Podręcznik instalacji sieciowej Cadel Mira 16

Podręcznik instalacji sieciowej Cadel Mira 16 to instrukcja obsługi dla systemu Cadel Mira 16, który jest wysoko wydajnym, łatwym w użyciu rozwiązaniem do zarządzania sieciami. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje, jak konfigurować i zarządzać siecią, aby zapewnić jej optymalną wydajność. Podręcznik zawiera również informacje na temat planowania sieci, wdrażania i monitorowania wydajności oraz wybierania właściwych komponentów. Podręcznik jest przeznaczony dla administratorów sieci, aby pomóc im w konfigurowaniu i zarządzaniu siecią, a także w utrzymaniu jej wydajności.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji sieciowej Cadel Mira 16

Instrukcja instalacji sieciowejiR3300iR2800iR2200Instrukcja w języku polskim/

Drukarki z serii

iR3300/ iR2800/ iR2200
Instrukcja instalacji sieciowej

Prosimy o zapoznanie się z treścią podręcznika przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Zalecamy zachowanie go na wypadek potrzeby zasięgnięcia
z niego dodatkowych informacji w przyszłości.

POL

0

Podręczniki dołączone do drukarki
Do urządzenia dołączane są podręczniki wyszczególnione poniżej. Należy z nich
korzystać stosownie do potrzeb.
Zastosowania podstawowe..........................
Rozwiązywanie problemów.........................

Podręcznik
Użytkownika

Podstawowe funkcje kopiowania.................
Rozszerzone funkcje kopiowania.................

Instrukcja obsługi
kopiarki

Podstawowe funkcje skrzynki pocztowej.....
Rozszerzone funkcje skrzynki pocztowej.....

skrzynek pocztowych

Korzystanie z odległego interfejsu...............

odległego interfejsu

Konfiguracja połączenia z siecią i
instalacja programów z dysku CD-ROM......

Instrukcja
konfiguracji

Funkcje drukarki..........................................

drukarki PS/PCL

Instalacja sterownika drukarki, etc...............

Instrukcja instalacji
sterownika drukarki
PS/PCL

Przyłączanie i konfigurowanie sieci.............

sieciowej
(ten podręcznik)

Lista zawiera podręczniki dołączane do wyposażenia opcjonalnego.
W zależności od konfiguracji systemu i rodzaju zakupionego produktu, niektóre
podręczniki mogą być niedostępne (niepotrzebne).

Ilustracja produktu na okładce może się nieco różnić od produktu zakupionego przez Użytkownika.

Organizacja podręcznika
Rozdział 1

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki

1

Rozdział 2

Korzystanie z sieci TCP/IP (Windows/UNIX)

2

Rozdział 3

Korzystanie z sieci NetWare (Windows)

3

Rozdział 4

Korzystanie z sieci NetBIOS (Windows)

4

Rozdział 5

Konfigurowanie sieci i drukarki w programie NetSpot

5

Rozdział 6

Aneks

6

Opisuje procedury rozwiązywania problemów i metody kontroli
ustawień sieciowych drukarki, zawiera listę menu sieciowych
otwieranych z pulpitu sterującego i podaje najważniejsze
specyfikacje sieciowe drukarki.

Producent dołożył wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności i kompletności treści podręcznika. Niemniej jednak, specyfikacje mogły ulec
zmianie z uwagi na ciągłe doskonalenie produktów. Zamówienia na aktualną dokumentację można składać u przedstawicieli firmy Canon.

Spis treści
Podręczniki dołączone do drukarki.......................................................... ii
Organizacja podręcznika........................................................................ iii
Spis treści................................................................................................ ii
Korzystanie z podręcznika...................................................................... iv
Symbole.................................................................................................................... iv
Skróty........................................................................................................................ iv

Znaki handlowe........................................................................................ v
Rozdział 1:

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki
Wymagania wobec środowiska systemowego..................................... 1-2
Wymagania wobec środowiska systemowego w funkcji drukowania.................... 1-2

Sprawdzanie ustawień sieci................................................................. 1-3
Przykładowa sieć Windows.................................................................................... 1-3
Przykładowa sieć UNIX-owa.................................................................................. 1-4
Korzystanie z sieci łączącej różne typy komputerów............................................. 1-5

Rozdział 2:

Korzystanie z sieci TCP/IP (Windows/UNIX)
Konfigurowanie sieci TCP/IP............................................................... 2-2
Konfigurowanie interfejsu..................................................................... 2-4
Ustawienia wprowadzane z pulpitu sterującego.................................................... 2-4

Konfigurowanie protokołu.................................................................. 2-12
Ustawienia wprowadzane z pulpitu sterującego.................................................. 2-12

Konfigurowanie drukarki.................................................................... 2-21
Ustawienia wprowadzane z pulpitu sterującego.................................................. 2-21

Konfigurowanie komputera................................................................ 2-24
Metoda przyłączania drukarki (LPD/RAW).......................................................... 2-25
Metoda przyłączania drukarki (IPP)..................................................................... 2-33
Konfiguracja serwera wydruków.......................................................................... 2-35

Rozdział 3:

Korzystanie z sieci NetWare (Windows)
Konfigurowanie sieci NetWare............................................................. 3-2
Konfigurowanie usług drukowania w sieci NetWare............................ 3-4
Typy usług drukowania.......................................................................................... 3-4
Konfiguracja przy pomocy Administratora NetWare lub PCONSOLE................... 3-5

Konfigurowanie interfejsu..................................................................... 3-9
Konfigurowanie protokołu.................................................................. 3-10
Ustawienia wprowadzane z pulpitu sterującego.................................................. 3-10

Konfigurowanie drukarki.................................................................... 3-16
Konfigurowanie komputera................................................................ 3-17
Przyłączanie komputera do sieci NetWare.......................................................... 3-17
Instalacja sterowników drukarki........................................................................... 3-17
Konfigurowanie docelowej drukarki..................................................................... 3-17

ii Spis treści

Rozdział 4:

Korzystanie z sieci NetBIOS (Windows)
Konfigurowanie sieci NetBIOS.............................................................. 4-2
Konfigurowanie interfejsu..................................................................... 4-4
Konfigurowanie protokołu..................................................................... 4-5
Ustawienia wprowadzane z pulpitu sterującego.................................................... 4-5

Konfigurowanie drukarki..................................................................... 4-11
Konfigurowanie komputera................................................................. 4-12
Przyłączanie komputera do sieci TCP/IP............................................................ 4-12
Przyłączanie komputera do sieci NetBIOS.......................................................... 4-12
Metoda przyłączania drukarki.............................................................................. 4-15

Rozdział 5:

Konfigurowanie ustawień sieci i drukarki w programie NetSpot
Wprowadzenie...................................................................................... 5-2
Wymagania minimalne.......................................................................................... 5-2
Dokumentacja programu NetSpot......................................................................... 5-3

Instalacja i korzystanie z programu NetSpot........................................ 5-4
Instalacja (Windows).............................................................................................. 5-4
Instalacja (UNIX).................................................................................................... 5-4
Konfiguracja........................................................................................................... 5-6
Zarządzanie elementami sieci............................................................................... 5-6

Rozdział: 6

Aneks
Rozwiązywanie problemów.................................................................. 6-2
Usuwanie oprogramowania.................................................................. 6-6
Usuwanie programu obsługi portu LPR................................................................. 6-6

Elementy konfiguracji sieci................................................................... 6-7
Dostępne oprogramowanie do konfigurowania sieci.......................... 6-11
Weryfikacja ustawień.......................................................................... 6-12
Dane techniczne................................................................................. 6-13
Karta sieci Ethernet............................................................................................. 6-13
Karta sieci Token Ring......................................................................................... 6-13

Spis treści iii

Korzystanie z podręcznika
Symbole
WAŻNE

Ostrzeżenia i ograniczenia związane z eksploatacją. Zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie zapewni prawidłową obsługę i zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia.

UWAGA

Uwagi związane z eksploatacją i dodatkowe wyjaśnienia.
Zapoznanie się z nimi jest zalecane.

W podręczniku występują następujące oznaczenia i nazwy przycisków:
Przyciski na pulpicie sterującym............................

(Start)

Przyciski na wyświetlaczu dotykowym.................. [OK]

Skróty
W niniejszym podręczniku:
Microsoft(R) Windows(R) 95 określa się terminem "Windows 95. "
Microsoft(R) Windows(R) 98 określa się terminem "Windows 98".
Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition określa się terminem "Windows Me".
Microsoft(R) Windows NT(R) określa się terminem "Windows NT".
Microsoft(R) Windows(R) 2000 określa się terminem "Windows 2000".
Emulację PostScript(R) 3 określa się skrótem "PS".
Novell NetWare(R) określa się terminem "NetWare".

iv Korzystanie z podręcznika

Znaki handlowe
Nazwy "Microsoft", "MS DOS", "Windows" i "Windows NT" są zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation (US) w Stanach Zjednoczonych i
w innych krajach.
Nazwy "AppleTalk", "EtherTalk", "LocalTalk", "Macintosh", "Mac OS" i "Power Macintosh" są znakami handlowymi firmy Apple Computer, Inc.
Nazwy "Adobe", "PostScript" i "PostScript 3" są znakami handlowymi firmy Adobe
Systems Incorporated.
Nazwy "NetWare" i "Novell" są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy
Novell, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach, a nazwa "IPX/SPX"
jest znakiem handlowym firmy Novell Inc., Copyright (C)Unpublished Work of
Novell Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Nazwy "NDS", "Novell client" i "NDPS" są znakami handlowymi firmy Novell Inc.
Nazwa "Ethernet" jest znakiem handlowym firmy Xerox Corporation.
Nazwa "UNIX" jest zarejestrowanym znakiem handlowym przyznanym na mocy
wyłącznej licencji firmie X/Open Company, Ltd. w Stanach Zjednoczonych i/lub w
innych krajach.
Nazwa "IBM" jest znakiem handlowym firmy International Business Machines
Corporation.
Nazwy "Sun", "Sun Microsystems", "SunOS" i "Solaris" są znakami handlowymi
firmy Sun Microsystems w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Nazwa "Netscape" jest znakiem handlowym firmy Netscape Communications
Corp.
Nazwa "Canon", logo "Canon" i nazwa "NetSpot" są znakami handlowymi firmy
Canon Inc.
Pozostałe nazwy firm lub produktów występujące w podręczniku są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi odpowiednich firm.
Copyright 2001 by Canon, Inc.
Powielanie i przekazywanie jakiejkolwiek części niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci i na jakichkolwiek nośnikach bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia firmy Canon Inc. jest zabronione.

Znaki handlowe v

vi

1

Rozdział

Rozdział ten zawiera informacje niezbędne do zainstalowania i skonfigurowania
drukarki w środowisku sieciowym, a w tym informacje o kompatybilnych sieciach i
instrukcje sprawdzania istniejącej sieci.

Przykładowa sieć Windows................................................................................... 1-3
Korzystanie z sieci łączącej różne typy komputerów............................................ 1-5

1-1

Wymagania wobec środowiska systemowego
Punkt ten zawiera opis sieci, z którymi drukarka jest kompatybilna.

1
Wymagania wobec środowiska systemowego w funkcji
drukowania
Z funkcją drukarki urządzenia kompatybilne są następujące sieci i systemy:
Drukowanie w sieci TCP/IP:
Kompatybilne systemy
operacyjne:

Kompatybilne komputery:

Microsoft Windows 95/98/Me
Microsoft Windows NT Server 4. 0
Microsoft Windows NT Workstation 4. 0
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Professional
Solaris w. 1. 1x (SunOS w. 4. 1x) lub nowsza
Solaris w. 2. 5x (SunOS w. 5. 5x) lub nowsza
Windows; PC kompatybilne z IBM

Drukowanie w sieci NetWare:
Kompatybilne serwery:

Novell NetWare wersja 3. 2/4. 1/4. 11/4. 2/5/5. 1

Kompatybilni klienci:

Microsoft Windows 2000 Professional

PC kompatybilne z IBM

Drukowanie w sieci NetBIOS:
Kompatybilny protokół:

NetBIOS przez sieć TCP/IP (NetBT)

WAŻNE
W przypadku korzystania z Windows NT 4. 0, należy zainstalować wersję
Service Pack 5 lub nowszą.

1-2 Wymagania wobec środowiska systemowego

Sprawdzanie ustawień sieci

Przykładowa sieć Windows
Z serwerem NetWare
W środowisku sieciowym przedstawionym na ilustracji, do drukowania można
użyć protokołu NetWare, TCP/IP lub NetBIOS (NetBIOS przez sieć TCP/IP).
Można również stosować wiele protokołów jednocześnie.
Windows 95

Windows 98

Windows NT

Protokół: NetWare, TCP/IP, NetBIOS

Serwer NetWare

Drukarka

W zależności od protokołu, należy się zapoznać z następującymi rozdziałami:
Rozdział 2: Korzystanie z sieci TCP/IP (Windows/UNIX)
Rozdział 3: Korzystanie z sieci NetWare (Windows)
Rozdział 4: Korzystanie z sieci NetBIOS (Windows)
Urządzenie nie obsługuje protokołu NetBEUI.

Bez serwera NetWare
użyć protokołu TCP/IP lub NetBIOS (NetBIOS przez sieć TCP/IP). Można również
stosować wiele protokołów jednocześnie.

Sprawdzanie ustawień sieci 1-3

W celu zapewnienia zgodności środowiska sieciowego z urządzeniem, należy się
kierować schematami przedstawionymi poniżej.

Windows 95

Protokół: TCP/IP, NetBIOS

Urządzenie nie obsługuje protokołu NetBEUI.
UWAGA
Po skonfigurowaniu urządzenia jako drukarki sieciowej, każdy komputer
będzie mógł kierować do niego wydruki bezpośrednio. Zastosowanie protokołu TCP/IP i serwera wydruków Windows 2000 lub Windows NT zapewni
wydajne zarządzanie drukarką sieciową. Szczegółowe instrukcje zawiera
punkt p. t. "Konfiguracja serwera wydruków" na stronie 2-35.

Przykładowa sieć UNIX-owa
W sieci UNIX-owej stosowany jest protokół TCP/IP. (Patrz: Rozdział 2, "Korzystanie z sieci TCP/IP (Windows/UNIX)". )
Solaris (Sun OS)

Protokół: TCP/IP

1-4 Sprawdzanie ustawień sieci

Korzystanie z sieci łączącej różne typy komputerów
Jeśli do sieci przyłączone są różne rodzaje komputerów, działanie sieci zależy od
typów komputerów.
Na przykład:

Protokół: TCP/IP, NetWare, NetBIOS

Drukarka nie obsługuje protokołu NetBEUI.

