Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Hitachi Ed A111ef A1b 20

Podręcznik użytkownika Hitachi Ed A111ef A1b 20 zawiera wszystkie informacje potrzebne do korzystania z urządzenia. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień, konfiguracji, użytkowania i naprawy. Ponadto, niniejszy podręcznik zawiera informacje na temat gwarancji na produkt, takie jak czas trwania, warunki i procedury gwarancji oraz informacje na temat wymiany i napraw. Na koniec, podręcznik zawiera również dane techniczne, które mogą być przydatne do zrozumienia i korzystania z produktu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Hitachi Ed A111ef A1b 20

1 SoundTouch Portable System muzyczny Wi-Fi Podręcznik użytkownika

2 Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie i obsługę systemu oraz korzystanie z zaawansowanych funkcji. Podręcznik użytkownika należy zachować w celu ponownego wykorzystania. Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o zagrożeniach związanych z obecnością w obudowie nieizolowanych podzespołów pod napięciem, którego wartość może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Symbol wykrzyknika w trójkącie równobocznym wskazuje użytkownikowi ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, zamieszczone w tej instrukcji. OSTRZEŻENIA: Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią. Nie należy narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się rozlanych płynów do wnętrza urządzenia. Płyny mogą spowodować awarię i/lub zagrożenie pożarowe. Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać baterii ryzyko oparzenia chemicznego. Pilot zdalnego zasilania dostarczony do tego produktu zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin spowodować poważne wewnętrzne oparzenia, które mogą prowadzić do śmierci. Jeżeli zasobnik na baterie nie zamyka się szczelnie, należy zrezygnować z korzystania z urządzenia. Jeżeli występuje podejrzenie połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiejkolwiek części ciała, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Nieprawidłowa wymiana lub użytkowanie może być przyczyną wybuchu, pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie wolno ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 100 C lub spalać baterii. Wymieniać jedynie na certyfikowane (np. UL) baterie litowe CR2032 lub DL2032 o napięciu 3V. Zużyte baterie należy jak najszybciej zutylizować. Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec. OSTRZEŻENIE: Urządzenie zawiera małe części mogące spowodować zadławienie się. Nie jest on odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. 2 - Polski Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać. Produkt zawiera elementy magnetyczne. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych należy skonsultować z lekarzem. PRZESTROGA: Nie należy modyfikować systemu lub akcesoriów. Nieautoryzowane modyfikacje mogą niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i wydajność systemu. UWAGI: Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia. Urządzenia należy używać wewnątrz pomieszczeń. Nie zostało zaprojektowane z myślą o używaniu na zewnątrz, w pojazdach ani na łodziach, jak również nie zostało pod tym względem przetestowane. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie z dostarczonym zasilaczem. Etykieta produktu znajduje się na dolnym lub tylnym panelu systemu. Z tego produktu należy korzystać w środowisku o temperaturze od 0ºC do 45ºC. Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie

3 Bezpieczeństwo UWAGI i OSTRZEŻENIA związane z akumulatorem Nie należy wystawiać akumulatora na działanie wysokich temperatur np. bezpośrednio padających promieni słonecznych, ognia itp. Nie wolno demontować, otwierać lub przecinać akumulatora. Nie należy wystawiać akumulatora na działanie zbyt wysokiej temperatury lub ognia. Nie należy narażać akumulatora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie wolno zwierać złączy akumulatora. Nie wolno przechowywać akumulatorów w sposób przypadkowy w opakowaniach lub szufladach, w których może dojść do zwarcia pomiędzy nimi lub w wyniku kontaktu z innymi metalowymi obiektami. Nie wolno wyjmować akumulatora z oryginalnego opakowania, zanim konieczne będzie jego użycie. Nie należy narażać akumulatora na wstrząsy. W przypadku wycieku z akumulatora nie należy zezwolić na kontakt cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu należy przemyć zanieczyszczony obszar dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej. Nie należy używać innej ładowarki niż dostarczona specjalnie do użytku z tym urządzeniem. Nie wolno używać akumulatora, który nie został zaprojektowany do użytku z tym urządzeniem. Należy zawsze kupować prawidłowy akumulator dostosowany do urządzenia. Akumulator powinien być zawsze czysty i suchy. W przypadku wystąpienia zabrudzenia należy wytrzeć akumulator czystą i suchą ściereczką. Konieczne jest naładowanie akumulatora przed użyciem. Należy zawsze używać odpowiedniej ładowarki. Wskazówki dotyczące prawidłowego ładowania można znaleźć w instrukcji producenta. Nie należy pozostawiać akumulatora w ładowarce przez dłuższy czas, gdy nie jest używany. Po dłuższych okresach przechowywania konieczne może być kilkukrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Akumulatory stają najbardziej wydajne, kiedy są używane w normalnej temperaturze pokojowej (20 C +/- 5 C). Należy używać akumulatora wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać podręcznik. 2. Należy zachować instrukcje. 3. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń. 4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami. 5. Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wody lub źródła wilgoci. 6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki. 7. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta. 8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło. 9. Należy chronić przewód zasilający przed zgnieceniem oraz ściśnięciem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdach i przepustach kablowych w urządzeniu. 10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta. 11. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas. 12. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia. Urządzenie zostało przetestowane oraz potwierdzona została jego zgodność z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy B, wynikającymi z części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami działania instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwościach radiowych i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Co więcej, nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócane. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić, wyłączając je i ponownie włączając, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod: Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż odbiornik. Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej. Polski - 3

4 Bezpieczeństwo CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) OSTRZEŻENIE KOMISJI FCC Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation mogą być przyczyną anulowania autoryzacji użytkownika do korzystania z tego wyposażenia. W USA i Kanadzie To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. Jego działanie jest uwarunkowane dwoma czynnikami: (1) Urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi zachować odporność na wpływ zakłóceń zewnętrznych, w tym zakłóceń, które mogą powodować wadliwe działanie. To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie określonych dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika. To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada, które nie wymagają licencjonowania. Nazwa części Polichlorowane bifenyle (PCB) Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków Ołów (Pb) Rtęć (Hg) Kadm (Cd) Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki Sześciowartościowy chrom (Cr(VI)) Polibromowany bifenyl (PBB) Polibromowany difenyloeter (PBDE) X O O O O O Części metalowe X O O O O O Części z tworzyw szt. O O O O O O Głośniki X O O O O O Kable X O O O O O O: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie SJ/T X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie SJ/T Prosimy wpisać i zachować następujące informacje Numery seryjne i modelu znajdują się na tylnym lub dolnym panelu systemu. Numer seryjny: Numer modelu: Data zakupu: Zalecamy przechowywanie paragonu sprzedaży w bezpiecznym miejscu. 4 - Polski

5 Bezpieczeństwo Funkcja AirPlay działa z urządzeniami iphone, ipad i ipod touch z systemem ios lub nowszym, komputerami Mac z systemem OS X Mountain Lion oraz i komputerami Mac i PC z programem itunes lub nowszym. AirPlay, ipad, iphone, ipod touch, itunes, Mac i OS X są znakami towarowymi firmy Apple, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Termin Made for ipod, Made for iphone i Made for ipad oznacza, że dane urządzenie elektroniczne zaprojektowano specjalnie pod kątem odtwarzacza ipod, telefonu iphone lub tabletu ipad i ma ono certyfikat dewelopera potwierdzający spełnienie standardów firmy Apple w zakresie działania. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie niniejszego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i standardami prawnymi. Użycie tego akcesorium z urządzeniem ipod, iphone lub ipad może wpływać na komunikację bezprzewodową. SoundTouch i projekt bezprzewodowej nuty są znakami towarowymi firmy Bose Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Komputer osobisty jest wymagany do konfiguracji produktu. Wymagana jest domowa sieć Wi-Fi i dostęp do Internetu Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia. Polski - 5

6 Spis treści Wprowadzenie do systemu SoundTouch firmy Bose Kluczowe korzyści... 8 Wprowadzenie Informacje o systemie SoundTouch Portable... 9 Funkcje systemu... 9 Konfigurowanie systemu Rozpakowanie systemu Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi Instalowanie aplikacji SoundTouch Łączenie systemu z domową siecią Wi-Fi Użycie systemu Włączanie systemu Uzyskiwanie informacji o systemie Opis komunikatów na wyświetlaczu Wskaźnik Wi-Fi Przyciski sterowania systemu Zasilanie z akumulatora Sprawdzanie akumulatora Ładowanie akumulatora Wymiana akumulatora Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji Używanie aplikacji SoundTouch Uzyskiwanie pomocy Pobieranie aplikacji na urządzenie przenośne Sterowanie systemem przy użyciu innego komputera Polski

7 Użycie ustawień wstępnych Spis treści Opis ustawień wstępnych Co należy wiedzieć Odtwarzanie zgodnie z ustawieniem wstępnym Konfiguracja ustawienia wstępnego Aby skonfigurować ustawienie wstępne Aby zmienić ustawienie wstępne Korzystanie z innych źródeł Odtwarzanie dźwięku z innych źródeł Podłączanie urządzenia audio do systemu Odtwarzanie strumienia AirPlay z urządzenia zgodnego z funkcją AirPlay Funkcje zaawansowane Przyciski funkcji zaawansowanych Aktualizacja oprogramowania systemu Wyłączanie funkcji Wi-Fi Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi Resetowanie systemu do ustawień fabrycznych Alternatywna metoda konfiguracji Konserwacja Dodawanie sieci Wi-Fi Rozwiązywanie problemów Czyszczenie Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania Dział Obsługi Klientów Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji Dane techniczne Polski - 7

8 Wprowadzenie do systemu SoundTouch firmy Bose Dzięki modułowi SoundTouch można słuchać internetowych stacji radiowych oraz korzystać z usług i bibliotek muzycznych. Dzięki domowej sieci Wi-Fi możesz słuchać ulubionej muzyki w dowolnym pokoju. Kluczowe korzyści Bezprzewodowy dostęp do radia internetowego, usług i bibliotek muzycznych. Możliwość odtwarzania ulubionej muzyki z użyciem spersonalizowanych ustawień wstępnych. Działanie w ramach istniejącej sieci Wi-Fi. Darmowa aplikacja SoundTouch na komputer, smartfon lub tablet zapewnia jeszcze większe możliwości sterowania. W dowolnym momencie można dodać kolejne systemy umożliwiające odtwarzanie dźwięku w wielu pomieszczeniach. Szeroki wybór systemów audio firmy Bose pozwala na wybór odpowiedniego rozwiązania dla każdego pomieszczenia. 8 - Polski

