Procedury instalacji uaktualnienia 6ku Track

Instalacja aktualizacji 6ku Track jest prosta i szybka. Po pobraniu pliku instalacyjnego, wystarczy wprowadzić komendę, aby uaktualnić Twoje oprogramowanie do najnowszej wersji. Instalacja może być wykonana w ciągu kilku minut. Instalacja ma na celu zapewnienie, że Twoje oprogramowanie jest zawsze aktualne i wyposażone w najnowsze funkcje. Po zakończeniu instalacji, możesz zacząć korzystać z nowych funkcji i ulepszeń, a także poprawić wydajność swojego oprogramowania.

Ostatnia aktualizacja: Procedury instalacji uaktualnienia 6ku Track

˄˅

Istnieją różne sposoby uaktualniania, migrowania i ponownego instalowania serwera ESET PROTECT oraz innych komponentów programu ESET PROTECT.


Upewnij się, że masz obsługiwaną wersję systemu operacyjnego, zanim rozpoczniesz uaktualnienie do wersji ESET PROTECT 9. 0. Komponent serwera ESET PROTECT w wersji 9. jest niezgodny z komputerami 32-bitowymi (w architekturze x86). Próba uaktualnienia serwera 32-bitowego z wersji 7. 0 do 9. 0 zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli uaktualnienie zostało już przeprowadzone i system nie działa, konieczne jest ponowne ręczne zainstalowanie wszystkich komponentów programu ESET PROTECT w oryginalnej wersji.

Przed uaktualnieniem przeprowadź migrację bieżącego rozwiązania ESET PROTECT na komputer 64-bitowy i dopiero po pomyślnej migracji uruchom zadanie uaktualnienia.

Jeśli zainstalowana jest starsza, nieobsługiwana baza danych (MySQL 5. 5 lub MS SQL 2008/2012), uaktualnij bazę danych do zgodnej wersji przed przystąpieniem do uaktualniania serwera ESET PROTECT.

ESET PROTECT 9. 0 używa protokołu LDAPS jako domyślnego protokołu synchronizacji z usługą Active Directory. Jeśli zaktualizowano program z wersji 7. 0-7. 1 na komputerze z systemem Windows do wersji ESET PROTECT 9. 0 i używano wcześniej synchronizacji z usługą Active Directory, zadania synchronizacji zakończą się niepowodzeniem w programie ESET PROTECT 9.

Uaktualnianie programu ERA 5 lub 6. 5

Bezpośrednie uaktualnienie nie jest obsługiwane – zobacz Migracja z wersji ERA 5. x oraz Aktualizacja z wersji ERA 6. x.

Uaktualnienie programu ESMC 7. x do wersji ESET PROTECT 9. 0

Wybierz jedną z procedur uaktualniania:

Ponowne instalowanie lub migrowanie programu ESET PROTECT 9 pomiędzy serwerami

Migrowanie z jednego serwera na inny lub ponowna instalacja serwera ESET PROTECT.

Aby dokonać migracji z jednego serwera ESET PROTECT na drugi, należy wyeksportować wszystkie urzędy certyfikacji i certyfikaty serwera ESET PROTECT lub utworzyć ich kopie zapasowe. W przeciwnym razie żaden z komponentów programu ESET PROTECT nie będzie mógł się komunikować z nowym serwerem ESET PROTECT.

Inne procedury

Zmiana adresu IP lub nazwy hosta na serwerze ESET PROTECT.

Zarządzanie uaktualnieniami i uaktualnieniami głównymi oprogramowania obejmuje testowanie wstępnych wersji uaktualnień i uaktualnień głównych oprogramowania, wdrażanie ich na urządzeniach użytkowników oraz egzekwowanie zasad nakazujących użytkownikom uaktualnianie urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sesję na WWDC 2021 Manage software updates in your organization (zarządzanie uaktualnieniami oprogramowania w organizacji).

Polecenia MDM dotyczące instalowania uaktualnień i uaktualnień głównych oprogramowania

Poniżej znajduje się lista poleceń MDM dotyczących instalowania uaktualnień i uaktualnień głównych oprogramowania. Te polecenia nie pozwalają na niestandardowe powiadomienia skierowane do użytkownika.

Uwaga: Od systemu macOS 13 komputer Mac rozpoznaje i reaguje na polecenia ScheduleOSUpdateScan, ScheduleOSUpdate, OSUpdateStatus oraz AvailableOSUpdate, nawet gdy urządzenie jest uśpione lub przełączone w tryb Power Nap.

