg 911434808 to szczegółowe informacje na temat sposobu obsługi urządzeń marki Aeg. Instrukcja zawiera wszystkie informacje na temat korzystania z urządzenia, od ustawień fabrycznych po rady dotyczące konserwacji i napraw. Instrukcja zawiera także szczegółowe instrukcje dotyczące używania urządzenia, takie jak jak podłączyć, uruchomić i używać urządzenia poprawnie i bezpiecznie. Korzystanie z instrukcji Aeg 911434808 pomoże Ci w maksymalnym wykorzystaniu funkcji tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Korzystanie z instrukcji Aeg 911434808

Przepisy dotyczące zasadniczych wymagań bezpieczeństwa maszyn i urządzeń wiele miejsca poświęcają treści instrukcji obsługi, jaką producent obowiązany jest dostarczyć nabywcy wraz z każdym sprzedawanym egzemplarzem maszyny bądź urządzenia. Instrukcja powinna zawierać szczegółowe informacje określające warunki bezpiecznego transportu, montażu, eksploatacji i konserwacji maszyny. Wymagane jest, by informowała ona nie tylko o zastosowaniu maszyny zgodnie z przeznaczeniem, lecz także o możliwym do przewidzenia niewłaściwym jej użyciu, mogącym spowodować powstanie zagrożenia. Instrukcja powinna być sformułowana w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm. ) – dalej r. z. w. m. duży nacisk kładzie na zawartość informacyjną dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi. Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent ma obowiązek zapewnić – poza spełnianiem przez maszynę zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa i sporządzeniem deklaracji zgodności WE - dokumentację techniczną, o której mowa w załączniku nr 2 do r. oraz dostarczyć niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji. Zgodnie z § 58 r. maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.
Podczas opracowywania instrukcji producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien wziąć pod uwagę nie tylko zastosowanie maszyny zgodne z przeznaczeniem, ale także możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie.
Zasadniczo maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby zapobiec niewłaściwemu jej użyciu, jeżeli takie użycie wywołałoby ryzyko, jednak w przypadku gdy maszyna jest zaprojektowana w sposób umożliwiający jej niewłaściwe użycie, w instrukcji należy poinformować użytkownika o niedozwolonych sposobach jej użytkowania.
Wszelkie informacje lub ostrzeżenia powinny być wyrażone w języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej państwa członkowskiego, na którego terytorium maszyna jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku, a na wniosek mogą być dodatkowo dołączone wersje w innym języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej zrozumiałych dla operatorów. Informacje potrzebne do sterowania maszyną powinny być jednoznaczne i zrozumiałe. Nie należy stosować nadmiaru informacji, aby nie przeciążać operatora.
Instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis "Instrukcja oryginalna". Jeżeli "Instrukcja oryginalna" nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej".
W uzasadnionych przypadkach instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być napisana tylko w języku, którym posługuje się personel.
W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcja powinna być sformułowana w sposób jasny, przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej. Instrukcje powinny zawierać co najmniej następujące informacje (o ile ma to zastosowanie do konkretnego typu maszyny):
1) nazwę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;
2) określenie maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem numeru seryjnego;
3) deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis;
4) ogólny opis maszyny;
5) rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania;
6) opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy;
7) opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem;
8) ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce (treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie);
9) instrukcje montażu, instalowania i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakich maszyna powinna być zamontowana;
10) dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań;
11) dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz, jeżeli jest to niezbędne, instrukcje dotyczące szkolenia operatorów;
12) dotyczące ryzyka istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej samej w sobie, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych;
13) dotyczące środków ochronnych, jakie musi zastosować użytkownik we właściwych przypadkach, łącznie z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej;
14) podstawowe parametry narzędzi, które można stosować w maszynie;
15) warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy przewidywalnych awarii;
16) określające bezpieczne warunki transportu, przenoszenia i przechowywania, z podaniem masy maszyny i jej poszczególnych części, jeżeli istnieje konieczność osobnego transportu;
17) sposób postępowania w razie wypadku lub awarii; jeżeli w maszynie zastosowano funkcję blokowania, to należy podać sposób przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzenia;
18) opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik oraz zapobiegawcze środki konserwacji;
19) instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności;
20) specyfikacje części zamiennych, jakie mają zostać użyte, jeżeli mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów;
21) parametry dotyczące emisji hałasu, w szczegolności poziom ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza on 70 dB(A); natomiast jeżeli poziom ten nie przekracza 70 dB(A), to powinno być to wyraźnie zaznaczone w instrukcji, szczytową chwilową wartość ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza ona 130 dB oraz poziom mocy akustycznej maszyny, jeżeli poziom emitowanego ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy przekracza 80 dB(A);
22) dotyczące promieniowania emitowanego przez maszynę, szczególnie promieniowania niejonizującego, które może mieć niekorzystny wpływ na operatora i osoby narażone, w szczególności gdy mają wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne (np. rozruszniki serca).
Zgodnie z r. treść zawarta w materiałach promocyjnych opisujących maszynę nie może zaprzeczać treści instrukcji odnoszącej się do zagadnień ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Przy zakupie nowych maszyn i urządzeń domagajmy się więc od dostawcy szczegółowych instrukcji prawidłowej i bezpiecznej obsługi sanej maszyny.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