9 Wprowadzenie Informacje o systemie SoundTouch Portable System muzyczny SoundTouch Wi-Fi odtwarza strumieniowo pełny dźwięk bezprzewodowo za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Bezpłatna aplikacja SoundTouch umożliwia konfigurowanie systemu i sterowanie nim. Zobacz Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi na stronie 11. Funkcje systemu Sześć ustawień wstępnych w systemie i pilocie zdalnego sterowania umożliwia szybkie odtwarzanie muzyki. Na wyświetlaczu o przekątnej 1, 6 cala są widoczne komunikaty dotyczące stanu systemu oraz informacje. Przenośna konstrukcja umożliwia przenoszenie systemu między pomieszczeniami. Można odtwarzać muzykę strumieniowo za pośrednictwem funkcji AirPlay dla urządzeń Apple. Akumulator litowo-jonowy pozwala słuchać muzyki przez wiele godzin. Pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę z odległości 6 metrów. Oprócz interfejsu Wi-Fi, system jest wyposażony w złącze AUX 3, 5 mm w celu odtwarzania z zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego. Złącze USB do konfiguracji sieci* Bezpłatna aplikacja SoundTouch do konfigurowania systemu i sterowania nim *Złącze USB z tyłu systemu (SETUP) służy wyłącznie do konfiguracji. To złącze nie służy do ładowania smartfonów, tabletów lub podobnych urządzeń. Polski - 9

10 Konfigurowanie systemu Rozpakowanie systemu Ostrożnie rozpakuj opakowanie i upewnij się, że zawiera elementy przedstawione poniżej. Uwaga: Kable należy podłączyć do systemu dopiero po uruchomieniu aplikacji SoundTouch. Pilot zdalnego sterowania Kabel USB (tylko konfiguracja) System muzyczny SoundTouch Wi-Fi Zasilacz sieciowy Może zostać dostarczony z wieloma adapterami zasilacza sieciowego. Użyj odpowiedniego adaptera w zależności od regionu. Uwaga: Nie wolno korzystać ze składników systemu, które zostały uszkodzone podczas transportu. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu. Zachowaj opakowanie w celu ponownego wykorzystania w przyszłości Polski

11 Konfigurowanie systemu Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi Przed użyciem modułu SoundTouch należy zainstalować aplikację SoundTouch na komputerze połączonym z siecią domową. Następnie można użyć aplikacji do połączenia systemu z siecią. Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie komputera. Uwaga: Jeżeli moduł SoundTouch został już skonfigurowany dla innego systemu, wystarczy uruchomić aplikację i kliknąć polecenia EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM (Eksploruj > Ustawienia > Systemy > Dodaj system), aby dodać inny system. Instalowanie aplikacji SoundTouch 1. Na komputerze połączonym z Twoją siecią Wi-Fi otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę Porada: Jeżeli moduł SoundTouch będzie używany do odtwarzania z biblioteki muzycznej itunes lub programu Windows Media Player, należy użyć komputera, na którym ta biblioteka muzyczna jest przechowywana Pobierz i zainstaluj na komputerze aplikację SoundTouch. Po wykonaniu powyższych czynności można połączyć system z siecią. Uwaga: Kable należy podłączyć do systemu dopiero po wyświetleniu odpowiedniego monitu przez aplikację. Polski - 11

12 20V Konfigurowanie systemu Łączenie systemu z domową siecią Wi-Fi 1. Aby uruchomić aplikację, kliknij dwukrotnie ikonę SoundTouch. Po uruchomieniu aplikacji po raz pierwszy prowadzi ona użytkownika przez proces konfigurowania systemu w sieci Wi-Fi. Aplikacja monituje o podłączenie systemu. Ustaw system na stabilnej powierzchni w pobliżu gniazda sieci elektrycznej i komputera. Po wyświetleniu monitu przez aplikację podłącz małą wtyczkę kabla USB do złącza SETUP systemu. 20V 4. Podłącz drugie zakończenie kabla USB do portu USB w komputerze. Uwaga: Upewnij się, że podczas konfiguracji system jest podłączony do zasilania, aby uniknąć utraty zasilania z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora Polski

13 20 V Konfigurowanie systemu 5. Podłącz przewód zasilający zasilacza do złącza POWER systemu. 20V 6. Wsuń do zasilacza sieciowego adapter przeznaczony dla danego regionu, a następnie podłącz zasilacz do gniazda zasilania. Aplikacja wykrywa system i monituje o wprowadzenie poświadczeń sieciowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera, łącznie z tworzeniem konta SoundTouch, lokalizowaniem biblioteki muzycznej, logowaniem się do usług muzycznych, eksplorowaniem muzyki i personalizowaniem ustawień wstępnych. Polski - 13

14 Użycie systemu Włączanie systemu Naciśnij przycisk Power na panelu przycisków lub pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu może być widoczna ikona, komunikat lub informacje dotyczące odtwarzanego pliku zależnie od stanu systemu. Listę ikon, które mogą pojawiać się na wyświetlaczu, zamieszczono na stronie 15. Porada: Można również nacisnąć ustawienie wstępne lub, aby włączyć zasilanie systemu. Uzyskiwanie informacji o systemie Na przednim panelu systemu są wyświetlane informacje na wyświetlaczu i wskaźnik Wi-Fi. Wyświetlacz: komunikaty systemowe oraz informacje dotyczące odtwarzanego pliku (zob. strona 15). Wskaźnik Wi-Fi: informacje dotyczące stanu sieci Wi-Fi (zobacz strona 16). Wskaźnik Wi-Fi Ekran Panel przedni systemu 14 - Polski

15 Opis komunikatów na wyświetlaczu Użycie systemu Na wyświetlaczu są widoczne informacje systemowe, ikony oraz informacje dotyczące albumu lub wykonawcy. Ikona wyświetlacza Opis Kółko postępu Pojawia się po początkowym włączeniu zasilania Zaleca korzystanie z instrukcji dotyczących konfiguracji Odtwarzanie radia internetowego Tryb AirPlay został uaktywniony Trwa regulacja poziomu głośności Dźwięk został wyciszony Trwa odtwarzanie biblioteki muzycznej Tryb AUX został uaktywniony Przejście do następnej ścieżki Przejście do poprzedniej ścieżki Odtwarzanie audio zostało wstrzymane Odtwarzanie audio zostało zatrzymane Wybrano ustawienie wstępne Ładowanie akumulatora Akumulator naładowany całkowicie Akumulator wymaga ładowania (mniej niż 20 procent poziomu naładowania) Polski - 15

16 Użycie systemu Wskaźnik Wi-Fi Wskaźnik Wi-Fi na przednim panelu systemu informuje o stanie sieci Wi-Fi. Opis wskaźnika Miga (biały) Włączony na stałe (biały, przyciemniony) Włączony na stałe (biały, jasny) Miga (bursztynowy) Włączony na stałe (bursztynowy) Wyłączony Stan systemu Trwa łączenie z siecią Wi-Fi Tryb energooszczędny i połączenie z siecią Wi-Fi System jest włączony i połączony z siecią Wi-Fi Odłączono od sieci Wi-Fi System znajduje się w alternatywnym trybie konfiguracji (patrz strona 27) Łączenie z siecią wyłączone Przyciski sterowania systemu Elementy służące do sterowania systemem znajdują się na panelu przycisków i pilocie zdalnego sterowania. Systemem można również sterować przy użyciu aplikacji SoundTouch (zob. strona 19). Panel przycisków: umożliwia włączanie zasilania systemu, konfigurowanie i odtwarzanie ustawień wstępnych, regulowanie głośności i uaktywnianie trybu AUX. Pilot zdalnego sterowania: jest odpowiednikiem panelu przycisków, ale oferuje również dodatkowe funkcje: odtwarzanie następnego/poprzedniego pliku i rozpoczynanie/wstrzymywanie odtwarzania. Przycisk Opis + Zasilanie: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć system. Sześć przycisków ustawień wstępnych: Naciśnij i przytrzymaj, aby skonfigurować ustawienie wstępne zgodnie z bieżącym odtwarzaniem. Naciśnij przycisk ustawienia wstępnego, aby rozpocząć odtwarzanie. Zwiększanie/zmniejszanie głośności: Naciśnij, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność. Tryb AUX: Naciśnij, aby odtwarzać dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza AUX. Przejście do poprzedniej/następnej ścieżki: Pominięcie bieżącej ścieżki (tylko pilot zdalnego sterowania) Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania: Naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie. Wyciszenie/anulowanie wyciszenia dźwięku: Naciśnij, aby wyciszyć lub anulować wyciszenie dźwięku z urządzenia podłączonego do złącza AUX (tylko pilot zdalnego sterowania) Polski

17 Zasilanie z akumulatora Użycie systemu W pełni naładowany akumulator zapewnia około trzech godzin pracy przy maksymalnej głośności. Tempo rozładowania akumulatora zależy od poziomu głośności. Porada: Aby wydłużyć czas odtwarzania przy zasilaniu z akumulatora, zmniejsz poziom głośności. Sprawdzanie akumulatora Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, naciśnij na panelu przycisków i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, obserwując ikonę stanu akumulatora na wyświetlaczu. Ładowanie akumulatora Ikona stanu akumulatora na wyświetlaczu pojawia się, kiedy poziom naładowania akumulatora spada poniżej 20 procent pojemności i konieczne jest ładowanie. Podczas ładowania akumulatora można od razu korzystać z systemu. Aby naładować akumulator 1. Podłącz przewód zasilający do złącza POWER systemu. Podłącz drugie zakończenie przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej. Zalecany czas ładowania to trzy godziny, kiedy nie jest odtwarzany dźwięk. Ikona stanu akumulatora na wyświetlaczu wskazuje stan ładowania. Polski - 17

18 Użycie systemu Tryb ochrony akumulatora Kiedy system SoundTouch Portable jest odłączony i nieużywany przez kilka dni bądź przed jeden dzień, gdy pozostały poziom naładowania jest mniejszy niż 10 procent, system przechodzi w tryb ochrony akumulatora w celu oszczędzania energii. Aby ponownie włączyć głośnik, podłącz go do źródła zasilania. Uwagi: Nie przechowuj systemu przez dłuższy czas, kiedy ikona stanu akumulatora na wyświetlaczu wskazuje pojemność poniżej 20 procent. Nieużywany system należy przechowywać w chłodnym miejscu. W pełni naładowany system nie powinien być przechowywany przez długi czas. Wymiana akumulatora Akumulator co pewien czas wymaga wymiany. Żywotność akumulatora jest zależna od sposobu użycia i ustawień głośności. Jeśli wymagane jest częstsze ładowanie akumulatora, może być konieczna jego wymiana. Uwaga: Aby zakupić akumulatory zamienne, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Bose w danym kraju lub regionie. Aby uzyskać informacje dotyczące kontaktu z firmą Bose, odwiedź stronę Polski

