Podręcznik dla klinicystów Frigidaire Fdb1980rgc0

Podręcznik dla klinicystów Frigidaire Fdb1980rgc0 jest przeznaczony dla klinicystów, którzy szukają wsparcia w naprawie i konserwacji urządzeń Frigidaire Fdb1980rgc0. Podręcznik zawiera informacje na temat naprawy sprzętu, zalecanych części zamiennych, instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz innych ważnych kwestii. Podręcznik zawiera również szczegółowe instrukcje instalacji układu i innych zadań związanych z obsługą urządzeń. Podręcznik jest przeznaczony dla profesjonalnych klinicystów, którzy potrzebują wiedzy i informacji na temat naprawy i konserwacji urządzeń Frigidaire Fdb1980rgc0.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla klinicystów Frigidaire Fdb1980rgc0


wydawnictwo: WYD UJ, rok wydania 2012, wydanie I

cena netto: 71. 60 Twoja cena 68, 02 z� + 5% vat - dodaj do koszyka

Diagnoza psychiatryczna

Praktyczny podr�cznik dla klinicyst�w


Z du�� satysfakcj� prezentuj� prac� Jamesa MorrisonaDiagnoza psychiatryczna – praktyczny podr�cznik dla klinicyst�w (... ) Autor jestprzede wszystkim doskona�ym psychiatr� o ogromnym do�wiadczeniu klinicznym. (... )
Dla ka�dego szkol�cego si� psychiatry ale te� dla lekarza rodzinnego, ten podr�cznikpsychiatrycznej diagnozy b�dzie wspania�� i wci�gaj�c� lektur�. Ogromna, bolicz�ca ponad sto, liczba opisanych przypadk�w, prosty i osobisty j�zyk, lekko�� iswoboda narracji powoduj�, ze zapomina si� o czysto teoretycznych aspektach.

Prof. dr hab Janusz Heitzman, Prezes Polskiego TowarzystwaPsychiatrycznego

Morrison jest autorem o bogatej wiedzy klinicznej, obdarzonym poczuciem humoru idu�� doz� zdrowego rozs�dku. Ksi��ka ta zdob�dzie uznanie w�r�d student�w,rezydent�w psychiatrii i psycholog�w na sta�u oraz ich nauczycieli. Jest to podr�czniko niesamowitych walorach dydaktycznych

Richard Balon, MD, wydzia� psychiatrii, Wayne State UniversitySchool of Medicine, Detroit, Michigan,

James Morrison, MD, doktor medycyny na Uniwersytecie Waszyngtona w St.Louis, gdzie zrobi� te� specjalizacj� z psychiatrii. Zdobywszy szerokie do�wiadczeniezawodowe zar�wno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, pracuje obecnie jako wyk�adowcapsychiatrii klinicznej na Oregon Health and Science University w Portland.

Wprowadzenie XV

CZʦ� I. PODSTAWY DIAGNOZY

Rozdzia� 1. Droga prowadz�ca do diagnozy 3
Rozdzia� 2. Pocz�tek pracy ze schematem diagnostycznym 7
Rozdzia� 3. Metoda diagnostyczna 15
Rozdzia� 4. Opracowanie zebranego materia�u 25
Rozdzia� 5. Radzenie sobie z niepewno�ci� 45
Rozdzia� 6. Wsp�wyst�powanie zaburze� 59
Rozdzia� 7. Podsumowanie 72

CZʦ� II. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DIAGNOZY

Rozdzia� 8. Rozumienie pacjenta jako ca�o�ci 93
Rozdzia� 9. Choroby somatyczne a diagnoza psychiatryczna 105
Rozdzia� 10. Diagnoza a ocena stanu psychicznego 124

CZʦ� III. ZASTOSOWANIE PROCEDUR DIAGNOSTYCZNYCH

Rozdzia� 11. Rozpoznawanie depresji i manii 135
Rozdzia� 12. Rozpoznawanie zaburze� l�kowych 172
Rozdzia� 13. Rozpoznawanie psychozy 190
Rozdzia� 14. Rozpoznawanie problem�w z pami�ci� i my�leniem 221
Rozdzia� 15. Rozpoznawanie szkodliwego u�ywania substancji psychoaktywnych iinnych uzale�nie� 243
Rozdzia� 16. Rozpoznawanie zaburze� osobowo�ci i problem�w w relacjach 257
Rozdzia� 17. Poza diagnoz� – stosowanie si� do zalece� lekarza,samob�jstwo, przemoc 277
Rozdzia� 18. Pacjenci, pacjenci 288

Dodatek – zasady diagnostyczne 313
Bibliografia i lektury zalecane 317
Indeks 323

332 strony, Format: 15. 5x23. 0cm, oprawa mi�kka

Osoby kupuj�ce t� ksi��k� wybiera�y tak�e:
 

- DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA. PROCES NARZ�DZIA STANDARDY.
PALUCHOWSKI W. J.