Sprawdzanie ustawień sieci 1-5

Windows

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki

1-6 Sprawdzanie ustawień sieci

2

Rozdział ten zawiera opis ustawień i procedur niezbędnych do przyłączenia drukarki do sieci TCP/IP.

Konfigurowanie sieci TCP/IP................................................................ 2-2
Konfigurowanie protokołu................................................................... 2-12
Konfigurowanie drukarki..................................................................... 2-21
Konfigurowanie komputera................................................................. 2-24
2-1

Konfigurowanie sieci TCP/IP
By zainstalować drukarkę w sieci TCP/IP, należy wykonać następujące czynności:

Przyłączenie kabla sieciowego
(patrz: Instrukcja konfiguracji)

Przyłączyć kable sieciowe zgodnie z Instrukcją konfiguracji.

Skonfigurowanie interfejsu
(patrz: punkt p. "Konfigurowanie interfejsu" na stronie 2-4)
Wprowadzić ustawienia interfejsu zapewniającego komunikację
pomiędzy drukarką i komputerami przy pomocy:
pulpitu sterującego
lub
przeglądarki internetowej (odległy interfejs)

Skonfigurowanie protokołu
(patrz: punkt p. "Konfigurowanie protokołu" na stronie 2-12)
Wprowadzić ustawienia protokołu przy pomocy:
programu NetSpot
Skonfigurowanie drukarki
(patrz: punkt p. "Konfigurowanie drukarki" na stronie 2-21)
Wprowadzić ustawienia drukarki przy pomocy:
Skonfigurowanie komputerów
(patrz: punkt p. "Konfigurowanie komputera" na stronie 2-24)
Wprowadzić ustawienia w każdym komputerze wykorzystywanym
do drukowania.

2-2 Konfigurowanie sieci TCP/IP

WAŻNE
Zaleca się, by czynności 1, 2, 3 i 4 wykonał administrator sieci.
Oprogramowanie sterownika drukarki dla platformy UNIX nie wchodzi w
skład pakietu drukarki.

2
Korzystanie z sieci TCP/IP (Windows/Unix)

Podczas pierwszej konfiguracji ustawień interfejsu należy skorzystać z pulpitu sterującego drukarki. Podobnie, podczas pierwszej konfiguracji ustawień protokołu należy użyć programu NetSpot lub pulpitu sterującego. Po
skonfigurowaniu, ustawienia te można zmienić przy pomocy przeglądarki internetowej (odległy interfejs).

Konfigurowanie sieci TCP/IP 2-3

Konfigurowanie interfejsu
Ustawienia interfejsu można wprowadzić przy pomocy:
lub

przeglądarki internetowej (odległy interfejs)
Można wybrać najłatwiejszą z metod.
W przypadku konfigurowania połączenia z siecią Ethernet, patrz: punkt p. "Konfigurowanie sterownika sieci Ethernet" na stronie 2-4.
W przypadku konfigurowania połączenia z siecią Token Ring, patrz: punkt p.
"Konfigurowanie sterownika sieci Token Ring" na stronie 2-7.
Pierwszą konfigurację interfejsu należy przeprowadzić z pulpitu sterującego
drukarki. Zmiany w konfiguracji można później wprowadzać przy pomocy
przeglądarki internetowej (odległy interfejs).
Jeśli drukarka ma zostać przyłączona do sieci Token Ring, wymagane jest
nabycie opcjonalnego zestawu interfejsu do sieci Token Ring.
Drukarki nie można przyłączyć jednocześnie do sieci Ethernet i Token Ring.
Jeśli w urządzeniu została już zainstalowana karta Token Ring, korzystanie
z sieci Ethernet nie jest możliwe. W celu przyłączenia drukarki do sieci Ethernet, należy wyjąć z urządzenia kartę Token Ring.

Ustawienia wprowadzane z pulpitu sterującego
Ustawienia wybrane z pulpitu sterującego obowiązują po ponownym uruchomieniu drukarki.
Szczegółowe informacje na temat wprowadzania znaków przy pomocy wyświetlacza dotykowego zawiera Podręcznik Użytkownika.
Konfigurowanie sterownika sieci Ethernet

Nacisnąć przycisk

/[Additional Functions] (Funkcje dodatkowe).

2-4 Konfigurowanie interfejsu

Nacisnąć przycisk [System Settings] (Ustawienia systemu) na wyświetlaczu
dotykowym.

Jeśli na wyświetlaczu dotykowym pojawi się komunikat "Enter the System Manager ID and Password using the numeric keys", należy wprowadzić identyfikator i hasło administratora systemu. Instrukcje wprowadzania identyfikatora i hasła administratora systemu zawiera Podręcznik Użytkownika.

Nacisnąć przyciski [] i [Network Settings] (Ustawienia sieci).

Nacisnąć przyciski [] i [Ethernet Driver Settings] (Ustawienia sterownika
Ethernetu).

Konfigurowanie interfejsu 2-5

5

Wybrać ustawienie "On" (Tak) lub "Off" (Nie) w opcji Auto Detect (Autodetekcja).

Wybrane ustawienie "On" (Tak):
Rozpoznany zostaje automatycznie tryb komunikacji (Half duplex/Full duplex) i typ sieci Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX). Przejść do punktu 8.
Wybrane ustawienie "Off" (Nie):
Użytkownik musi określić ręcznie tryb komunikacji (Half duplex/Full duplex) i typ sieci Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX). Przejść do punktu 6.
Ustawieniem domyślnym jest "On" (Tak). Autodetekcję należy wyłączyć
(ustawienie "Off") w celu ręcznego wprowadzenia pożądanych ustawień
sieci Ethernet.

Wybrać ustawienia w opcji Communication Mode (Tryb komunikacji).
Wybrane ustawienie "Half Duplex":
Sesje transmisji i odbioru danych zachodzą naprzemiennie.
Wybrane ustawienie "Full Duplex":
Sesje transmisji i odbioru danych zachodzą jednocześnie.

7

Wybrać ustawienia w opcji Ethernet Type (Typ Ethernetu).
Wybrane ustawienie "10 Base-T":
Sieć jest kompatybilna z połączeniami 10 Base-T.
Wybrane ustawienie "100 Base-TX""
Sieć jest kompatybilna z połączeniami 100 Base-TX.

8

Zatwierdzić wybrane ustawienia i nacisnąć przycisk [OK].
Wyświetlacz powraca do ekranu Network Settings (Ustawienia sieci).

2-6 Konfigurowanie interfejsu

9

Nacisnąć przycisk [Done] (Wykonane).
Powtarzać tę czynność aż do zamknięcia ekranu Additional Functions (Funkcje
dodatkowe).
Zrestartować drukarkę.
Wyłączyć drukarkę, zaczekać co najmniej 3 sekundy, a następnie włączyć ją
ponownie.

Konfiguracja sterownika sieci Ethernet została zakończona. Należy teraz przejść
do punktu "Konfigurowanie protokołu" na stronie 2-12.

Konfigurowanie sterownika sieci Token Ring

Nacisnąć przycisk [System Settings] (Ustawienia systemu).

Jeśli na wyświetlaczu dotykowym pojawi się komunikat "Enter the System
Manager ID and Password using the numeric keys", należy wprowadzić identyfikator i hasło administratora systemu.

Konfigurowanie interfejsu 2-7

10

3

Nacisnąć przycisk [Network Settings] (Ustawienia sieci).

Nacisnąć przycisk [] - [Token Ring Settings] (Ustawienia sieci Token Ring).

Wprowadzić ustawienia w opcji Ring Speed and Communication Method
(Szybkość pierścienia i metoda komunikacji).
Wybrać odpowiednią szybkość przesyłu danych w pierścieniu i metodę komunikacji odpowiadającą środowisku.

W przypadku wybrania ustawienia Auto Detect (Autodetekcja), szybkość
transmisji i metoda komunikacji zostaną wykryte automatycznie.

2-8 Konfigurowanie interfejsu

6

Wybrać ustawienia w opcji Max Frame Size (Maks. wielkość ramki).
Wprowadzić wartość odpowiednią dla środowiska przy pomocy klawiatury na
pulpicie sterującym.
W przypadku wprowadzenia wartości nie mieszczącej się w dopuszczalnym zakresie, przejście do następnej czynności będzie niemożliwe.

7
Nacisnąć przycisk [Next] (Dalej).
Wybrać ustawienie "On" (Tak) w opcji Use Source Rooting (Katalogowanie
źródeł) włączyć funkcję katalogowania źródeł.

W normalnych okolicznościach należy tu wybrać ustawienie "On" (Tak).
Jeśli funkcja ta zostanie wyłączona (ustawienie "Off"), należy przejść do punktu 11.
Dozwolone połączenia ustawień w opcji Token Ring Settings (Ustawienia sieci
Token Ring) - Use Source Routing (Katalogowanie źródeł), All Broadcast Request
(Zgłaszanie obecności drukarki w sieci) i All Broadcast Response Notice (Żądanie odpowiedzi na zgłoszenie obecności drukarki w sieci) - przedstawiono poniżej:
-
-

Off (Nie)/invalid (nieprawidłowe)/invalid (nieprawidłowe)
On (Tak)/On (Tak)/invalid (nieprawidłowe)
On (Tak)/Off (Nie)/On (Tak)
On (Tak)/Off (Nie)/Off (Nie)
Jeśli drukarka nieprawidłowo kataloguje źródła w sieci lokalnej, w opcji
Use Source Rooting (Katalogowanie źródeł) należy wybrać ustawienie "Off"
(Nie).

9

Wybrać ustawienie "On" (Tak) w opcji All Broadcast Request (Zgłaszanie
obecności drukarki w sieci) by włączyć funkcję zgłaszania obecności drukarki w całej sieci.
Konfigurowanie interfejsu 2-9

Drukarka może nie działać normalnie przy ustawieniach domyślnych.
Należy wprowadzić wartość odpowiadającą parametrom środowiska.

W przypadku wybrania ustawienia "On" (Tak) w opcji All Broadcast Request
(Zgłaszanie obecności drukarki w sieci), należy przejść do punktu 11.

10
11

Nacisnąć przycisk [Next] (Dalej) by wybrać ustawienia opcji LAA (Adres
lokalny).
Jeśli funkcja LAA (Locally Administered Address) ma być aktywna, wybrać
ustawienie "On" (Tak), kliknąć przycisk [LAA], a następnie wprowadzić adres
lokalny z zakresu od 40 00 00 00 00 00 do 7F FF FF FF FF FF.

Wybrać ustawienie "On" (Tak) w opcji All Broadcast Response Notice
(Żądanie odpowiedzi na zgłoszenie obecności drukarki w sieci) by włączyć funkcję
żądania przez drukarkę odpowiedzi na zgłoszoną obecność w sieci.

Jeśli adres lokalny ma być aktywny, należy go prawidłowo skonfigurować. Drukarka nie będzie działać prawidłowo w przypadku użycia adresu domyślnego.
Wprowadzić adres MAC lub LAA jako adres węzła w sieci Token Ring.
Jeśli nie zostanie ustawiony żaden LAA, adresem węzła będzie adres
MAC.
Adres MAC widoczny na wyświetlaczu dotykowym jest unikatowym adresem karty Token Ring i ustawia się go niezależnie od adresu MAC
karty Ethernetu.

12

13

dodatkowe).

2-10 Konfigurowanie interfejsu

14

Konfiguracja sieci Token Ring została zakończona. Należy teraz przejść do punktu "Konfigurowanie protokołu" na stronie 2-12.

Konfigurowanie interfejsu 2-11

Konfigurowanie protokołu
Ustawienia protokołu można wybrać przy pomocy:
programu NetSpot (oprogramowanie użytkowe dołączone do drukarki)
Pierwszą konfigurację protokołu należy przeprowadzić przy pomocy programu NetSpot lub pulpitu sterującego drukarki. Zmiany w konfiguracji
można później wprowadzać przy pomocy przeglądarki internetowej (odległy
interfejs).
Instrukcje wprowadzania ustawień przy pomocy programu NetSpot przedstawiono w Rozdziale 6, "Konfigurowanie ustawień sieci i drukarki w programie NetSpot".
Instrukcje wprowadzania ustawień przy pomocy odległego interfejsu zawiera Instrukcja obsługi odległego interfejsu.

Szczegółowe instrukcje wprowadzania znaków przy pomocy wyświetlacza
dotykowego, zawiera Podręcznik Użytkownika.

Ustawienia protokołu TCP/IP
W przypadku wprowadzenia ustawień przy pomocy funkcji DHCP, BOOTP
lub RARP, wartości ustawień pojawią się na ekranie TCP/IP Settings po
zrestartowaniu drukarki. (Jeśli adres IP, nazwa hosta i nazwa domeny zostały skonfigurowane wcześniej, zostaną one zastąpione przez ustawienia
wybrane przy pomocy funkcji DHCP, BOOTP lub RARP. )

2-12 Konfigurowanie protokołu

Nacisnąć przycisk [TCP/IP Settings] (Ustawienia protokołu TCP/IP).

Konfigurowanie protokołu 2-13

Nacisnąć przycisk [IP Address] (Adres IP).

Wybrać ustawienia opisane poniżej.

Stały adres IP:
- Nacisnąć przycisk [IP Address] (Adres IP).
- Wprowadzić adres IP przy pomocy klawiatury.
DHCP
- Nacisnąć przycisk [DHCP].
- Wprowadzić adres IP, maskę podsieci i adres furtki.
Jeśli informacji tych nie można uzyskać przy pomocy serwera DHCP, wykorzystane zostaną ustawienia wprowadzone z pulpitu sterującego.
RARP
- Nacisnąć przycisk [RARP].
Jeśli informacji tych nie można uzyskać z serwera RARP, wykorzystane
zostaną ustawienia wprowadzone z pulpitu sterującego.
BOOTP
- Nacisnąć przycisk [BOOTP].
Jeśli informacji tych nie można uzyskać z serwera BOOTP, wykorzystane
2-14 Konfigurowanie protokołu

Instrukcje wprowadzania znaków przy pomocy wyświetlacza dotykowego, zawiera Podręcznik Użytkownika.
Jednocześnie można wybrać tylko jedno z ustawień DHCP, BOOTP lub
RARP.