Polecenie

Obsługiwany system operacyjny

Nadzorowane

Opis

Schedule an update scan (Zaplanuj skanowanie uaktualnień)

macOS

Tak

Żądanie, aby urządzenie wykonało w tle skanowanie uaktualnień systemu operacyjnego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Schedule an OS Update Scan (Planowanie skanowania uaktualnień systemu) w witrynie Apple dla deweloperów.

List available updates (Lista dostępnych uaktualnień)

iOS

iPadOS

macOS

tvOS

Nie

Wysyła do urządzenia zapytanie o listę dostępnych uaktualnień systemu operacyjnego. W systemie macOS uaktualnienie wyników zwróconych przez to zapytanie wymaga użycia polecenia ScheduleOSUpdateScan. com/documentation/devicemanagement/list_the_available_os_updates">List the Available OS Updates (Lista dostępnych uaktualnień systemu) w witrynie Apple dla deweloperów.

Schedule an update (Zaplanuj uaktualnienie)

iOS

iPadOS

macOS

tvOS

Tak

Umożliwia serwerowi zaplanowanie uaktualnienia systemu operacyjnego i ustawienie priorytetu uaktualnień. com/documentation/devicemanagement/schedule_an_os_update">Schedule an OS Update (Planowanie uaktualnienia systemu) w witrynie Apple dla deweloperów.

Update status (Status uaktualnienia)

iOS

iPadOS

macOS

tvOS

Tak

Wysyła do urządzenia zapytanie o status uaktualnień oprogramowania. com/documentation/devicemanagement/get_the_os_update_status">Get the OS Update Status (Pobieranie statusu uaktualnienia systemu) w witrynie Apple dla deweloperów.

Usługa Apple Software Lookup Service

Usługa Apple Software Lookup Service umożliwia pobieranie listy dostępnych uaktualnień oprogramowania.

Uwaga: Strona ta nie obejmuje obecnie pilnych uaktualnień zabezpieczeń.

Systemy iOS 15, iPadOS 15 oraz macOS 12. 0. 1 i nowsze pozwalają rozwiązaniom MDM na terminowe i dokładne obliczanie właściwego czasu uaktualnienia, gdy tylko zostanie ono opublikowane. Rozwiązanie MDM wysyła zapytanie o dokładną listę dostępnych uaktualnień, a następnie określa daną wersję podczas wysyłania polecenia ScheduleOSUpdate. Zaplanowanie uaktualnienia nie wymaga uruchamiania przez urządzenia polecenia AvailableOSUpdate z zapytaniem o dostępne uaktualnienia.

Odpowiedź JSON zawiera dwie listy dostępnych wydań oprogramowania:

 • PublicAssetSets: Ta lista zawiera najnowsze wydania dostępne publicznie (dla urządzeń nienadzorowanych) w przypadku próby instalacji uaktualnienia lub uaktualnienia głównego.

 • AssetSets: Ta lista (stanowiąca podzbiór listy PublicAssetSets) zawiera wszystkie wydania oprogramowania, które rozwiązania MDM mogą instalować na urządzeniach nadzorowanych.

Każdy element listy zawiera numer wersji systemu operacyjnego, datę publikacji, datę wygaśnięcia ważności oraz listę urządzeń obsługiwanych przez dane wydanie. Lista urządzeń jest zgodna z wartościami ProductName z urządzenia, które są zwracane przez początkowe żądanie uwierzytelnienia lub odpowiedź DeviceInformation.

Data wygaśnięcia ustawiana jest zwykle na 180 dni po dacie opublikowania. W miarę publikowania kolejnych uaktualnień daty wygaśnięcia poprzednich mogą ulegać zmianie. Jeśli brak jest daty wygaśnięcia, oznacza to, że wydanie nie wygasło. Wydanie uznawane jest za wygasłe tylko wtedy, gdy jego data wygaśnięcia przypada w przeszłości.

Zasoby są grupowane według platformy systemu operacyjnego. Obecnie wszystkie zasoby są dostępne w ramach platformy iOS, łącznie z tvOS i watchOS. Lista wersji produktów umożliwia określenie, które wersje są nowsze niż bieżąca wersja systemu operacyjnego. Tę listę wersji należy przekazać administratorowi jako listę potencjalnych kandydatów do uaktualnienia systemu operacyjnego.