LAVATHERM 59800
Condenser Dryer with Heat Pump
User Information

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Dear customer, Please read this User Information carefully and keep it to refer to at a later date. Pass it on to any subsequent owner of the appliance. The following symbols are used in the text: 1 Safety instructions Warning! Notes that concern your personal safety. Important! Notes that show how to avoid damage to the appliance. 3 Useful tips and hints 2 Environmental information 2
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Contents Operating Instructions..................................... 5 Safety......................................................... 5 Disposal....................................................... 7 Environmental tips.............................................. 8 Description of machine.......
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Installation and connection instructions................. 27 Installation safety instructions................................... 27 Transporting the appliance...................................... 28 Removing transport safety equipment............................ 29 Electrical connection............................................ 29 Chan
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Operating Instructions 1 Safety Before first starting up • Note the ”Installation and connection instructions” Before first starting up, check the machine for any damage incurred during transport. Never connect up a damaged machine. If parts are damaged, contact your supplier. Intended use The dryer is intended for drying standard laundry in domestic envi- ronments. Conversions or modifications to the dryer are not permitted. The laundry must not contain flammable solvents (benzene,
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
 The covering bonnet of the bulb for the drum light must be screwed down tightly. Child safety Keep packaging away from children. Risk of suffocation! Children can often not see the dangers associated with electric ma- chines. Never leave unsupervised children near the dryer. Ensure that children and small animals cannot climb into the dryer’s drum. Risk of death! Keep the dryer door shut whenever it is not be- ing used. General safety Only specialists may undertake repairs on the dry
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Disposal 2 Packaging material The packaging materials are environmentally friendly and can be recy- cled. The plastic components are identified by markings, e. g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities. 2 Old appliance The symbol W on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
2 Environmental tips In the dryer, laundry becomes fluffy and soft. Fabric softeners are not therefore needed when washing. Your dryer will function most economically if you: – always keep the ventilation slots on the base of the dryer unob- structed; – use the loading volumes specified in the programme overview; – ensure you have good ventilation in the installation room; – clean the micro-fine filter and fine strainer after each drying cycle; – spin the laundry well before drying. Example
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Description of machine Display panel Water reservoir Fine strainer (lint filter) Lamp for interior illumination Large mesh filter Micro-fine filter (lint filter) (lint filter) Rating plate Loading door (reversible) Base door upstream of Screwed feet fluff filter and (with height heat exchanger Air slots adjustment) Operating screen INTENSITY button Multi-display Programme selector Display showing DELAY TIMER Programme progress display level of dryness button Block of buttons and displays M
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Programme overview Additional functions Care Programmes Application/properties symbols EXTRA DRY Thorough drying of thick or m n (EXTRA- 6kg  multi-layered fabrics, e. terry DROOG) towelling items, bathrobes. INTENSIVE DRY Thorough drying of thick fab- m n (INTEN- 6kg  rics, e. terry towelling items, SIEFDROOG) towels. Thorough drying of fabrics of m n STORAGE DRY even thicknesses, e. terry 6kg  (KASTDROOG) towelling items, knitwear, towels. DAMP For thin fabrics w
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Additional functions Care Programmes Application/properties symbols For further drying of individual items of m l 30 MIN 1kg -  laundry or for small volumes of less n than 1kg. Special programme for leisure clothing, m n LEISURE such as jeans, sweatshirts, etc., of dif- 6kg  (JEANS) ferent material thicknesses (e. at the neck, cuffs and seams). Special programme with anti-crease m l mechanism for easy care fabrics such n shirts and blouses; for minimum ironing effort. The r