W przypadku użycia serwera DHCP bez funkcji dynamicznej aktualizacji
DNS, zaleca się przypisywanie drukarce zawsze tego samego adresu
IP. (Jeśli adres IP nie będzie identyczny, nazwa hosta przypisana drukarce nie będzie odpowiadać adresowi IP. )
Sprawdzenie, czy możliwe jest użycie ustawień z serwera DHCP, BOOTP lub RARP trwa około 2 minuty. Jeśli Użytkownik nie planuje korzystania z jednego z tych ustawień, zaleca się ich wyłączenie.

Wyświetlacz powraca do ekranu TCP/IP Settings (Ustawienia protokołu TCP/IP).
W celu użycia serwera DNS i funkcji dynamicznej aktualizacji DNS, należy
przejść do punktu 8.
W innym przypadku należy przejść do punktu 13.

Nacisnąć przycisk [DNS Server] (Serwer DNS) na ekranie TCP/IP Settings
na wyświetlaczu dotykowym.

Konfigurowanie protokołu 2-15

Adres IP, maskę podsieci i adres furtki należy wprowadzić nawet w
przypadku użycia ustawień DHCP, BOOTP i RARP. Jeśli informacji
tych nie można uzyskać z serwera DHCP, BOOTP lub RARP, użyte
zostaną ustawienia wprowadzone z pulpitu sterującego.

Wpisać adres IP serwera DNS.

Wpisać adres IP przy pomocy klawiatury z pulpitu sterującego.
Instrukcje wprowadzania znaków przy pomocy wyświetlacza dotykowego zawiera Podręcznik Użytkownika.

Wpisać nazwę hosta i nazwę domeny.
Wpisać nazwę drukarki jako nazwę hosta (Host Name) i nazwę domeny sieciowej drukarki jako nazwę domeny (Domain Name).
Przykład:
Host Name:
host_name
Domain Name: organization. company. com

Wybrać ustawienie funkcji dynamicznej aktualizacji DNS (DNS Dynamic
Update).
Jeśli funkcja ta ma być włączona, nacisnąć przycisk [On] (Tak). W innym przypadku, nacisnąć przycisk [Off] (Nie).
Funkcja dynamicznej aktualizacji DNS umożliwia drukarce automatyczne przypisywanie serwerowi DNS adresu IP, nazwy hosta i nazwy domeny. Funkcja ta jest dostępna w środowisku, w którym istnieje serwer
DNS, w którym dane te mogą zostać zdefiniowane dynamiczne (tj. dynamiczny serwer DNS).
W celu użycia funkcji dynamicznej aktualizacji DNS, wprowadzić adres
IP serwera DNS, nazwę hosta i nazwę domeny drukarki. (Patrz: punkty
9 i 10. )

By użyć LPD do drukowania danych w sieci TCP/IP, należy skonfigurować
stronę LPD. Jeśli stosowana jest aplikacja do drukowania inna niż LPD (np.

2-16 Konfigurowanie protokołu

RAW lub IPP), konfigurowanie strony tytułowej LPD nie jest konieczne. Należy
przejść do punktu 15.

Nacisnąć przyciski [] i [LPD Banner Page] (Strona tytułowa LPD) na ekranie TCP/IP Settings (Ustawienia protokołu TPC/IP) na wyświetlaczu dotykowym, a następnie wybrać ustawienie drukowania strony tytułowej LPD.

Urządzenie drukuje stronę tytułową lub nie, zależnie od tego, czy drukowanie tej strony zostało zaprogramowane w zadaniu wydruku.
Urządzenie nie drukuje strony tytułowej bez względu na to, czy drukowanie tej strony zostało zaprogramowane w zadaniu wydruku.

14

Wyświetlacz powraca do ekranu TCP/IP Settings (Ustawienia protokołu TCP/IP).

15

16

17

Sprawdzić, czy wprowadzone ustawienia sieci są prawidłowe.
Nacisnąć przycisk /[Additional Functions] (Funkcje dodatkowe) na pulpicie
sterującym, a następnie nacisnąć następujące przyciski na wyświetlaczu
dotykowym: [System Settings] (Ustawienia systemu)
[Network Settings]
(Ustawienia sieci)
[TCP/IP Settings] (Ustawienia protokołu TCP/IP).
Nacisnąć przycisk [PING Command] (Polecenie PING).

Konfigurowanie protokołu 2-17

Korzystanie z sieci TCP/IP (Windows/UNIX)

18

Wpisać adres IP istniejący w sieci i nacisnąć przycisk [Start].

Wprowadzić adres IP przy pomocy klawiatury z pulpitu sterującego.
Po naciśnięciu przycisku [Start], wynik polecenia PING pojawia się na
wyświetlaczu dotykowym.
Jeśli jest on nieprawidłowy, sprawdzić ustawienia opisane w punkcie "Konfigurowanie interfejsu" na stronie 2-4 i w punkcie "Ustawienia protokołu
TCP/IP" na stronie 2-12.
W przypadku ustawienia czasu uruchomienia funkcji sieciowych drukarki w sposób opisany w punkcie "Ustawienia czasu uruchomienia funkcji
sieciowych drukarki" na stronie 2-19, polecenie PING należy wydać dopiero po upływie czasu przeznaczonego na rozruch (domyślnym ustawieniem jest 60 sekund).
Jeśli drukarka zostanie przyłączona do centralki przełączającej, może
ona nie nawiązać łączności z siecią, mimo że ustawienia sieci są prawidłowe. Problem ten można rozwiązać, opóźniając czas uruchomienia
funkcji sieciowych drukarki. Patrz: punkt p. "Ustawienia czasu uruchomienia funkcji sieciowych drukarki" na stronie 2-19.

19

Konfigurowanie protokołu TCP/IP zostało zakończone
2-18 Konfigurowanie protokołu

Ustawienia czasu uruchomienia funkcji sieciowych drukarki
Jeśli drukarka została przyłączona do centralki przełączającej, może ona nie nawiązać łączności z siecią, mimo że ustawienia sieci są prawidłowe.

Wynika to z tego, że proces przyłączania przez centralkę kolejnych odgałęzień
drzewa dendrytowego sieci uniemożliwia natychmiastową komunikację pomiędzy
drukarką i siecią bezpośrednio po połączeniu się drukarki z centralką.
W tym przypadku, moment nawiązania łączności z drukarką należy opóźnić.

Nacisnąć przycisk /[Additional Functions] (Funkcje dodatkowe) na pulpicie sterującym, a następnie przyciski [System Settings] (Ustawienia systemu) i [Network Settings] (Ustawienia sieci) na wyświetlaczu dotykowym.
Nacisnąć przyciski [] i [Startup Time Settings] (Ustawienia czasu uruchomienia).

Ustawić czas wymagany na uruchomienie funkcji sieciowych drukarki
po włączeniu drukarki.

Ustawić czas, naciskając przycisk [-] lub [+].

Konfigurowanie protokołu 2-19

Czas uruchomienia drukarki został skonfigurowany.

2-20 Konfigurowanie protokołu

Konfigurowanie drukarki
Po skonfigurowaniu protokołu, można teraz skonfigurować funkcje drukarki. Konfigurację można przeprowadzić przy pomocy:
programu NetSpot (oprogramowanie użytkowe dołączone do drukarki)

Instrukcje wprowadzania ustawień w programie NetSpot przedstawiono w
Rozdziale 6, "Konfigurowanie ustawień sieci i drukarki w programie NetSpot".
Instrukcje korzystania z odległego interfejsu zawiera Instrukcja obsługi odległego interfejsu.

Punkt ten zawiera opis przykładowej procedury konfigurowania drukarki przy pomocy pulpitu sterującego.

Ustawienia funkcji buforowania
Podjąć decyzję, czy wydruki mają być buforowane na twardym dysku urządzenia.
W przypadku buforowania wydruków na twardym dysku, czas przesyłania dokumentu przez komputer ulega skróceniu. Należy pamiętać, że do zarządzania wydrukami można korzystać z wyświetlacza dotykowego drukarki, odległego interfejsu lub kolejki wydruków w Windows (wyświetlanie i usuwanie zadań).

Konfigurowanie drukarki 2-21

Nacisnąć przyciski [] i [Use Spooler] (Buforowanie).

Wybrać ustawienie "On" (Tak) lub "Off" (Nie).

Drukarka buforuje wydruk na twardym dysku, a następnie rozpoczyna drukowanie dokumentu.
Drukarka zaczyna drukować bez buforowania dokumentu na twardym
dysku.

2-22 Konfigurowanie drukarki

Konfigurowanie drukarki zostało zakończone.

Konfigurowanie drukarki 2-23

Konfigurowanie komputera
Po skonfigurowaniu protokołu komunikacji w drukarce, można teraz skonfigurować funkcję drukowania w każdym z komputerów.

Przyłączanie komputerów do sieci TCP/IP
We wszystkich komputerach korzystających z drukarki zainstalowane i aktywne musi być oprogramowanie klienta sieci TCP/IP. Informacje szczegółowe
zawierają podręczniki dołączone do systemu operacyjnego.
Instalacja sterownika drukarki i wybór docelowej drukarki
By drukowanie z komputera było możliwe, wymagane jest zainstalowanie sterownika drukarki i wybranie docelowej drukarki. Wybór drukarki zależy od aplikacji wykorzystywanej do drukowania. W wyborze aplikacji należy się kierować
następującymi wskazówkami:
- LPD
Jest to aplikacja do drukowania stosowana generalnie w połączeniu z protokołem TCP/IP. Instrukcje instalacji sterownika i wyboru drukarki przedstawiono w punkcie p. "Metoda przyłączania drukarki (LPD/RAW)" na
stronie 2-25.
- RAW
Jest to aplikacja do drukowania stosowna w Windows 2000. Pozwala ona
drukować szybciej niż aplikacja LPD. "Metoda przyłączania drukarki
(LPD/RAW)" na stronie 2-25.
- IPP
Jest to aplikacja do drukowania, z której można korzystać w Windows
95/98/Me/2000. Wykorzystuje ona protokół http i drukuje przez połączenia
internetowe/intranetowe. Instrukcje instalacji sterownika i wyboru drukarki
przedstawiono w punkcie p. "Metoda przyłączania drukarki (IPP)" na stronie 2-33.
- SMB
Jest to aplikacja do drukowania, z której można korzystać w sieci NetBIOS.
Patrz: Rozdział 4, "Korzystanie z sieci NetBIOS (Windows)".
W przypadku korzystania z aplikacji IPP, polecenia Pause Printing (Przerwij
drukowanie) i Cancel All Documents (Anuluj wszystkie dokumenty) w menu Printer
(Drukarka) w kolejce wydruków Windows są niedostępne. By wyświetlić kolejkę wydruków, należy kliknąć menu Start na pulpicie, ustawić kursor myszy na ikonie Settings (Ustawienia), kliknąć ikonę Printers (Drukarki), a następnie dwukrotnie kliknąć ikonę drukarki Canon.

2-24 Konfigurowanie komputera

UWAGA
Skonfigurowanie komputera z Windows 2000 lub Windows NT jako serwera
wydruków zapewnia efektywne zarządzanie drukarką. Szczegółowe instrukcje zawiera punkt p. "Konfiguracja serwera wydruków" na stronie 235.

Metoda przyłączania drukarki (LPD/RAW)

Zainstalować sterownik drukarki. (Patrz: Instrukcja instalacji sterownika. )
Po pojawieniu się okna dialogowego wyboru docelowej drukarki, wybrać opcję
Local Printer (Drukarka lokalna). Nie wybierać drukarki sieciowej.
Wybrany port można zmienić po zainstalowaniu. Można wybrać dowolny port
(np. LPT1).

Zainstalować program obsługi portu LPR z dysku CD-ROM dołączonego
do drukarki.
Włożyć dysk CD-ROM do stacji CD-ROM.
Dwukrotnie kliknąć ikonę My Computer (Mój komputer).
Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę stacji CD-ROM, a następnie
kliknąć polecenie Open (Otwórz) w menu podręcznym.
Dwukrotnie kliknąć folder LPRPORT.
Dwukrotnie kliknąć ikonę Setup.
W zależności od ustawień widoku, plik może nosić nazwę "Setup. exe".
Uruchomiony zostaje program instalacyjny.
Zainstalować program obsługi portu LPR zgodnie z instrukcjami.
W zależności od środowiska, po włożeniu dysku CD-ROM do stacji może zostać wyświetlone menu dysku. W tym przypadku należy kliknąć
przycisk [Finish] (Zakończ) i przejść do punktu 2.

Otworzyć okno dialogowe Printer Properties (Właściwości drukarki).
W menu Start, ustawić kursor myszy na ikonie Settings (Ustawienia), a następnie kliknąć ikonę Printers (Drukarki).
Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki zainstalowanej w punkcie 1.
Kliknąć polecenie [Properties] (Właściwości) w menu podręcznym.
Konfigurowanie komputera 2-25

Windows 95/98/Me

4

Wybrać ustawienia buforowania.
Kliknąć zakładkę Details (Szczegóły) by wyświetlić okno szczegółów.

Kliknąć przycisk Spool Settings (Ustawienia buforowania) by otworzyć okno
dialogowe Spool Settings (Ustawienia buforowania).
Wybranie opcji Spool print jobs (Buforowanie wydruków) powoduje, że aplikacja źródłowa kończy drukowanie szybciej.
Kliknąć przycisk [OK].

Wybrać ustawienia portu.
Kliknąć przycisk [Add Port... ] (Dodaj port... ) by otworzyć okno dialogowe Add
Port.
Kliknąć przycisk [Other] (Inny).
Wybrać CANON LPR Port w polu "Click the type of port you want to add"
(Kliknij typ portu... ), a następnie kliknąć przycisk [OK].
Otwiera się okno dialogowe Add LPR Port (Dodaj port LPR).
Wpisać nazwę hosta lub adres IP drukarki w polu Host Name (Nazwa hosta)
lub IP Address (Adres IP).
Wpisać "LP" do pola Printer Name (Nazwa drukarki), a następnie kliknąć
przycisk [OK].

2-26 Konfigurowanie komputera

Kolejkę wydruków można wybrać w polu Printer Name (Nazwa drukarki).
Dostępne są następujące 3 kolejki wydruków (nazwę kolejki należy
wprowadzić dużymi literami):
- LP
Urządzenie drukuje zgodnie z ustawieniami buforowania. Kolejką
wydruków będzie zazwyczaj LP.
Urządzenie drukuje dopiero po pełnym zbuforowaniu wydruku na
twardym dysku bez względu na ustawienia buforowania.
- DIRECT
Urządzenie drukuje bez buforowania wydruku na twardym dysku
bez względu na ustawienia buforowania.