Oto przykładowa odpowiedź:

{ "PublicAssetSets": {"iOS": [ {ProductVersion": "12. 5. 6", "PostingDate": "2022-09-28", "ExpirationDate": "2023-01-04", "SupportedDevices": ["iPad4, 1", "iPad4, 2", "iPad4, 3", "iPad4, 4", "iPad4, 5", "iPad4, 6", "iPad4, 7", "iPad4, 8", "iPad4, 9", "iPhone6, 1", "iPhone6, 2", "iPhone7, 1", "iPhone7, 2", "iPod7, 1"]}}, { "AssetSets": { "iOS": [ {""ProductVersion": "16. 3", "PostingDate": "2022-10-10", "ExpirationDate": "2023-01-08", "SupportedDevices": ["iPhone10, 1", "iPhone10, 2", "iPhone10, 3", "iPhone10, 4", "iPhone10, 5", "iPhone10, 6", "iPhone11, 2", "iPhone11, 6", "iPhone11, 8", "iPhone12, 1", "iPhone12, 3", "iPhone12, 5", "iPhone12, 8", "iPhone13, 1", "iPhone13, 2", "iPhone13, 3", "iPhone13, 4", "iPhone14, 2", "iPhone14, 3", "iPhone14, 4", "iPhone14, 5", "iPhone14, 6", "iPhone14, 7", "iPhone14, 8", "iPhone15, 2", "iPhone15, 3"]},

Daty wypuszczenia oprogramowania

Daty wydania, widoczność dla użytkownika z 90-dniowym odroczeniem MDM oraz kiedy uaktualnienie nie jest już dostępne w Apple.

macOS

iOS, iPadOS, tvOS

Dostępne w Apple

Ukryte przez MDM do

Niedostępne w Apple

12. 5

15. 6

(tvOS)

20. 07. 2022

18. 10. 2022

11. 12. 2022

12. 1

15. 6. 1

(iOS, iPadOS)

17. 08. 2022

15. 11. 2022

11. 7

12. 6

15. 7

(iOS, iPadOS)

16. 0

(iOS, tvOS)

12. 9. 2022

14. 02. 2023 (15. 7)

22. 01. 2023 (11. 7, 12. 6, 16. 0)

16. 1

(tylko modele iPhone’a 14)

14. 09. 2022

13. 2022

21. 2022

(iOS)

22. 2022

8. 1. 3

(iOS)

10. 2022

22. 2023

11. 7. 1

12. 1

13. 0

16. 1

24. 2023

14. 1, 12. 1, 16. 1)

07. 2023 (13. png"/>

15. 1

(iOS, iPadOS)

27. 2022

25. 2023

13. 1

16. 1

(iOS, iPadOS)

7. 2022

07. 2023

(tvOS dla Apple TV 4K (3. generacji))

16. 2

(iOS)

30. 2022

28. 2. 2023

28. 2

13. 3. 2023

13. 2023

Instalowanie uaktualnień i uaktualnień głównych oprogramowania

W celu zapewnienia instalowania tylko kodu podpisanego przez Apple, proces instalowania uaktualnienia i uaktualnienia głównego oprogramowania Apple używa takiego samego sprzętowego źródła zaufania, jak proces bezpiecznego rozruchu. Uwierzytelnianie oprogramowania systemowego Apple sprawia, że na iPhonie, iPadzie oraz Macu (z pełną ochroną włączoną przy użyciu Narzędzia bezpiecznego uruchamiania) możliwe jest instalowanie tylko kopii wersji systemu operacyjnego podpisywanych aktualnie przez Apple. Ten proces pozwala Apple na wycofanie podpisywania starszych wersji systemów operacyjnych ze znanymi podatnościami, co zapobiega atakom typu downgrade.

Uwaga: Wszystkie czynności instalacyjne w systemie macOS 12. 1 lub nowszym obsługują użycie tokena inicjującego do uwierzytelniania na komputerach Mac z układem scalonym Apple.

Czynności instalacyjne w zakresie uaktualnienia i uaktualnienia głównego oprogramowania obejmują:

Czynność

Minimalne obsługiwane systemy operacyjne

Opis

InstallASAP

iOS 9

iPadOS 13. 1

macOS 11

tvOS 12

W iOS, iPadOS oraz tvOS, instalowanie wcześniej pobranego uaktualnienia lub uaktualnienia głównego oprogramowania.

W macOS, pobranie uaktualnienia lub uaktualnienia głównego oprogramowania i wywołanie powiadomienia o ponownym uruchomieniu odliczania.