PSYCHOTERAPIA A POSZUKIWANIE SZCZʦCIA
DEURZEN E. pl/okladki/zm/zm-401. php? id=zm-401">ALEKSYTYMIA I DYSOCJACJA JAKO PODSTAWOWE CZYNNIKI ZJAWISK POTRAUMATYCZNYCH
ZDANKIEWICZ-�CIGA�A E. pl/okladki/pt/pt-285. php? id=pt-285">DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZOWANIE JAKO KOMPETENCJA PROFESJONALNA
STEMPLEWSKA-�AKOWICZ K. pl/okladki/kh/kh-757. php? id=kh-757">REGULACJA EMOCJI W PSYCHOTERAPII PODR�CZNIK PRAKTYKA
LEAHY R. TIRCH D. NAPOLITANO L. pl/okladki/lg/lg-887. php? id=lg-887">TRENING KONSTRUKTYWNYCH ZACHOWA�
MONTI P. M. ABRAMS D. B. KADEN R. COONEY N. L. pl/okladki/zg/zg-016. php? id=zg-016">POZYTYWNE INTERWENCJE PSYCHOLOGICZNE DOBROSTAN A ZACHOWANIA INTENCJONALNE
KACZMAREK �. pl/okladki/ps/ps-337. php? id=ps-337">DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA. PODEJ�CIE ILO�CIOWE I JAKO�CIOWE
PALUCHOWSKI W. pl/okladki/mi/mi-932. php? id=mi-932">12 ZASAD SKUTECZNEJ EDUKACJI CZYLI JAK UCZY� �EBY NAUCZY�
B�BEL P. WI�NIAK M. pl/okladki/zw/zw-473. php? id=zw-473">PSYCHOPATOLOGIA
CIRPIA�KOWSKA L. pl/okladki/ps/ps-714. php? id=ps-714">DIAGNOZA PSYCHOANALITYCZNA
MCWILLIAMS N. pl/okladki/sa/sa-526. php? id=sa-526">TERAPIA GESTALT
PERLS F. S. pl/okladki/mi/mi-498. php? id=mi-498">PEDEUTOLOGIA STUDIUM TEORETYCZNO-PRAGMATYCZNE
SZEMPRUCH J. pl/okladki/ps/ps-153. php? id=ps-153">PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZ�OWIEKA
BEE H. pl/okladki/tl/tl-640. php? id=tl-640">DIAGNOZA I PSYCHOTERAPIA SPRAWC�W PRZEMOCY DOMOWEJ
DYJAKON D. - BEZPIECZE�STWO I ZMIANA

TEORIA I PRAKTYKA TERAPII GESTALT
MELLIBRUDA J. pl/okladki/mb/mb-564. php? id=mb-564">PSYCHOLOGIA STRESU KORZYSTNE I NIEKORZYSTNE SKUTKI STRESU �YCIOWEGO
HESZEN I. pl/okladki/ps/ps-284. php? id=ps-284">PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZ�OWIEKA. CHARAKTERYSTYKA OKRES�W �YCIA CZ�OWIEKA
RED. HARWAS-NAPIERA�A B. TREMPA�A J. pl/okladki/ps/ps-547. php? id=ps-547">PSYCHOLOGIA POZYTYWNA
TRZEBI�SKA E. pl/okladki/zw/zw-328. php? id=zw-328">GESTALT TERAPIA KR�TKOTERMINOWA
HOUSTON G.

Po otrzymaniu zam�wienia poinformujemy,
czy wybrany tytu� polskoj�zyczny lubangloj�zyczny jest aktualnie na p�ce ksi�garni.

Fundacja Dolce Vita jest organizacją non-profit

Wpis do rejestru fundacji KRS 0000540091

Fundacja Dolce Vita

info@fundacjadolcevita. pl

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi ważniejszymi publikacjami. 

Książki i materiały edukacyjne zostały wydane w ramach różnych projektów, w tym rządowych. Nasz zespół realizował zadania obejmujące: pozyskanie licencji i sublicencji zezwalających na niekomercyjne wydanie publikacji w Polsce, tłumaczenia, korekty, redakcje merytoryczne (psychologiczne, kliniczne), redakcje językowe, druk oraz dystrybucję kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy książek.

Książki trafiły do lekarzy, terapeutów uzależnień, psychoterapeutów i psychologów zatrudnionych w szpitalach, placówkach, ośrodkach zdrowia psychicznego oraz do bibliotek uniwersyteckich w całym kraju.

Wydajemy też e-booki. Liczba pobrań e-booków z naszej strony i stron partnerów to ponad 100 tysięcy. 

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące farmakoterapii i oddziaływań psychospołecznych dla osób uzależnionych od opioidów są oparte na systematycznych przeglądach dostępnego piśmiennictwa i konsultacjach z ekspertami z różnych regionów świata. Do tej pory w Polsce nie pojawiły się na ten temat żadne publikacje. Dlatego ich opracowanie jest niezwykle ważne dla specjalistów w Polsce.