Kliknąć przycisk [OK] by uaktywnić ustawienia.

Konfigurowanie docelowej drukarki zostało zakończone.

Windows 2000

Po pojawieniu się okna dialogowego wyboru metody przyłączenia drukarki,
wybrać opcję Local Printer (Drukarka lokalna), a następnie usunąć zaznaczenie
opcji Automatically detect (Wykryj automatycznie) i zainstalować drukarkę typu
Plug and Play.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, która ma zostać wybrana jako aktywna drukarka.

Skonfigurować docelową drukarkę.
Kliknąć zakładkę Ports (Porty) by wyświetlić okno konfiguracji portów.

Konfigurowanie komputera 2-27

- SPOOL

Kliknąć przycisk [Add Port... ) by otworzyć okno dialogowe
Printer Ports (Porty drukarek).
W polu Available Printer Ports Types (Dostępne typy portów drukarek) wybrać
Standard TCP/IP Port (Standardowy port TCP/IP), a następnie kliknąć przycisk
[New Port... ] (Nowy port... ).
Uruchomiony zostaje kreator instalacji standardowego portu drukarki
TCP/IP.
Kliknąć przycisk [Next] (Dalej).
W polu Printer Name (Nazwa drukarki) lub IP Address (Adres IP) wpisać adres
IP lub nazwę hosta drukarki, a następnie kliknąć przycisk [Next] (Dalej).

Po potwierdzeniu obecności drukarki pod wprowadzonym adresem IP,
wyświetlone zostaje okno kończące instalację standardowego portu drukarki TCP/IP.
W przypadku pojawienia się okna żądającego dodatkowych informacji o
porcie, postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie - odszukać drukarkę ponownie lub wybrać ustawienie Standard-Canon Ne2-28 Konfigurowanie komputera

twork Printing Device with P9100 w polu Device Type (Typ urządzenia), a następnie kliknąć przycisk [Next] (Dalej) by wyjść z kreatora.
Kliknąć przycisk [Finish] (Zakończ).
Kliknąć przycisk [Close] (Zamknij) by zamknąć okno dialogowe Printer Ports
(Porty drukarek).
W przypadku korzystania z aplikacji LPD, zmienić konfigurację portu.
Kliknąć przycisk [Configure Port... ] (Konfiguruj port...
Wybrać protokół LPR, wpisać "LP" w polu Queue Name (Nazwa kolejki) pod
polem LPR Settings (Ustawienia LPR), a następnie kliknąć przycisk [OK].

W przypadku stosowania protokołu RAW, czynność ta nie jest wymagana.
Kolejkę wydruków można wybrać w polu Queue Name (Nazwa kolejki).
- SPOOL
Konfigurowanie komputera 2-29

Windows NT 4. 0

Sprawdzić, czy zainstalowana jest usługa druku w protokole TCP/IP.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Network Neighborhood (Otoczenie
sieciowe) na pulpicie, a następnie kliknąć przycisk [Properties] (Właściwości).
Kliknąć zakładkę Services (Usługi) by wyświetlić okno konfiguracji usług.
Jeśli pole Network Services (Usługi sieciowe) nie zawiera protokołu Microsoft
TCP/IP Printing, przejść do punktu 2. W innym przypadku przejść do punktu 3.

Zainstalować usługę drukowania w protokole TCP/IP.
Kliknąć przycisk [Add... ] (Dodaj...

Wybrać usługę Microsoft TCP/IP Printing w polu Network Services (Usługi
sieciowe), a następnie kliknąć przycisk [OK].
Po pojawieniu się żądania włożenia dysku instalacyjnego Windows NT,
włożyć dysk i kontynuować instalację.
Po skopiowaniu plików, otwiera się okno dialogowe Network (Sieć).
Kliknąć przycisk [Restart] by ponownie uruchomić Windows NT.

2-30 Konfigurowanie komputera

Po pojawieniu się okna dialogowego wyboru sposobu zarządzania drukarką,
kliknąć ikonę My Computer (Mój komputer). Nie wybierać sieciowego serwera
wydruków.
(np.
Printer Port (Port drukarki).
Wybrać LPR Port z pola Available Printer Ports (Dostępne porty drukarek) i
kliknąć przycisk [New Port...
Otwiera się okno dialogowe Add LPR-Compatible Printer (Dodaj drukarkę
kompatybilną z LPR).

Wprowadzić adres IP lub nazwę hosta drukarki w polu nazwy lub adresu
serwera LPD.
Wpisać "LP" w polu nazwy drukarki lub kolejki wydruków na tym serwerze,
a następnie kliknąć przycisk [OK].
Kolejkę wydruków można wybrać w polu nazwy drukarki lub kolejki
wydruków na serwerze. Dostępne są następujące 3 kolejki wydruków (nazwę kolejki należy wprowadzić dużymi literami):
Konfigurowanie komputera 2-31

Urządzenie drukuje dopiero po pełnym zbuforowaniu wydruku na
UNIX
Drukarka obsługuje aplikacje do drukowania LPD w sieciach TCP/IP.

Zarejestrować się w stacji roboczej jako użytkownik z prawami administratora ("super-użytkownik").
Skonfigurować system buforowania.
Przykład: system Solaris 1. x
Dodać następujące instrukcje do pliku /etc/printcap:
& lt; Print queue name & gt; & lt; comment & gt;:\
:lp= & lt; plik specjalny urządzenia & gt;:\
:sd= & lt; katalog buforowania & gt;:\
:rm= & lt; adres IP lub nazwa hosta drukarki & gt;:
Przykład instrukcji:
print_queue_nam? comments:\
:lp=/var/spool/print_queue_name/. null:\
:sd=/var/spool/print_queue_name:\
:rm=printer_host_name:
Przykład: system Solaris 2. x
- Uruchomić program admintool.
- Wybrać polecenia Browse (Przeglądaj) i Printers (Drukarki).
- Wybrać polecenia Edit (Edytuj) i Add (Dodaj), a następnie Access to Printer... (Dostęp do drukarki...
- Wpisać pożądaną nazwę kolejki wydruków w polu Printer Name (Nazwa
drukarki).
- Wpisać adres IP lub nazwę hosta drukarki w polu Print Server (Serwer
wydruków).

2-32 Konfigurowanie komputera

- Kliknąć przycisk [OK].
Narzędzie admintool jest elementem systemu operacyjnego. Odpowiednie instrukcje zawiera podręcznik systemu operacyjnego.
Opisane powyżej procedury są tylko przykładami. Rzeczywista konfiguracja może przebiegać inaczej.

Urządzenie drukuje zgodnie z ustawieniami buforowania. Kolejką wydruków będzie zazwyczaj LP.
Urządzenie drukuje dopiero po pełnym zbuforowaniu wydruku
na twardym dysku bez względu na ustawienia buforowania.
bez względu na ustawienia buforowania.
Po pojawieniu się rekordu zadania na wyświetlaczu dotykowym
drukarki, nazwa dokumentu i nazwa właściciela danych przesłanych do kolejki DIRECT w sieci UNIX może być raportowana jako
nieznana ( & lt; unknown & gt;). By wyświetlić rekord zadania, należy nacisnąć przyciski [System Monitor] (Kontroler systemu), [Print] (Drukuj) i
[Log] (Rejestr) na wyświetlaczu dotykowym (w tej kolejności).
Konfigurowanie komputera zostało zakończone.

Metoda przyłączania drukarki (IPP)
Zainstalować oprogramowanie klienta IPP dla Windows 95/98/Me i ponownie uruchomić komputer.
Local Printer (Drukarka lokalna).
Konfigurowanie komputera 2-33

Można wybrać kolejkę wydruków. Dostępne są następujące 3 kolejki wydruków (nazwę kolejki należy wprowadzić dużymi literami):

Otworzyć okno dialogowe Printer Driver Properties (Właściwości sterownika
Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, która ma zostać wybrana jako aktywna drukarka.

Kliknąć zakładkę Details (Szczegóły) by wyświetlić okno szczegółów.
Port (Dodaj port).

Wybrać Network (Sieć).
W polu Specify the Network path to the printer (Ścieżka sieciowa drukarki) wpisać następujący URL: http:// & lt; adres IP lub adres hosta drukarki & gt; /ipp i kliknąć przycisk [OK].

Uruchomić kreatora instalacji nowej drukarki.
Dwukrotnie kliknąć ikonę Add Printer (Dodaj drukarkę).

Wpisać URL drukarki.

2-34 Konfigurowanie komputera

Wyświetlone zostaje okno dialogowe wyboru metody przyłączenia drukarki.
Wybrać opcję Network Printer (Drukarka sieciowa) i kliknąć przycisk [Next]
(Dalej).
Wyświetlone zostaje okno dialogowe pozwalające odszukać drukarkę.
Wybrać opcję przyłączenia drukarki przez Internet lub intranet, wpisując
następujący URL: http:// & lt; adres IP lub adres hosta drukarki & gt; /ipp

Pojawia się okno dialogowe wyboru producenta i nazwy drukarki.
Kliknąć przycisk Have Disk... (Z dysku... ) i wybrać folder na dysku CD-ROM,
zawierający sterownik drukarki.

Zakończyć instalację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.

Konfiguracja serwera wydruków
Jeśli w sieci występują Windows NT lub Windows 2000, serwer wydruków można
skonfigurować tak, by efektywniej zarządzał on drukarkami sieciowymi. Po skonfigurowaniu serwera wydruków, zadaniami wydruku może zarządzać serwer. Ponadto, zainstalowanie alternatywnego sterownika w serwerze wydruków pozwala
instalować sterowniki drukarki we wszystkich komputerach poprzez sieć.

Wybrać kartę Sharing (Udostępnianie) w oknie dialogowym Printer Driver
Properties (Właściwości sterownika drukarki).
Konfigurowanie komputera 2-35

Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, która ma zostać wybrana jako aktywna drukarka.
W menu podręcznym, kliknąć przycisk [Sharing... ] (Udostępnianie...

Wybrać parametry udostępniania.
Zaznaczyć opcję Shared (Udostępniana), a następnie wprowadzić nazwę,
pod którą drukarka ma być widoczna dla innych użytkowników.
W środowisku Windows NT, wybrać sterownik drukarki z pola Alternate
Drivers (Alternatywne sterowniki). W Windows 2000, kliknąć przycisk [Additional Drivers... ] (Dodatkowe sterowniki... ), a następnie wybrać pożądany sterownik drukarki.
Po zainstalowaniu alternatywnego sterownika, wyświetlone zostaje okno
pozwalające wybrać położenie pliku zawierającego sterownik drukarki.
Włożyć dysk CD-ROM dołączony do drukarki i wybrać folder zawierający
sterownik.

2-36 Konfigurowanie komputera

Użycie alternatywnego sterownika w Windows NT 4. 0 wymaga zainstalowania pakietu Service Pack 5 lub nowszego.
By zainstalować sterownik drukarki na innym komputerze, należy uruchomić kreatora instalacji nowej drukarki, wybrać docelową drukarkę,
wybrać drukarkę sieciową, a następnie wybrać wspólną drukarkę dla
komputera wybranego w serwerze wydruków.
Konfigurowanie wspólnej drukarki zostało zakończone.

Konfigurowanie komputera 2-37

2-38 Konfigurowanie komputera

Rozdział ten zawiera opis ustawień i procedur niezbędnych do korzystania z drukarki w sieci NetWare.

Konfigurowanie sieci NetWare.............................................................. 3-2
Konfigurowanie usług drukowania w sieci NetWare............................. 3-4
Konfigurowanie protokołu................................................................... 3-10
Konfigurowanie drukarki..................................................................... 3-16
Konfigurowanie komputera................................................................. 3-17
3-1

Konfigurowanie sieci NetWare
By zainstalować drukarkę w sieci NetWare, należy wykonać następujące czynności:

(patrz: Instrukcja konfiguracji)
3
Skonfigurowanie usług drukowania w sieci NetWare
(patrz: pkt. "Konfigurowanie usług drukowania w sieci NetWare" na str. 3-4)
Wybrać ustawienia drukowania w sieci NetWare. Wprowadzić
ustawienia z komputera przy pomocy programu NWADMIN lub
PCONSOLE (oprogramowanie firmy Novell dołączane do NetWare).

(patrz: punkt p. "Konfigurowanie interfejsu" na stronie 3-9)
(patrz: punkt p. "Konfigurowanie protokołu" na stronie 3-10)
(patrz: punkt p. "Konfigurowanie drukarki", na stronie 3-16)
Wprowadzić ustawienia drukarki

(patrz: punkt p. "Konfigurowanie komputera" na stronie 3-17)
3-2 Konfigurowanie sieci NetWare

Zaleca się, by czynności 1, 2, 3, 4 i 5 wykonał administrator sieci.
Skonfigurowanie drukarki spoza pulpitu sterującego lub przy pomocy oprogramowania innego niż NetSpot wymaga, by sieć obsługiwała protokół
TCP/IP.

Konfigurowanie sieci NetWare 3-3

Konfigurowanie usług drukowania w sieci NetWare
Drukowanie w sieci NetWare wymaga skonfigurowania serwera i kolejki wydruków. Odpowiednie czynności można wykonać z komputera, przy pomocy programu NWADMIN lub PCONSOLE (oprogramowanie firmy Novell dołączane do NetWare).

Skonfigurowanie funkcji drukowania przy pomocy programu NWADMIN jest
możliwe tylko wówczas, gdy w komputerze zainstalowane jest oprogramowanie klienta sieci Novell NetWare.
Procedury opisane poniżej są przykładem konfiguracji sieci NetWare. W zależności od środowiska, rzeczywista procedura instalacji może być inna.