Domyślna

iOS 9

iPadOS 13. 1

macOS 11

tvOS 12

Pobranie lub instalacja uaktualnienia lub uaktualnienia głównego w zależności od bieżącego stanu. Administratorzy MDM mogą sprawdzać słownik UpdateResults w celu przeglądu zaplanowanych uaktualnień.

InstallForce

Restart (Uruchom ponownie)

macOS 11

Wykonanie domyślnej czynności, a następnie wymuszenie ponownego uruchomienia, jeśli to uaktualnienie tego wymaga. Instalacja uaktualnienia głównego oprogramowania zawsze tego wymaga.

Ważne: InstallForceRestart może spowodować utratę danych.

InstallLater

macOS 11

Pobranie uaktualnienia lub uaktualnienia głównego oprogramowania i zainstalowanie go w późniejszym terminie.

NotifyOnly

macOS 11

Pobranie uaktualnienia lub uaktualnienia głównego oprogramowania i powiadomienie użytkownika.

DownloadOnly

iOS 9

iPadOS 13. 1

macOS 11

tvOS 12

Pobranie uaktualnienia lub uaktualnienia głównego oprogramowania bez instalowania go.

Zarządzanie uaktualnieniami głównymi i pośrednimi oprogramowania iOS i iPadOS

W systemach iOS i iPadOS uaktualnienia i uaktualnienia główne są oferowane użytkownikom w ramach standardowego procesu powiadamiania oraz w aplikacji Ustawienia. Jeśli urządzenie jest przypisane w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager, użytkownicy nie muszą przeglądać i akceptować uaktualnionych warunków korzystania z systemu operacyjnego, aby skończyć uaktualnienie lub zmianę wersji oprogramowania. Jeśli urządzenie nie ma ustawionego kodu, możesz skończyć instalację zdalnie przy użyciu rozwiązania MDM.

Jeśli urządzenie ma ustawiony kod, rozwiązanie MDM wysyła uaktualnienie lub uaktualnienie główne oprogramowania do urządzenia, urządzenie dodaje je do kolejki, a następnie prosi użytkownika o wprowadzenie kodu w celu natychmiastowego rozpoczęcia instalacji lub odroczenia instalacji na noc.

Po wysłaniu polecenia instalacji uaktualnienia oprogramowania urządzenie wyświetla powiadomienie o dostępności uaktualnienia lub uaktualnienia głównego i opisuje je zgodnie z wymaganiami organizacji. Wszystkie uaktualnienia lub uaktualnienia główne oprogramowania wysyłane przez MDM są traktowane jako wymagane i mogą być opóźnione do trzech razy przez użytkownika. Po trzecim opóźnieniu użytkownika urządzenie wymaga od niego zaplanowania uaktualnienia lub instalacji nowej wersji na ten wieczór w celu dalszego korzystania z urządzenia (z wyjątkiem połączeń alarmowych).

Możesz uaktualnić system do wersji iOS 16 lub iPadOS 16. 1 (nowe wydanie główne systemu operacyjnego). Możesz także zamiast tego instalować uaktualnienia pośrednie do wersji iOS 15 oraz iPadOS 15 (nawet gdy dostępna jest już wersja iOS 16 lub iPadOS 16. 1).

Na przykład, na iPhonie z systemem iOS 15. 6 dostępne są następujące opcje:

 • Pozwolenie użytkownikom na pozostanie przy systemie iOS 15 (poprzednim wydaniu głównym) i dalsze otrzymywanie uaktualnień pośrednich (na przykład iOS 15. 7).

 • Pozwolenie użytkownikom na instalację uaktualnienia głównego do systemu iOS 16 (nowe główne wydanie systemu operacyjnego).

Dzięki temu użytkownicy mogą nadal korzystać z ważnych uaktualnień zabezpieczeń, podczas gdy Ty możesz pracować nad zatwierdzeniem najnowszej wersji głównej do codziennej pracy w danym środowisku.

Dostawcy oprogramowania MDM mogą zarządzać tą funkcją w urządzeniach zarejestrowanych w MDM. Nowe polecenie Settings ze słownikiem SoftwareUpdateSettings zawiera klucz (RecommendationCadence) z tymi trzema wartościami:

 • 0: Pokazuje obie opcje (domyślnie).

 • 1: Pokazuje uaktualnienie oprogramowania z niższym numerem wersji, jeśli jest dostępne.

 • 2: Pokazuje uaktualnienie główne systemu operacyjnego o wyższym numerze wersji.