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Before the first drying cycle 1 If the appliance was not transported in an upright position, leave it to stand for 12 hours before connecting it to the electricity supply and us- ing it for the first time, so that the oil can flow back to the compressor. Otherwise the compressor could be damaged. 1. In order to remove any residues which may have been produced during production, wipe the dryer drum with a damp cloth or carry out a brief drying cycle (30 MIN) with damp cloths in the machine.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Drying Switching machine on / switching light on Turn the programme selector to any programme or turn it to LIGHT (VERLICHTING). The machine has been switched on. When the loading door is opened, the drum is illuminated. Opening loading door / loading laundry 1. Open loading door: Use force to push against the loading door (push point) 2. Load your laundry (do not force it in). 1 Caution! Do not jam laundry in between the loading door and rubber seal. 3. Close loading door securely. Lock mu
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Selecting additional functions INTENSITY (RESTVOCHT) For precise setting of the residual moisture content of the laundry, the degrees of dryness +, ++ or +++ can be set in addition to most programmes. Laundry becomes dri- er from + to +++. Press the INTENSITY (RESTVOCHT) button repeatedly until the light for the residual moisture required is lit. In the programmes WOOL (WOL) or SILK (ZIJDE) further drying can also be set by restarting the programmes with the residual moisture levels +
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Setting time delay 3 With the DELAY TIMER (STARTTIJDKEUZE) button, you can delay the start of a programme by between 30 minutes (30' and a maximum of 23 hours (23h). Select the programme 2. Press the DELAY TIMER (STARTTIJDKEUZE) button as many times as nec- essary until the required start delay appears on the multi display, e. 12h if the programme is to be started in 12 hours. The DELAY TIMER (STARTTIJDKEUZE) display is illuminated. 3 If 23h is displayed and you press the button agai
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Putting in extra items or taking items out before end of programme 1. Open loading door 1 Warning! Laundry and drum can become hot. Risk of burns! 2. Load or remove laundry items. Close loading securely. Lock must audibly lock. 4. Press the START/PAUSE (START/PAUZE) button to continue the drying cycle. Drying cycle complete / removing laundry Once the drying cycle is complete, the END (EINDE) and CREASE GUARD (ANTI-KREUK) indicators light up. If the SIGNAL (ZOEMER) button has been pressed,
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Cleaning and maintenance Cleaning fluff filter To ensure that the dryer works perfectly, the fluff filters (micro-fine fil- ter and fine strainer) must be cleaned after every drying cycle. 1 Caution! Never operate the dryer without fluff filters or with damaged or blocked fluff filters. Open loading door 2. Use a damp hand to clean the mi- cro-fine filter, which is built into the lower part of the loading aper- ture. Push down unlock button on large mesh filter. Large mesh filter jumps
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Clean the entire filter area 3 The strainer area does not have to be cleaned after every drying cycle, but should be checked regularly and cleaned of fluff if necessary. 6. To do this, grip the top of the large mesh filter and pull it forwards un- til it comes loose from the two brackets. 7. Remove fluff from the entire filter area. It is best to use a vacuum cleaner for this purpose. 8. Press both journals of the large mesh filter into the brackets on the loading door until they snap into
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Emptying the condensate tank Empty condensate tank after every drying cycle. If the condensate tank is full, an active programme will break off auto- matically and the EMPTY WATER (RESERVOIR) display will light up. In order to continue the programme, the condensate tank must first be emptied. 1 Warning! The condensate is not suitable for drinking or for preparing foodstuffs. Take out drawer containing con- densed water container completely (1) and pull up the con- densed water container’
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Cleaning the fluff filter If the indicator CLEAN BASE FILTER (REINIG SOKKELFILTER) lights up, the fluff filter and the filter mat in the base of the appliance must be cleaned. 3 To protect the heat pump from dirt, the dryer is fitted with a special fil- ter mat, which is located in the filter housing. Here too large amounts of fluff build up over time, which affect the function of the appliance. 1 Important Operating when the fluff filter is clogged with fluff can damage the dryer. This