Typy usług drukowania
Przed skonfigurowaniem funkcji drukowania należy się zapoznać z opisami
przedstawionymi poniżej. Ułatwią one identyfikację typu stosowanych usług drukowania.
W sieciach NetWare 4. x i nowszych zazwyczaj zaleca się stosowanie usługi
NDS. W NetWare 3. x zaleca się użycie usługi "Bindery". W podręczniku tym
opisane są tylko procedury dotyczące tych dwóch usług.
W sieciach NetWare 5. x można stosować usługi NDPS (Novell Distributed
Print Services). Ustawienia tych usług nie są tu opisywane - należy się zapoznać z instrukcjami zawartymi w podręczniku NetWare.
Tryby NDS (Novell Directory Service) i Bindery
Drukarka obsługuje obydwa te tryby. Odpowiedni tryb należy wybrać w zależności od istniejącego środowiska sieciowego. (W przypadku NetWare 3. x dostępny jest tylko tryb Bindery. )
Tryb serwera kolejki i tryb odległej drukarki
Drukarka obsługuje obydwa te tryby:
- Tryb serwera kolejki
Jeśli drukarka pracuje w trybie serwera kolejki zadań wydruku, wszystkie
funkcje serwera wydruku realizuje sama drukarka. Nie jest wymagane żadne dodatkowe wyposażenie ani oprogramowanie serwerowe. W trybie serwera kolejki NDS (NDS PServer), drukowaniem zarządza serwer wydruków
NDS, a w trybie serwera wydruków Bindery (Bindery PServer) - serwer
wydruków Bindery. W trybie serwera kolejki, dla każdego urządzenia wymagana jest odrębna licencja dla użytkownika NetWare.
Tryb odległej drukarki
3-4 Konfigurowanie usług drukowania w sieci NetWare

W trybie odległej drukarki, drukarką steruje serwer wydruków NetWare.
Urządzenie drukuje zadania otrzymywane z serwera wydruków NDS w trybie odległej drukarki NDS (NPrinter) i z serwera wydruków Bindery w trybie
odległej drukarki Bindery (RPrinter).

Konfiguracja przy pomocy Administratora NetWare lub PCONSOLE

Zarejestrować się w sieci NetWare jako administrator lub użytkownik z
równorzędnymi prawami dostępu i uruchomić Administratora NetWare.
Przeprowadzić szybką instalację.
Wybrać obiekt, do którego ma zostać przydzielona drukarka i kliknąć polecenie Print Services Quick Setup (Szybka instalacja usług drukowania) w menu
Tools (Narzędzia).

Wpisać ustawienia w polach Print Server Name (Nazwa serwera wydruków),
Printer (Drukarka) i Queue (Kolejka).
Wpisać nazwę serwera wydruków do pola Print Server Name (Nazwa serwera wydruków).
By użyć istniejącego serwera wydruków, kliknąć przycisk znajdujący się z
prawej strony pola Print Server Name (Nazwa serwera wydruków), a następnie
wybrać serwer wydruków z pola listy.
Wpisać nazwę drukarki w polu Name (Nazwa) pod nagłówkiem Printer (Drukarka).
Wybrać metodę przyłączenia drukarki w polu Type (Typ).
Jeśli stosowany jest tryb serwera kolejki wydruków, wybrać ustawienie
Other/Unknown (Inne/Nieznane).
Jeśli stosowany jest tryb odległej drukarki, wybrać ustawienie Parallel
(Równoległe), kliknąć przycisk [Communication] (Komunikacja) by otworzyć
okno dialogowe Parallel Communication (Komunikacja przez port równoległy), a
następnie wybrać ustawienie LPT1 w polu Port i ustawienie Manual Load
(Ładowanie ręczne) w polu Connection Type (Typ połączenia). W polu Interrupts
(Przerwania), wpisać ustawienia odpowiednie dla środowiska. Kliknąć przycisk [OK] by zamknąć okno Parallel Communication (Komunikacja przez port
równoległy).
W polu Name (Nazwa) w oknie Print Queue (Kolejka wydruków) wpisać nazwę
kolejki. Wpisać dysk, na którym umieszczona została kolejka w polu Volume (Dysk).

Konfigurowanie usług drukowania w sieci NetWare 3-5

Korzystanie z Administratora NetWare w trybie serwera kolejki NDS lub w
trybie odległej drukarki (sieć NetWare 4. x lub nowsza)

By użyć istniejącego serwera wydruków, kliknąć przycisk znajdujący się z
prawej strony pola Volume (Dysk), a następnie wybrać serwer wydruków z
pola listy.
Kliknąć przycisk [Create] (Utwórz) i wyjść z Administratora NetWare.
Zapamiętać nazwę serwera wydruków. Będzie ona potrzebna do skonfigurowania protokołu drukarki.

Jeśli stosowany jest tryb odległej drukarki, uruchomić serwer wydruków.
Jeśli serwerem wydruków jest serwer plików NetWare, wpisać "Load PSERVER. NLM" w serwerze plików i nacisnąć klawisz Enter.
Jeśli stosowany jest tryb serwera kolejki wydruków, czynność ta nie jest
wymagana.

Ustawienia drukowania w sieci NetWare zostały skonfigurowane. Przejść do
punktu "Konfigurowanie interfejsu" na stronie 3-9.

Korzystanie z programu PCONSOLE w trybie serwera kolejki zadań wydruku lub w trybie odległej drukarki w trybie Bindery (NetWare 3. x)

Zarejestrować się w sieci NetWare jako administrator, a następnie uruchomić program PCONSOLE.
Jeśli serwer wydruków nie został jeszcze skonfigurowany, skonfigurować ten serwer.
Wybrać polecenie Print Server Information (Informacje o serwerze wydruków) z
menu Available Options (Dostępne opcje) i nacisnąć klawisz Enter.
Nacisnąć klawisz Insert.
Wpisać nazwę konfigurowanego serwera wydruków i nacisnąć klawisz Enter.
Nacisnąć klawisz Esc by powrócić do menu Available Options (Dostępne
opcje).
Skonfigurować kolejkę, a następnie przypisać do niej serwer wydruków.

3-6 Konfigurowanie usług drukowania w sieci NetWare

Wybrać polecenie Print Server Information (Informacje o serwerze wydruków) z
Wpisać nazwę konfigurowanej kolejki i nacisnąć klawisz Enter.
Wybrać nazwę utworzonej kolejki i nacisnąć klawisz Enter.
Wybrać serwery kolejki i nacisnąć klawisz Enter.

Naciskać klawisz Esc aż do powrotu do menu Available Options (Dostępne
opcje).

Przypisać drukarkę serwerowi wydruków.
Wybrać serwer wydruków skonfigurowany w punkcie 2 i nacisnąć klawisz
Enter.
Wybrać menu Print Server Configuration (Konfiguracja serwera wydruków) i nacisnąć klawisz Enter.
Wybrać menu Printer Configuration (Konfiguracja drukarki) i nacisnąć klawisz
W polu Configured Printers (Skonfigurowane drukarki) wybrać numer pożądanej drukarki i nacisnąć klawisz Enter.

Wprowadzić nazwę drukarki, typ i pozostałe informacje.
Wpisać nazwę drukarki w polu Name (Nazwa) i nacisnąć klawisz Enter.
Jeśli stosowany jest tryb serwera kolejki wydruków, w polu Type (Typ) wybrać ustawienie Defined Elsewhere (Zdefiniowana w innym miejscu). Jeśli stosowany jest tryb odległej drukarki, w polu Type (Typ) należy wybrać ustawienie Remote Parallel, LPT1 (Odległa, port równoległy LPT1).
Wprowadzić pozostałe informacje i nacisnąć klawisz Esc.
Zaznaczyć odpowiedź "Yes" (Tak) w polu potwierdzenia i nacisnąć klawisz
Nacisnąć klawisz Esc by powrócić do menu Print Server Configuration
(Konfiguracja serwera wydruków).

Przypisać drukarce kolejkę wydruków.
Wybrać kolejki obsługiwane przez drukarkę (Queues Serviced by Printer) i
nacisnąć klawisz Enter.
Wybrać nazwę drukarki skonfigurowanej w punkcie 5 i nacisnąć klawisz
Konfigurowanie usług drukowania w sieci NetWare 3-7

Enter.

Wybrać kolejkę skonfigurowaną w punkcie 3 i nacisnąć klawisz Enter.

Naciskać klawisz Esc aż do powrotu do okna Exit PCONSOLE (Wyjście z
programu PCONSOLE) i potwierdzić zamknięcie okna, wybierając odpowiedź "Yes" (Tak).
Jeśli serwerem wydruków jest serwer plików NetWare, wpisać "LOAD
PSERVER. NLM & lt; nazwa serwera wydruków & gt; " do serwera plików i nacisnąć klawisz Enter.
Jeśli stosowany jest dedykowany serwer wydruków, wpisać "PSERVER. EXE", wprowadzić nazwę serwera wydruków do serwera wydruków
i nacisnąć klawisz Enter.
Czynność ta nie jest wymagana jeśli stosowany jest tryb serwera kolejki
wydruków.

3-8 Konfigurowanie usług drukowania w sieci NetWare

Jeśli konfigurowanie interfejsu drukarki nie zostało zakończone, należy się zapoznać z procedurą z punktu p. "Konfigurowanie interfejsu" w Rozdziale 2, "Korzystanie z sieci TCP/IP (Windows/UNIX)". (Patrz: str. 2-4. )

Konfigurowanie interfejsu 3-9

TCP/IP. Procedury opisane poniżej są przykładem konfigurowania protokołu przy pomocy pulpitu sterującego.
Ustawienia wprowadzone z pulpitu sterującego zaczynają obowiązywać po
zrestartowaniu drukarki.
3-10 Konfigurowanie protokołu

Nacisnąć przycisk [NetWare Settings] (Ustawienia sieci NetWare).

Konfigurowanie protokołu 3-11

Nacisnąć przycisk [On] (Tak).

Wybrać typ ramki.

Nacisnąć przycisk [Settings] (Ustawienia), a następnie [Frame Type] (Typ
ramki).

Kliknąć typ ramki na ekranie Frame Type (Typ ramki), a następnie nacisnąć
przycisk [OK].
W przypadku wybrania opcji Auto Detect (Autodetekcja), typ ramki zostanie
wykryty automatycznie.

Przykład ekranu dotyczy sieci Ethernet.

Wybrać usługę drukowania.

3-12 Konfigurowanie protokołu

Nacisnąć przyciski [] i [Print Service] (Usługi drukowania).

Dostępne są następujące usługi drukowania:
- Bindery PServer:
Stosowana w trybie serwera kolejki zadań wydruku (usługa drukowania w trybie Bindery).
- RPrinter:
Stosowana w trybie odległej drukarki (usługa drukowania w trybie
Bindery).
- NDS PServer:
Stosowana w trybie serwera kolejki zadań wydruku (usługa drukowania w trybie NDS).
- NPrinter:
NDS).

Zdefiniować szczegóły usługi drukowania.
Nacisnąć przycisk [Next] (Dalej), a następnie zdefiniować szczegóły usługi
drukowania.
Wybrać takie same ustawienia, jak w punkcie "Konfigurowanie usług drukowania w sieci NetWare" na stronie 3-4.
Ustawienia zależą od rodzaju usługi. Informacje o ustawieniach drukowania zawiera punkt p. "Elementy konfiguracji sieci" na stronie 6-7.
Konfigurowanie protokołu 3-13

Wybrać usługę drukowania na ekranie Print Service (Usługa drukowania).

By wybrać nazwę serwera plików, nazwę serwera wydruków, nazwę
drzewka lub nazwę kontekstu, naciskać przycisk [Browse] (Przeglądaj) i wybierać odpowiednie nazwy z list.
Nazwę można również wpisać bezpośrednio, naciskając odpowiedni klawisz.
By użyć serwera NDS PServer lub NPrinter, wpisać nazwę drzewka i nazwę kontekstu w odpowiednich polach.
CANON(Nazwa drzewka)
|--o=CANON_SALES
| |___ou=SALES
|
|__ou=SALES_1
|__cn=IR_PSV(serwer wydruków)

W środowisku zilustrowanym powyżej, nazwę drzewka i nazwę kontekstu
należy wprowadzić następująco:
Tree: "CANON"
Context: "ou=SALES_1. ou=SALES. o=CANON_SALES"
lub "SALES_1. SALES. CANON_SALES"
"xx=" z lewej strony można pominąć.
W przypadku użycia funkcji przeglądania w celu wybrania każdej pozycji, nacisnąć przycisk [Browse] (Przeglądaj) po upływie czasu określonego
w punkcie "Ustawienia czasu uruchomienia funkcji sieciowych drukarki"
na stronie 2-19 (domyślnie 60 sekund).
W przypadku użycia funkcji przeglądania w celu wybrania każdej pozycji w trybie Bindery Pserver lub RPrinter, postępować zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
1. Nacisnąć przycisk [Browse] (Przeglądaj).
2. Wybrać serwer plików na ekranie Browse (Przeglądaj).
3. Nacisnąć przycisk [Down] (W dół) by wyświetlić ekran pozwalający
wpisać nazwę użytkownika i hasło dostępu do serwera plików.
4. Wpisać nazwę użytkownika i hasło, a następnie nacisnąć przycisk
[OK].
5. Wybrać serwer wydruków na ekranie Browse (Przeglądaj). Jeśli hasło
nie będzie definiowane, pozostawić pole Password (Hasło) niewypełnione.

9
3-14 Konfigurowanie protokołu

11

Konfigurowanie protokołu zostało zakończone.

Konfigurowanie protokołu 3-15

Po skonfigurowaniu usługi drukowania i protokołu w sieci NetWare, można zdefiniować ustawienia komputerów wykorzystywanych do drukowania dokumentów.
Odpowiednie instrukcje zawiera punkt p. "Konfigurowanie drukarki" w Rozdziale 2, "Korzystanie z sieci TCP/IP (Windows/UNIX)". 2-21. )

3-16 Konfigurowanie drukarki

Po wprowadzeniu ustawień drukowania i ustawień protokołu drukarki w sieci NetWare można skonfigurować funkcję drukowania w każdym z komputerów.

Przyłączanie komputera do sieci NetWare

Instalacja sterowników drukarki
Drukowanie z komputera jest możliwe po zainstalowaniu sterownika drukarki.
(Patrz: Instrukcja instalacji sterownika. ) Podczas procedury instalacji należy wybrać drukarkę sieciową jako docelową drukarkę i kolejkę wydruków utworzoną
zgodnie z instrukcjami z punktu p. "Konfigurowanie usług drukowania w sieci NetWare" na stronie 3-4.