Wytyczne są przeznaczone dla osób zaangażowanych w zapewnianie farmakoterapii uzależnienia od opioidów na każdym poziomie i stanowią ważny element wykorzystywany w narodowych i regionalnych programach leczenia. Ponadto są ważnym ogniwem dla grup tworzących wytyczne dotyczące postępowania terapeutycznego wobec osób uzależnionych od opioidów.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Wytyczne farmakoterapii uzależnienia opioidowego wspieranej psychospołecznie

Książka jest publikacją The National Institute on Drug Abuse (NIDA) z Departamentu Zdrowia i Pomocy Społecznej Stanów Zjednoczonych, w ramach serii „Podręczniki Leczenia Uzależnienia”. Podręczniki prezentują klarowną, pomocną informację wspomagającą terapeutów, zapewniając najlepsze możliwe wsparcie jakie nauka ma obecnie do zaoferowania. Opisują one poparte naukowo metody terapeutyczne w leczeniu uzależnień i prezentują określone wskazówki na temat treści sesji oraz sposobów stosowania tych metod. Poznawczo-behawioralny trening umiejętności jest krótkoterminowym, ukierunkowanym podejściem pomagającym osobom uzależnionym od kokainy powstrzymywać się od używania kokainy i innych stymulantów.

Model terapeutyczny przedstawiony w publikacji sprzyja rozpoznawaniu sytuacji, w których klienci są skłonni do używania kokainy, uczy unikania tych sytuacji kiedy zaistnieje taka potrzeba i wdraża skuteczniejsze metody radzenia sobie z szeregiem problemów czy problematycznym zachowaniem związanym z nadużywaniem substancji.

Model poznawczo-behawioralny w leczeniu uzależnienia od kokainy

Publikacja autorstwa Tian Po Oei oraz dr Namrata Raylu jest podręcznikiem przeznaczonym dla terapeutów i klinicystów, którzy prowadzą terapię osób doświadczających problemów związanych z uzależnieniem od hazardu. 

Podręcznik stanowi praktyczną informację pomagającą zrozumieć sposób rozwijania i utrzymywania się uzależnienia od hazardu. Zawiera szereg strategii psychoterapeutycznych mających na celu zmianę dysfunkcyjnych myśli z zachowań związanych z uzależnienie od hazardu i innych współwystępujących problemów.

O autorach

Dr Kimberly S. Young jest znaną na całym świecie ekspertką w dziedzinie uzależnienia od Internetu i zachowania w sieci. W 1995 r. założyła Centrum Terapii Uzależnienia od Internetu (Center for Internet Addiction Recovery), którego jest dyrektorką, prowadzi warsztaty i konferencje na temat wpływu korzystania z sieci. Jest autorką Caught in the Net – pierwszej książki dotyczącej uzależnienia od Internetu, przetłumaczonej na sześć języków – oraz publikacji Tangled in the Web i Breaking Free of the Web: Catholics and Internet Addiction. Jest profesorem na Uniwersytecie Św. Bonawentury. Opublikowała ponad 40 artykułów na temat skutków nadużywania Internetu. Jej praca została dostrzeżona przez redakcje gazet, magazynów i stacji telewizyjnych. Dr Young jest znana czytelnikom takich czasopism, jak „The New York Times”, „The London Times”, „USA Today”, „Newsweek” czy „Time”, a także widzom CBS News, Fox News, „Good Morning America” i „ABC’s World News Tonight”. Wykładała na kilkunastu uczelniach w Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. Zasiada w zarządzie redakcyjnym „Cyber Psychology & Behavior” oraz „International Journal of Cyber Crime and Criminal Justice”. W 2001 i 2004 r. otrzymała nagrodę Psychology in the Media, przyznawaną przez Towarzystwo Psychologiczne Pensylwanii, a w 2000 r. – nagrodę Alumni Ambassador of the Year za wybitne osiągnięcia od Uniwersytetu Indiana w Pensylwanii.

Publikacja Terrence Shulmana, specjalizującego się w terapii zakupoholizmu i nadmiernego wydawania pieniędzy. Publikacja zawiera zarówno historie osób będących zakupoholikami, analizę zjawiska, a także ćwiczenia wspierające w uwalnianiu się od nałogu nadmiernego robienia zakupów.

Mimo, że w intencji autorów jest to poradnik do samodzielnego ograniczania picia alkoholu, to może on być również bardzo przydatny dla terapeutów uzależnień pomagających pacjentom zmniejszać ilość spożywanego alkoholu.

Publikacja zawiera nie tylko porady, ale również wyniki badań efektywności proponowanych strategii ograniczania picia. Okazuje się, że pracując z tym poradnikiem w domu lub realizując jego wytyczne z terapeutą, można oczekiwać, że ponad 60% osób osiągnie poprawę wzoru picia, w tym 24% zdecyduje się na abstynencję.

Uzależnienie od seksu. Przewodnik dla klinicystów to pierwsza i wszechstronna książka na temat postępowania klinicznego w przypadku uzależnienia do seksu. Redaktorzy książki prezentują długo oczekiwany tekst o tym, jak podejść do leczenia stawiających wysokie wymagania pacjentów uzależnionych od seksu. Książka stanowi wspaniały wstęp dla specjalistów z małym doświadczeniem, jak również przydatne narzędzie referencyjne dla doświadczonych klinicystów. Współtwórcy książki są pionierami jednej z ostatnich granic między medycyną uzależnień a terapią zaburzeń seksualnych.