Ten wybór można wymusić za pomocą MDM, co pozwala pozostać przy poprzedniej wersji (na przykład iOS 15. 5). Opcja ta jest oferowana przez pewien czas po uaktualnieniu głównym.

Zarządzanie uaktualnieniami i uaktualnieniami głównymi oprogramowania macOS

W systemie macOS 11 wprowadzonych zostało wiele zmian dotyczących instalowania uaktualnień i uaktualnień głównych oprogramowania, aby upodobnić ten mechanizm do stosowanego w systemach iOS i iPadOS. Proces przeprowadzający instalowanie uaktualnienia lub uaktualnienia głównego oprogramowania dokonuje zmian w systemie operacyjnym jeszcze przed wykonaniem ponownego uruchomienia. To rozwiązanie znacznie zmniejsza czas przerwy w działaniu Maca podczas instalacji uaktualnień lub aktualziacji. Kolejne wersje systemu macOS zawierały więcej ulepszeń. Dodatkowe ulepszenia przedstawione są w tabeli znajdującej się poniżej.

Uwaga: Użytkownicy instalujący uaktualnienia główne na komputerach z układem scalonym Apple muszą być właścicielami woluminu.

Minimalna wersja systemu operacyjnego

Ulepszenie

macOS 12. 3

Administratorzy mogą kontrolować priorytet planowania pobierania i przygotowywania żądanego uaktualnienia. Ustawienie klucza Priority na High w poleceniu ScheduleOSUpdate traktuje uaktualnienie tak, jakby użytkownik sam je zaplanował.

Uaktualnienia główne do systemu macOS 13 lub nowszego korzystają z następujących ulepszeń:

 • Dostępne czynności instalacyjne obejmują teraz polecenia InstallForceRestart, InstallLater, NotifyOnly oraz DownloadOnly.

 • Uaktualnienia główne są teraz przyrostowe, dzięki czemu zawierają mniej danych do pobrania, instalowane są szybciej, wymagają zapieczętowanego woluminu systemowego i mogą być wykonywane przez dowolnego użytkownika. System macOS 12. 1 lub nowszy obsługuje opóźnianie tej nowej ścieżki uaktualnień głównych przy użyciu rozwiązania MDM.

macOS 13

 • Mac rozpoznaje i reaguje na polecenia ScheduleOSUpdateScan, ScheduleOSUpdate, OSUpdateStatusAvailableOSUpdate, nawet gdy urządzenie jest uśpione lub przełączone w tryb PowerNap.

Na komputerach Mac można zainstalować profil konfiguracji, aby umożliwić następujące automatyczne funkcje:

 • Sprawdzanie dostępności uaktualnień i uaktualnień głównych macOS w tle

 • Pobieranie i instalowanie uaktualnień funkcji XProtect oraz Gatekeeper

 • Pobieranie i instalowanie automatycznych uaktualnień bezpieczeństwa

 • Pobieranie uaktualnień i uaktualnień głównych macOS

 • Instalowanie uaktualnień i uaktualnień głównych macOS

Mac sprawdza dostępność uaktualnień i uaktualnień głównych co około 6 godzin. Uaktualnienia są zaplanowane na automatyczną instalację, jeśli Mac spełnia określone kryteria — na przykład, jeśli na Macu jest uruchomiona tylko ograniczona liczba procesów oraz poziom naładowania baterii wynosi 50% lub Mac jest podłączony do zasilania, nawet jeśli pokrywa notebooka jest zamknięta. Po pobraniu i przygotowaniu uaktualnienia lub uaktualnienia głównego, użytkownik jest informowany o potrzebie instalacji.

Zezwalanie użytkownikowi na tymczasowe odroczenie instalowania uaktualnienia i uaktualnienia głównego oprogramowania macOS

Aby uzyskać większą kontrolę, w systemie macOS 12. 3 lub nowszym można wymusić zainstalowanie określonego uaktualnienia lub uaktualnienia głównego oprogramowania, jednocześnie umożliwiając użytkownikom odroczenie ich określoną liczbę razy. Rozwiązanie MDM obsługujące tę funkcję może określić liczbę opóźnień przy użyciu czynności InstallLater, w której ta liczba określana jest przez klucz MaxUserDeferrals.