Konfigurowanie docelowej drukarki
W menu Start, ustawić kursor myszy na ikonie Settings (Ustawienia), kliknąć ikonę
Printers (Drukarki), kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, która ma zostać wybrana jako aktywna drukarka, a następnie kliknąć polecenie Properties
(Właściwości).
Kliknąć zakładkę Details (Szczegóły) lub kartę Ports (Porty) by wyświetlić okno
szczegółów lub okno konfiguracji portów, przypisać portowi drukarki kolejkę utworzoną zgodnie z instrukcjami z punktu p. "Konfigurowanie usług drukowania w
sieci NetWare" na stronie 3-4. Kliknąć przycisk [OK] by uaktywnić ustawienia.
Jeśli docelowa drukarka została wybrana podczas instalacji sterownika drukarki, czynność ta nie jest wymagana.

Konfigurowanie komputera 3-17

By móc drukować za pośrednictwem sieci NetWare, każdy komputer musi mieć
zainstalowane oprogramowanie klienta NetWare. Informacje szczegółowe zawierają podręczniki NetWare i systemu operacyjnego.

Korzystanie z sieci NetWare (Windows)

3-18

Rozdział ten zawiera opis ustawień i procedur niezbędnych do korzystania z drukarki w sieci NetBIOS.

4-1

Konfigurowanie sieci NetBIOS
By zainstalować drukarkę w sieci NetBIOS, należy wykonać następujące czynności:

(patrz: punkt p. "Konfigurowanie interfejsu" na stronie 4-4)
(patrz: punkt p. "Konfigurowanie protokołu" na stronie 4-5)
(patrz: punkt p. "Konfigurowanie drukarki" na stronie 4-11)
(patrz: punkt p. "Konfigurowanie komputera" na stronie 4-12)
4-2 Konfigurowanie sieci NetBIOS

Jedynym podstawowym protokołem obsługiwanym przez sieć NetBIOS jest
protokół TCP/IP. (Aplikacją do drukowania jest SMB. ) Drukarka nie
obsługuje protokołu NetBEUI.
Konfigurowanie sieci NetBIOS 4-3

Jeśli konfigurowanie interfejsu drukarki nie zostało zakończone, należy wykonać
czynności opisane w punkcie p. )

4-4 Konfigurowanie interfejsu

Można wybrać najłatwiejszą z metod.

Podczas pierwszej konfiguracji ustawień protokołu należy skorzystać z programu NetSpot lub pulpitu sterującego drukarki. Po skonfigurowaniu, ustawienia te można zmienić przy pomocy przeglądarki internetowej (odległy interfejs).
dotykowego, zawiera Podręcznik Użytkownika

Ustawienia protokołu TCP/IP

Wybrać ustawienia protokołu TCP/IP.
Jeśli ustawienia protokołu TCP/IP nie zostały jeszcze wprowadzone, należy je
wprowadzić teraz (patrz: punkt p. "Ustawienia protokołu TCP/IP" na stronie
2-12 Rozdziału 2, "Korzystanie z sieci TCP/IP (Windows/UNIX)").

W dalszej kolejności należy wybrać ustawienia SMB i WINS.

Konfigurowanie protokołu 4-5

Ustawienia SMB i WINS
W celu przyłączenia drukarki do sieci NetBIOS należy wybrać ustawienia SMB i
WINS.
WINS (Windows Internet Name Service) jest usługą przypisującą nazwy
urządzeniom sieciowym posiadającym adresy IP. Usługa ta wymaga obecności serwera WINS.

4-6 Konfigurowanie protokołu

Nacisnąć przycisk [SMB Settings] (Ustawienia SMB).

Wybrać ustawienia serwera, drukarki i grupy roboczej.

Serwer:
Wpisać nazwę komputera, do którego przyłączona jest drukarka. Nazwa ta
musi być swoista - nie może ona występować w sieci jako nazwa innego
komputera lub innej drukarki.
Drukarka:
Wpisać nazwę drukarki.
Grupa robocza:
Wpisać nazwę grupy roboczej, do której należy drukarka. Jeśli żadna grupa
robocza nie istnieje, należy ją utworzyć w środowisku Windows, a następnie
wprowadzić jej nazwę w drukarce.
Nazwą grupy roboczej nie może być nazwa domeny.
W przypadku drukowania z Windows NT, nazwa drukarki może zawierać maksymalnie 12 znaków.

Konfigurowanie protokołu 4-7

4
Nacisnąć przycisk [Next] (Dalej), a następnie przycisk [Comment] (Komentarz).

W przypadku potrzeby, wprowadzić komentarz dotyczący drukarki. Po wyświetleniu informacji o drukarce wyświetlony zostanie również wprowadzony
tu komentarz.

Wybrać ustawienia funkcji LM Announce (Powiadamianie Menadżera LAN).
Drukarka powiadamia Menadżera LAN o swoim istnieniu w sieci.
Drukarka nie zgłasza swojej obecności.
Ustawienie LM Announce (Powiadamianie Menadżera LAN) umożliwia Menadżerowi LAN odwoływanie się do drukarki.
Jeśli Menadżer LAN nie musi się odwoływać do drukarki, ruchem w sieci może administrować Użytkownik - należy wówczas wybrać ustawienie "Off" (Nie).

Wyświetlacz powraca do ekranu Network Settings (Ustawienia sieci).
W celu wybrania ustawień WINS, należy przejść do punktu 9. W innym przypadku, przejść do punktu 15.

4-8 Konfigurowanie protokołu

10

Nacisnąć przyciski [] i [WINS Configuration] (Konfiguracja WINS).

Jeśli nazwa ma pochodzić z serwera WINS, wybrać ustawienie "On"
(Tak). W innym przypadku, wybrać ustawienie "Off" (Nie).

W przypadku wybrania ustawienia "Off" (Nie), przejść do punktu 13.

Wpisać adres IP w ustawieniach serwera WINS.
Jeśli adres IP pochodzi z DHCP, adres IP uzyskany z serwera DHCP
zostaje zastąpiony adresem IP serwera WINS (jeśli to możliwe, pochodzi on z serwera DHCP).
Konfigurowanie protokołu 4-9

13

Nacisnąć przycisk [Next] (Dalej) i wybrać ustawienie Scope ID (Identyfikator
zakresu).
W przypadku potrzeby, wpisać identyfikator zakresu.

Jest to identyfikator określający zakres adresów dostępnych drukarce lub
komputerowi.
Bez względu na ustawienie opcji WINS Configuration (Konfiguracja WINS), do
identyfikatora zakresu odwołuje się sieć.
W przypadku ustawienia identyfikatora zakresu, drukarka nie może się
komunikować z żadnym komputerem o identyfikatorze nie mieszczącym się w zdefiniowanym tu zakresie.
Jeśli żadne identyfikatory nie zostały wprowadzone w komputerach sieciowych, pole tego ustawienia należy pozostawić niewypełnione.

4-10 Konfigurowanie protokołu

Po skonfigurowaniu protokołu, można teraz skonfigurować funkcję drukarki.
Konfigurowanie drukarki 4-11

Po skonfigurowaniu drukarki, można teraz skonfigurować funkcję drukowania w
każdym z komputerów.

Przyłączanie komputera do sieci TCP/IP

Wszystkie komputery korzystające z drukarki muszą zawierać zainstalowane
oprogramowanie klienta TCP/IP i muszą być skonfigurowane do komunikowania
się przez sieć TCP/IP. Informacje szczegółowe zawierają podręczniki dołączone
do systemu operacyjnego.

Przyłączanie komputera do sieci NetBIOS
Wszystkie komputery korzystające z drukarki muszą zostać skonfigurowane do
komunikowania się przez sieć NetBIOS.
Odpowiednie instrukcje zawierają następujące punkty:
Windows 95/98/Me:

punkt p. "Windows 95/98/Me" na stronie 4-12

Windows NT:

punkt p. "Windows NT 4. 0" na stronie 4-13

Windows 2000:

punkt p. "Windows 2000" na stronie 4-14

Procedury opisane poniżej są przykładem konfiguracji sieci NetBIOS.

Wybrać ustawienia sieci NetBIOS.
sieciowe) lub My Network Places (Moje miejsca w sieci) na pulpicie, a następnie
kliknąć polecenie Properties (Właściwości).

4-12 Konfigurowanie komputera

Sprawdzić, czy w polu The following network components are installed (Zainstalowane są następujące komponenty sieci) występują usługi Client for Microsoft Networks (Klient sieci Microsoft) i File and printer sharing for Microsoft Networks (Udostępnianie plików i drukarek sieciom Microsoft). Jeśli nie, kliknąć przycisk [Add... ) w celu zainstalowania tych komponentów.
Wybrać usługę TCP/IP z pola The following network components are installed (Zainstalowane są następujące komponenty sieci) i kliknąć przycisk Properties (Właściwości). Na ekranie pojawia się okno dialogowe TCP/IP Properties
(Właściwości TCP/IP).
Kliknąć zakładkę Bindings (Powiązania) by wyświetlić okno powiązań. Wybrać usługę Client for Microsoft Networks (Klient sieci Microsoft).
W przypadku potrzeby zrestartować komputer.

sieciowe) na pulpicie i kliknąć przycisk [Properties] (Właściwości).

Konfigurowanie komputera 4-13

Korzystanie z sieci NetBIOS (Windows)

Sprawdzić, czy na liście Network Services (Usługi sieciowe) usług widoczny
jest NetBIOS Interface and Server (Interfejs i serwer NetBIOS). ) by zainstalować tę usługę.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę My Network Places (Moje miejsca
w sieci) na pulpicie, a następnie kliknąć przycisk [Properties] (Właściwości).
Otwiera się okno dialogowe Network and Dial-up Connections (Połączenia
sieciowe i komutowane).
Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Local Area Connection (Połączenie przez sieć lokalną), a następnie kliknąć polecenie Properties (Właściwości).
Otwiera się okno dialogowe Local Area Connection Properties (Właściwości
połączenia przez sieć lokalną).

4-14 Konfigurowanie komputera

Upewnić się że wybrane są wszystkie usługi: Client for Microsoft Networks
(Klient sieci Microsoft), File and Printer Sharing for Microsoft Networks (Udostępnianie plików i drukarek sieciom Microsoft) i Internet Protocol (TCP/IP). Jeśli
którakolwiek z tych usług nie jest zaznaczona, należy ją zaznaczyć.
Dwukrotnie kliknąć usługę Internet Protocol (TCP/IP) by otworzyć okno
dialogowe Internet Protocol (TCP/IP) Properties. Kliknąć przycisk [Advanced... ] (Zaawansowane... ) na karcie General (Ogólne).
Kliknąć zakładkę WINS, a następnie sprawdzić, czy na karcie WINS zaznaczona jest opcja Enable NetBIOS over TCP/IP (NetBIOS przez sieć
TCP/IP). Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, należy ją zaznaczyć.
Klikać przycisk [OK] aż do zamknięcia wszystkich okien dialogowych.
Metoda przyłączania drukarki
Zainstalować sterownik drukarki i wybrać drukarkę.
Postępować zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
Jeśli w sieci stosowane są Windows NT lub Windows 2000, można skonfigurować serwery wydruków, które zapewnią bardziej wydajne zarządzanie
drukarkami sieciowymi. W celu skonfigurowania Windows NT lub Windows
2000, należy najpierw zainstalować sterownik drukarki, a następnie wybrać
ustawienia serwera wydruków. Odpowiednie instrukcje zawiera punkt p.
"Konfiguracja serwera wydruków" na stronie 2-35.

Wybrać docelową drukarkę sieciową.

Konfigurowanie komputera 4-15

Jeśli drukarka jest widoczna na liście, należy wybrać kolejno nazwę grupy roboczej, nazwę serwera i nazwę drukarki.
Jeśli ścieżkę sieciową można wprowadzić bezpośrednio, należy ją wpisać w
następującej postaci:
\\nazwa serwera\nazwa drukarki
4-16 Konfigurowanie komputera

Konfigurowanie sieci i drukarki
w programie NetSpot

Rozdział ten zawiera opis programu użytkowego NetSpot służącego do zarządzania sieciami i drukarkami.

5-1

Wprowadzenie
Program użytkowy NetSpot firmy Canon jest łatwym w użyciu narzędziem do zarządzania drukarką w sieci poprzez jeden lub większą liczbę interfejsów sieciowych.

Wymagania minimalne

Program NetSpot jest kompatybilny z większością popularnych sieciowych systemów operacyjnych i oprogramowaniem stacji roboczych. Tabele poniżej opisują
wymagania minimalne programu NetSpot wobec różnych platform sieciowych.
Wymagania związane z drukowaniem przy użyciu karty sieciowej opisuje dokumentacja odpowiedniej karty.

NetSpot for Windows
Mikroprocesor

Kompatybilny z Intel Pentium lub nowszy

System operacyjny

Windows 95/98/Me *1, Windows NT Server
4. 0/Workstation 4. 0 + Service Pack 5 lub 6a
Windows 2000 Advanced Server/Server/Professional

Minimalna ilość RAM

16 MB

Min. ilość miejsca na dysku

12 MB

*1

W środowisku NetWare, Windows Me nie są obsługiwane.

NetSpot for UNIX
Komputer

SPARC 5 lub nowszy (serwer lub stacja robocza)

Sun Solaris 2. 6 lub nowszy

Środowisko pulpitu

Open Windows 3. 2 lub nowsze lub
Common Desktop Environment (CDE) w. 0 lub
nowsza

32 MB

Obsługiwane protokoły
Program NetSpot obsługuje protokoły komunikacji z drukarką wymienione poniżej.
Informacje o protokołach, typach ramek i aplikacjach do drukowania dostępnych w
połączeniu z daną kartą sieciową zawiera dokumentacja karty.
IPX/SPX *1, TCP/IP, NetBIOS *2

UNIX

UNIX TCP/IP

5-2 Wprowadzenie

*1

Użycie programu NetSpot w środowisku Novell NetWare wymaga następujących komponentów:
Oprogramowanie serwera: NetWare wersja 3. x, 4. x lub 5. x
Oprogramowanie stacji roboczej: Novell NetWare Client

*2

W przypadku korzystania z programu NetSpot w połączeniu z sieci NetBIOS i Windows 95, konieczna jest aktualizacja WinSock do wersji "2", dostępnej na stronie internetowej firmy Microsoft. (Windows 98/Me/NT/2000 zawierają WinSock 2. )

Dokumentacja programu NetSpot
Do programu NetSpot dołączana jest następująca dokumentacja:
Instrukcja instalacji sieciowej (ten podręcznik)
Podręcznik Użytkownika programu NetSpot

Elektroniczny (ekranowy) Podręcznik Użytkownika programu NetSpot w formacie
HTML zostaje skopiowany na dysk podczas instalacji programu NetSpot. Można
go otworzyć w przeglądarce internetowej obsługującej ramki, takiej jak Netscape
Navigator 3. 0 lub Microsoft Internet Explorer 3. 0 (bądź nowsze wersje tych programów).
By otworzyć Podręcznik Użytkownika programu NetSpot, kliknąć polecenie Contents (Zawartość) w menu Help (Pomoc) w programie NetSpot.
Plik README. TXT (Windows) lub README (UNIX) znajduje się w katalogu, w
którym zainstalowany został program. Pliki te zawierają najnowsze informacje,
które mogą być niedostępne w pozostałej dokumentacji.