19 Używanie aplikacji SoundTouch Aplikacja SoundTouch to aplikacja umożliwiająca sterowanie systemem przy użyciu komputera, smartfona lub tabletu. Aplikacja używana na urządzeniu przenośnym działa jak wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania systemu SoundTouch. Aplikacja umożliwia zarządzanie ustawieniami systemu, przeglądanie lokalnych i globalnych stacji radiowych, konfigurowanie i zmienianie ustawień wstępnych, odtwarzanie strumieniowe muzyki w systemie, wyświetlanie odtwarzanych systemów i wiele więcej. Po skonfigurowaniu systemu w sieci przy użyciu aplikacji SoundTouch można eksplorować muzykę odtwarzaną strumieniowo i personalizować ustawienia wstępne. Uzyskiwanie pomocy Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji Jeżeli konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących korzystania z systemu, należy użyć Porad lub Pomocy Online. Porady Po zakończeniu konfiguracji użyteczne porady pojawiają się na ekranie zależnie od wykonywanego zadania. Te porady informują o tym, jak należy korzystać z systemu, łącznie z personalizacją ustawień wstępnych. Aby uaktywnić porady: Jeżeli porady zostały wyłączone, można je włączyć zgodnie z następującą procedurą. 1. Uruchom aplikację SoundTouch i kliknij polecenia EXPLORE > SETTINGS > Help Tips (Eksploruj > Ustawienia > Porady). Przesuń suwak SHOW TIPS (Porady) do położenia ON (Włącz). Pomoc Online Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z aplikacji SoundTouch: 1. Kliknij polecenia EXPLORE > HELP (Eksploruj > Pomoc) w aplikacji. Przeglądaj tematy Pomocy. Polski - 19

20 Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji Pobieranie aplikacji na urządzenie przenośne Firma Bose oferuje darmową wersję aplikacji SoundTouch na urządzenie przenośne, umożliwiającą sterowanie systemem przy użyciu smartfonu lub tabletu. Instalowanie aplikacji na smartfonie lub tablecie: Użytkownicy systemu ios: należy pobrać aplikację SoundTouch ze sklepu App Store. Użytkownicy systemu Android: należy pobrać aplikację sterującą SoundTouch ze sklepu Google Play. Sterowanie systemem przy użyciu innego komputera Po skonfigurowaniu systemu SoundTouch w domowej sieci Wi-Fi można sterować systemem przy użyciu dowolnego komputera w tej samej sieci. Na komputerze używanym do sterowania systemem otwórz przeglądarkę i przejdź do strony 2. Pobierz, zainstaluj i uruchom aplikację SoundTouch. Kliknij opcję SIGN IN TO EXISTING ACCOUNT (Zaloguj się do istniejącego konta). Zostanie wyświetlony ekran logowania. Można zalogować się na koncie SoundTouch Polski

21 Opis ustawień wstępnych Użycie ustawień wstępnych Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych dla ulubionych usług muzycznych, stacji, list odtwarzania, wykonawców, albumów lub utworów w bibliotece muzycznej. Można uzyskać dostęp do muzyki w dowolnej chwili przy użyciu przycisku systemu SoundTouch lub pilota zdalnego sterowania. Porada: Można także uzyskać dostęp do ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji SoundTouch na komputerze, smartfonie lub tablecie (zobacz strona 19). Co należy wiedzieć Ustawienia wstępne można skonfigurować przy użyciu aplikacji, panelu przycisków lub pilota zdalnego sterowania. Jeżeli wstępnie ustawionym źródłem jest biblioteka muzyczna itunes lub Windows Media Player, należy upewnić się, że komputer, na którym znajduje się biblioteka, jest włączony i połączony z tą samą siecią, z którą jest połączony system SoundTouch. Nie można konfigurować ustawień wstępnych ze strumienia AirPlay lub urządzenia audio podłączonego do złącza AUX. Odtwarzanie zgodnie z ustawieniem wstępnym Po spersonalizowaniu ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji naciśnij przycisk tego ustawienia na panelu lub pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć odtwarzanie. Jeżeli ustawienia wstępne nie zostały skonfigurowane, uruchom aplikację i skonfiguruj te ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać z Pomocy aplikacji. Jeżeli używany jest pilot zdalnego sterowania, należy skierować go w stronę systemu i nacisnąć przycisk ustawienia wstępnego. System zaczyna odtwarzać muzykę. Na wyświetlaczu są widoczne informacje, takie jak ikona, tytuł utworu lub nazwa stacji, zależnie od źródła. Zobacz Opis komunikatów na wyświetlaczu na stronie 15. Uwaga: Jeżeli muzyka nie jest odtwarzana i wyświetlany jest komunikat dotyczący nieprzypisanego ustawienia wstępnego, zobacz Konfiguracja ustawienia wstępnego na stronie 22. Polski - 21

22 Użycie ustawień wstępnych Konfiguracja ustawienia wstępnego W tej sekcji opisano sposób konfigurowania i zmiany ustawienia wstępnego przy użyciu panelu przycisków lub pilota zdalnego sterowania. Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania i zmiany ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji SoundTouch, należy skorzystać z Pomocy aplikacji. Aby skonfigurować ustawienie wstępne 1. Przesyłaj muzykę strumieniowo do systemu przy użyciu aplikacji. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia wstępnego na panelu lub pilocie zdalnego sterowania (przez około 2 sekundy). System generuje krótki sygnał dźwiękowy po skonfigurowaniu ustawienia wstępnego. Komunikat informujący o przypisaniu nowego ustawienia wstępnego pojawia się na wyświetlaczu. Aby zmienić ustawienie wstępne Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w sekcji Aby skonfigurować ustawienie wstępne Polski

23 20 V Korzystanie z innych źródeł Odtwarzanie dźwięku z innych źródeł Korzystając z systemu SoundTouch, można słuchać muzyki przechowywanej w smartfonie, tablecie, komputerze lub innym urządzeniu audio, podłączając je do złącza AUX lub odtwarzając strumień AirPlay za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Podłączanie urządzenia audio do systemu Można podłączyć wyjście audio smartfonu, tabletu, komputera lub innego urządzenia audio do złącza AUX IN. Do złącza AUX IN można włożyć wtyczkę kabla stereofonicznego o średnicy 3, 5 mm (nieuwzględniony w zestawie). Podłącz urządzenie audio do złącza AUX IN systemu przy użyciu kabla stereofonicznego. 20V 2. Naciśnij przycisk na panelu lub pilocie zdalnego sterowania. Rozpocznij odtwarzanie muzyki przy użyciu urządzenia audio. Porada: Należy ustawić głośność 75 procent wartości maksymalnej systemu lub urządzenia, aby zapewnić optymalną regulację głośności przy użyciu systemu. Polski - 23

24 Korzystanie z innych źródeł Odtwarzanie strumienia AirPlay z urządzenia zgodnego z funkcją AirPlay Po połączeniu systemu SoundTouch z siecią można przesyłać audio strumieniowo z urządzenia AirPlay w tej sieci Wi-Fi. Uruchom aplikację muzyczną w urządzeniu AirPlay. W urządzeniu naciśnij lub kliknij przycisk i wybierz nazwę systemu SoundTouch (przypisaną podczas konfiguracji). Rozpocznij odtwarzanie muzyki przy użyciu aplikacji muzycznej Polski

25 Przyciski funkcji zaawansowanych Funkcje zaawansowane System umożliwia dostęp do zaawansowanych funkcji po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisków na panelu sterowania. Aktualizacja oprogramowania systemu Aplikacja informuje o dostępności aktualizacji oprogramowania. Oprogramowanie systemu można zaktualizować także przy użyciu panelu przycisków. Naciśnij przycisk, aby włączyć zasilanie systemu. Naciśnij i przytrzymaj przyciski i (przez około 5 sekund) na panelu przycisków. Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1. Pasek postępu wskazuje stan. Komunikat dotyczący ukończenia aktualizacji pojawia się na wyświetlaczu. Polski - 25

26 Funkcje zaawansowane Wyłączanie funkcji Wi-Fi System ma wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający obsługę połączenia bezprzewodowego i funkcji AirPlay. Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1 i wyświetlany jest komunikat polecający naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu wyłączenia obsługi sieci. Wskaźnik Wi-Fi zgaśnie po wyłączeniu obsługi sieci Wi-Fi. Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi 1. Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1 i wyświetlany jest komunikat polecający naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu włączenia obsługi sieci. Wskaźnik Wi-Fi zaczyna świecić po włączeniu obsługi sieci Wi-Fi. Resetowanie systemu do ustawień fabrycznych Resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci z systemu oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych. Naciśnij i przytrzymaj przyciski i (przez około 10 sekund) na panelu przycisków. Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 10 do 1 i wyświetlany jest komunikat polecający naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu przywrócenia ustawień fabrycznych. System jest ponownie uruchamiany. Uruchom aplikację SoundTouch na komputerze i dodaj system do sieci (zobacz strona 11) Polski

27 Alternatywna metoda konfiguracji Funkcje zaawansowane Za pomocą tej metody można skonfigurować system SoundTouch poprzez dołączenie do jego własnej, wbudowanej sieci Wi-Fi, a następnie nawiązanie połączenia z domową siecią Wi-Fi. Uwaga: Korzystając z tej metody, można skonfigurować system tylko jako urządzenie AirPlay. Aby uzyskać dostęp do udogodnień w systemie SoundTouch, takich jak strumieniowe przesyłanie dźwięku radia internetowego i usług muzycznych, należy dodać system do domowej sieci Wi-Fi przy użyciu aplikacji SoundTouch (zobacz strona 11). Naciśnij i przytrzymaj przyciski i na panelu sterowania do chwili, gdy licznik osiągnie wartość 1 i zostanie wyświetlony komunikat dotyczący konfiguracji alternatywnej (przez około 5 sekund). W komputerze, tablecie lub smartfonie uaktywnij obsługę sieci Wi-Fi i dołącz urządzenie do sieci Wi-Fi Bose SoundTouch. Otwórz przeglądarkę i wpisz: w polu adresu. Na ekranie zostanie wyświetlone okno konfiguracji sieci Wi-Fi. Wybierz domową sieć Wi-Fi z listy rozwijanej. Wprowadź hasło (jeżeli jest to wymagane) i naciśnij lub kliknij przycisk Connect (Połącz). System usiłuje ustanowić połączenie z domową siecią Wi-Fi. Biały wskaźnik Wi-Fi systemu miga, a następnie jest włączony na stałe po ustanowieniu połączenia z siecią. W komputerze, tablecie lub smartfonie użyj panelu sterowania Wi-Fi i ponownie dołącz urządzenie do domowej sieci Wi-Fi. Kiedy system przyłączy się do sieci, wykonaj następujące czynności, aby zakończyć konfigurację: A. Pobierz i uruchom aplikację SoundTouch. B. Na ekranie SOUNDTOUCH SYSTEM SETUP (Konfiguracja systemu SoundTouch) wybierz następującą opcję: IT IS ALREADY CONNECTED (JEST JUŻ POŁĄCZONY) Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji, zapoznaj się z tematem Instalowanie aplikacji SoundTouch na stronie 11. Polski - 27