Przy rosnącej świadomości seksoholizmu jako problemu oraz nastaniu kompulsji cyberseksualnych klinicyści z małym klinicznym bądź akademickim przygotowaniem są konfrontowani z kompulsjami seksualnymi. Jest to pierwsza książka wydobywająca istotę doświadczenia pionierów tego kształtującego się obszaru. Skupiając się na poszczególnych grupach pacjentów, książka stanowi również przydatne narzędzie do rozwiązywania problemów. Czytelna, zwięzła i wypełniona przydatnymi interwencjami, zawiera kluczowy tekst, z którym każdy klinicysta pracujący w obszarze terapii seksoholizmu musi się zapoznać.

Poradnik dla rodziców opracowany przez światowej sławy ekspertkę w dziedzinie zapobiegania i leczenia uzależnienie od internetu i nowoczesnych technologii, Dr Kimberly S. Young. Informacje zawarte w poradniku zostały przetłumaczone na język polski oraz dostosowane do polskich realiów tak, żeby można było skutecznie czerpać z nich wiedzę. Znajdą tu Państwo wiele wskazówek, instrukcji oraz zaleceń dotyczących kroków, jakie należy podjąć, by zapobiec i zminimalizować uzależnienie od internetu i problemy mogące wyniknąć z korzystania z komputerów, tabletów i smartfonów przez dzieci. Poradnik zawiera również informacje, jak i gdzie szukać pomocy, jeśli dziecko sprawia problemy związane z użytkowaniem nowoczesnych technologii.

Wszechstronna książka Uzależnienie od Internetu: profilaktyka, diagnoza, terapia. Poradnik dla terapeutów i lekarzy przedstawia:

 • Sprawdzone narzędzia diagnostyczne pomocne w rozróżnianiu normalnych i kompulsywnych schematów korzystania z Internetu
 • Najbardziej uzależniające i problematyczne aktywności w sieci
 • Epidemiologię i podtypy siecioholizmu takie jak pornografia internetowa, e-hazard i gry online
 • Aktualne teorie na temat czynników ryzyka związanych z rozwojem nałogowego korzystania z Internetu
 • Sprawdzone strategie leczenia pomocne dla klientów w różnym wieku, analizujące główne problemy oraz indywidualne okoliczności

O autorze

Terrence Daryl Shulman pochodzi z Detroit, jest prawnikiem, terapeutą i konsultantem. Od 1990 roku pracuje w obszarze uzależnień. W 1992 roku dał początek grupie C. A. S. A (Cleptomaniacs And Shoplifters Anonymous) – Anonimowych Kleptomanów i Złodziejów Sklepowych. C. A jest jedną z niewielu grup tego typu.

Pan Shulman jest założycielem i dyrektorem The Shulman Center for Compulsive Theft & Spending. Specjalizuje się w terapii zakupoholizmu i nadmiernego wydawania pieniędzy. Pracuje z klientami, spotykając się z nimi zarówno twarzą w twarz, jak i za pośrednictwem telefonu/Skype’a. Poprzednio zajmował się terapią uzależnień chemicznych i był dyrektorem kliniki leczenia uzależnień.

Występował w licznych programach telewizyjnych, takich jak Oprah, Prime Time Live, 48 Hours, Prime Time, Fox Files, Inside Edition, Extra!, Montel, The Today Show, The Early Show, Ricki Lake, Queen Latifah, CNN News, Fox Cable News, The Discovery Channel, Women’s Entertainment TV, The Mike & Juliet Show, oraz lokalnych programach informacyjnych.

Pisał do wielu czasopism i gazet, takich jak The New York Times, The Chicago Tribune, The Detroit Free Press, The Detroit News, The Metro Times, Lifetime, Health, Redbook, Cosmopolitan, Good Housekeeping, TV Guide, Hour Magazine, O Magazine, Counselor Magazine, Addiction Professional i The Psychotherapy Networker.

O autorach

Dr William R. Miller, emerytowany profesor psychologii i psychiatrii na uniwersytecie w Nowym Meksyku. Opublikował ponad 400 artykułów i rozdziałów naukowych oraz ponad 40 książek, w tym przełomową pracę dla specjalistów „Dialog Motywujący”. Jego najważniejszym zainteresowaniem naukowym jest psychologia zmiany. W swojej pracy skupił się głównie na opracowywaniu i testowaniu skuteczniejszych metod leczenia osób z problemami alkoholowymi i narkotykowymi. Instytut Informacji Naukowych podaje go jako jednego z najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

Dr Ricardo F. Muñoz jest wybitnym profesorem psychologii klinicznej w Palo Alto University oraz zasłużonym emerytowanym profesorem psychologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco. Jego główne obszary badań obejmują zachowania związane z uzależnieniem, zapobieganie i leczenie depresji, oraz wpływ depresji na stosowanie substancji psychoaktywnych. Opublikował ponad 100 artykułów i rozdziałów naukowych oraz kilka książek, w tym „Control Your Depression” i „The Prevention of Depression”.