Zobacz poniższy poradnik dla AEG EC 4835. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG EC 4835, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG EC 4835. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG EC 4835 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG EC 4835

Strona: 1

Język polski 39EC4835_IM 26. 04. 16Instrukcja obsługiDziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, żekorzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.Symbole użyte w tej instrukcji obsługiWażne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika sąspecjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia: OSTRZEŻENIE:Niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz potencjalne ryzykoobrażeń ciała. UWAGA:Oznacza potencjalne zagrożenie urządzenia lub innychobiektów. WSKAZÓWKA:Podświetlone wskazówki oraz informacje.Ogólne wskazówki bezpieczeństwaPrzed użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytaćpodręcznik użytkowania i zachować go wraz z gwarancją,paragonem oraz w razie możliwości wraz z oryginalnymopakowaniem zawierającym wewnętrzne elementy. W razieprzekazania urządzenia osobom trzecim, należy dołączyćpodręcznik użytkowania.• Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie wolno narażaćurządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Nie korzystaćz urządzenia w pobliżu wody (np. w łazience, na basenie,w wilgotnych piwnicach).• Urządzenia nie należy używać w bardzo gorących, zimnych,zakurzonych ani wilgotnych miejscach.• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie do celów prywat-nych i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie to nie jestprzeznaczone do użytku komercyjnego.• Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest skręcony, zaczepionylub nie styka się ze źródłami gorąca.• Sprawdzić, czy kabel zasilania nie powoduje ryzykapotknięcia.• Wtyczki zasilającej ani kabla nie należy nigdy dotykaćmokrymi rękoma.• Urządzenie należy zawsze podłączać do prawidłowozainstalowanego gniazda elektrycznego. Sprawdzić, czynapięcie urządzenia odpowiada napięciu w sieci.• Wtyczka zasilająca musi być zawsze łatwo dostępna.• Nie przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.• Nie należy nigdy zasłaniać otworów wentylacyjnychprzedmiotami, takimi jak czasopisma, obrusy, firanki itp.• Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej anirozchlapującej się wody, a także nie należy na nim stawiaćnaczyń wypełnionych wodą, takich jak wazony z kwiatami.• Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia,takich jak zapalone świeczki.• Nie otwierać obudowy urządzenia. Nieprawidłowo wy-konane naprawy mogą stwarzać niebezpieczeństwo dlaużytkownika. Jeśli samo urządzenie lub, w szczególności,kabel zasilający, są uszkodzone, nie korzystać z urządzeniai zlecić jego naprawę specjaliście z odpowiednimikwalifikacjami. Regularnie sprawdzać kabel pod kątemuszkodzeń.• Aby uniknąć niebezpieczeństw, uszkodzony kabelzasilający należy wymienić na kabel tego samego rodzajuwyłącznie u producenta, w serwisie konsumenckim lub uosoby z podobnymi kwalifikacjami.• Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okresczasu, odłączyć kabel zasilania i wyjąć baterie.Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i majązwracać Państwa uwagę na:Symbol błyskawicy ma zwrócić uwagę użytkownikana znajdujące się we wnętrzu urządzenia części,które są pod niebezpiecznie wysokim napięciem.Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagę użyt-kownika na znajdujące się w załączonych doku-mentach ważne wskazówki związane z obsługą ikonserwacją urządzenia.Dzieci i osoby niepełnosprawne• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobod-nie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,kartony, styropian itp. ).Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeń-stwo uduszenia!• To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tymdzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, moto-rycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędne-go doświadczenia i / lub wiedzy. Użytkowanie urządzeniaprzez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzoremopiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczącychużywania urządzenia.• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.Specjalne wskazówki związane zbezpieczną obsługąUnikaj uszkodzenia słuchu przy zbyt wysokim natężeniudźwięku.Nie dotykaj membran głośników (18) rękami lub innymiprzedmiotami. Można w ten sposób uszkodzić membrany.