28 Konserwacja Dodawanie sieci Wi-Fi Jeżeli informacje dotyczące sieci uległy zmianie lub konieczne jest połączenie systemu z inną siecią, należy dodać nowe informacje dotyczące sieci w aplikacji, a następnie połączyć system. Uruchom aplikację SoundTouch. Kliknij polecenia EXPLORE > SETTINGS > SYSTEMS (Eksploruj > Ustawienia > Systemy). Wybierz system. Kliknij opcję CONNECT TO A WI-FI NETWORK (Połącz z siecią Wi-Fi). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera. Rozwiązywanie problemów Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów, należy skorzystać z Pomocy aplikacji SoundTouch. Problem Nie można ukończyć konfiguracji sieci. Nie można podłączyć do sieci. Przerywany dźwięk lub brak dźwięku Zalecane czynności Upewnij się, że nazwa i hasło sieci są prawidłowe. Sprawdź, czy usługa sieciowa jest dostępna, a system i komputer znajdują się w tej samej sieci. Zmniejsz odległość systemu od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Zatrzymaj inne aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo. Zamknij aplikację, odłącz wszystkie kable, a następnie rozpocznij ponownie proces konfiguracji. Jeżeli informacje dotyczące sieci uległy zmianie lub konieczne jest połączenie systemu z inną siecią, zobacz Dodawanie sieci Wi-Fi. Spróbuj ustanowić połączenie z siecią przy użyciu kabla Ethernet. Odsuń system od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe). Zatrzymaj aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo. Sprawdź, czy system jest włączony i połączony z tą samą siecią co komputer. Zmniejsz odległość systemu lub źródła audio od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Sprawdź, czy poziom głośności nie jest zbyt niski lub czy dźwięk nie został wyciszony. Naciśnij na panelu przycisków i przytrzymaj przez 15 sekund, aby ponownie uruchomić system Polski

29 Konserwacja Problem Strumień AirPlay nie jest odtwarzany System nie włącza się podczas zasilania z akumulatora Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze akumulatora Zalecane czynności Upewnij się, że system i urządzenie zgodne z funkcją AirPlay są podłączone do tej samej sieci. Sprawdź, czy urządzenie zgodne z funkcją AirPlay odtwarza; zwiększ jego poziom głośności. Upewnij się, że system jest wybrany w menu AirPlay urządzenia. Odsuń urządzenie zgodne z funkcją AirPlay od potencjalnych źródeł zakłóceń i zmniejsz odległość od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Uwaga: Odległość urządzenia zgodne z funkcją AirPlay od systemu nie ma znaczenia; liczby się tylko odległość od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Akumulator może być rozładowany lub znajdować się w trybie ochrony. Podłącz do źródła zasilania w celu naładowania akumulatora. Nie można odtwarzać dźwięku do momentu, kiedy akumulator zostanie naładowany częściowo przynajmniej do poziomu 10 procent. Jeśli system nie włącza się, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose. Akumulator jest zbyt gorący lub zimny. Przenieś system w miejsce o niższej lub wyższej temperaturze. Poczekaj na schłodzenie lub rozgrzanie akumulatora. Czyszczenie Aby oczyścić obudowę systemu SoundTouch, należy przetrzeć ją miękką, suchą ściereczką. Można również ostrożnie odkurzyć ażurową osłonę systemu. NIE WOLNO używać rozpuszczalników, środków chemicznych lub aerozoli. NIE WOLNO dopuścić, aby do otworów w obudowie dostały się płyny lub przedmioty. Polski - 29

30 Konserwacja Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania OSTRZEŻENIE: Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Obróć pokrywę baterii lekko w lewo, używając monety. Zdejmij pokrywę. Włóż nową baterię, tak aby płaska strona baterii znajdowała się na górze (symbol + widoczny). Załóż pokrywę i obróć ją w prawo aż do zablokowania Polski

31 Dział Obsługi Klientów Konserwacja Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z korzystaniem z systemu, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów i numerów telefonów dostarczonej razem z systemem SoundTouch. Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji System SoundTouch jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne na dostarczonej razem z urządzeniem karcie rejestracyjnej produktu. Na karcie można również znaleźć informacje dotyczące sposobu korzystania z gwarancji i rejestracji produktu. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji. Dane techniczne Wymiary: Ciężar: Napięcie źródła zasilania: Napięcie zasilające: 15, 2 cm (wys. ) x 25, 0 cm (szer. ) x 6, 6 cm (wys. ) (6, 0 x 9, 84 x 2, 59 cala) 1, 4485 kg (3, 2 funta) USA/Kanada/inne kraje: Wejściowe: V 50/60 Hz, 600 ma Wyjściowe: prąd stały 20 V, maks. 1, 25 A USA/Kanada/inne kraje: Wejściowe: prąd stały, 20 V, maks. 1, 25 A Polski - 31

32

33 2013 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev. 00

(1)

(2)

Wydanie pierwsze (Luty 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

KLAUZULA OGRANICZONYCH PRAW: Jeżeli dane lub oprogramowanie komputerowe dostarczane są zgodnie zumową General Services Administration (GSA), ich użytkowanie, reprodukcja lub ujawnianie podlega

ograniczeniom określonym w umowie nr GS-35F-05925.

Przeczytaj, zanim zaczniesz

Przed użyciem tej dokumentacji oraz produktu, którego dotyczy, należy przeczytać i zrozumiećnastępujące informacje:

• Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji

• Ogólne uwagi o bezpieczeństwie i zgodności

• Podręcznik konfiguracji

(3)

Spis treści

Informacje o dokumentacji.... iii

Rozdział 1. Twój komputer.... 1

Widok z przodu... 1

Widok z tyłu... 4

Funkcje i specyfikacje... 6

Oświadczenie o szybkości przesyłaniadanych za pomocą USB... 6

Rozdział 2. Pierwsze kroki z komputerem.... 9

Praca z systemem Windows... 9

Pomoc systemu Windows... 10

Podłączanie wyświetlacza zewnętrznego.... 10

Lenovo Vantage... 11

Rozdział 3. Poznaj swój komputer... 13

Zarządzanie zasilaniem... 13

Ustawianie planu zasilania... 13

Przesyłanie danych... 13

Podłączanie do urządzenia obsługującegofunkcję Bluetooth (w wybranychmodelach)... 13

Używanie napędu optycznego (wwybranych modelach)... 14

Używanie karty pamięci (w wybranychmodelach)... 14

Zablokowanie komputera... 14

Kupowanie akcesoriów... 15

Rozdział 4. Wymiana części wymienianej przez klienta (CRU)... 17

Informacje o częściach wymienianych przezklienta (CRU)... 17

Wymiana części wymienianej przez klienta(CRU)... 18

IdeaCentre 3 07ADA05... 18

IdeaCentre 3 07IMB05... 41

Rozdział 5. Pomoc i obsługa techniczna... 67

Często zadawane pytania (FAQ)... 67

Zasoby samopomocy... 67

Kontakt telefoniczny z firmą Lenovo... 69

Zanim się skontaktujesz z firmą Lenovo.. 69

Centrum wsparcia dla klientów Lenovo... 69

Zakup dodatkowych usług... 70

Dodatek A. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 71

Dodatek B. Informacje o ułatwieniach dostępu i ergonomii.. 87

Dodatek C. Informacje o zgodności z przepisami... 89

Dodatek D. Uwagi i znaki

towarowe.... 101

(4)

(5)

Informacje o dokumentacji

• Niniejszy podręcznik dotyczy modeli produktów Lenovo wymienionych poniżej. Twój produkt możewyglądać nieco inaczej niż na ilustracjach w tym podręczniku użytkownika.

Nazwa modelu Typ urządzenia (MT) Typy urządzeń dla Energy Star

IdeaCentre 3 07ADA05 90MV, 90NT 90NT

IdeaCentre 3 07IMB05 90NB, 90NS 90NS

• Dalsze informacje o zgodności z przepisami znajdują się w dokumencie Ogólne uwagi o

bezpieczeństwie i zgodności dostępnym na stronie https://pcsupport. lenovo. com/docs/generic_notices.

• Zależnie od modelu niektóre dodatkowe akcesoria, funkcje i programy mogą być niedostępne wTwoim komputerze.

• W zależności od wersji systemu operacyjnego niektóre instrukcje interfejsu użytkownika mogą niemieć zastosowania do twojego komputera.

• Zawartość dokumentacji może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Lenovo stale ulepszadokumentację komputera, w tym również ten Podręcznik użytkownika. Aby pobrać najnowsządokumentację, odwiedź stronę https://pcsupport. com.

• Firma Microsoft® wprowadza okresowo zmiany w systemie operacyjnym Windows® za pomocąusługi Windows Update. Z tego powodu niektóre informacje zawarte w tej dokumentacji mogą byćnieaktualne. W celu uzyskania najnowszych informacji, sprawdź zasoby firmy Microsoft.

(6)

(7)

Rozdział 1. Twój komputer

Widok z przodu

IdeaCentre 3 07ADA05

1. Przycisk zasilania 2. Napęd optyczny*

3. Gniazdo czytnika kart 7 w 1* 4. Złącze mikrofonu

5. Złącze słuchawek 6. Złącza USB 2. 0 (2)

7. Złącza USB 3. 2 Gen 1 (2) 8. Wskaźnik aktywności napędu optycznego*

9. Przycisk wysuwania/zamykania napęduoptycznego*

* w wybranych modelach

(8)

IdeaCentre 3 07IMB05

5. 2 Gen 1 (4)

7. Wskaźnik aktywności napędu optycznego* 8. Przycisk wysuwania/zamykania napędu optycznego*Wskaźnik zasilania

Wyświetlenie stanu systemu komputera.

• Trzykrotne mignięcie: komputer został wstępnie podłączony do zasilania.

• Świeci: komputer jest włączony.

• Wyłączony: komputer jest wyłączony lub w trybie hibernacji.

• Szybkie miganie: komputer przechodzi w tryb uśpienia lub hibernacji.

• Wolne miganie: komputer znajduje się w trybie uśpienia.

Złącze słuchawek (tylko do IdeaCentre 3 07IMB05)Złącze słuchawek jest zgodne z:

• słuchawkami z wtyczką 3, 5 mm (0, 14"), wtyczką TRS (3-biegunową),

• zestawami słuchawkowymi z wtyczką 3, 5 mm (0, 14"), wtyczką TRRS zgodną z CTIA (4-biegunową).

Informacja: To złącze słuchawek nie obsługuje samodzielnych zewnętrznych mikrofonów z wtyczką TRS (3-biegunową) ani zestawów słuchawkowych z wtyczką TRRS zgodną z OMTP (4-biegunową).

(9)

Powiązane tematy

• „Używanie napędu optycznego (w wybranych modelach)” na stronie 14.

• „Ustawianie planu zasilania” na stronie 13.

• „Oświadczenie o szybkości przesyłania danych za pomocą USB” na stronie 6.

(10)

Widok z tyłu

1. Pętla na kłódkę 2. Gniazdko mocowania linki zabezpieczającej

3. Złącze sieci Ethernet 4. Złącze zasilacza

5. 0 (4) 6. Wyjście HDMI™ 1. 4

7. Złącze wyjścia VGA 8. Wyjście liniowe audio

(11)

IdeaCentre 3 07IMB05 3. Obszar karty PCI Express*

5. Złącze kabla zasilającego 6. 2 Gen 1 (2)

7. 0 (2) 8. Złącze wyjścia VGA

9. 4 10. Wyjście liniowe audio

(12)

Funkcje i specyfikacje

Sprzęt

W celu wyświetlenia informacji o sprzęcie swojego komputera wpiszmenedżer urządzeń w polu wyszukiwania systemu Windows, a następnienaciśnij klawisz Enter.