O autorach

Dr Patrick J. Carnes jest założycielem Międzynarodowego Instytutu Leczenia Traumy i Uzależnień International Institute for Trauma and Addiction Professionals (IITAP) i Gentle Path Press, wiodącego wydawnictwa książek o tematyce seksoholizmu. Dr Carnes opracował wiele nowatorskich programów terapeutycznych. Z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie terapii uzależnienia seksoholizmu, dr Carnes jest uznanym międzynarodowo ekspertem w tej dziedzinie. Jego osiągnięcia obejmują nagrodę za całokształt twórczości odebraną z rąk towarzystwa - Society for the Advancement of Sexual Health (SASH), które obecnie przyznaje nagrody „Carnesa” nadawane zasłużonym badaczom i klinicystom zajmującym się problematyką zaburzeń seksualnych. Dr Carnes opublikował liczne artykuły i książki o tematyce seksoholizmu jak i również przyczynił się do powstania znanego na całym świecie Podręcznika do Psychiatrii Kaplan’a i Sadock’a.

Dr Kenneth M. Adams jest licencjonowanym psychologiem prowadzącym kliniczną praktykę od 1981 roku i dyrektorem klinicznym Programu Zdrowia Seksualnego i Uzależnień, wszechstronnego programu leczenia seksoholizmu i innych zaburzeń seksualnych. Jest uznanym w Stanach Zjednoczonych ekspertem w leczeniu traumy i nałogowych zachowań seksualnych. Jest autorem licznych książek i publikacji naukowych.

O autorze

Dr Bryan E. Robinson jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Karoliny Północnej w Charlotte, członkiem Amerykańskiego Instytutu Stresu i licencjonowanym psychoterapeutą prowadzącym prywatną praktykę w Asheville w stanie Karolina Północna. Napisał ponad trzydzieści pięć podręczników akademickich i książek poświęconych samopomocy, z których najnowsza nosi tytuł The Smart Guide to Managing Stress.

Dr Robinson opublikował wyniki swoich badań w ponad stu czasopismach akademickich. Jest laureatem nagrody za dokonania badawcze przyznawanej przez Amerykańskie Towarzystwo Doradcze. Za swoje pionierskie badania nad negatywnymi skutkami pracoholizmu został również odznaczony Medalem Naukowym First Citizens Bank przyznawanym na wniosek Uniwersytetu Karoliny Północnej w Charlotte. Był gospodarzem zrealizowanego przez telewizję PBS filmu dokumentalnego Overdoing It: When Work Becomes Your Life (Przepracowanie: gdy praca staje się całym życiem) i wystąpił w kilku programach telewizyjnych, m. in. 20/20, Good Morning America i World News Tonight telewizji ABC, NBC Nightly News oraz CBS Early Show.

O autorce

Dr Kimberly S.

O autorce

Profesor Kathleen M. Caroll wykłada psychologię kliniczną na Uniwersytecie w Yale. Jest dyrektorem Centrum Rozwoju Psychoterapii w Yale i autorką 300 publikacji, rozdziałów oraz książek. Jej prace badawcze skupiają się na rozwoju i ewaluacji terapii behawioralnych oraz farmakologicznych, z naciskiem na udoskonalenie skuteczności badań w zakresie uzależnień.

O autorach

Tian Po Oei, profesor na Uniwersytecie w Queensland, Brisbane w Australii, dyrektor oddziału CBT prywatnego szpitala w Toowong w Brisbane, w Australii. Jest również wykładowcą na Uniwersytecie JCU w Singapurze oraz członkiem Australijskiego Stowarzyszenia Psychologicznego (APS). Profesor Oei jest Prezydentem Azjatyckiego Stowarzyszenia CBT (ACBTA).

Dr. Namrata Raylu, psycholog kliniczny, wykładowca Uniwersytetu Queensland w Brisbane, Australia, członek Australijskiego Stowarzyszenia Psychologicznego oraz Australijskiego Stowarzyszenia Psychologów Klinicznych.

O autorce

Dr Kimberly S. Young jest znaną na całym świecie ekspertką w dziedzinie uzależnienie od Internetu i zachowania w sieci.

O autorce

Profesor Kathleen M. Caroll wykładała psychologię kliniczną na Uniwersytecie w Yale. Ponadto opracowała cyfrowy program terapii uzależnień CBT4CBT, który cieszy się ogromnym uznaniem wśród pacjentów w USA.

O autorach

Tian Po Oei, profesor na Uniwersytecie w Queensland, Brisbane w Australii, dyrektor oddziału CBT prywatnego szpitala w Toowong w Brisbane, w Australii.

Dr.