Powiadomienie o instalacji wyświetlane jest średnio raz na 24 godziny. Odroczenie następuje, gdy użytkownik zamyka okno Powiadomienia lub klika opcję „Przypomnij mi jutro”. Użytkownik ma następujące opcje uaktualnienia lub uaktualnienia głównego po kliknięciu w powiadomienie:

 • Instaluj teraz: Następuje pobranie i natychmiastowe zainstalowanie uaktualnienia lub uaktualnienia głównego

 • Spróbuj w nocy: Następuje pobranie i zainstalowanie w późniejszym terminie

  Jeśli użytkownik wybierze tę opcję, w oparciu o uczenie maszynowe na podstawie danych z ostatnich 21 dni, Mac znajdzie najlepszy czas na pobranie i zainstalowanie uaktualnienia między 02:00 a 04:00 (nie zawsze będzie to o tej porze).

 • Przypomnij mi jutro: Odracza instalację uaktualnienia lub uaktualnienia głównego do następnego dnia

  Uwaga: Po osiągnięciu maksymalnej liczby odroczeń zachowanie systemu macOS obejmuje cechy InstallForceRestart.

Jeśli użytkownik nie zauważy powiadomienia lub je zignoruje, uaktualnienie nie zostanie zainstalowane wieczorem. Ostateczne powiadomienie o instalacji pomija tryb Nie przeszkadzać. Liczba możliwych opóźnień uaktualnienia może być zmieniona przez wysłanie nowego polecenia przez administratora rozwiązania MDM. W takiej sytuacji następuje wyzerowanie licznika opóźnień na Macu.

Wymuszanie instalowania uaktualnień lub uaktualnień głównych oprogramowania macOS

Aby wymusić zamknięcie aplikacji w celu zainstalowania uaktualnienia lub uaktualnienia głównego oprogramowania, użyj czynności InstallForceRestart. Wszystkie aplikacje na Macu kończą pracę, nawet jeśli zawierają niezachowane dokumenty. Uaktualnienie lub uaktualnienie główne wymaga, aby poziom naładowania baterii notebooka Mac wynosił 50% lub komputer był podłączony do zasilania.

Procedura instalacji programu Microsoft Monitoring Agent — klienci subskrypcji Unified | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 5 min

Program Microsoft Monitoring Agent musi zostać zainstalowany i skonfigurowany na komputerze zbierającym dane. Musi zostać także zainstalowany na komputerze-bramie usługi Log Analytics, jeśli występuje on w danym scenariuszu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o programie Microsoft Monitoring Agent (m. in. informacje dotyczące wymagań systemowych, wymagań dotyczących konfiguracji zapory sieciowej, wymagań TLS 1. 2, pobierania oraz instrukcje instalacji), zapoznaj się z artykułem dotyczącym Agent Windows.

Poniższe informacje obejmują dane konfiguracyjne serwera proxy i zapory wymagane, aby agent z systemem Linux i Windows mógł komunikować się z usługą Log Analytics w chmurze komercyjnej platformy Azure. Aby uzyskać pełne i aktualne informacje na temat wymagań sieciowych dotyczących agenta MMA oraz wymagań sieciowych dotyczących usługi Azure Government lub innych suwerennych usług Azure Log Analytics, zajrzyj do TEGO artykułu.

Zasoby agentaPortyKierunekPomijanie inspekcji HTTPS
*. ods. opinsights. azure. comPort 443WychodząceTak*. oms. com*. blob. core. windows. net*. azure-automation. net

Pobierz i zainstaluj plik instalacyjny programu Microsoft Monitoring Agent (MMA) z usługi Azure Log Analytics

Na wyznaczonym komputerze zbierającym dane i komputerze-bramie usługi Log Analytics (jeśli jest używany) wykonaj następujące czynności: Jeśli w danym scenariuszu występuje komputer-brama usługi Log Analytics, to najpierw zainstaluj i skonfiguruj agenta MMA na tym komputerze.

Uwaga

jeśli komputer zbierający dane nie ma połączenia z Internetem, pierwsze 3 kroki wykonaj na komputerze połączonym z Internetem.

 1. W portalu Azure przejdź do usługi Log Analytics, wybierz swój obszar roboczy i kliknij ikonę Ustawienia zaawansowane.
 2. Kliknij Połączone źródła, a następnie wybierz Serwery Windows.
 1. Aby pobrać plik instalacyjny, kliknij link Pobierz agenta systemu Windows odpowiadający typowi procesora w Twoim komputerze. Jeśli agent został pobrany na inny komputer, skopiuj plik instalacyjny na komputer zbierający dane lub serwer bramy usługi Log Analytics.
 2. Jeśli zainstalowano klienta monitorowania dla programu System Center Operations Manager (SCOM), instalator umożliwia tylko uaktualnienie agenta, przy zachowaniu istniejących ustawień. Proces uaktualnienia agenta programu SCOM nie obejmuje żadnej z poniższych czynności konfiguracyjnych. *

  Następne działania dotyczą instalacji, w których nie zainstalowano klienta monitorowania dla programu SCOM. W przypadku przeprowadzania uaktualnienia agenta monitorowania dla programu SCOM, zapoznaj się z sekcją Uaktualnianie programu Microsoft Monitoring Agent w tym dokumencie.