Zasilacz Model IdeaCentre 3 07ADA05

• 90 W

Zasilacz

Model IdeaCentre 3 07IMB05

• 180 W

• 260 WRegulowanie ustawień

zasilacza

• Chiny kontynentalne: 220 V ±22 V, 50 Hz ±1 Hz

• Regulacja wartości napięcia: od 90 V do 264 V, 50/60 Hz

Mikroprocesor

W celu wyświetlenia informacji o mikroprocesorze swojego komputera wpiszinformacje o systemie w polu wyszukiwania systemu Windows, a następnie

Pamięć

• Model IdeaCentre 3 07ADA05

- Moduł pamięci double data rate 4 (DDR4) small outline dual in-line(SODIMM)

• Model IdeaCentre 3 07IMB05- Moduł pamięci DDR4 UDIMM

Urządzenie pamięci masowej

W celu wyświetlenia pojemności dysku swojego komputera wpisz

zarządzenie dyskami w polu wyszukiwania systemu Windows, a następnie

Informacja: Pojemność dysku wskazywana przez system jest mniejsza niż pojemność nominalna.

Rozszerzenia

• Gniazdo czytnika kart 7 w 1*

• Gniazda pamięci

• Napęd optyczny*

Funkcje sieciowe

• Bluetooth

• Ethernet LAN

• Bezprzewodowa LAN

Oświadczenie o szybkości przesyłania danych za pomocą USB

Informacja: W zależności od modelu niektóre złącza USB mogą nie być dostępne w komputerze.

(13)

Nazwa złącza Opis

• Złącze USB 2. 0

• Złącze USB 3. 2 Gen 1

• Złącze USB 3. 2 Gen 2

Służy do podłączania urządzeń zgodnych zestandardem USB, takich jak klawiatura, mysz,urządzenie magazynujące lub drukarka.

• Złącze USB-C (3. 2 Gen 1)

• Złącze USB-C (3. 2 Gen 2)

• Złącze Thunderbolt 3 (USB-C)

• Złącze Thunderbolt 4 (USB-C)

• Urządzenia USB-C są ładowane prądem o napięciu5 V i mocy 3 A.

• Podłączanie wyświetlacza zewnętrznego:

- USB-C do VGA: 1900 x 1200 pikseli, 60 Hz- USB-C do DP: 3840 x 2160 pikseli, 60 Hz

• Umożliwia podłączanie akcesoriów w standardzieUSB-C pozwalających rozszerzyć funkcjonalnośćkomputera. Aby zakupić akcesoria w standardzieUSB-C, przejdź na stronę https://www. com/

accessories.

Oświadczenie o szybkości przesyłania danych za pomocą USB

W zależności od wielu czynników, takich jak możliwości przetwarzania hosta i urządzeń peryferyjnych,atrybutów plików i innych czynników związanych z konfiguracją systemu i środowisk operacyjnych,faktyczna szybkość transmisji danych za pomocą różnych złącz USB w tym urządzeniu może sięróżnić i być wolniejsza niż przedstawiona poniżej szybkość transmisji danych dla każdego urządzenia.

Urządzenie USB Szybkość transmisji danych (Gbit/s)

3. 2 Gen 1 / 3. 1 Gen 1 5

3. 2 Gen 2 / 3. 1 Gen 2 10

3. 2 Gen 2 × 2 20

Thunderbolt 3 (USB-C) 40

Thunderbolt 4 (USB-C) 40

(14)

(15)

Rozdział 2. Pierwsze kroki z komputerem

Praca z systemem Windows

Następująca tabela zawiera często używane ustawienia systemu Windows. Możesz poznać podstawysystemu Windows i natychmiast rozpocząć korzystanie.

Aby skonfigurować ustawienia, wpisz odpowiednie słowa kluczowe w polu Windows Search i wybierznajlepsze dopasowanie. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dostosowaćustawienia.

Tabela 1. Ustawienia podstawowe

Funkcje Opisy Wyszukiwanie

według słów kluczowychPanel sterowania Wyświetl lub zmień ustawienia systemu Windows, w tym ustawienia i

konfigurację sprzętu oraz oprogramowania.

Panel sterowania

Łączenie zsieciami Wi-Fi

W przypadku modeli z modułem bezprzewodowej sieci LAN komputermożna podłączyć do sieci Wi-Fi®. Kliknij ikonę sieci w obszarzepowiadomień systemu Windows, a następnie wybierz sieć dopołączenia.

Informacja: Moduł połączeń bezprzewodowych LAN zainstalowany w komputerze może obsługiwać różne standardy. W niektórych krajachlub regionach standard 802. 11ax może być wyłączony zgodnie zlokalnymi przepisami.

Wi-Fisieciamiprzewodowymi

W przypadku modeli wyposażonych w złącze Ethernet (RJ-45), możnaużyć kabla Ethernet, aby połączyć komputer z siecią przewodową.

Tryb samolotowy Tryb samolotowy to wygodne ustawienie pozwalające włączyć lubwyłączyć całą komunikację bezprzewodową w komputerze. Włączenietej funkcji może być konieczne po wejściu do samolotu.

Tryb samolotowy

Tryb wyświetlanianocnego

Wyświetlanie nocne to funkcja systemu Windows, którą możnawłączyć i wyłączyć. Gdy funkcja jest włączona, ekran wyświetlacieplejsze kolory, a ilość emitowanego niebieskiego światła jestzmniejszona. Włączenie wyświetlania nocnego zmniejsza ryzykozmęczenia oczu lub nadwyrężenia wzroku.

Informacja: Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących zmniejszania ryzyka zmęczenia oczu lub nadwyrężenia wzroku, przejdź do stronyhttps://www. com/us/en/compliance/visual-fatigue.

Światło nocne

(16)

Tabela 1. Ustawienia podstawowe (ciąg dalszy)Dostosuj

temperaturękolorów

Jeśli jest włączony tryb wyświetlania nocnego, możesz dostosowaćtemperaturę kolorów ekranu.

Informacja: Wybrane komputery Lenovo mają certyfikat

potwierdzający niską emisję niebieskiego światła. Komputery te sątestowane z włączonym trybem wyświetlania nocnego i temperaturąkolorów ustawioną na wartość domyślną wynoszącą 48.

Aktualizacjesystemu Windows

Microsoft okresowo wprowadza aktualizacje funkcji i zabezpieczeńsystemu operacyjnego Windows. Aktualizacje dotyczące danej wersjisystemu Windows są pobierane automatycznie, gdy komputer jestpodłączony do Internetu. Po pobraniu aktualizacji zostanie

wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera w celuzainstalowania aktualizacji. Można również ręcznie sprawdzić, czy sądostępne aktualizacje dotyczące zainstalowanej wersji systemuWindows.

Uwaga: Pobieraj i instaluj aktualizacje tylko przy użyciu funkcji Windows Update. Aktualizacje pobrane z innych źródeł mogąobejmować ryzyko związane z zabezpieczeniami.

Pomoc systemu Windows

Jeśli instrukcje na ekranie nie pomagają w rozwiązaniu problemu, zapoznaj się z poniższymiinformacjami, aby uzyskać informacje pomocy dla systemu Windows.

• Wpisz Uzyskaj pomoc lub Porady w polu wyszukiwania systemu Windows, a następnie naciśnijklawisz Enter. Gdy aplikacja zostanie otwarta, wpisz opis problemu i wybierz dopasowane wyniki.

• Odwiedź serwis WWW pomocy technicznej firmy Microsoft pod adresem: https://

support. microsoft. com. Wpisz w polu wyszukiwania to, czego potrzebujesz, i uzyskaj wynikiwyszukiwania.

Podłączanie wyświetlacza zewnętrznego

Podłącz do komputera projektor lub monitor, aby wyświetlać prezentacje lub powiększyć obszarroboczy.

Podłączanie ekranu bezprzewodowego

Upewnij się, że zarówno komputer, jak i wyświetlacz bezprzewodowy obsługują funkcję Miracast®.Naciśnij klawisze Windows i K, a następnie wybierz wyświetlacz bezprzewodowy, aby nawiązać połączenie.

Zmiana ustawień ekranu

Aby zmienić ustawienia ekranu, wpisz ustawienia ekranu w polu wyszukiwania systemu Windows, anastępnie naciśnij klawisz Enter.

(17)

Lenovo Vantage

Zainstalowany fabrycznie program Lenovo Vantage to niestandardowe kompleksowe rozwiązanie, którezapewnia komputerowi automatyczne aktualizacje i poprawki, konfigurację ustawień sprzętu orazspersonalizowaną pomoc techniczną.

Dostęp do programu Lenovo Vantage

Wpisz Lenovo Vantage w polu wyszukiwania w systemie Windows, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Aby pobrać najnowszą wersję programu Lenovo Vantage, przejdź do sklepu Microsoft Store iwyszukaj program po jego nazwie.

Główne funkcje

Program Lenovo Vantage umożliwia:

• Łatwe poznanie stanu urządzenia i dopasowanie ustawień urządzenia.

• Pobieranie i instalowanie aktualizacji systemu UEFI BIOS, oprogramowania sprzętowego isterowników, aby oprogramowanie komputera było aktualne.

• Monitorowanie stanu komputera i zabezpieczenie go przed zagrożeniami zewnętrznymi.

• Skanowanie sprzętu komputerowego i diagnozowanie problemów ze sprzętem.

• Sprawdzenie statusu gwarancji komputera (online).

• Uzyskanie dostępu do Podręcznika użytkownika i pomocnych artykułów.

Uwagi:

• Dostępne funkcje mogą się różnić, w zależności od modelu komputera.

• Program Lenovo Vantage dokonuje okresowych aktualizacji funkcji, aby zwiększyć wygodękorzystania z komputera. Opis funkcji może się różnić od rzeczywistego interfejsu użytkownika.

(18)

(19)

Rozdział 3. Poznaj swój komputer

Zarządzanie zasilaniem

Informacje zamieszczone w tej sekcji pomogą uzyskać najlepszą równowagę między wydajnością aenergooszczędnością.

Ustawianie planu zasilania

Dla komputerów obsługujących program ENERGY STAR® stosowany jest następujący plan zasilania,gdy komputery pozostają bezczynne przez określony czas:

• wyłączenie ekranu: po 10 minutach

• uśpienie komputera: po 25 minutach

Aby wybudzić komputer z trybu uśpienia, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze.

Aby zmienić lub skonfigurować plan zasilania:

1. Wpisz plan zasilania w polu wyszukiwania systemu Windows, a następnie naciśnij klawisz Enter.

2. Dostosuj plan zasilania odpowiednio do swoich potrzeb.

Przesyłanie danych

Szybkie udostępnianie plików za pomocą wbudowanej funkcji Bluetooth między urządzeniamiposiadającymi te same funkcje. Możesz również włożyć dysk lub kartę pamięci, aby przesłać dane.