Strona: 2

40 Język polski40Przegląd elementów obsługi1 Sterowanie TREBLE (sopran)2 Kontrolka MIC ECHO (Echo mikrofonu)3 Kontrolka VOLUME (głośność)4 Kontrolka MIC VOL (głośność mikrofonu)5 Sterowanie BASS (bas)6 Regulator korektora7 Złącze kabla zasilania  AC IN ~8 Przycisk   / SCAN (odtwarzanie/pauza / rozpoczęciewyszukiwania stacji)9 Gniazdko MIC 1 typu jack (wejście mikrofonu)10 Gniazdko MIC 2 typu jack (wejście mikrofonu)11 Port  AUX IN12 Przycisk LIGHT13 Antena przewodowa14 Przycisk  FOLD. / 10 / M.  15 Przycisk  FOLD. / 10 / M.  16 Przycisk  P-MODE / MEM. (tryb odtwarzania USB)17 Przycisk  STANDBY18 Membrany głośników19 Kontrolka TUNING20 Port USB21 Przycisk FUNCTION22 Przycisk    (następny plik muzyczny)23 Przycisk    (poprzedni plik muzyczny)24 Przycisk  PAIR (Parowanie)25 Wyświetlacz26 Wskaźnik świetlny  PAIR (Bluetooth)27 Wskaźnik świetlny  STANDBYZestaw (niepokazany)1x Mikrofon1x Kabel sieciowyPierwsze użycie urządzenia• Należy wybrać odpowiednią lokalizację dla urządzenia.Należy ustawić je na suchej, płaskiej i antypoślizgowejpowierzchni w miejscu, zapewniającym łatwy dostęp dourządzenia.• Należy pamiętać, że urządzenie musi mieć zapewnionąodpowiednią wentylację!• Delikatne powierzchnie, takie jak wyświetlacz, mogą byćzabezpieczone plastikową folią. Folię należy zdjąć.Zasilanie1. Należy upewnić się, że napięcie sieciowe jest zgodne zparametrami na tabliczce znamionowej.2. Podłączyć kabel zasilania do złącza AC IN ~ w tylnejczęści.3. Włożyć wtyczkę kabla sieciowego do prawidłowo zainsta-lowanego gniazdka.Wyjąć wtyczkę z gniazdka, jeśli nie korzystamy z urządzeniaprzez dłuższy czas.Podstawowa obsługaWłączanie / wyłączanie urządzenia• Naciśnij przycisk STANDBY, aby włączyć urządzenie.• Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć ponownie przyciskSTANDBY. Wskaźnik kontrolny STANDBY (27) zapalasię na czerwono.Po upływie ok. 15 minut bez sygnału lub przy bardzo niskiejjego jakości urządzenie automatycznie przełączy się dotrybu gotowości.GłośnośćZa pomocą kontrolki VOLUME (3) wyregulować żądanypoziom głośności.Wybór trybu pracyKilkakrotnie nacisnąć przycisk FUNCTION (21) aby wybraćżądany tryb pracy.USB Bluetooth AUX FMWłączanie podświetleniaNaciśnij kilka razy przycisk LIGHT, aby wybrać tryb podświe-tlenia przednich głośników. Ustawienie “OFF” wyłącza tęfunkcję.Ustawienie dźwięku (1 / 5 / 6)• Istnieje możliwość regulacji tonów wysokich (treble) iniskich (bass) sterownikami TREBLE oraz BASS.• Kontrolki EQ OPERATION mogą być użyte w celu nasta-wienia danego dźwięku.• W razie konieczności wyregulować ustawienia EQna urządzeniu do odtwarzania, aby wytworzyć lepszydźwięk.• Ustawienia za pomocą kontrolek nie wpływają nadźwięk akustyczny mikrofonu.Słuchanie radiaWskazówki dotyczące odbioru stacji FM • Odbiór FM zależy od miejsca.Należy wykonać poniższe czynności:-- Rozwiń całkowicie antenę przewodową.- W razie konieczności zmień położenie anteny przewo-dowej, aby poprawić odbiór.• W zależności od lokalizacji niektóre stacje radiowe mogąnie być odbierane w danym regionie lub ich odtwarzaniumogą towarzyszyć zakłócenia. Nie oznacza to wadliwegodziałania urządzenia!Wyszukiwanie stacji FM1. Naciśnij kilka razy przycisk FUNCTION, aż na wyświetlaczupojawi się komunikat „FM”.