 3. Uruchom program instalacyjny, aby zainstalować agenta.
 4. Na stronie Zapraszamy kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Postanowienia licencyjne przeczytaj licencję i kliknij opcję Zgadzam się.
 6. Na stronie Folder docelowy zmień lub zachowaj domyślny folder instalacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Na stronie Opcje instalacji agenta wybierz opcję Połącz agenta z usługą Azure Log Analytics (OMS). Kliknij Dalej. com/pl-pl/services-hub/unified/health/mma-setup/agent-setup-options. png" alt="Zrzut ekranu kreatora konfiguracji programu Microsoft Monitoring Agent z wyróżnioną opcją „Połącz agenta z usługą Azure Log Analytics”. " data-linktype="relative-path"/>
 8. Na stronie Przegląd, Pulpit nawigacyjny ustawień kliknij opcję Połączone źródła, a następnie skopiuj i wklej Identyfikator obszaru roboczego i Klucz obszaru roboczego (Klucz podstawowy) z portalu analizy dzienników. (Wskazówka: Kliknij przycisk kopiowania, a następnie wklej dane w odpowiednie pole Instalacja agenta). Wybierz opcję Azure Commercial lub, jeśli korzystasz z chmury Azure dla instytucji rządowych USA, wybierz opcję Azure — instytucje rządowe USA z rozwijanego menu Chmura platformy Azure i kliknij przycisk OK.
 9. Jeśli instalujesz agenta na komputerze zbierającym dane w ramach scenariusza obejmującego bramę usługi Log Analytics lub jeśli Twoja firma wymaga dostępu za pośrednictwem serwera proxy, kliknij przycisk Zaawansowane, aby określić konfigurację serwera proxy HTTP. Jeśli powyższe sytuacje nie występują, kliknij opcję Dalej i przejdź do kroku 12. com/pl-pl/services-hub/unified/health/mma-setup/workspace-key. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający okno „Konfiguracja agenta monitorowania firmy Microsoft”, w którym są wypełnione pola „Identyfikator obszaru roboczego” i „Klucz obszaru roboczego” (Workspace ID i Workplace Key). " data-linktype="relative-path"/>
 10. Określ w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) lub adres IP i port bramy usługi Log Analytics. Jeśli zamiast bramy usługi Log Analytics używasz serwera proxy, dodaj informacje dotyczące serwera proxy i poświadczenia uwierzytelniania, jeśli są wymagane (nie są one wymagane w przypadku bramy usługi Log Analytics). Następnie dwukrotnie kliknij przycisk Dalej. com/pl-pl/services-hub/unified/health/mma-setup/proxy. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający okno „Konfiguracja agenta monitorowania” firmy Microsoft, które pokazuje, że adres URL serwera proxy jest wypełniony informacjami o serwerze proxy. " data-linktype="relative-path"/>
 11. Na stronie Microsoft Update opcjonalnie zaznacz opcję Użyj usługi Microsoft Update, gdy wyszukuję aktualizacje (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 12. Na stronie Gotowy do instalacji przejrzyj wybrane opcje, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
 13. Na stronie pomyślnego zakończenia konfiguracji Microsoft Monitoring Agent, kliknij opcję Zakończ. com/pl-pl/services-hub/unified/health/mma-setup/complete. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający okno „Konfiguracja agenta monitorowania” firmy Microsoft, w którym jest wyświetlany przycisk „Zakończ”. " data-linktype="relative-path"/>
 14. Po zakończeniu, Microsoft Monitoring Agent pojawi się w Panelu sterowania. Tam można przejrzeć konfigurację i sprawdzić, czy agent jest połączony z usługą Azure Log Analytics. Jeśli istnieje połączenie z usługą Log Analytics, w agencie zostanie wyświetlony następujący komunikat: Program Microsoft Monitoring Agent pomyślnie połączył się z usługą analizy dzienników. com/pl-pl/services-hub/unified/health/mma-setup/control-panel. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający okno „Panel sterowania” z wyróżnionym programem Agent Monitorowania firmy Microsoft na liście ustawień. " data-linktype="relative-path"/>

  jeśli instalujesz program Microsoft Monitoring Agent na komputerze-bramie usługi Log Analytics, musisz powtórzyć powyższą procedurę instalacji na komputerze zbierającym dane.