Podłączanie do urządzenia obsługującego funkcję Bluetooth (w wybranych modelach)

Do komputera można podłączyć wszystkie typy urządzeń obsługujących funkcję Bluetooth, takie jakklawiatura, mysz, smartfon czy głośniki. Aby zapewnić skuteczne nawiązanie połączenia, umieśćurządzenia maksymalnie 10 metrów od komputera.

(20)

1. W systemie Windows w obszarze powiadomień kliknij ikonę centrum akcji. Włącz funkcjęBluetooth.

2. Kliknij opcje Bluetooth, aby dodać urządzenie Bluetooth, a następnie postępuj zgodnie zinstrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Używanie napędu optycznego (w wybranych modelach)

Jeśli komputer jest wyposażony w napęd optyczny, przeczytaj poniższe informacje:

Sprawdzanie typu napędu optycznego

W celu wyświetlenia typu sterownika optycznego wpisz menedżer urządzeń w polu wyszukiwaniasystemu Windows, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Instalowanie lub usuwanie dysku

1. Przy włączonym komputerze naciśnij przycisk wysuwania znajdujący się na napędzie optycznym.

Szuflada zostanie wysunięta z napędu.

2. Umieść dysk na tacce lub zdejmij go z niej, a następnie popchnij tackę, aby wsunęła się ona zpowrotem do wnętrza dysku.

Informacja: Jeśli tacka nie wysuwa się po naciśnięciu przycisku wysuwania, wyłącz komputer.

Następnie włóż wyprostowany spinacz w otwór resetowania awaryjnego znajdujący się obok przyciskuwysuwania. Z awaryjnego wysuwania korzystaj tylko w razie wystąpienia problemów.

Nagrywanie dysku

1. Włóż nagrywalny dysk do napędu optycznego, który obsługuje nagrywanie.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Otwórz program Windows Media Player.

• Kliknij dwukrotnie plik ISO.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Używanie karty pamięci (w wybranych modelach)

Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo kart SD, przeczytaj poniższe informacje.

Instalowanie karty pamięci1. Odszukaj gniazdo kart SD.

2. Upewnij się, że metalowe styki karty są skierowane w stronę styków w gnieździe kart SD.

Mocno wsuń kartę do gniazda kart SD, by zaskoczyła na miejsce.

Usuwanie karty pamięci

Uwaga: Przed wyjęciem karty pamięci najpierw wysuń ją z poziomu systemu operacyjnego Windows.

W przeciwnym wypadku dane na karcie mogą zostać uszkodzone lub utracone.

Aby wyjąć kartę multimedialną, wpisz usuń sprzęt i wysuń nośniki w polu wyszukiwania systemuWindows, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zablokowanie komputera

Informacja: Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za ocenę, wybór i zastosowanie wszelkich urządzeń blokujących oraz opcji zabezpieczeń. Firma Lenovo nie wydaje żadnych opinii i nie udziela

(21)

żadnych gwarancji dotyczących działania, jakości i skuteczności urządzeń blokujących i opcjizabezpieczeń. Zabezpieczenia komputera są dostępne w ofercie Lenovo.

Kłódka

Zablokowanie pokrywy komputera za pomocą kłódki pomaga zapobiec nieuprawnionemu dostępowido jego podzespołów.

Linka zabezpieczająca typu Kensington

Umożliwia przymocowanie komputera do biurka, stołu lub innego stałego obiektu za pomocą linkizabezpieczającej Kensington.

Kupowanie akcesoriów

(22)

Aby dokonać zakupów w sklepie Lenovo, przejdź na stronę https://pcsupport. com/

warrantyupgrade.

(23)

Rozdział 4. Wymiana części wymienianej przez klienta (CRU)

Informacje o częściach wymienianych przez klienta (CRU)

Części wymieniane przez klienta (CRU) to części, które może modernizować lub wymieniać klient. Wkomputerach Lenovo stosowane są następujące rodzaje części wymienianych przez klienta:

• Części CRU do samodzielnego montażu: Części przystosowane do łatwej instalacji i wymiany przez personel klienta lub (za dodatkową opłatą) przez wykwalifikowanych serwisantów.

• Części CRU objęte usługą opcjonalną: Części przystosowane do instalacji i wymiany przez personel klienta, lecz wymagające nieco większych umiejętności technicznych. Instalacja lubwymiana takich części może też być realizowana przez wykwalifikowanych serwisantów w ramachgwarancji, jaką objęte jest urządzenie klienta.

Jeśli klient postanowi zainstalować część CRU we własnym zakresie, firma Lenovo przyśle

odpowiednią część. Informacje na temat części CRU oraz instrukcje dotyczące wymiany są wysyłanewraz z produktem i dostępne w Lenovo na żądanie w dowolnym momencie. Może być wymaganyzwrot części wymienionej na nową część CRU. Gdy konieczny jest zwrot, obowiązują następującewarunki: 1) Instrukcje zwrotu i opakowanie transportowe wraz z opłaconą etykietą wysyłkową zostanąwysłane wraz z zamiennymi częściami CRU. 2) Jeśli firma Lenovo nie otrzyma wadliwej części wciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania przez klienta zamiennej części CRU, klient może zostaćobciążony kosztem zamiennej części CRU. Więcej informacji zawiera Ograniczona Gwarancja Lenovopod adresem:

https://www. com/warranty/llw_02

Zapoznaj się z niniejszą listą części wymienianych przez klienta (CRU) do swojego komputera.

Części CRU do samodzielnego montażu

IdeaCentre 3 07ADA05 IdeaCentre 3 07IMB05

• Zasilacz • Kabel zasilający

• Kabel zasilający • Klawiatura*

• Klawiatura* • Mysz*

• Mysz* • Pokrywa komputera

• Pokrywa komputera • Przednia obejma

• Przednia obejma • Napęd optyczny*

• Napęd optyczny* • Wspornik napędu optycznego*

• Wspornik napędu optycznego* • Dysk

• Dysk • Zespół zasilacza

• Dysk SSD M. 2 • Karta PCI Express*

• Radiator dysku SSD M. 2 • Dysk SSD M. 2

(24)

• Moduł pamięci • Bateria pastylkowa

• Moduł pamięci

Części CRU objęte usługą opcjonalną

• Karta Wi-Fi • Karta Wi-Fi

• Pokrywa karty Wi-Fi • Pokrywa karty Wi-Fi

Wymiana części wymienianej przez klienta (CRU)

Wykonaj procedurę wymiany, aby wymienić część wymienianą przez klienta (CRU).

IdeaCentre 3 07ADA05

Zasilacz

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem należy przeczytać temat Dodatek A „Ważne informacje dotyczącebezpieczeństwa” na stronie 71 i wydrukować niniejsze instrukcje.

Procedura wymiany

1. Wyłącz komputer, a następnie usuń wszystkie podłączone urządzenia i kable.

2. Odłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego.

3. Usuń kabel zasilający.

(25)

(26)

4. Usuń kabel zasilający.

5. Podłącz kabel zasilający.

(27)

6. Podłącz nowy zasilacz do komputera.

7. Podłącz do komputera wszystkie odłączone kable oraz podłącz zasilacz do gniazdkaelektrycznego.

Pokrywa komputera

Przed otwarciem pokrywy komputera wyłącz go i zaczekaj kilka minut, aż ostygnie.

2. Usuń wszelkie urządzenia blokujące, które zabezpieczają pokrywę komputera.

3. Przytrzymaj boki komputera i delikatnie połóż go pokrywą komputera do góry.

(28)

4. Usuń wkręt i wysuń pokrywę komputera z obudowy.

5. Zainstaluj nową pokrywę komputera i zabezpiecz ją wkrętami.

6. Ustaw komputer pionowo.

Informacja: Jeśli jest dostępne urządzenie blokujące, użyj go do zablokowania komputera.

Przednia obejma

(29)

Procedura wymiany

1. Usuń pokrywę komputera. Zobacz „Pokrywa komputera” na stronie 21.

2. Wyjmij przednią obejmę, zwalniając trzy plastikowe zaczepy, jak pokazano na ilustracji.

3. Zamontuj przednią obejmę, zatrzaskując trzy plastikowe zaczepy, jak pokazano na ilustracji.

(30)

4. Zainstaluj z powrotem wszystkie usunięte części.

5. Podłącz do komputera zasilacz i wszystkie odłączone kable.

Napęd optyczny

2. Usuń przednią obejmę. Zobacz „Przednia obejma” na stronie 22.

3. Odłącz kabel sygnałowy i kabel zasilania z tyłu napędu optycznego.

4. Naciśnij przycisk zwalniający i dociśnij napęd optyczny do przedniej części obudowy.

5. Odłącz wspornik od napędu optycznego.

(31)

6. Zainstaluj wspornik na napędzie optycznym.

7. Zainstaluj napęd optyczny.

8. Podłącz kabel sygnałowy i kabel zasilania do nowego dysku optycznego.

9. Zainstaluj z powrotem wszystkie usunięte części.

10. Podłącz do komputera kabel zasilający i wszystkie wcześniej odłączone kable.

Dysk

(32)

4. Odłącz kabel sygnałowy i kabel zasilania od dysku.

5. Wykręć wkręt ze wspornika, a następnie wysuń dysk i wspornik z obudowy.

6. Wykręć wkręty. Następnie wyjmij dysk ze wspornika.

7. Zamontuj nowy dysk, a następnie wkręć wkręty.

(33)

8. Wyrównaj dysk i wspornik, a następnie wsuń je do obudowy (jak pokazano na ilustracji).

9. Wkręć wkręt.

10. Podłącz kabel sygnałowy i kabel zasilania do nowego dysku.

11. Zainstaluj z powrotem wszystkie usunięte części.

12. Ustaw komputer pionowo. Następnie podłącz do komputera zasilacz i wszystkie odłączone kable.

(34)

Dysk SSD M. 2

2. W zależności od modelu komputera wybierz odpowiednią procedurę wymiany dysku SSD M. 2.

3. Dysk SSD M. 2 (2280):

• Wykręć wkręty.

• Wyjmij radiator i nakładkę termiczną dysku SSD M. 2.

(35)

• Wykręć wkręt.

• Wysuń dysk SSD M. 2 (2280).

(36)

• Zainstaluj dysk SSD M. 2 (2280).

• Zamocuj dysk SSD M. 2 (2280) za pomocą wkrętu.

(37)

• Zainstaluj nakładkę termiczną i radiator na dysku SSD M. 2 (2280).

• Zamocuj radiator dysku SSD M. 2 za pomocą wkrętu.

(38)

4. 2 (2242):

• Otwórz zatrzask przytrzymujący.

• Wysuń dysk SSD M. 2 (2242).

(39)

• Zainstaluj dysk SSD M. 2 (2242).

• Zamknij zatrzask przytrzymujący.