Uzależnienie od Internetu: profilaktyka, diagnoza, terapia. Poradnik dla terapeutów i lekarzy przedstawia:

 • Sprawdzone narzędzia diagnostyczne pomocne w rozróżnianiu normalnych i kompulsywnych schematów korzystania z Internetu
 • Najbardziej uzależniające i problematyczne aktywności w sieci
 • Epidemiologię i podtypy siecioholizmu takie jak pornografia internetowa, e-hazard i gry online
 • Aktualne teorie na temat czynników ryzyka związanych z rozwojem nałogowego korzystania z Internetu
 • Sprawdzone strategie leczenia pomocne dla klientów w różnym wieku, analizujące główne problemy oraz indywidualne okoliczności

O autorze

Terrence Daryl Shulman pochodzi z Detroit, jest prawnikiem, terapeutą i konsultantem.

Pan Shulman jest założycielem i dyrektorem The Shulman Center for Compulsive Theft & Spending.

Występował w licznych programach telewizyjnych, takich jak Oprah, Prime Time Live, 48 Hours, Prime Time, Fox Files, Inside Edition, Extra!, Montel, The Today Show, The Early Show, Ricki Lake, Queen Latifah, CNN News, Fox Cable News, The Discovery Channel, Women’s Entertainment TV, The Mike & Juliet Show, oraz lokalnych programach informacyjnych.

Pisał do wielu czasopism i gazet, takich jak The New York Times, The Chicago Tribune, The Detroit Free Press, The Detroit News, The Metro Times, Lifetime, Health, Redbook, Cosmopolitan, Good Housekeeping, TV Guide, Hour Magazine, O Magazine, Counselor Magazine, Addiction Professional i The Psychotherapy Networker.

O autorach

Dr Patrick J.

Dr Kenneth M.

O autorach

Dr William R.

Dr Ricardo F.

Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu problemowego picia alkoholu. Podręcznik terapeuty

Poradnik dla praktykujących terapeutów.

Książka ta służy jako zwięzły i praktyczny przewodnik pomocny w terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu problemowego picia alkoholu. Podzielona na pięć rozdziałów zawiera:

– szczegółowy opis procesów poznawczych i behawioralnych związanych z rozwojem i utrzymywaniem się picia problemowego,

– dogłębne uwzględnienie oceny i formułowania przypadków oraz ich roli w planowaniu i ustalaniu kolejności interwencji w zakresie CBT,

– zwięzłe i praktyczne przykłady zastosowania interwencji CBT w przygotowywaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu zmian.

Publikacja wydana na zlecenie Wydawnictwa Difin.

Książka o kobietach uprawiających hazard problemowy, zredagowana i napisana przez kobiety, jest wyjątkowa, oryginalna i obejmuje szeroką perspektywę. Nasza ogólna wiedza dotycząca tego, dlaczego ludzie uprawiają hazard, kluczowych elementów profilaktyki i leczenia znacznie poszerzyła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Książka ta łączy wybitną grupę kobiet z całego świata, aby przedstawić i omówić najnowsze informacje na temat trudności kobiet z hazardem oraz idiosynkratycznych elementów profilaktyki i leczenia. Nie możemy pozwolić sobie na pominięcie tej niezwykłej książki”. 

Robert Ladouceur, profesor emerytowany w Szkole Psychologii na Uniwersytecie Laval de Québec.

Wybitna rozprawa naukowa stawiająca czoła ważnemu, ale często zaniedbywanemu lub usuniętemu w cień problemowi hazardu wśród kobiet. Niniejsza książka skupia w jednym miejscu międzynarodową grupę kobiet – naukowców doświadczonych w pracy z pacjentkami, których dotknęły problemy wynikające z uprawiania hazardu. Dostarcza ona klinicystom dogłębną wiedzę, niezbędną do pomagania kobietom zgłaszającym się na terapię oraz do poszukiwania, za pomocą rozmaitych metod, tych kobiet, które nadal unikają ośrodków leczenia ze względu na różne obawy. Każdy rozdział stanowi unikatową mieszankę klinicznych i teoretycznych zagadnień, dzięki której klinicystom będzie łatwiej zrozumieć różnice i podobieństwa pośród odrębnych kultur. 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Nie jest tajemnicą, że gry komputerowe są obecnie jedną z najpopularniejszych form rozrywki. Uzależnienie od gier jest realnym problemem. Według najnowszych statystyk prawie co trzeci nastolatek regularnie gra w gry komputerowe. 

Urządzenia do gier stają się coraz bardziej przenośne, a współczesne dzieci doskonale radzą sobie z ich obsługą.

Co więc można zrobić, aby upewnić się, że granie nie zaczęło negatywnie wpływać na rozwój dziecka?