Strona: 3

Język polski 412. Istnieją dwie opcje wyszukiwania i zapisywania stacjiradiowych.Automatyczne wyszukiwanie stacji:Ważne! Wszelkie uprzednio ustawione stacje zostanąnadpisane.Naciśnij przyciske  /SCAN (8) i przytrzymaj go przez ok.3 sekundy. System przeszuka cały zakres częstotliwościradiowych FM. Odnalezione stacje zostaną zapisane wkolejności rosnącej według ich częstotliwości.Ręczne wyszukiwanie stacji radiowych:Przekręcaj pokrętło TUNING (19), aż odnajdziesz szukanąstację.Zapisywanie stacji:1. Wyszukaj żądaną stację radiową pokrętłem TUNING(19).2. Aby zapisać stację, naciśnij przycisk P-MODE / MEM.(16). Na wyświetlaczu miga komunikat informujący okolejnym miejscu w pamięci (na przykład  P 02).3. Użyj przycisków: FOLD. / 10 / M. (14 / 15), abywybrać numer, pod którym stacja ma zostać zapisana.4. Naciśnij przycisk P-MODE / MEM. Stacja radiowazostanie zapisana.Wybieranie zapisanych stacjiZapisane stacje radiowe można wybrać naciśnięciem przyci-sków FOLD. / 10 / M..Praca mikrofonuMikrofon do obsługi funkcji Karaoke można włączyć w każ-dym trybie odtwarzania.Korzystanie z mikrofonuAby uniknąć akustycznej „rozbudowy” należy przekręcićobie kontrolki (MIC VOL oraz MIC ECHO) w lewo dooporu. Dopiero wtedy należy podłączyć kabel mikrofonudo gniazdka typu jack.1. Mikrofon połączyć z portem MIC 1 lub MIC 2 (9 / 10).2. Przełącznik na mikrofonie przesunąć w górę w kierunku“ON”.3. Nastawić głośność mikrofonu sterownikiem MIC VOL (4).4. Użyć kontrolki MIC ECHO (2) aby wygenerować efektyecha.5. Mikrofon wyłączyć w przypadku jego nieużywania. Prze-łącznik przesunąć w dół w kierunku “OFF”.Aby uniknąć sprzężenia audio (ostry świszczący dźwięk),należy korzystać z mikrofonów w odległości przekraczającejodbicia na głośniku.Odtwarzanie plików muzycznychMożna odtwarzać własne pliki muzyczne na trzy sposoby:poprzez kabel, bezprzewodowo dzięki Bluetooth lub przezport USB.Połączenie kablowe (Kabel nie jest dołączony)1. W razie konieczności użyj odpowiedniej przejściówki (niejest dołączona).Podłącz urządzenie zewnętrzne w następujący sposób:• Podłącz do gniazda AUX IN (11) przy użyciu kabla zwtyczką typu jack stereo 3, 5 mm.2. Za pomocą przycisku FUNCTION (21) wybrać tryb AUX.3. Rozpocznij odtwarzanie za pomocą źródła dźwięku.Dźwięk będzie odtwarzany przez głośnik.4. Informacje o dalszych czynnościach można znaleźć wpodręczniku użytkownika zewnętrznego źródła dźwięku.O ile to możliwe, należy ustawić odpowiedni poziomgłośności urządzenia zewnętrznego.Odtwarzanie muzyki poprzez BluetoothBluetooth to technologia bezprzewodowej łącznościradiowej urządzeń znajdujących się w bliskim zasięgu.Urządzenia obsługujące standard Bluetooth przesyłają danew zakresie częstotliwości od 2, 402 do 2, 480 GHz w paśmieISM (Industrial, Scientific i Medical). Zakłócenia mogą byćpowodowane na przykład przez sieci WLAN, radia DAB,telefony bezprzewodowe lub kuchenki mikrofalowe, które tourządzenia działają w tym samym paśmie częstotliwości.Urządzenie to zapewnia możliwość korzystania z urządzeńobsługujących technologię Bluetooth. Promień działania jestograniczony do około 15 metrów, w zależności od otoczenia iużywanego urządzenia.Jeśli urządzenie odtwarzające obsługuje profil A2DP (ang.Advanced Audio Distribution Profile; profil zaawansowanejdystrybucji audio) i jest wyposażone w funkcję odtwarzaczamuzycznego, można także bezprzewodowo przesyłać doniego pliki muzyczne. Profil A2DP jest profilem Bluetoothwielu dostawców. Podczas transmisji sygnały dźwięku stereosą przesyłane bezprzewodowo między urządzeniem odtwa-rzającym (źródło), a urządzeniem odbierającym. Aby możliwabyła zdalna obsługa źródła, odtwarzacz musi obsługiwaćprofil AVRCP (ang. Audio Video Remote Control Profile;profil zdalnego sterowania audio/wideo).Ze względu na różnych producentów, różne modele i wersjeoprogramowania urządzeń, nie można zagwarantować pełnejfunkcjonalności.• Logowanie urządzeń (parowanie)Przed rozpoczęciem słuchania muzyki za pomocą tegourządzenia, urządzenia należy najpierw sparować.1. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w od-twarzaczu (np. w telefonie komórkowym). Informacje