5. Zainstaluj z powrotem wszystkie usunięte części.

6. Podłącz do komputera wszystkie odłączone kable oraz podłącz zasilacz do gniazdka

Bateria pastylkowa

(40)

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieprawidłowo wymieniona bateria pastylkowa, może wybuchnąć. Bateria pastylkowa zawiera niewielką ilość substancji szkodliwej dla zdrowia. Aby uniknąć niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń:

• Do wymiany należy używać tylko akumulatorów typu zalecanego przez Lenovo.

• Nie należy wystawiać akumulatora na działanie ognia.

• Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie zbyt wysokiej temperatury.

• Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie wody lub deszczu.

• Nie należy ich zwierać.

• Akumulatorów nie wolno upuszczać, zgniatać, przebijać ani narażać na działanie dużych sił. Nadmierna eksploatacja albo nieprawidłowe użycie baterii lub akumulatora może spowodować ich przegrzanie, a w konsekwencji „wydobywanie się” gazów lub płomieni z akumulatora lub baterii pastylkowej.

Informacja: W przypadku konieczności utylizacji baterii zapoznaj się z sekcją „Uwaga dotycząca pastylkowej baterii litowej” w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji.

Komputer wyposażono w specjalną pamięć przechowującą informacje o dacie, godzinie i

ustawieniach opcji wbudowanych, takich jak konfiguracja złącza równoległego. Bateria pastylkowaumożliwia przechowywanie tych informacji, kiedy komputer jest wyłączony.

Bateria pastylkowa zazwyczaj nie wymaga ładowania ani konserwacji przez cały okres eksploatacji.

Jednak kiedyś musi on dobiec końca. Jeśli bateria pastylkowa przestanie działać, informacje o daciei godzinie zostaną utracone. Po włączeniu komputera zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

1. Zobacz „Pokrywa komputera” na stronie 42.

2. Otwórz zatrzask.

3. Usuń baterię pastylkową.

(41)

4. Włóż baterię pastylkową.

5. Zabezpiecz baterię pastylkową zatrzaskiem.

6. Zainstaluj z powrotem wszystkie usunięte części.

(42)

Moduł pamięci

Koniecznie przestrzegaj kolejności instalowania modułów pamięci pokazanej na ilustracji.

2. Zwolnij zatrzaski.

3. Wyjmij moduł pamięci.

4. Zainstaluj moduł pamięci.

(43)

(44)

5. Zabezpiecz moduł pamięci zatrzaskami.

7. Następnie podłącz do komputera zasilacz i wszystkie odłączone kable.

Karta Wi-Fi

Na poniższej ilustracji zaznaczono miejsce, w którym znajduje się karta Wi-Fi.

3. Wyjmij napęd optyczny. Zobacz „Napęd optyczny” na stronie 24.

4. Usuń dysk. Zobacz „Dysk” na stronie 25.

(45)

5. Wykręć wkręt, a następnie Zdejmij pokrywę karty Wi-Fi.

6. Odłącz anteny Wi-Fi od karty Wi-Fi.

7. Usuń kartę Wi-Fi.

(46)

8. Zainstaluj nową kartę Wi-Fi.

9. Podłącz anteny Wi-Fi do karty Wi-Fi.

10. Załóż pokrywę karty Wi-Fi.

12. Podłącz do komputera zasilacz i wszystkie odłączone kable.

(47)

IdeaCentre 3 07IMB05

Kabel zasilający

3. Odłącz kabel zasilający od komputera.

(48)

4. Podłącz nowy kabel zasilający do komputera.

5. Następnie podłącz do komputera wszystkie odłączone kable oraz podłącz kabel zasilania dogniazda elektrycznego.

(49)

4. Usuń wkręt i wysuń pokrywę komputera z obudowy.

7. Następnie podłącz do komputera wszystkie odłączone kable oraz podłącz kabel zasilania do

(50)

Procedura wymiany

(51)

4. Podłącz do komputera kabel zasilający i wszystkie wcześniej odłączone kable.

Przed rozpoczęciem należy przeczytać temat „Pokrywa komputera” na stronie 42 i wydrukowaćniniejsze instrukcje.

2. Zobacz „Przednia obejma” na stronie 43.

(52)

6. Zainstaluj wspornik na napędzie optycznym.

3. Zobacz „Napęd optyczny” na stronie 45.

(53)

4. Odłącz kabel sygnałowy i kabel zasilania od dysku.

(54)

8. Wyrównaj dysk i wspornik, a następnie wsuń je do obudowy (jak pokazano na ilustracji).

12. Następnie podłącz do komputera kabel zasilający i wszystkiewcześniej odłączone kable.

(55)

Zespół zasilacza

2. Usuń wkręty i wysuń zespół zasilacz.

(56)

3. Zainstaluj zespół zasilacza i wkręć wkręty.

4. Następnie podłącz do komputera kabel zasilający i wszystkie

Karta PCI Express

(57)

2. Wyjmij kartę PCI-Express, jak pokazano na ilustracji.

Informacja: Jeśli karta jest zamocowana za pomocą zatrzasku przytrzymującego, naciśnij go w pokazany sposób, aby go zwolnić. Następnie delikatnie wysuń kartę z gniazda.

3. Zainstaluj nową kartę PCI-Express, jak pokazano na ilustracji.

(58)

4. Zabezpiecz kartę PCI-Express, jak pokazano na ilustracji.

6. Następnie podłącz do komputera kabel zasilający i wszystkie

Dysk SSD M. 2

(59)

• Wyjmij radiator i nakładkę termiczną dysku SSD M. 2.

• Wykręć wkręt.

(60)

• Wysuń dysk SSD M. 2 (2280).

• Zainstaluj dysk SSD M. 2 (2280).

(61)

• Zamocuj dysk SSD M. 2 (2280) za pomocą wkrętu.

• Zainstaluj nakładkę termiczną i radiator na dysku SSD M. 2 (2280).

(62)

• Zamocuj radiator dysku SSD M. 2 za pomocą wkrętu.

4. 2 (2242):

(63)

• Wysuń dysk SSD M. 2 (2242).

• Zainstaluj dysk SSD M. 2 (2242).

(64)

• Zamknij zatrzask przytrzymujący.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

(65)

Komputer wyposażono w specjalną pamięć przechowującą informacje o dacie, godzinie i

4. Włóż baterię pastylkową.

(66)

5. Zabezpiecz baterię pastylkową zatrzaskiem.

Moduł pamięci

Koniecznie przestrzegaj kolejności instalowania modułów pamięci pokazanej na poniższej ilustracji.

(67)

Procedura wymiany

(68)

2. Zwolnij zatrzaski i wyjmij moduł pamięci.

3. Zainstaluj moduł pamięci i zabezpiecz go zatrzaskami.

(69)

Karta Wi-Fi

(70)

5. Wykręć wkręt, a następnie Zdejmij pokrywę karty Wi-Fi.

(71)

8. Zainstaluj nową kartę Wi-Fi.

(72)

(73)

Rozdział 5. Pomoc i obsługa techniczna

Często zadawane pytania (FAQ)

Jak podzielić dysk na partycje? Zobacz https://support. com/solutions/ht503851Co zrobić, jeśli komputer

przestaje reagować?

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, dopóki komputer się nie wyłączy.

Następnie uruchom komputer ponownie.

Co robić w przypadku wylaniapłynu na komputer?

1. Ostrożnie odłącz zasilacz i natychmiast wyłącz komputer. Im szybciejzapobiegniesz przepływowi prądu przez komputer, tym bardziejograniczysz szkody wyrządzone z powodu zwarcia.

Uwaga: Chociaż wyłączając natychmiast komputer, możesz utracić część danych lub pracy, pozostawienie komputera włączonego możespowodować, że stanie się on bezużyteczny.

2. Zanim ponownie włączysz komputer, poczekaj, aż płyn wyschnie.

ZAGROŻENIE:

Nie próbuj odprowadzić płynu, przekręcając komputer. Jeśli komputer jest wyposażony w otwory na dole klawiatury do odprowadzania płynów, płyn zostanie przez nie odprowadzony.

Skąd mogę pobrać najnowszesterowniki urządzeń orazsystemu UEFI/BIOS?

• Lenovo Vantage lub Lenovo PC Manager

• Serwis www pomocy technicznej Lenovo: https://support. com

Zasoby samopomocy

Skorzystaj z następujących zasobów samopomocy, aby uzyskać więcej informacji o komputerze irozwiązywaniu problemów.

Zasoby Jak uzyskać dostęp?

Rozwiązywanie problemów i najczęściej zadawane

pytania • https://www. com/tips

https://forums. comInformacje o ułatwieniach dostępu https://www. com/accessibilityResetowanie lub przywracanie systemu Windows

• Użyj opcji odzyskiwania Lenovo.

1. Przejdź do https://support. com/

HowToCreateLenovoRecovery.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymina ekranie.

• Użyj opcji odzyskiwania systemu Windows.

1. Przejdź pod adres https://pcsupport. com.2. Wykryj model komputera lub wybierz swój

model ręcznie.

(74)

Zasoby Jak uzyskać dostęp?

Użyj programu Lenovo Vantage, aby:

• Konfigurować ustawienia sprzętu.

• Pobierać i instalować aktualizacje systemu UEFIBIOS, sterowników i oprogramowania sprzętowego.

• Zabezpieczyć komputer przed zagrożeniamizewnętrznymi.

• Zdiagnozować problemy ze sprzętem.

• Sprawdzić status gwarancji komputera.

• Uzyskanie dostępu do Podręcznika użytkownika ipomocnych artykułów.

Wpisz Lenovo Vantage w polu wyszukiwania wsystemie Windows, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dokumentacja produktu:

Ogólne uwagi o bezpieczeństwie i zgodności

• Ten podręcznik użytkownika

• Regulatory Notice

Przejdź pod adres https://pcsupport. com.Następnie postępuj zgodnie z instrukcjamiwyświetlanymi na ekranie, aby odfiltrować żądanądokumentację.

Serwis WWW wsparcia Lenovo zawiera najnowszeinformacje dotyczące pomocy technicznej, międzyinnymi:

• Sterowniki i oprogramowanie

• Rozwiązania diagnostyczne

• Gwarancja na produkt i usługi

• Szczegóły produktu i części

• Baza wiedzy i najczęściej zadawane pytania

Przejdź pod adres https://support. com.

Pomoc systemu Windows

• Użyj opcji Uzyskaj pomoc lub Porady.

• Użyj funkcji Windows Search lub osobistegoasystenta Cortana®.

• Przejdź do serwisu WWW pomocy technicznejfirmy Microsoft pod adresem: https://

support. com.

(75)

Kontakt telefoniczny z firmą Lenovo

Jeśli nie udało się rozwiązać problemu i nadal potrzebujesz pomocy, zadzwoń do Centrum wsparciadla klientów Lenovo.

Zanim się skontaktujesz z firmą Lenovo

Zanim skontaktujesz się z firmą Lenovo, przygotuj następujące rzeczy:

1. Zapis objawów problemu i dotyczących go szczegółów:

• Na czym polega problem? Czy występuje zawsze, czy tylko sporadycznie?

• Komunikat o błędzie lub kod błędu

• Jakiego systemu operacyjnego używasz? Jakiej wersji?