  Po skonfigurowaniu komputera zbierającego dane kontynuuj pierwsze kroki dotyczące ocen na żądanie, wybierając w spisie treści artykuł Konfigurowanie ocen na żądanie Microsoft.

  Uaktualnianie programu Microsoft Monitoring Agent

  Jeśli agent monitorowania jest już zainstalowany, w instalatorze programu Microsoft Monitoring Agent zostanie wyświetlona tylko opcja uaktualnienia. W ramach uaktualnienia zostanie zachowana bieżąca konfiguracja i zostanie dodana nowa opcja umożliwiająca skonfigurowanie obszaru roboczego usługi Log Analytics.

  Wykonaj poniższe czynności, aby uaktualnić i skonfigurować agenta dla obszaru roboczego analizy dzienników.

 15. Uruchom program instalacyjny, aby zainstalować agenta
 16. Na stronie powitalnej kliknij opcję Dalej.
 17. Na stronie Postanowienia licencyjne przeczytaj licencję i kliknij opcję Zgadzam się.
 18. Na stronie rozpoczęcia uaktualnienia kliknij opcję Uaktualnij.
 19. Na stronie zakończenia kliknij opcję Zakończ.
 20. Kiedy instalacja agenta dobiegnie końca, przejdź do Panelu sterowania. com/pl-pl/services-hub/unified/health/mma-upgrade/control-panel. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający okno „Panel sterowania z wyróżnionym programem „Agent Monitorowania” firmy Microsoft na liście ustawień. " data-linktype="relative-path"/>1. Kliknij program Microsoft Monitoring Agent 1. W przypadku scenariusza z użyciem bramy usługi Log Analytics lub korzystania z serwera proxy, przejdź do karty Ustawienia serwera proxy. Jeśli ten scenariusz nie jest używany, przejdź do punktu 9.Wybierz opcję Użyj serwera proxy i określ w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) lub adres IP i port bramy usługi Log Analytics. Następnie wybierz opcję Zastosuj 1. Wybierz kartę Azure Log Analytics (OMS) i kliknij Dodaj.Zrzut ekranu przedstawiający okno „Dodawanie obszaru roboczego usługi Log Analytics” z widocznym elementem komercyjnym platformy Azure wybranym z menu rozwijanego „Azure Cloud”. Skopiuj i wklej Identyfikator obszaru roboczego i Klucz obszaru roboczego (Klucz podstawowy) z portalu analizy dzienników. (Wskazówka: Kliknij przycisk kopiowania, a następnie wklej dane w odpowiednie pole Instalacja agenta). Wybierz opcję Azure Commercial lub, jeśli korzystasz z chmury Azure — instytucje rządowe USA, wybierz opcję Azure — instytucje rządowe USA z menu rozwijanego Chmura platformy Azure i kliknij przycisk OK. 1. W okienku Obszary robocze będzie widoczny wykrzyknik. Kliknij przycisk Zastosuj. To spowoduje zatrzymanie i uruchomienie agenta, a okienko obszarów roboczych po kilku sekundach powinno przypominać to z poniższego przykładu.<kbd></kbd>1. Kliknij przycisk OK, aby ukończyć uaktualnianie programu Microsoft Monitoring Agent na użytek analizy dzienników.<p><strong>Po skonfigurowaniu komputera zbierającego dane, kontynuuj pierwsze kroki dotyczące Ocen na żądanie, wybierając w Spisie treści artykuł Konfigurowanie Ocen na żądanie Microsoft. </strong></p><p>W przypadku ogólnych opinii na temat Centrum Zasobów lub zawartości, prześlij je do przedstawiciela firmy Microsoft. Aby uzyskać szczegółowe żądania i aktualizacje zawartości dotyczące Services Hub, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej, aby zgłosić sprawę. </p></main><h2 >Dodatkowe zasoby</h2><nav ><h3>W tym artykule</h3></p>

</div>
</article>

<div class=
  Procedury instalacji uaktualnienia 6ku Track

Bezpośredni link do pobrania Procedury instalacji uaktualnienia 6ku Track

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedury instalacji uaktualnienia 6ku Track