W tym poradniku omówimy:

 •  pozytywne i negatywne aspekty grania,
 •  kilka praktycznych informacji, jak lepiej zarządzać urządzeniami
 • do gier Twojego dziecka,

 • wskazówki, jak lepiej zarządzać środowiskiem gry w domu,
 • materiały, które pomogą Ci nawiązać kontakt z dzieckiem
 • w kontekście grania,

 • jak rozpoznać, kiedy trzeba zwrócić się o pomoc do specjalisty?
 • Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

  Schreiber i Hausenblas malują żywy obraz tego, co sprawia, że odchudzanie kończy się źle, zapewniając dogłębne zrozumienie zagrożeń związanych z uzależnieniem od ćwiczeń fizycznych zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

  Tekst ten oferuje solidne połączenie badań opartych na dowodach i osobistych historii życia, które wyjaśniają konsekwencje, jakie zbyt intensywne ćwiczenia mogą mieć dla ciała, umysłu i życia społecznego danej osoby. Choć wiele osób wie, że ćwiczenia fizyczne są skutecznym i bezpiecznym sposobem zwalczania chorób, poprawiania nastroju i zdrowia, książka ta wskazuje na uzależniającą moc tego "narkotyku" i pokazuje, jak uzależnienie od ćwiczeń może przynieść więcej szkody niż pożytku. Autorzy szczegółowo opisują interakcję między uzależnieniem od ćwiczeń a współwystępującymi zaburzeniami (zaburzenia odżywiania się, dysmorfia ciała itp. ).

  Poprzez osobiste historie, czytelnicy dostrzegają, że połączenie tych chorób może znacząco obniżyć jakość życia osób uzależnionych. W całej książce autorzy używają zrozumiałego języka do omówienia złożonego problemu, umożliwiając jego zrozumienie przez różnych czytelników. 

  W maju 2013 roku, wydaniem klasyfikacji DSM-5 otworzył się nowy rozdział, ukazując zaburzenie zwane "nałogiem behawioralnym". Klinicyści natychmiast zapragnęli dowiedzieć się: czym różni się nałóg behawioralny od zaburzeń kontroli impulsów? Jakie są kryteria pozwalające stwierdzić, że pewne zachowania są nałogami, a nie impulsami? Jakie to ma znaczenie, jeśli w ogóle, w kontekście skutecznego leczenia?

  W niniejszej obszernej pracy wyjaśniono kryteria stosowane do określania nałogów, przedstawiono dowody pozwalające na identyfikację różnych zachowań rozumianych jako nałogi, a także opisano oparte na dowodach leczenie każdego z nich. Publikacja jest cennym źródłem informacji dla każdego klinicysty zajmującego się leczeniem nałogów.

  wydanych książek i innych publikacji

  Zakupoholizm. Kompulsja o wielu twarzach

  Uzależnienie od seksu. Przewodnik dla klinicystów

  Błyskotliwa analiza uzależnienia od ćwiczeń. Książka łączy aktualne fakty naukowe z prawdziwymi doświadczeniami życiowymi. Efektem tego jest przejrzysta, dobrze zorganizowana i przyjemną lektura, obowiązkowa dla wszystkich entuzjastów sportu i wysiłku fizycznego, a także dla każdego, kto interesuje się tym złożonym tematem - Attila Szabo, dr, profesor nadzwyczajny i p. o. dyrektora Instytutu Promocji Zdrowia i Nauk o Sporcie, Wydział Edukacji i Psychologii Uniwersytetu Eötvös Loránd (ELTE).

  Dr Heather A. Hausenblas jest znaną na całym świecie specjalistką od aktywności fizycznej i zdrowego starzenia się, badaczką i autorką. Jej badania koncentrują się na psychologicznych skutkach zachowań zdrowotnych. Hausenblas jest współautorką 5 książek naukowych i opublikowała ponad 90 artykułów w czasopismach naukowych. Przeprowadziła ponad 200 krajowych i międzynarodowych prezentacji naukowych. W latach 1998-2012 była członkiem wydziału i dyrektorem Pracowni Psychologii Sportu na Uniwersytecie Florydy. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jacksonville w College of Health Sciences.

  Katherine Schreiber, niegdyś uzależniona od ćwiczeń, pisarka, której praca została opublikowana w Psychology Today, gdzie wcześniej pracowała jako redaktorka, oraz na łamach czasopism i witryn TIME Healthland, Weight Watchers Magazine, Greatist. com, Psychcentral. com. Wystąpiła również w programie telewizyjnym ABC Nightline. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, pracuje nad drugą książką o kobiecej seksualności i podwójnym życiu.

  "Przemyślana i zaktualizowana książka Pauli Hall poświęcona zrozumieniu i leczeniu uzależnienia od seksu i pornografii stanowi doskonałą i bardzo przydatną lekturę w naszym coraz bardziej zróżnicowanym seksualnie i ciągle zmieniającym się świecie. Materiał ten jest przeznaczony dla każdego, kto interesuje się zagadnieniami związanymi z problemami intymności dorosłych, takimi jak uzależnienie od seksu i pornografii" - Robert Weiss, LCSW, CSAT, autor książki Sex Addiction 101

  Nowe wydanie zostało zaktualizowane i zawiera nowatorskie materiały dotyczące uzależnienia od pornografii: chemsex, przestępczość internetowa i uzależnienie kobiet od seksu i miłości. Napisana w jasny i pouczający sposób, książka ta stanowi wsparcie i zawiera porady zarówno dla klinicystów, jak i dla tych, którzy cierpią z powodu uzależnienia od seksu, oraz dostarcza narzędzi do zapewnienia satysfakcjonującego wyzdrowienia.