• Jakie aplikacje były uruchomione w chwili wystąpienia problemu?

• Czy problem można odtworzyć? Jeśli tak, to w jaki sposób?

2. Zapis informacji o systemie:

• Nazwa produktu

• Typ i numer modelu komputera

Na ilustracji poniżej pokazano lokalizację etykiety z typem i numerem seryjnym komputera.

Centrum wsparcia dla klientów Lenovo

Podczas okresu gwarancyjnego możesz zadzwonić do Centrum wsparcia dla klientów Lenovo, abyuzyskać pomoc.

Numery telefonów

Aby uzyskać listę numerów telefonów do działu wsparcia Lenovo w danym kraju lub regionie, przejdźdo następującej strony:

(76)

Usługi dostępne w okresie gwarancyjnym

• Określanie problemów — do dyspozycji jest przeszkolony personel, który pomaga w określaniuproblemów ze sprzętem i w podejmowaniu decyzji o niezbędnych działaniach mających na celuusunięcie problemu.

• Naprawa sprzętu firmy Lenovo – jeśli przyczyną problemu jest sprzęt objęty gwarancją firmyLenovo, dostępny jest przeszkolony personel, który zapewnia odpowiedni zakres serwisu.

• Zarządzanie zmianami serwisowymi — sporadycznie mogą wystąpić zmiany, których wprowadzeniejest wymagane po sprzedaży produktu. Firma Lenovo lub autoryzowany przez nią reseler zapewniwprowadzenie wybranych zmian serwisowych (Engineering Changes — EC), które mają

zastosowanie do danego sprzętu.

Nieobejmowane usługi

• Wymianę lub instalowanie części innych niż wyprodukowane przez firmę Lenovo lub nieobjętychgwarancją firmy Lenovo;

• Identyfikacji źródeł problemów z oprogramowaniem;

• Konfigurowania UEFI BIOS jako części instalacji lub modernizacji;

• Zmian, modyfikacji lub aktualizacji sterowników urządzeń;

• Instalowania i obsługi sieciowego systemu operacyjnego (network operating system — NOS);

• Instalowania i obsługi programów.

Warunki Ograniczonej Gwarancji mające zastosowanie do produktu sprzętowego Lenovo podano wsekcji „Informacje dotyczące gwarancji” w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji

dołączonym do komputera.

Zakup dodatkowych usług

W okresie gwarancyjnym i po jego zakończeniu można nabyć dodatkowe usługi Lenovo podadresem:

https://www. com/services

Dostępność tych usług oraz ich nazewnictwo są różne w poszczególnych krajach i regionach.

(77)

Dodatek A. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsze informacje pomagają bezpiecznie korzystać z komputera. Należy zachować wszelkieinformacje dołączone do komputera i stosować się do nich. Informacje zamieszczone w niniejszymdokumencie nie wpływają ani na warunki zawarte w umowie nabycia, ani na warunki OgraniczonejGwarancji. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział „Informacje dotyczące gwarancji” wPodręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji dołączonym do komputera.

Bezpieczeństwo klienta jest bardzo ważne. Nasze produkty są projektowane tak, aby były skuteczne ibezpieczne w użytkowaniu. Jednak komputery osobiste są urządzeniami elektronicznymi. Kable

zasilające, zasilacze i inne elementy mogą stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i przyniewłaściwym użytkowaniu mogą spowodować obrażenia lub szkody materialne. Aby zmniejszyć tozagrożenie, należy postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do produktu, przestrzegaćostrzeżeń znajdujących się na produkcie i w instrukcjach obsługi oraz przejrzeć dokładnie informacjezawarte w niniejszym dokumencie. Uważne stosowanie się do informacji zawartych w niniejszymdokumencie i dostarczonych wraz z produktem pomoże ochronić się przed niebezpieczeństwem iutworzyć bezpieczne środowisko pracy z komputerem. Jeśli komputer jest używany w sposóbnieprzewidziany przez producenta, ochrona zapewniona przez komputer może być ograniczona.

Informacja: Informacje te zawierają odniesienia do zasilaczy i baterii. Niektóre produkty, takie jak głośniki i monitory, są dostarczane z zewnętrznym zasilaczem. Do nich właśnie odnoszą się

informacje z tego rozdziału. Ponadto produkty komputerowe zawierają wewnętrzną baterię wielkościmonety zapewniająca zasilanie zegarowi systemowemu w czasie, gdy komputer jest wyłączony,dlatego uwagi związane z baterią i dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do wszystkich produktówkomputerowych.

Zdarzenia wymagające natychmiastowej reakcji

Produkty mogą ulec uszkodzeniu wskutek niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania. Niektóre uszkodzenia są poważne i wymagają, aby zaprzestać używania produktu do czasu jego

przeglądu oraz, jeśli niezbędna okaże się naprawa, do czasu jej wykonania przez autoryzowany serwis.

Tak jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, na produkt należy zwracać szczególną uwagę, gdy jest włączony.

W bardzo rzadkich przypadkach można poczuć zapach, zauważyć smugę dymu lub iskrzenie wydobywające się z produktu. Czasem również można usłyszeć odgłosy trzasków, pękania lub syczenia. Może to oznaczać, że wewnętrzny komponent elektroniczny zepsuł się w sposób kontrolowany i bezpieczny. Może to jednak również wskazywać na ewentualne zagrożenie bezpieczeństwa. W żadnym z tych przypadków nie należy podejmować ryzyka ani prób samodzielnej diagnozy sytuacji. Należy skontaktować się z Centrum Wsparcia dla Klientów.

Poniższy serwis WWW zawiera listę telefonów do punktów serwisu i pomocy technicznej:

https://pcsupport. com/supportphonelist

(78)

sprawdzania produktu i, jeśli okaże się to konieczne, jego naprawy, należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta lub producentem produktu.

W tych rzadkich przypadkach, gdy można zauważyć poniższe objawy, albo jeśli wystąpią jakiekolwiek zastrzeżenia związane z bezpieczeństwem, należy zaprzestać używania produktu, odłączyć go od źródła zasilania i linii telefonicznych do czasu skontaktowania się z Centrum Wsparcia Klienta i uzyskania dalszych wskazówek.

• Kable zasilające, wtyczki, przedłużacze, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz zasilacze, naktórych pojawiły się pęknięcia, które zostały złamane albo zniszczone.

• Oznaki przegrzania, dym, iskrzenie lub pojawienie się ognia.

• Uszkodzenie baterii (pęknięcia, wgniecenia lub zgięcia), wyciek z baterii lub gromadzenie się naniej nieznanych substancji.

• Odgłosy trzasków, pękania, syczenie albo silny zapach dobywający się z produktu.

• Oznaki rozlania płynu lub ślady po upadku jakiegoś przedmiotu na produkt, kabel zasilający lubzasilacz.

• Komputer, kabel zasilający lub zasilacz zostały narażone na kontakt z wodą.

• Produkt został upuszczony lub w jakikolwiek inny sposób zniszczony.

• Produkt, obsługiwany zgodnie z instrukcją obsługi, nie działa poprawnie.

Informacja: Jeśli objawy te dotyczą innego produktu (na przykład przedłużacza), który nie jest produkowany dla lub przez Lenovo, należy zaprzestać używania takiego produktu i skontaktować sięz jego producentem w celu uzyskania stosownych instrukcji lub produktu na wymianę.

Serwisowanie i modernizacja

Nie należy próbować samodzielnie naprawiać produktu, chyba że Centrum wsparcia dla klientówudzieli odpowiednich instrukcji lub można znaleźć je w dokumentacji. Należy korzystać tylko z usługdostawcy usług upoważnionego do naprawy danego produktu.

Informacja: Klient może we własnym zakresie dokonywać aktualizacji lub wymiany niektórych części komputera. Modernizacje zazwyczaj określa się mianem opcji. Części zamienne przeznaczone doinstalowania przez Klientów określane są mianem Części Wymienianych przez Klienta (CustomerReplaceable Units — CRU). Lenovo dostarcza dokumentację z instrukcjami, kiedy Klient możezainstalować opcje lub wymienić części CRU. Podczas instalacji lub wymiany części należy ściśleprzestrzegać wszystkich instrukcji. Wyłączona kontrolka zasilania niekoniecznie oznacza zerowypoziom napięcia w produkcie. Przed zdjęciem obudowy produktu wyposażonego w kabel zasilającynależy zawsze upewnić się, że zasilanie jest wyłączone, a produkt został odłączony od wszelkichźródeł zasilania. Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłosić Centrum wsparcia dla klientów.

Chociaż komputer nie zawiera ruchomych części (z wyjątkiem kabla zasilającego), bezpieczeństwoużytkownika wymaga zamieszczenia następujących ostrzeżeń.

Części ruchome:

Nie zbliżaj palców ani innych części ciała do niebezpiecznych ruchomych części. W razie obrażeńciała natychmiast skorzystaj z pomocy medycznej.

(79)

Gorąca powierzchnia:

Unikaj dotykania gorących komponentów wewnątrz komputera. Podczas pracy niektóre komponentymogą się nagrzewać, co grozi oparzeniem. Przed otwarciem pokrywy wyłącz komputer, odłącz go odźródła zasilania i odczekaj około 10 minut, aż jego komponenty ostygną.

Po wymianie części wymienianej przez klienta (CRU), załóż z powrotem wszystkie pokrywy ochronne,w tym pokrywę komputera, przed podłączeniem zasilania i włączeniem komputera. Jest to istotne,ponieważ pozwoli uniknąć porażenia prądem i ograniczyć zakres ewentualnego ognia, który może siępojawić w bardzo specyficznych warunkach.

Ostre krawędzie:

Podczas wymiany części CRU uważaj na ostre krawędzie i rogi, które mogą powodować obrażeniaciała. W razie obrażeń ciała natychmiast skorzystaj z pomocy medycznej.

Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji, takich jakbezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, jednakże pewnefunkcjonalności Serwisu staną się dla Ciebie niedostępne.

Te pliki cookie służą do rozpoznawania Cię podczas odwiedzania lub powrotu na naszą stronęinternetową. Dzięki temu możemy spersonalizować zawartość tej strony dla Ciebie i rozpoznaćTwoje preferencje podczas odwiedzania tej stronyTe pliki cookie pozwalają nam policzyć liczbę odwiedzających naszą stronę internetową iinformować nas o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej w celuzapewnienia najlepszego sposobu działania tej witryny.Te pliki cookie (w tym pliki cookie stron trzecich) dostarczają reklamy dostosowane do Ciebie napodstawie aktywności i zainteresowań związanych z przeglądaniem. Odmowa tych plików cookie możespowodować wyświetlanie ogólnych reklam, które nie są skierowane do konkretnej osoby, lub niebędziesz w stanie skutecznie łączyć się z Facebookiem, Twitterem lub innymi sieciamispołecznościowymi i /lub udostępniać treści w mediach społecznościowych.

Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Hitachi Ed A111ef A1b 20

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Hitachi Ed A111ef A1b 20

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Hitachi Ed A111ef A1b 20