Strona: 4

42 Język polski42na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługiodtwarzacza.2. Wybierz tryb BT, używając przycisku FUNCTION.Lampka kontrolna PAIR zamiga na niebiesko. Tosygnalizuje, że urządzenie jest w trybie parowania.3. Wybierz menu Bluetooth w odtwarzaczu i zarejestrujw nim to urządzenie. Informacje na ten temat możnaznaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza. Jako wybórna wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się urządzenie„AEG EC 4835”.• Tylko jedno urządzenie odtwarzające możnapołączyć jednorazowo z urządzeniem. Jeśliurządzenie jest już podłączone z innym urządze-niem do odtwarzania, to urządzenie nie pojawisię w menu wyboru BT.• Chcąc anulować istniejące połączenie Bluetoothnależy nacisnąć przycisk PAIR. Wskaźnik kontrolnyPAIR miga na niebiesko.4. Wprowadź w odtwarzaczu hasło „0000”; zależy onood producenta, modelu i wersji oprogramowaniaPo pomyślnym ukończeniu parowania kontrolka PAIRzacznie świecić na niebiesko. Wskazówki dotyczące dalszychczynności odnajdziesz w instrukcji obsługiurządzenia odtwa-rzającego. Jeśli to możliwe, dopasuj głośność urządzeniazewnętrznego do komfortowego poziomu.• W zależności od producenta urządzenia, należy ponow-nie wykonać rejestrację (PAROWANIE), aby połączyć• W przypadku problemów z rejestracją urządzeniaodtwarzającego należy wyłączyć jego funkcję WiFi /danych mobilnych.• Nie można zapewnić zgodności ze standardemBluetooth w przypadku urządzeń (np. telefonów komór-kowych), które zostaną wydane w przyszłości.• W celu zapewnienia optymalnego połączenia należyupewnić się, że akumulator odtwarzacza jest w pełninaładowany.• Niektóre marki telefonów komórkowych zapewniajątryb oszczędzania energii. Tryb oszczędzania energiinależy wyłączyć, ponieważ może on być przyczynąproblemów podczas transferu danych za pomocątechnologii Bluetooth.• Aby możliwe było przesyłanie danych dźwiękowych,funkcja Bluetooth odtwarzacza musi pozostać aktywna.Należy zapoznać się z instrukcją obsługi odtwarzacza.• Jeśli z telefonem komórkowym, za pomocą którego od-twarzana jest muzyka, nawiązane zostanie połączenie,odtwarzanie muzyki zostanie przerwane. Jednak dźwięknie jest odtwarzany przez urządzenie. Po zakończeniupołączenia, urządzenia zostaną ponownie ze sobąpołączone, a odtwarzanie zostanie wznowione.Odtwarzanie muzyki przez USBUrządzenie to zostało udoskonalone zgodnie z najnowszymipostępami technicznymi w dziedzinie standardu USB. Szerokizakres dostępnych na rynku urządzeń pamięci USB uniemoż-liwia nam niestety zagwarantowanie pełnej zgodności tegourządzenia ze wszystkimi urządzeniami pamięci USB. Z tegopowodu w rzadkich przypadkach mogą wystąpić problemy zodtwarzaniem plików z urządzeń pamięci USB. Nie oznaczato wadliwego działania urządzenia. Można korzystać wyłącz-nie z dostępnych w sprzedaży pamięci USB.1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk FUNCTION, aż na wyświetla-czu pojawi się wskazanie „USB”.2. Podłącz urządzenie pamięci USB. Następnie na wyświe-tlaczu pojawi się komunikat „ − − − ”. Po kilku sekundachautomatycznie rozpocznie się odtwarzanie.Informacje na temat obsługi można znaleźć w sekcji „Opisprzycisków kontrolnych”.• Zawsze podłączaj pamięć USB bezpośrednio do portuUSB, aby uniknąć niepoprawnego działania.• Port USB nie jest przeznaczony do ładowania urządzeńzewnętrznych.• Uwaga: port USB jest przeznaczony wyłącznie doodtwarzania muzyki z pamięci USB. Zapewnia onzasilanie o niskich parametrach prądu (100 mA). Tenport USB nie nadaje się do podłączania zewnętrznych2, 5-calowych dysków twardych o prądzie rozruchowymsięgającym 1100 mA. Aby odtworzyć muzykę ze smart-fona, odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, urządzenienależy podłączyć do gniazda AUX IN.Przed odłączeniem urządzenia pamięci USB należy wybraćinny tryb działania urządzenia.Opis przycisków kontrolnychZależnie od urządzenia odtwarzającego nie wszystkiefunkcje mogą być obsługiwane. / SCAN (8)Można zatrzymać i kontynuować odtwarzanie muzyki. Naci-snąć ponownie w celu kontynuacji odtwarzania.