  Książka jest niezbędną lekturą dla każdego, kto chce wyleczyć się z tych schorzeń, jak również dla początkujących klinicystów i tych, którzy chcą uaktualniać swoje umiejętności i wiedzę.

  Paula Hall jest dyplomowaną psychoterapeutką, specjalizującą się w tematyce uzależnieniu od seksu i pornografii. Jest dyrektorem klinicznym ośrodka Laurel Centre gdzie świadczone są usługi terapeutyczne dla pacjentów z Wielkiej Brytanii i prowadzone akredytowane szkolenia dla specjalistów. Paula Hall jest również pomysłodawczynią kursu rekonwalescencyjnego w Hall i założycielką Stowarzyszenia na rzecz Leczenia Uzależnień i Kompulsywności Seksualnej (Association for the Treatment of Sexual Addiction and Compulsivity).

  Kompendium wiedzy diagnostycznej dostosowane do obowiązującej klasyfikacji.

  Sprawdzony podręcznik, dzięki któremu tysiące klinicystów i studentów zdobyły umiejętności niezbędne do badania niemowląt, dzieci i nastolatków z problemami psychicznymi o różnym charakterze. Objaśniając zarówno sztukę, jak i metodę naukową diagnozowania dziecka, książka ta łączy trafne porady dotyczące przeprowadzania wywiadu z ważnymi informacjami na temat różnorodnych zaburzeń psychicznych i behawioralnych. Opracowanie zostało dostosowane do klasyfikacji DSM-5 oraz ICD-10-CM - zawiera obowiązujące obecnie kody i terminologię. Dodatkowo wzbogacono je o opisy prototypów, zwięźle ukazujące istotę kryteriów DSM-5.

  Autorzy, prowadząc czytelnika krok po kroku przez proces wstępnego wywiadu, wyjaśniają, jak nawiązać dobrą relację z dzieckiem i rodzicami oraz wydobyć informacje potrzebne do postawienia roboczego rozpoznania. Strategie komunikowania się z dziećmi w różnym wieku z wykorzystaniem zabawek, rysunków, lalek i innych form zabawy zilustrowano przykładowymi transkrypcjami wywiadów, opatrzonymi przypisami. W książce szczegółowo omówiono zaburzenia rozpoznawane zwykle po raz pierwszy w dzieciństwie, jak również zaburzenia teoretycznie typowe dla osób dorosłych, które występują niekiedy u młodszych pacjentów.

  Kryteria DSM-5 przełożono na prosty, zrozumiały język, zwracając uwagę na różnice rozwojowe dotyczące obrazu klinicznego.

  Podręcznik uzupełniają uwagi dotyczące kodowania, praktyczne wskazówki potrzebne do przeprowadzenia wywiadu, żywe opisy kliniczne, przykładowy raport pisemny oraz kwestionariusz dla rodziców, z którego można skorzystać w trakcie pracy.

  To doskonała lektura dla klinicystów, terapeutów i studentów takich specjalności, jak psychologia kliniczna dziecka, psychiatria, poradnictwo, praca socjalna i psychologia szkolna.

  Tom zawiera:

  • przeprowadzanie wywiadu diagnostycznego z dziećmi i młodzieżą,

  • wywiad z informatorami – podstawy,

  • strukturyzacja pierwszego wywiadu z młodym pacjentem,

  • podstawowe informacje na temat rozwoju,

  • różne typy wywiadów z dziećmi i młodzieżą,

  • wstępny wywiad z dzieckiem i rodzicem,

  • pisemny raport,

  • rozpoznania DSM-5 dotyczące dzieci i młodzieży,

  • narzędzia diagnostyczne,

  • zestawienie rozpoznań według DSM-5,

  • kwestionariusz dla rodziców.

  James Morrison, MD, jest afiliowanym profesorem psychiatrii na Oregon Health and Science University (OHSU) w Portland. Zdobył bogate zawodowe doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Jego cieszące się uznaniem podręczniki: w tym DSM-5 bez tajemnic, Diagnoza psychiatryczna czy Wstępny wywiad diagnostyczny (opublikowane również w Polsce nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego) pozwoliły setkom tysięcy specjalistów i studentów zrozumieć zawiłości badania psychiatrycznego oraz diagnozowania. pl/autor/Kathryn+Flegel/" rel="follow">Kathryn Flegel, MD, jest profesorem psychiatrii dzieci i młodzieży na OHSU w Portland. Zanim została psychiatrą, przez 16 lat pracowała jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Odbyła rezydenturę w dziedzinie psychiatrii oraz dalsze szkolenie z psychiatrii dziecięcej w OHSU. Obecnie zajmuje się dziećmi, dorosłymi i rodzinami w warunkach opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej. Jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Podręcznik dla klinicystów Frigidaire Fdb1980rgc0

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla klinicystów Frigidaire Fdb1980rgc0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla klinicystów Frigidaire Fdb1980rgc0