Wprowadzenie 5-3

5
Instrukcja instalacji sieciowej zawiera omówienie programu NetSpot i instrukcje
instalacji.

Instalacja i korzystanie z programu NetSpot
Punkt ten zawiera informacje dotyczące instalacji, konfigurowania i korzystania z
programu NetSpot. Zakłada on, że zainstalowany został interfejs sieciowy (zgodnie z instrukcjami z dokumentacji).

Instalacja (Windows)

Włożyć dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkowym do stacji CDROM.
Uruchomić program instalacyjny.
Odszukać podkatalog dla pożądanego języka w katalogu
\netspot\Windows na dysku CD-ROM.
Uruchomić program Setup. exe z tego podkatalogu, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Można zainstalować
wersję programu NetSpot dla administratora lub wersję dla końcowego
użytkownika. Jeśli program będzie wykorzystywany do nadzoru nad urządzeniami, należy zainstalować wersję dla końcowego użytkownika. Jeśli
będzie on służył również do konfigurowania urządzeń, należy wybrać wersję dla administratora.

Instalacja (UNIX)
Dostęp do funkcji administracyjnych mają użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia (kontrolerzy lub administratorzy sieci).

Zalogować się w katalogu głównym.
Odszukać podkatalog dla pożądanego języka w katalogu /netspot/ux_sol
na dysku CD-ROM.
Skopiować plik NetSpot z rozszerzeniem. tar do wybranego katalogu na
dysku lokalnym (np. /opt).

5-4 Instalacja i korzystanie z programu NetSpot

Przykład poleceń:
#cd /opt
#cp/cdrom/cdrom0/netspot/ux_sol/language/netspot-v001-solaris. tar.
#tar -xvf netspot-v001-solaris. tar
Trzycyfrowa liczba (np. 001) to numer wersji programu NetSpot.

Wejść do nowego katalogu programu NetSpot.
W systemie Solaris 2. x wyedytować plik. profile (Bourne shell), plik
. ksurc (Korn shell) i plik. cshrc (C shell) w celu prawidłowego skonfigurowania zmiennej języka środowiska LANG (np. C -amerykański angielski, UK-eng - brytyjski angielski, de - język niemiecki, fr - język francuski, es - język hiszpański lub it - język włoski).
W systemie Solaris 7 lub nowszym należy wybrać odpowiedni język z ekranu
rejestracji w systemie.

Uruchomić następujący skrypt interpretera komend z wiersza #... :
#. /install. sh
Rezultaty operacji zostają zapisane w pliku install. log, zawierającym zmienne,
które będą potrzebne później.

Wyedytować plik. profile (Bourne shell), plik. kshrc (Korn shell) lub plik
. cshrc (C shell), a następnie ustawić następujące zmienne środowiskowe:
- NETSPOT_HOME (katalog instalacji programu NetSpot)
- NETSPOT_DB (katalog zawierający bazę danych o urządzeniach)
- NETSPOT_HELP_BROWSER (przeglądarka do wyświetlania plików
pomocy programu NetSpot)
Katalog przeglądarki należy określić w zmiennej środowiskowej PATH.
- NLSPATH (katalog zawierający plik netspot. cat)
Zalecane są następujące ścieżki: /usr/openwin/lib/msg/%LANG/%N. cat (dla
pulpitu OpenWindows) i /usr/dt/lib/nls/msg/%LANG/%N. cat (dla CDE).
- XAPPLRESDIR lub XENVIRONMENT (miejsce, do którego skrypt
instalacyjny skopiował zasoby programu NetSpot)

W celu zainstalowania urządzeń, uruchomić następujący skrypt interpretera komend:
#. /cpinstall. sh & lt; device id & gt; & lt; device name & gt; & lt; IP address & gt;
device id: 12-cyfrowy adres MAC
device name: nazwa przypisywana urządzeniu
IP address: zapis dziesiętny z kropkami (xxx. xxx. xxx)
Instalacja i korzystanie z programu NetSpot 5-5

Postępować zgodnie z instrukcjami interpretera komend.

Konfiguracja
Po zainstalowaniu programu NetSpot, wymagane jest skonfigurowanie parametrów komunikacji programu z interfejsem sieciowym. Instrukcje konfigurowania
sieci zawiera punkt p. "Pierwsze kroki" w elektronicznym Podręczniku Użytkownika programu NetSpot.

Zarządzanie elementami sieci

NetSpot pozwala konfigurować i zarządzać większością urządzeń firmy Canon
wyposażonych w interfejs sieciowy. Funkcje programu NetSpot:

Konfigurowanie protokołów
Narzędzie konfiguracyjne pozwala zmieniać ustawienia protokołów i aplikacji
do drukowania.
Wyświetlanie informacji o funkcjach i stanie urządzeń
Narzędzie informacyjne wyświetla parametry takie jak ustawienia tac/kaset z
papierem, funkcje drukowania obustronnego i opcje wykańczania dokumentów. Wykaz tych funkcji ułatwia wybór opcji odpowiednich dla zadania wydruku.
Narzędzie raportowania statusu wyświetla informacje o stanie urządzenia (np.
gotowość i komunikaty o błędach).
- Zarządzanie zadaniami wydruku (na niektórych platformach i w niektórych protokołach)
Narzędzie do administrowania zadaniami wyświetla nazwę, status, wielkość i
właściciela każdego zadania wydruku. Umożliwia ono również manipulowanie
dokumentami. Na przykład, jeśli zadanie znajduje się w kolejce do urządzenia,
które stało się niedostępne, zadanie to można przenieść do innej kolejki. Można również przyspieszyć drukowanie szczególnie pilnych dokumentów.

5-6 Instalacja i korzystanie z programu NetSpot

Rozdział

Rozdział ten zawiera instrukcje rozwiązywania problemów z drukowaniem i inne
przydatne informacje.

6-1

Rozwiązywanie problemów
W punkcie tym znajdują się wskazówki dotyczące rozwiązywania podstawowych
problemów z drukowaniem.
Brak funkcji drukowania w sieci TCP/IP
Przyczyna 1:
Rozwiązanie:

Sieć TCP/IP jest nieprawidłowo skonfigurowana.

Sprawdzić prawidłowość adresów IP. Jeśli adresy IP zostały
ustawione przy pomocy DHCP, BOOTP lub RARP, a następnie
upewnić się, że działają prawidłowo.

Wyłączyć zasilanie drukarki, upewnić się, że drukarka jest przyłączona do sieci przy pomocy odpowiedniego przewodu, a następnie włączyć ją ponownie. (Patrz: Instrukcja konfiguracji. )

Przyczyna 2:

Nieprawidłowe przyłączenie przewodu do drukarki.

Komputer może nie rozpoznać drukarki nawet jeśli ustawienia adresu IP są prawidłowe. Problem ten można rozwiązać, opóźniając czas uruchomienia funkcji sieciowych
drukarki. (Patrz: punkt p. "Ustawienia czasu uruchomienia
funkcji sieciowych drukarki" na stronie 2-19. )
Przyczyna 3:

Komputer, z którego pochodzi drukowany dokument jest nieprawidłowo skonfigurowany.

Sprawdzić ustawienia.
Upewnić się, że zainstalowany został prawidłowy sterownik
drukarki. W przypadku drukowania ze środowiska Windows,
sterownik drukarki musi być zainstalowany w każdym komputerze. Procedurę instalacji sterowników drukarki opisuje Instrukcja instalacji sterownika.
Upewnić się, że w komputerze źródłowym wybrana została
prawidłowa drukarka. Sprawdzić docelową drukarkę w sekcji
drukarek Pulpitu sterowania (Control Panel) lub w Menadżerze wydruków (Print Manager).
W przypadku korzystania z aplikacji LPD w środowisku Windows 95/98/Me, sprawdzić prawidłowość ustawień buforowania. (Patrz: kroki 3-5 w punkcie "Windows 95/98/Me" na stronie 2-25. )

Przyczyna 4:

Nazwa drukowanego pliku jest za długa.

Port LPR (lub Microsoft TCP/IP Printer w Windows NT/2000) wysyła zadania pod nazwą aplikacji źródłowej lub pod nazwą pliku.
Niemniej jednak, zadanie o nazwie większej niż 255 bajtów nie

6-2 Rozwiązywanie problemów

może zostać wysłane do drukarki. By wyeliminować ten problem,
należy nadać plikowi krótszą nazwę.
Brak funkcji drukowania w sieci NetWare
Przyczyna 1:

Sieć NetWare jest nieprawidłowo skonfigurowana.

Upewnić się, że serwer plików NetWare jest włączony.

Uruchomić program NetSpot, NWADMIN lub PCONSOLE, a
następnie sprawdzić, czy kolejka wydruków jest prawidłowo
skonfigurowana i czy jest ona aktywna.
Sprawdzić prawidłowość ustawień sieciowych w drukarce.
(Patrz: punkt "Konfigurowanie protokołu" na stronie 3-10. )
Sprawdzić, czy:
- wybrany został prawidłowy typ ramki,
- nazwa serwera wydruków i numer drukarki są prawidłowe.
sterownik drukarki musi być zainstalowany w każdym komputerze. Opis procedury instalacji sterowników drukarki zawiera
Instrukcja instalacji sterownika.
prawidłowa drukarka. W Windows 95/98/Me docelową drukarkę w sekcji drukarek Pulpitu sterowania (Control Panel)
lub w Menadżerze wydruków (Print Manager).

Rozwiązywanie problemów 6-3

6
Upewnić się, że na dysku serwera plików NetWare pozostaje
wystarczająca ilość miejsca. Jeśli miejsca jest za mało, duże
pliki nie mogą zostać wydrukowane.

Przyczyna 4:

W przypadku stosowania serwera NDS lub Bindery z ustawionym hasłem, hasło wprowadzone do urządzenia jest nieprawidłowe.

Wykonać następujące czynności:
Sprawdzić hasło w serwerze wydruków NetWare.
Nacisnąć przyciski /[Additional Functions] (Funkcje dodatkowe),
[System Settings] i [NetWare Settings] w podanej kolejności,
by otworzyć ekran NetWare Settings (Ustawienia sieci NetWare).
Nacisnąć przyciski [Settings] (Ustawienia), [] i [Print Service]
(Usługi drukowania), w tej kolejności. Nacisnąć przycisk [Next]
(Dalej) na ekranie Print Service (Usługa drukowania), a następnie
wprowadzić prawidłowe hasło w polu Print Server Password
(Hasło serwera wydruków). (Ustawienie to zaczyna obowiązywać
po zrestartowaniu urządzenia. )

Brak funkcji drukowania w sieci NetBIOS (Windows)

Zakładając, że protokół TCP/IP działa prawidłowo w przypadku
drukowania w sieci NetBIOS, sprawdzić następujące ustawienia:
ustawione przy pomocy DHCP, BOOTP lub RARP, upewnić
się, że działają prawidłowo.
Jeśli stosowany jest serwer DHCP, upewnić się, że serwer
WINS współpracuje prawidłowo z serwerem DHCP.
funkcji sieciowych drukarki" na stronie 2-19. )

Sieć NetBIOS jest nieprawidłowo skonfigurowana.

Wprowadzić ustawienia SMB i WINS.

Sprawdzić następujące ustawienia:
sterownik drukarki musi być zainstalowany w każdym kompu-

6-4 Rozwiązywanie problemów

terze. Opis procedur instalacji sterowników drukarki zawiera
prawidłowa drukarka. W Windows 95/98/Me sprawdzić docelową drukarkę w sekcji drukarek Pulpitu sterowania (Control
Panel) lub w Menadżerze wydruków (Print Manager).

Rozwiązywanie problemów 6-5

Usuwanie oprogramowania
Punkt ten zawiera opis procedury odinstalowywania programu obsługi portu LPR
ze środowiska Windows 95/98/Me.

Usuwanie programu obsługi portu LPR

Wybrać dla sterownika drukarki port inny niż port Canon LPR.
Port drukarki można skonfigurować na karcie Details (Szczegóły) w oknie dialogowym Printer Properties (Właściwości drukarki).

Port Canon LPR jest widoczny jako & lt; 172. 20. 88. 125@LP (Canon LPR Port) & gt;.

Włożyć dysk CD-ROM dołączony do drukarki do stacji CD-ROM.
Uruchomić program Uninstlp znajdujący się w folderze LPRPORT dysku
CD-ROM.
Odinstalować program obsługi portu LPR, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6-6 Usuwanie oprogramowania

Elementy konfiguracji sieci
Ustawienia drukarki można zmienić przy pomocy pulpitu sterującego drukarki,
programu NetSpot lub przeglądarki internetowej (odległy interfejs).
Pozycje ulegające modyfikacji omówiono poniżej.
Pozycji oznaczonych gwiazdką nie można ustawić w programie NetSpot.
Należy je skonfigurować przy pomocy pulpitu sterującego drukarki lub przeglądarki internetowej (odległy interfejs).