Strona: 5

Język polski 43(23)Naciśnięcie 1 x = Przeskakuje do poprzedniego tytułu.Naciśnięcie 2 x = Odtwarza utwór poprzedzający itd.W przypadku przytrzymania wciśniętego przycisku w trybieUSB rozpocznie się wyszukiwanie muzyki.(22)Nacisnąć, aby przejść do kolejnego oraz następujących ponim utworów.P-MODE/MEM. (16) (tylko w trybie USB)Naciśnięcie 1 x = Na wyświetlaczu pojawi się „ “. Bieżącyutwór będzie ciągle odtwarzany.Naciśnięcie 2 x = Na wyświetlaczu pojawi się „ FOL-DER“. Wybrany folder będzie ciągleodtwarzany.Naciśnięcie 3 x = Na wyświetlaczu pojawi się „RAND“.Wszystkie utwory zostaną odtworzone wlosowej kolejności.Naciśnięcie 4 x = Na wyświetlaczu pojawi się „ “.Wszystkie utwory będą ciągle odtwarzane.Naciśnięcie 5 x = Wszystkie funkcje zostaną wyłączone ikontynuowane będzie odtwarzanie wtrybie normalnym.Przyciski FOLD. /10/M. (14/15) (tylko w trybie USB)• Naciśnij jeden z przycisków, aby pominąć 10 utworówodpowiednio do przodu lub wstecz, o ile dostępnych jestich więcej niż 10.• Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, aby przejść dopoprzedniego lub następnego folderu. Odtwarzanierozpocznie się od wybranego folderu.CzyszczenieUWAGA:Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie• Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć wtyczkęzasilającą.• Zabrudzenia powierzchni zewnętrznej można zetrzećnieznacznie wilgotną szmatką bez żadnych środkówczyszczących.Rozwiązywanie problemówProblem Przyczyna RozwiązanieNie możnaobsługiwaćUrządzenie jestzablokowane i„zawiesiło się”.Odłącz zasilanie na5 s. Następnie włączponownie urządzenie.Brak dźwięku. Ustawiono zbytniski poziomgłośności.Zwiększ poziomNiska jakośćSygnał radiowyjest zbyt słaby.Spróbuj dostosowaćpołożenie anteny.Brak sygnałuaudio podczaspołączeniaBluetooth.Urządzenie niejest zarejestro-wane ze źródłemaudio.Sprawdzić, czy jestpołączenie. Zareje-strować urządzenieponownie ze źródłemaudio, jeśli jest tokonieczne.Zbyt mała gło-śnośćZwiększyć głośnośćna urządzeniuna źródle audio.podłączyćRejestracja niedziała.Sprawdzić, czy źródłoaudio obsługujeprotokół A2DP.Źródło audio jestwyłączone.Włączyć źródło audio.Bluetooth jestwyłączony naźródle audio.Włączyć funkcjęBluetooth na źródleNieobsługiwanajest wersja Blu-etooth.Skorzystać z innegourządzenia odtwarza-jącego.Ostry świsz-czący dźwiękpodczasdziałaniamikrofonu.Sprzężenie audio. Korzystać z mikro-fonów w odległościprzekraczającejDane techniczneModel:................................................................................... EC 4835Źródło zasilania:...................................... AC 100−240V, 50/60HzZasilanie:...................................................................................... 42WKlasa ochrony:...................................................................................Waga netto:...................................................................... ok. 8, 15kgRadioZakresy częstotliwości:........................... FM 87, 5 ~ 108, 0MHzBluetoothObsługiwany standard Bluetooth:............................... V2. 1+EDRZakres:......................................................................... 15 metrówCzęstotliwość transmisji:................................... 2, 402−2, 480 GHzProtokoły:................................................................... A2DP/AVRCPZastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznychi projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Strona: 6

44 Język polski44Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bez-pieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywyniskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.Warunki gwarancjiPrzyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od datyzakupu.W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwaran-cyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe wtym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwegowykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub(jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie nanowe.Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w kompleciewraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną dosprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniulub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodze-niem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego,ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejscazakupu ponosi reklamujący.Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianychw instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jestużytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.Gwarancja nie obejmuje:• mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeńsprzętu i wywołanych nimi wad,• uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznychtakich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięciazasilania i innych zdarzeń losowych,• nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycz-nego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,• sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii,akumulatorów,• uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwegolub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przecho-wywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb orazwszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanychprzez użytkownika lub osoby niepowołane,• roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ilesą one zgodne z podanymi przez producenta,• prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotnywpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży, niewypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczy-telna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejscasprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upły-wie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całeurządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcemgwarancji na to urządzenie.Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania sąwykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczeniawykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tągwarancję.Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza,nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynika-jących z niezgodności towaru z umową.Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenieRzeczpospolitej Polskiej.Dystrybutor:CTC Clatronic Sp. z o. oul. Opolska 1 a karczów49 - 120 DąbrowaUsuwanieZnaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucaćurządzeń elektrycznych razem z odpadamigospodarstwa domowego.Stare lub uszkodzone urządzenia elektrycznenależy odstawić do miejskich punktów zbiórki.Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowi-ska poprzez nieprawidłowe metody utylizacji odpadów.Przyczyniasz się do recyklingu i innych form utylizacji zużytychurządzeń elektrycznych i elektronicznych.Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na tereniedanego miasta.

Marka:
AEG
Produkt:
Systemy Hi-Fi
Model/nazwa:
EC 4835
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Polski, Węgierski

Powiązane produkty AEG EC 4835

Korzystanie z instrukcji Aeg 911434808

Bezpośredni link do pobrania Korzystanie z instrukcji Aeg 911434808

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Korzystanie z instrukcji Aeg 911434808