Ustawienie
fabryczne

Opis ustawienia

Ustawienia adresu IP
IP Address (Adres IP)

Adres IP

0. 0. 0

Subnet Mask (Maska podsieci)

Gateway Address (Adres furtki)

DHCP

On (Tak)/Off (Nie)

Off (Nie)

RARP

BOOTP

On (Tak)/Off (Nie) Off (Nie)

Serwer DNS
DNS Server

Host Name (Nazwa hosta)

Maks. 47 znaków

(BRAK)

Domain Name (Nazwa domeny)

DNS Dynamic Update (Dynamiczna aktualizacja DNS)

WINS Resolution (Nazwy z WINS)

On (Tak)/Off (Nie)*

WINS Server (Serwer WINS)

Adres IP*

Scope ID (Identyfikator zakresu)

Maks. 63 znaki

Node Type (Typ węzła)

Auto, tylko wyświetlanie

Polecenie PING
PING Command*
Konfiguracja WINS

Strona tytułowa LPD
LPD Banner Page (Strona tytułowa LPD)

Elementy konfiguracji sieci 6-7

Dodatkowe funkcje

Ustawienia sieci NetWare
Ustawienia sieci NetWare
NetWare Settings
(Ustawienia sieci NetWare)*

Auto Detect (Autodetekcja)/Ethernet II/Ethernet
802. 2/Ethernet 802. 3/Ethernet
SNAP

Auto Detect (Autodetekcja)

IPX External Network Number
(Nr sieci zewnętrznej IPX)

auto set (auto-konfiguracja), display only (tylko wyświetlanie)

Node Number (Nr węzła)

Packet Sign (Znak pakietu)

Print Service (Usługa drukowania)
Frame Type (Typ ramki)

Bindery PServer/RPrinter/NDS
PServer/NPrinter

NDS PServer

Print Server (Serwer wydruków)

File Server (Serwer plików)

Print Server Password
(Hasło serwera wydruków)

Maks. 20 znaków

Service Mode (Tryb usług)

Service only currently mounted
form/Change forms as needed/Minimize form changes
across print queues/Minimize
form changes within print queues

Minimize form
changes within
print queues

Printer Number (Nr drukarki)

0-15

0

Polling Interval (Odstęp pollingu)

1-15 s

Printer Form (Strona drukarki)

0-255

Buffer Size (Wielkość bufora)

1-20 (KB)

20

Maks. 64 znaki

Tree (Drzewko)

Maks. 32 znaki

Context (Kontekst)

Maks. 256 znaków

Print Server Password (Hasło serwera wydruków)

Serwer Bindery

RPrinter

Pserver NDS

6-8 Elementy konfiguracji sieci

Service Mode (Tryb usług)

0-254

1-255 s

3-20 (KB)

NPrinter

Server (Serwer)

Maks. 15 znaków

Printer (Drukarka)

Maks. 13 znaków

Workgroup (Grupa robocza)

Comment (Komentarz)

Maks. 255 znaków

LM Announce
(Powiadamianie Menadżera LAN)

Buforowanie
Dodatkowe funkcje
Use Spooler (Buforowanie)

Opis ustawienia
On (Tak)

Ustawienia czasu uruchomienia funkcji sieciowych
Startup Time Settings
(Ustawienia czasu uruchomienia)

0 - 300 s

60

Elementy konfiguracji sieci 6-9

Ustawienia SMB

Ustawienia sterownika sieci Ethernet
Auto Detect (Autodetekcja)*

Communication Mode
(Tryb komunikacji)*

Half Duplex/Full Duplex

Half Duplex

Ethernet Type (Typ Ethernetu)*

10 Base-T/100 Base-TX 10

Base-T

MAC Address (Adres MAC)*

display only (tylko wyświetlanie)

Ring Speed and Communication
Method (Szybkość pierścienia i metoda komunikacji)

Auto Detect (Autodetekcja)/4Mbps
Half Duplex/4Mbps Full Duplex/16Mbps Half Duplex/16Mbps Full Duplex

Ustawienia sieci Token Ring

Maximum Frame Size
(Maks. wielkość ramki)

14-4096

4096

Use Source Routing (Katalogowanie źródeł)

All Broadcast Request
(Zgłaszanie obecności drukarki w sieci)

All Broadcast Response Notice
(Żądanie odpowiedzi na zgłoszenie
obecności drukarki w sieci)

LAA Mode (Tryb LAA)

LAA

40 00 00 00 00 00-7F FF FF FF FF FF

00 00 00 00 00 00

6-10 Elementy konfiguracji sieci

Dostępne oprogramowanie do konfigurowania sieci
Ustawienia sieci można wybrać w następujący sposób:
Typy ustawień

NetSpot

Przeglądarka
internetowa

Pulpit sterujący

(patrz: 2-12)
Ustawienia protokołu NetWare
(patrz: str. 3-10)
Ustawienia protokołu NetBIOS
(patrz: str. 4-5)

Dostępne oprogramowanie do konfigurowania sieci 6-11

Weryfikacja ustawień
W celu zweryfikowania ustawień sieci wprowadzonych przy pomocy wyświetlacza
dotykowego drukarki można wydrukować listę danych użytkownika.
By wydrukować listę danych Użytkownika, postępować zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

Na wyświetlaczu dotykowym, nacisnąć przyciski [Report Settings (Ustawienia raportów), [Network] (Sieć) i [User's Data List] (Lista danych użytkownika).
W zależności od modelu drukarki, listę danych użytkownika można wydrukować naciskając przyciski [Report Settings] (Ustawienia raportów) i [User's Data List]
(Lista danych użytkownika).
Na wyświetlaczu dotykowym pojawia się komunikat żądający potwierdzenia.
Nacisnąć przycisk [Yes] (Tak) by wydrukować listę.

6-12 Weryfikacja ustawień

Dane techniczne
Karta sieci Ethernet
Dane techniczne urządzeń
Interfejs sieciowy: 10 Base-T/100 Base-TX (RJ45)

Specyfikacje oprogramowania
Obsługiwany protokół
Typ ramki:
Aplikacje do drukowania:

Ethernet II
LPD/RAW/IPP

IPX/SPX

Typ ramki:

Ethernet II/Ethernet 802. 2/Ethernet
802. 3/Ethernet SNAP/Auto Detect
Bindery PServer/NDS PServer/RPrinter/NPrinter

Aplikacje do drukowania:
NetBIOS

Aplikacja do drukowania:

SMB

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Karta sieci Token Ring
Interfejs sieciowy: 4/16Mbps Token Ring (RJ-45, DB-9)

TCP/IP

Token Ring SNAP
Token Ring SNAP/Token Ring 802. 2/Auto
Detect
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Dane techniczne 6-13

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U. S. A., INC.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U. A.
CANON CANADA INC.
6390 Dixie Road Mississauga, Ontario L5T 1P7, Canada
CANON EUROPA N. V.
Bovenkerkerweg 59-61 P. O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON FRANCE S.
17, quai du President Paul Doumer 92414 Courbevoie Cedex, France
CANON (U. K. ) LTD.
Woodhatch, Reigate, Surrey, RH2 8BF, United Kingdom
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Germany
CANON ITALIA S. p.
Palazzo L Strada 6 20089 Milanofiori Rozzano (MI) Italy
CANON LATIN AMERICA, INC.
6505 Blue Lagoon Drive Suite 325 Miami Florida 33126 U.
CANON AUSTRALIA PTY. LTD
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney, N. W. 2113, Australia
CANON SINGAPORE PTE. LTD.
79 Anson Road #09-01/06, Singapore 079906
CANON HONGKONG CO., LTD
9/F, The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central, Hong Kong
FA7-2652-010

? CANON INC. 2001

TytułOpisData wydania
(Wersja)
Plik
(Rozmiar)

Instrukcja obsługi dla sieci

Zawiera informacje dotyczące korzystania z produktu w sieci.

07/10/2009
(A)
Pobierz
(13. 02MB)

Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej.

07/10/2009
(0)
Pobierz
(0. 51MB)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Instalowanie pomoc techniczna firmy Microsoft i asystenta odzyskiwania z udziału sieciowego lub lokalizacji internetowej - Office 365 | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 3 min
 • Dotyczy:
  Microsoft 365 Apps for enterprise, Outlook

Program pomoc techniczna firmy Microsoft i Asystent odzyskiwania można zainstalować na urządzeniach firmy z systemem Windows z następujących lokalizacji:

 • Lokalizacja udostępniona w sieci
 • Źródło internetowe dla plików instalacyjnych
 • Uwaga: jeśli jesteś klientem korporacyjnym, możesz uruchomić wersję enterprise programu pomoc techniczna firmy Microsoft i Asystenta odzyskiwania.

  Instalowanie Asystenta z lokalizacji sieciowej

  1. Pobierz pliki instalacyjne z następującej lokalizacji:

   Pliki instalacyjne sieci dla Asystenta

  2. W pobranych plikach otwórz folder ClickOnce i wyodrębnij pliki programu do udostępnionego folderu sieciowego.

  3. Zainstaluj Asystenta.

   Uruchom SaraSetup. exe w wierszu polecenia lub ręcznie.

  Instalowanie Asystenta w wierszu polecenia

 • Wybierz pozycję Start, wpisz cmd, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno wiersza polecenia.
 • Wpisz ścieżkę do SaraSetup. exe, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 • Uwaga:

 • Aby uruchomić Instalatora bez interakcji użytkownika lub interfejsu użytkownika, użyj przełącznika /q lub /quiet. Jeśli któryś z tych przełączników jest używany, SaraSetup. exe działa w tle.
 • Aby uruchomić instalację i wyświetlić dane wyjściowe z procesu instalacji w oknie wiersza polecenia, użyj przełącznika /d lub /debug zamiast przełącznika /q lub /quiet w wierszu polecenia.
 • Użyj przełącznika /? , /h lub /help, aby wyświetlić okno pokazujące wszystkie dostępne przełączniki wiersza polecenia dla SaraSetup. exe.
 • Jeśli Asystent jest zainstalowany przy użyciu przełącznika /q, /quiet, /d lub /debug, umowa licencyjna użytkownika końcowego jest wyświetlana po pierwszym uruchomieniu Asystenta.
 • Ręczne instalowanie Asystenta

 • Na komputerze, na którym chcesz zainstalować Asystenta, przejdź do udostępnionego folderu sieciowego.
 • Kliknij dwukrotnie SaraSetup. exe.
 • Wybranie pozycji Zainstaluj.
 • Poczekaj na zakończenie procesu pobierania i instalacji.
 • Po zakończeniu instalacji i zaakceptowaniu umowy licencyjnej użytkownika końcowego zostanie wyświetlony pierwszy ekran Asystenta.
 • Pliki instalacyjne sieci dla Asystenta są regularnie publikowane ponownie. Należy zaktualizować pliki w udziale sieci, aby wszystkie instalacje Asystenta używały najnowszych plików.

  Aby zapewnić aktualności plików Asystenta, wykonaj następujące kroki:

 • Pobierz pliki instalacyjne z plików instalacyjnych sieci dla Asystenta.
 • W pobranych plikach otwórz folder ClickOnce i wyodrębnij pliki programu do udostępnionego folderu sieciowego.
 • Zastąp istniejące pliki programu w udostępnionym folderze sieciowym nowymi wyodrębnionymi plikami.
 • Nowe instalacje Asystenta korzystają z najnowszej wersji dostępnej w udziale sieciowym. Istniejące instalacje Asystenta można teraz zaktualizować, wykonując następujące kroki:

 • Uruchom Asystenta na komputerze, na którym jest już zainstalowany.
 • Wybierz przycisk OK i poczekaj na zakończenie aktualizacji.
 • Asystent jest teraz aktualizowany i gotowy do uruchamiania scenariuszy rozwiązywania problemów.

  Skrypt instalacji Asystenta ze źródła internetowego

  Wadą wersji instalacji sieciowej Asystenta jest ręczne aktualizowanie plików asystenta w udziale sieciowym. Jeśli to zadanie konserwacji stanowi przeszkodę w wdrożeniu Asystenta, możesz użyć następującego przykładowego skryptu, aby zainstalować Asystenta ze źródła internetowego.

  Jeśli używasz tego podejścia, Asystent będzie automatycznie aktualizowany do najnowszej wersji dostępnej w Internecie za każdym razem, gdy zostanie uruchomiony.

  Przykładowy skrypt do zainstalowania Asystenta ze źródła internetowego

  Ten skrypt instaluje Asystenta, wykonując następujące kroki domyślne:

 • Pobierz SaraSetup. exe z Internetu https://aka. ms/SaRA-Internet-Setup do folderu%Temp%.
 • Upewnij się, że pobieranie zakończyło się pomyślnie (skrypt kończy się w przypadku niepowodzenia pobierania).
 • Zainstaluj Asystenta bez interakcji z użytkownikiem (za pomocą przełącznika /q lub /quiet).
 • Rejestrowanie procesu instalacji w. txt%Temp%\SaraSetupLog_<timestamp>.
 • Upewnij się, że instalacja zakończyła się pomyślnie (skrypt kończy się w przypadku niepowodzenia instalacji).
 • Usuń SaraSetup. exe z folderu%Temp%.
 • Skrypt zawiera kilka zmiennych, które można zmodyfikować, w tym folder pobierania, lokalizację folderu pliku dziennika i nazwę pliku dziennika.

 • Szczegółowe instrukcje dotyczące skryptu znajdują się w dołączonych komentarzach.
 • Umowa licencyjna End-User jest wyświetlana po pierwszym uruchomieniu Asystenta.
 • Historia wersji asystenta

  Nowa kompilacja Asystenta jest wydawane co miesiąc. Poniższa tabela zawiera wersje, które zostały udostępnione w określonych datach.

  Data wydaniaWersja asystenta
  26 stycznia 2023 r. 17. 00. 9663. 00220 października 2022 r. 9167. 01520 września 2022 r. 9001. 01025 sierpnia 2022 r. 8900. 0127 lipca 2022 r. 8713. 00120 maja 2022 r. 8433. 01315 kwietnia 2022 r. 8291. 01017 marca 2022 r. 8149. 01225 lutego 2022 r. 8006. 010czwartek, 13 stycznia 2022 r. 7792. 01210 listopada 2021 r. 7513. 00720 października 2021 r. 7405. 0027 października 2021 r. 7332. 00012 lipca 2021 r. 6880. 00430 czerwca 2021 r. 6805. 01616 marca 2021 r. 6271. 008czwartek, 11 lutego 2021 r. 6125. 00625 stycznia 2021 r. 5991. 01311 listopada 2020 r. 5665. 00720 października 2020 r. 5555. 00024 września 2020 r. 5390. 00615 września 2020 r. 5275. 00924 lipca 2020 r. 5057. 0042 lipca 2020 r. 4949. 00911 czerwca 2020 r. 4840. 008czwartek, 28 maja 2020 r. 4732. 00623 kwietnia 2020 r. 4589. 0016 kwietnia 2020 r. 4478. 00320 marca 2020 r. 4376. 00711 marca 2020 r. 00227 lutego 2020 r. 4304. 0065 lutego 2020 r. 4163. 01014 stycznia 2020 r. 4058. 0009 grudnia 2019 r. 3891. 0092 grudnia 2019 r. 3711. 012

  Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.


Opinia

Dodatkowe zasoby

Podręcznik instalacji sieciowej Cadel Mira 16

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji sieciowej Cadel Mira 16

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji sieciowej Cadel Mira 16